De legerbode

1488 0
24 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 October. De legerbode. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dk29/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOTjDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN om Roesnrijke Da^en Word en benoemd in de Leopoldsorde en in de Orde der Kroon : « Om den moed en de toewij-ding waarvan zij niet hebben opgehouden blij-ken te geven in den loop hunner aanwezi^heid op het front en in de hun toevertrouwde opdracbten », navermelde offîcieren van het front. Het Oorlogskruis wordt verleend aan dezen onder hen niet vermeld als zijnde alreeds in het bezit ervan. Offîcieren der Leopo'dsorde: Dor, kolonel (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Martens, geneesheer-principaal der ie klasse ; Gaudissart, geneesheer-principaal der ie klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Vanderwaeter, geneesheer-principaal der I* klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Dalne, geneesheer-principaal der ie klasse j Evrard, geneesheer-principaal der ie klasse. Offîcieren van de Orde der Kroon : Préaux, luitenant-kolonel (reeds drager van tei Oorlsgskruis) ; de Hollogne, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; WtYLER, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis ; Goffin, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Badart, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Bontingh, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Vereecken, majoor (reeds drager van het Oorlcgskruis) ; de KfcRKtfovf d'Onsselghem, majoor ; Holvoet, majoor ; Sacré, geneesheer-principaal der ie klasse ; Houze, geneesheer-principaal der 2° klasse ; Raymackers, geneesheer-principaal der 2" klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Piret, geneesheer-principaal der 2° klasse ; Duvellie, geneesheer-principaal der 2e klasse; Dupont, geneesheer-principaal der 2' klasse ; Dupont H.-J., geneesheer-principaal der 2" kl.; Mahieu, geneesheer-principaal der 2' klasse ; Mary, geneesheer-principaal der 2° klasse. Ridders der Leopoldsorde: Straetmans, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis); Bredael, majoor, id. ; Grenson, majoor, id. ; Cambrelin, kapitein-commandant, id.; Triest, kapitein-commandant, id. ; frf Mèlotte, kapitein-commandant, id. ; Garraux, kapitein-commandant, id. ; Willems, kapitein-commandant, id. ; Lebrun, kapitein-commandant, id. ; WicoTj majoor; Mahaux, majoor; Lebrun, kapitein-commandant; Droussie, regimentsgeneesheer der ie klasse ; Daels, regimentsgeneesheer der ie klasse ; Derache, regimentsgeneesheer der ie klasse ; Casters, regimentsgeneesheer der i« klasse (reeds drager van het Oorlogkruis). Ridders van de Orde der Kroon i Maurïssen, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Keymolen, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Flamand, kapitein-commandant (reeds drager Van het Oorlogskruis) ; Dkdeckes, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; VbuMANDELE, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Debeil, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; De Cae, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Mosselman de Chenoy, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; de Walckiers, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Lebrun, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Durre, regimentsgeneesheer der i* klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Evrard, regimentsgeneesheer der Ie klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Corbey, regimentsgeneesheer der i* klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Petit, regimentsgeneesheer der 1e klasse ; Coq.uot, regimentsgeneesheer der ie klasse ; Lèotard, regimentsgeneesheer der Ie klasse ; Bastin, regimentsgeneesheer der is klasse ; Liessens, regimentsgeneesheer der 1° klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Mkykrs, reserve regimentsgeneesheer der 2e kl.; Fran< k, majoor ; Hanssens, kapitein-commandant; Gekrubos, kapitein-commandant; Tancre, kapitein-commandant; Rousseau, kapitein-commandant; Pilet, regimentsgeneesheer dër Ie klasse ; Dognèe, regimentsgeneesheer der i* klasse; Baerts, regimentsgeneesheer der Ie klasse; Monisse, regimentsgeneesheer der 2e klasse. Werd benoemd tôt Ridder van de Orde van Leopold 11 eu ontving het Oorlogskruis : Van Doorsemere, J., eerste sergeant-majoor, inf. : Onderofficier met beproefden moed en flinke dapperheid. Den 17 October 1914, te St-Pieters-Cappelle zwaar gewond, keerde, ter-nauwernood genezen, op het front terug en deed er dienst gedurende 29 maand ter volkomen vol-doening zijner oversten. Werd eene tweede maal zeer zwaar gewond in den nacht van 13-14 Juli 1917, toen hij de uitvoering van een werk in eerste linie nazag. Zijne wonae veroorzaakte het verlies van den rechterarm. <S Ontvingen bet IVlilitair Eereteeken der tweede klasse en het Oorlogskruis: Demulder, G., sergeant-majoor, beroepsvrijw. 1912, inf. : Goed onderofEcier, zeer moedig, verknocht. Sinds 24 maand op het front. Voor de tweede maal zwaar gewond in de loopgraven van eerste linie. Grisar, A., wachtmeester oorlogsvrijw., zware art. : Onderofficier van zeer groote waarde, se-dert 31 maand op het front in de bètrekking van artilleriewaarnemer ; heeft zich herhaalde malen op zeer vooruitgeschoven en door het tegenvuur hevig bastookte plaatsen begeven om zijne op-drachten te vervullen. Werd door een geweerko-gel zeer zwaar gewond bij het opstellen van eenen waarnemingspost in de loopgraven van eerste linie. Vervoerd zijnde dreef de plichtsbetrachting zoover dat hij zijne wonde vergat om aan zijnen batterij-commandant te melden « dat zijn post opgesteld was ». De Nijs, E., soldaat V. m. P. 1910, inf. j Moedig soldaat, gehuwd en vader van 2 kinde-ren, op het front sedert het begin der vijandelijk-•heden, zeer zwaar gewond in den loop van een heftig bombardement der loopgraven van Het-Sas. Meert, J., soldaat m. 1911, inf. : Soldaat met goed gedrag, zeer dapper in het vuur, 30 maand front, zwaar gewond in de loopgraven van eerste linie. Matagne, H., soldaat m. 1912, inf. : Goed soldaat, van af den beginne op het front. Werd aan Het-Sas gewond toen hij spontaan een zijner gekwetste makkers ter hulp snelde. Lyssens, C., m. 1913, inf : Sinds 25 maand op het front. Zeer goed soldaat, dapper in het vuur en vol plichtsbetrachting. Werd door eene granaatscherf zwaar gewond toen hij zich aan de loopgraven van eerste linie begaf. Orianne, R., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Jong en moedig oorlogsvrijwilliger, die zich onderscheidt door zijn goed gedrag, zijnen ijver en zijn ge~ wendheid aan de tucht; 2f 1/2 maand front. Komt te worden zwaar gewond tijdens zijnen dienst bij zijnen mitrailleur. Ducochet, B., soldaat oorlogsvrijw., zware art. : Zeer dapper en zeer moedig soldaat. Werd in November 1914 eene eerste maal gewond bij eene offensieve verkenning zijner compagnie. Eene tweede maal in April 1915 bij eenen te Steenstraete uitgevoerden' aanval. Ongeschikt verklaard tôt den dienst bij de infanterie, keerde op eigen aanvraag op het front als soldaat der artillerie terug. Handlanger van een dikwerf gebombardeerd stuk, gaf blijk van eenen schoonen geest van zelfverloochening. Werden eervol bij Leqerdagorder vermeld en ontvingen het Oorlogskruis : Godefroid, L., soldaat m. 1913, inf. : Zeer goed soldaat, die 35 maand aanwezigheid op het front telt. Komt, in eerste linie, voor de tweede maal te worden gewond. Van der Beke, A., sergeant oorlogsvrijw., inf. : Onderofficier die, gtdurende zijn kortstondig ver-verblijf op het front, blijken van de grootste verachting voor het gevaar en derx grootsten moed gegeven heeft. Werd te Lizerne zwaar gewond. Cram, L., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Zeer aan de tucht gewend en heeft in het vuur het voor* beeld van moed, kalmte en zelfverloochening. Sinds 24 maand op het front. Werd tamelijk zwaar gewond in den loop van een nachtwerk, in den sector van Het-Sas. Schalbroek, F., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Dapper en môedig soldaat, die in aile aangelegen-heden, het voorbeeld van tucht en plichtsbetrachting geeft, sinds 27 maand op het front. Werd tamelijk zwaar gewond in den loop van een werk in • den sector van Het-Sas, en toonde, te dezer gele-genheid, dat hij het plichtsgevoel op den voor-grond stelde. Joos, F., soldaat oorlogsvrijw., S. T. A. : Zeer moedig artilleriewaarnemer. Sinds 22 maand op het front, werd gewond toen hij, in den loop van een hevig bombardement van zijnen post, de oa» der zijn toezicht geplaatste toestellen redde. **# Worden benoemd tôt : Ridder van de Orde der Kroon i de Lalieux de La Rocq, L., hulponderluite» nant, inf. : Officier met bepr.oetde dapperfieid en moed. Reeds drager van het Militair Eereteeken en het Oorlogskruis om zijn flink gedrag in den loop van den veldtocht. Werd, den 18 Juli 1917, zeer zwaar gewond in een onzer vooruitgeschoven posten die hevig gebombardeerd was, en waar hij, door zijn voorbeeld van kalmte en koelbloedig-heid, heel de bezetting deed stand houden ofschoon vijf mannen ervan buiten gevecht kwamen geste Id te worden. Ridder van de Orde van Leopoid II en ontving het Oor logskruis : Moerenhout, H., soldaat m. 1913, art. : Moedig en zeer verknocht soldaat. Kweet steeds dapper zijnen plicht gedurende zijne 25 maand aanwezigheid op het front. Werd, den 18 Juni 1917, zwaar gewond op de plaats der gevechts-strook waar zijne batterij zich bevond. Moest de afzetting van het linkerbeen ondergaan. Ontving het Wlilitair Eereteeken der tweede klasse : Dussart, J., eerste sergeant m. 191 r, inf. • Voortreffelijk onderofficier zeer krachtdadig, kalm en dapper in het vuur. Op het front van at het begin der vijandelijkheden.Werd, den x6 Juli 1917, zwaar gewond door de ontploffing eener gnnaat bedolven in de aardwerken waarvan hij, bij nachte in eerste linie de herstelling verzekerde. Is reeds drager van het Oorlogskruis. 24 October 1917 T~^T,TOP^GSK!Tj Nnmmer 490bis

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods