De legerbode

439 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 24 June. De legerbode. Seen on 18 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xw47p8v99h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI^DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. Napoléon in Beîgië De verjaardag van den slag van Waterloo wekt ontelbare nerinneringen. Dadelijk versehe-nen kenschetsende opschrilten die, al de plnatsen waar Napoléon voorbijkwam. aanwezen. Heden nog, na een eeuw, vindt men er de sporen van terug. Hetheet : In den Keizer; Inde GrijzeKapot; In i8i5; In den Grooten Man; In het Laatste Carré; In den Kleinen Corsicaan; ln de Rust van Napoléon, enz. Van Beaumont tôt Waterloo krioelt het van oithangborden ; in de meeste herbergen, waar ze uithangen, vindt men herinneringen aan den grooten krijgsheld, hier onder vorm van pren-Icn, daar onder vorm van beeldjes. Maarschalk Ney en generaal Cambronne kre-gen een klein aandeel in die herinneringèn. Te Gilly, nabij Gharleroi, was, zoo zegt de legende, maarschalk Ney een oude herberg langs den weg binnen gegaan oin er bevelen te scîirijven. De stoel waarop bij gezeten bad werd... onder glas gezet of liever onder een reusacbtig raam even-*ls een relekwie. Korts daarop prijkte als uit-hsfngbord : In den stoel pan Generaal Ney. Hetkrachtige opschrift : In Cambronne! kwam ook roeerinaals voor. Te Saint-Auaand, bij Fleurus, bad een boer-tige herbergier, die een veelbeteekenenden naara droeg, als nithangbord gezet : In den Achterblij-ver, gehouden door Qrouchy. Merkwaardig : Geen enkel uithangbord heeft betrek op de Pruisische legers ; daarentegen ontmoet men er sommité als deze : In den her-tog van Wellington ; ln den Prins van Oranje Uteenweg van Waterloo naar Brussel), 3P J* Te Gent staat nog de keizerlijke adelaar op de oade stadspompen. Napoléon liet in de oude vlaamsche stad herinneringen na die nict heele-maal dezelfde zijn als die vai) een afzetter, naar het voorbeeld der Moflen. Hij nam den leerlooier Lieven Bauwens onder zijne bescherming : dank zij Napoléon, koï; de spinmachine op het vaste-land ingevoerd worden. Wat nieer is, het genie willende beloonen, benoemde de keizer Lieven Bauwens tôt burgemeoster van Gent. * * Op zijn weg naar Waterloo, nam Napoléon tnst te Beaumont, te Gharleroi en te Fleurus. Te Beaumont was hij te gasl bij een prins de Ghimay. Het kasteel bestaat nog; het staat op het plein; alleen een stijl, die den gothischen na-vest'St de aandacht op dat oude gebouw. Te Gharleroi bracht hij den nacht door bij de lamilie Puissant d'Agimont. Hun kasteel (het heeft niets buitengewoons) was gelegen op den boord van het katiaal. op de plaats van de Bra-bantsche kaai. Het maakt nu deel uit van de ge-houwen van de Nationale Bank en is gedeeltelijk geworden het woonhuis van den bestuurder. De kainer waar Napoléon geslapen had, werd °ngesehonden bewaard tôt aan het vertrek, vôôr eCte€rtigtaljaI,en'Van ^am^ePuissant d'Agi- Te Fleurus verbleef Napoléon in een heerlijke gehrel witte villa, die !angs de groote baan staat, anneer men de stad uitgaat. Die villa was Qwoond door een notaris. 4t * * koddigsle legenden zijn ontstaan rond den em van den grooten krijgsman. Nu eens trok 'J de wacht op in ■♦'ervanging van een afgemat-lietîlc^Yac"t ! ûftoel hij trok een hut binnen, "e kinders paardje rijden op zijn knieën, Sftig Weg na aan de bengens eenige blinken-• • • napoléons te hebben geschonken. apoleon, die heel eenvoudig en sober was, in VeT" tra^ zekeren dag eeu kleine hoe- l .lnnen- Hij vond er drie jonge rekruten, die 'S Waren een rijstpap binnen te smullen. 2e vri rM-iWel &emu"LSt uit ; de keizer vroeg hun v. • naar hunne afkomst. Na de nieuws-j '§heid van den onbekende te hebben Vol-JroeS hem een der soldaten op zijne heurt: fmT.- i'i Mijnheer, wie zijt gij ? Gij zijt zeker 0ûk So'daat? K^piteia misschieit * 1 — Meer. — Kolonel, dan ? —- Nog meer. — Wel, generaal dan? — Nog meer — Dan 7\ ye de Keizer; weliïu, laat otis onzenmondi. ragen... En rechtstaai riepen de drie jongelingen uit al hunne krai .en : t Levé de Keizer! » Napoléon was t-cttroffen. Die eenvoudige soldaten, die voor hem stonden, de hand reikend, antwoorddehij : « Neen, vrienden; roept liever : Leve Frankrijk ! » —8gg«egB»g_LU—m L—■ m»'. ...-'.il —1—tagg» De UiTvinders en de Oorlog Zoo onder de groote uitvinders, gestorven of nog in leven, wij met eerbied en bewonderiug de namen begroeten van hen die bij vredestijd het menschdom met de vruchten hunner studiëu en opsporingen hebben begiftigd, is hat b'^langwek-keud aan te stippen dat bij anderen de ooriog een vermeordering van bedrijvigheid en schranderen ijver heeft te weeg gebracht. Reeds had de oorl< g vau 1870 de uitvinders tôt tal van ontdekkingen geleid, welke den Fran-schen overheden ter inzage werden voorgelegd. Onder deze vindt men er vrij drollige naast andere die wijzen op de offensieve en d-fensieve middelen welke. in de huidige ooriog, onveran-derd of gewijzigd aangowend worden. — De ballons moesten dienen om 's vijands bewegingen te verkennen en het kanonvuur ta richten. Men wil ze insgelijks gebruiken om bom-men te werpen. Eeu der uitvinders wil den kabel-ballon vervangen door eenen vlieger die eenen waarnemer in de wolken zou kunneu medenemen. Naast h^t electriseeren van draad versperringen, en het besproeien van de aanvallers met petro-leum — dit middel werd verbeterd en gebruikt door de Duitschers van 15)15 — kwam men met Eantserlocomotieven voor den dag, rijdende op aan en spoor,- vooi'gangers van onze pantser-treinen eu onze automitrailjeurs. Eindelijk waren er die, ten titel vau weerwraak, zwavelzuur, phospnoor, verstikkende stuffen aanprezen, waar-van net gebruik, uit hoofde hunner wreodheid, den barbâren vau Overrijn moest in de smaak vallon. n* i? în zake oorlogsuitvindingen, heeft de heer E.-S Maclay, in de No,- Ih-American Review, onlangH gi'wag gemaakt ovf r het « geheim » van lord Duudonaid (geheim dat deze zou hebben geput uit een scnrift van het einde der xvni* eeuw, en waarvan het Britsch Muséum een exemplaar bezit). Dit geheim bestond in het ver-niatigen van den vij^nd met behulp Yan brand-spiegels.Het zou volstaan enkelehonderden lenzen te ver-eenigen en derwijze de zonnestralen op een enkel punt samen te trekken. Dit toestel zou bij machte zijn munitie en buskruitmagazijnen te doen ônt-ploffen, aîle hôuten voorwerpen in brand te ste-k«>n en elk levend wezen te dooden. De Amerikaansche schrijver herinnertdaarom-trent aan d» brandspiegels waarmede \rchimedes de liomeinsche schepen bij het beleg vau iSyra-cdsa in brand stak, en welke nadien door Proclus werden aangewend om de galeienvan Vitellianus voor Byzantium te vernielen. En de heer Maclav eindigt zijne studîfl toët te herinneren dat de bekeude Engelsche roman-schrijver Wells niets heeft uitgevoudeû wanueer hij de vernietiging van het menschenras- door de bewoners van Alars bij middel van een warmte* straal beschreef. * * * Om terug te komen tôt de uitvinders, zé'ggen Wij dat tijdens den hui'digefi ootiog, de reg^e-ringen der verbondene riati&u met tal van voor-stellen en uitvindingen werden bestormd, dat zij commissies hebbén moeten aanstellen ota al die octdekkingen en uitvindingen ongerijindo of niet — te onderzoeken, welke onze ui'tvin-dérs en voornamelijk onze kand.daten-uitvin-ders hebben gedaan, na hun breia nachten eà daa«n te bebbea cemartelcL Tijdingen uit het Vaderland Brussel. — Sedert het insçrijpen van Italië, hebben de eukele Italiaansche inrichtingen die in Brussel bestaan vrij veel succès yehad. Al wat er nog overbleef aan Milaansche worst. macafoni,met\vorst, poinidori, chianti, nebiolo en asti werd gedronken èû verorberd op enkele dagen ter... eere van den nieuWea bondgenoot. Dit was voor de Brusselaars een be-scheidea en aangenaam middel om hunne voldoeniûg; uit te drukken... voor den neus der Duitschers. Om zich te v/rekeu heeft de gouverneur generaal eénp besluit genoraen waarbij de verkoop van macaroni verboden wordt. — Eene nienw zuinig spijshuis werdop de Gùlden-Vlieslaan geopend. Het middagmaal kost 75 cen-tiemen. Het wordt tusschen 12 en 2 ure opgediead ea bestaat uit soep, een gerecht vleesch, fruit of kaas, uit drank : bier, kofiie of tliee, naar gading. Men ontmoet daar vêlé ambtenaars, magistratenj advokaten, enz. — Generaal von Bissing heeft zijnen geheimschrij-ver, den genaanid,e Baum.belast de Duitschers wit t« wasschen van al de gruwélen die zij in België hebbea bedreven. De jeugdige Baum gaat te dien einde de twaalf gravuren van Augustin Coppens opnieuw uit-geven, voorsteilen de zichten van Brussel na de be-schieting dezer stad in 1C95 door de legers va» Lodewijk XIV. Deze uitgave zal voorafgegaan zijn van een voor-woord in 't Fransch, in 't Duitsch en in 't Ylaamsch — wat bewijst dat het een propagandawerk geldt — waarin de schrijver zal trachten te bewijzen dat '8 kaisers moordenaars enkel lammeren zijn naast de Franschen die op het einde der xvu° eeuw in België ooriog voerden. Bergen. — De Duitschers hebben de heeren Mér-vette, bestuurder van den uitbatingsdienst der staats-spoorwegen, en Brancard, statieoverste, aangehou-den, « schuldig » wedden van het pérsoneel té hebben uitbetaald, Oostende. — De Duitschers een duif gevonden (?) hebbende « die berichten naar de geallieerden moest overbrengen », werd de stad tôt een boete van ééa miljoen frank veroordeeld. Daar het gemeentebestuur antwoordde : Wij hebben geen geld, werden de vertegenwoordigers van het college gedwongea mede naar Brussel te gaan, om bij de a Société Générale » een leening van één millioen te sluiten, Deze banlc weigerde echter het geld te leenen, zoodat de heeren ollicieren, na drie dagen vruch-teloos parlementeeren, onverrichtcrzake naar Oos-tedde mochten terugkeeren. Inziende dat ai te groote gulzigheid een fout was, stelden ïij zich tevreden mat een meer bescheidén sommetje. Hoei. — Zooals overigens overal, is er hier g^-brelc aan nikkel. Daarom heeft het gasfabriek zijne geabonneerden toegelaten, die « centjesgas » gebruiken. het door de gasbedienden ingezameld geld terug te nemen in ruil van bankbiijetten voor gelijk bedrag. Visé. — Bij het bebouwen van den grond, heeft men achter de Tempelhoeve, on de hoogte die Visé betyeerscht, vijf heelemaal ontbonden lijken gevonden, die nog een strop aan den hais hadden. Mea heeft tôt noof toe de identiteit niet kunnen opgeren van die slacntofl'ers der Duitsche troepen. Calmpthout. — De pastoor van Calmpthout werd gevangen genomen in de volgende omstandigheden, die eens te meer de lafheid bewijzen van de oYer-rompelaarsf van België. De pastoor was aan 't wandelen in den omtrck van zijn parochie en ontinoette twee welgekleede heeren, die aan 't fransch spreken waren, en hem vroegen hoe ze het moesten aan boord leggen om de Hollandsche grens over te gaan ; zij beweerdea Belgen te zijn, die verlangden te gaan strijden voor hun land. De goeie man gaf hun natuurlijk al de noodige aanwijzingen : de heeren wisten niet hoe hem hun» ne dankbaarheid betuigen en gingen weg. Den volgenden nacht Werd er gebeld aan de pas» torij ; 't waren de twee' lijne heeren van daags te voren, die den pastoor kwamen oppikken ; ze zettea hem in een auto en... reden weg naar Duitsohland. Sint-Leonard.— Deze gémeente, in 't noorden der provincie Antwerpen gelegen. heeft briefjes Yan •')0 centiemen uitgegeven, voorstellende denrustenden Belgischen leeuw, houdend met den rechter voor-klauw den stempel der gerneente. Hij wendt den kop om naar de kaart van België, in welke men in de provincie Antwerpen hetplekje aangeduid ziet, waar de gerneenle St-Leonard ligt. De rug van den leeuw vorml de Fransch-Belgische greus, terwijl de proliel van den kop den loop van den Yser uiliuaalct. Verder draac! hethriefje de noodixe aanduidingea van localiteit <Sh waarde. 24 Jtrni 1915 !S"iimnier 125

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods