De legerbode

1527 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 April. De legerbode. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p844n11/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

22 Mei 1017 NtiTwmer A2Â DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Za ter dag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterjj ontvangt tien of vjjflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Belgisûle Artiiierie-lnrichtingsn TIJDENS DEN OORLOG DERDE DEEL (Vervolg) Hoofdstuk X De Bsuw-Dienst (S. C, B.) (Bestuurder : De h. rescrve-luitenant van de genie Charpentier.) De bouwdienst heeft, zooals zijn naam het aanduidt, tôt bevoegdheid het optrekken van gebouwen, bezet door de artillerie-inrichtingen in de streek rond Havre. Hij levert bovendien de meubelen en het Çphrijnwerk, niet alleen voor de verschillende werkhuizen, maar ook nog de barakementen die tôt slaapplaats of ontspaoningslokaal aan de detachenienten werklieden van de artillerie die-lien. Echte kazernementen wei'den voor deze opgetrokken. Wij zullen de gelegenheid hebben daar verder over te spreken, als wij het vraag-stuk behandelen van de rekruteering en het onderhoud van het arbeidend personeel dat aan onze inrichtingen is gehecht. De steeds groeiende uitbreiding van de werkhuizen. die de lezer met ons zoo juist doorloopen heeft, laat aan iedereen toe, zelfs voor dat cijfers werden opgegeven, zich de reusachtige taak voor te stellen die er door den bouwdienst wërd ver-richt.Gesticht door het K. B. voorherinrichting van 16 Augustus 1915, hadden de S.C.B.. toen de ont-plofîing van 11 Deeernber van hetzelfde jaar plaats greep, reedsbij de 6 hektaren overdekte gebouwen opgetrokken. Op 31 Augustus 1916, bedroeg dit cijfer 16 H. A. en half; het bereikte 195,000 m', of bijna 20 hektaren op 31 December. Bij dit totaal moet men nog ongeveer 2 3/4 hektaren afbraak voegen. Laat ons opraerken dat 12,000 m2 gebouwen, opgetrokken door de S. C. B., bestaan uit gebouwen in baksteen of met bak-gteen-aanvuliingen.Men zal oordeelen over de bedrijvigheid door deze diensten aan den dag gelegd, als men zal weten dat zij na de ontploiïing van 11 December 4915, in minder dan 30 dagen, met een gemiddeld effektief van 900 arbeidei's, meer dan 25,000 m® overdekte en geheel voltooide gebouwen hebben opgetrokken. * * "Wij hebben gezegd dat de S. C. B. ook al de îneubelen en het schrijnwerk vervaardigden, zooals de tafels, schragen, bauken, stoelen, kas-ten, schabben, kistjes, vensterramen, enz. door de diensten van Havre gebruikt. Zonder in bijzonderheden te treden, die nood-Zakelijk vervelend zouden worden, van al de vervaardigde voorwerpen, zullen wij er ons toe bepalen te vermelden dat op 31 December 1916, zij 14,935 meubelen van allen aard hadden gele-vex-d, geheel door eigen zorgen vervaardigd. Haar bedrijvigheid blijft overigens niet be-perkt tôt de taak. die wij hier hebben geschetst. Het eigenlijk gezegd optrekken van gebouwen vergt, begrijpelijker wijze, niet steeds dezelfde inspanniug. Het is daardoor dat de S. G. B., orn haar bedrijvigheid aan te vullen, spoedig van haar instellingen gebruik gemaakt hebben om het vex'vaardigen van kisten van allen aard te onder-nemen, waarin de projektîelen, de buizen, de bommen, de handgranaten, de patronen, enz., verpakt en verzonden worden. Op het einde van het jaar 1916, hadden zij er meer dan 145,000 geleverd, van de meest verschillende vormen. v * * De instellingen van de S. C. B. begrijpen, om het geheel van deze werken te verzekeren, behalve uitgestrekte werkplaatsen in open lucht, drie verschillende werkhuizen : 1° Eene mekaniekzagerij, voorzien van ge-gchikte werktuigmachienen die dag en nacht gebruikt worden voor het zagen van het benut-tigd hout, waarvan de kubiekmaat, op 31 December 1.1., 36,000 m3 bedroeg ; 2° Een schrijnwerkhuis, waar de meubelen en Ve' sohillende voorwerpen vervaardigd worden ; S" £eti werkhuis voor het rnakeu van kisje.n. De bouw'dienst van onze artillerie-inrichtingen. is niet sfèehts een vruchtbare voortbrenger ; het is ook nog een organisatie die toelaat, op haar bijzonder gtjbied, aanzienlijke besparingen te doen, dank aan de uiterst loonende arbeid die er werd verricht. - Men moet, op het aktief van het personeel der S.C.B. ook nog het lossen en verhandelen vermelden van een groot gedeelte der materialen die zij benuttigen. Eenige cijfers verdienen in dit opzicht vermeld te worden, want zij geven eenig gedacht over den arbeid die er werd verricht. Het is alzoo dat wij kuimen opmerken dat, tôt op het einde van het jaar 1916, nog het vol« gende verwerkt werd : Meer dan 6.000 ton asch, baksteen en kolen; Meer dan 5,200 kubiek meters hout ; Meer dan 10,362 kubiekmeters keien en zee-zand ; Dit is nog ailes niet. Op denzelfden datum hadden de S. C. B., voor den dienst onzer ver-vaardigingsinrichtingen, nog het volgende aange-legd : 28,000 meters wegen ; 11,000 meters Decauville-spoor ; 15,000 v. m. verschillende kanalizeeringen : Looden buizen, béton of gietijzer ; 12,000 meters afsluitingen ; bovendien hadden zij putten aangelegd met een totalen inhoud van 3,000 m3. Uit deze getallen zullen onze lezers zelf de noodige gevolgtrekkingen kunnen maken, zonder dat wij er, door een overbodig kommentaar, de welsprekendheid van zouden verzwakken. (Wordt voortgezet.) Een Warme Betooging ter Eer van Belgiê De handelsconferencie onder bondgenooten is verleden Donderdag te Rome begonnen. Na een warme lofrede ter eere van de Bel-gische natie en het Belgisch leger, gedaan door den Italiaanschen minister Tittoni, heeft de heer Theodor, deken der advokaten-orde van Brussel, - afgevaardigde van de Belgische regeering, als antwoord op den lof waarvan zijn land het voor-werp was, gezegd : « Hoe dieper de smart ingrijpt, hoe hooger de vaderlandsliefde oplaait ; hoe zwaarder de folteringen zijn, hoe meer België de waarde van de vrijheid begrijpt. België wil leven en zijn plaats weer innemen, niet door de liefdadigheid van de andere natiën, maar door den arbeid die de bron van zijn welstand geweest is. » Overiijdsnvaii dsn Seivischsn pu! Piiisik Generaal Putnik, gewezen opperbevelhebber Van het Servisch leger, is den S 7 Mei overleden. De begrafenis zal te Nice met officieele staatsie plaats hebben. De overledene was een der voornaamste militaire figuren van Servië, en de inrichter van het jong Servisch leger. Opperbevelhebber van het Servisch leger tijdens de twee Balkansoorlogen, veropenbaarde hij zich als een behendig veldheer en wist hij door woord en daad zijue soldaten aan te wakkeren. Na vooreerst de Turken, vervolgens de Bulga-ren te hebben geklopt, leidde hij de verrichtingen tegen Oostenrijk. In 1915 diende hij aan het Oostenrijksch leger eene bloedige neerlaag toe, en dwong dit heir het Servisch grondgebied te ontruimen. Door vier jaar krijg uitgeput en door Grieken-land in steek gelaten, waren de Servische troe-pen niet bij machte meer om den nieuwen inval van de legers van Frans-Jozef. versterkt door de hulptroepen van Mackensen, te stremmen. Voet voor voet verdedigde Putnik evenwel het Servisch grondgebied en richtte den aftocht in, welken hij, ziekeniu eenen draagstoel getorscht, tôt de Albaneesche kust volgde. Wegens zijne gezondheidstoestand gedwongen het commando aan prins Alexander over te laten, trok hij naar Nice, waar hij vol vertrouwen den aege der bondgenooten bleef afwachten. Een Belgisch Werk van Mensclilievendheid Het Dubbellic — In Frankrijk : Les Cinq-Sou» Van de eerste oorlogsmaanden af, stichtten enkele Belgen te Amsterdam, onder het eere-voorzitterschap van Z. Exc. baron Falion, Bel-gischen gevolmachtigden minister, het werk van menschlievendheid « Het Belgisch Dubbeltje », dat van wege de Belgische geïnterneerden en vluchtelingen in Holland veel bij val verwierf. Dit werk heeft ten doel al de Belgen toe ta laten hunne penning ten bate van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit te storten. Naar men weet, kwam dit komiteit in Augustus 1914 te Brussel tôt stand, en voorziet het thans in de voeding van 3 millioen hulpelooze landgenoo-ten.Schitterend was het succès dat het Belgisch Dubbeltje in Holland behaalde. Voor enkelen tijd, zamelde het zijn 500,000" dubbeltje en ont-ving het de aansluiting van zijn vijftigste groep Belgische geïnterneerden. Tijdens de verleden maand Februari, verzamelde het 3,234 guld. 40, * « Einde 1916, stichtten enkele Belgen te Havre een komiteit van het Dubbeltje, onaer het voorzitterschap van den Intendant der 1" klasse Van Driessche. Het begin was van bescheiden allooi. IJet « Dubbeltje » was schier onbekend bij de Belgen hier in Frankrijk ; en daar het Havreesch komiteit niet over dezelfde hulpmiddelen, ini'ichting en propaganda-middelen als het Hollandsch werk be < schikte, moest het op eigen voet ailes in het werk stellen en beredderen. Zoo men in Holland voor* al met het vex-koopen van kaarten, kunstzegels en zelfs aschbakjes geld inzamelde, hield het Havreesch komiteit zich vooral onledig met aan het werk vaste, x"egelmatige ontvangsten te verze keren, met namelijk het aantal leden trachten te vermeerderen, welke eene maandelijksche bij» drage van 1 fr. 50 storten ; daarnevens ook ze-gels en kaarten verkoopend, na aanvankelijk met een praktisch stelsel van prikkaarten zijne eerste fondsen te hebben bijeengekregen. Van de nxaand Februari 11. reeds zond het komiteit van het B. D. — dat toen, niettegen-staande de door zijn vooi'zitter gedane voetstap-pen, hoegenaamd geene officieele stutting of aan-moediging genoot — in al de in Frankrijk verspreide centrums van Belgische militairen en burgers omzendbx-ieven met mschrijvingslijsten; Allengskengs kwamen bijtredingen en giftentoe, In de maand Maart 11. aanvaardde de heer minister Vandervelde het eerevoorzitterschap en de heer Ch. De Jongh, zijn kabinetsoverste, en luitenant-generaal Lechat het eere-ondervoorzit-terschap van het werk. Dit was een prikkel voor elkeen. Nieuwe om-zendbrieven werden rondgestuurd ; te allen kant vroeg men inschrijvingsîijsten en de bijtredingen namen zoo x-as toe dat van 107, op het einde van Februari, het aantal leden reeds meer daa 1,200 op het einde van April 1.1. bedroeg. Aan het werk — wiens bij val voortaan verze* kerd was — ontbrak er nog enkel officieele be-scherming. Deze werd dan gegeven door den heer de Broqueville, minister van oorlog en kabinets-hocfd, die op ln Mei aan al de militaire over-heden volgende beslissing mededeelde : « Ten einde dit wer'k van hooge menschlievendheid en vadei'landsliefde te steunen, het innen van de fondsen te vergemakkelijken en de algemeene onkosten zoo veel mogelijk te bepex'ken, zal het bedrag der inschrijvingen door de eenheden ingezameld en maandelijks aan den intendant der Ie klasse Van Driessche, voorzitter van het « Belgisch Dubbeltje d (Les Cinq-Sous) gestuurd worden. » *** De hoogere bescherming van den minister van oorlog zal voorzeker aan dit uitstekend werk van menschlievendheid verdere uitbreiding en nieuwen bij val bezorgen onder de groote fa mi Lia der ia Frankrijk verblijvende Belgen. p. y».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods