De legerbode

1643 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 26 April. De legerbode. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k35m902s05/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad îs VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang*t tien of vijftien P'ransche en Nederlandsche exemplaren. DE VAK-HEROPLEIDINGr Van de Verminkte en Gebrekkelijke Soldaten Dook des Heer L. de Paeuw (Vervolg.) ■■*■■■■■■ >i .■ ■ ■■■., j Be volgende hoofdstukken Iianclelen langdurîg «ver de School voor verminkten van Port* Villez (vakscholen en werklruizen voor heroplei-ding).Het heraanleerenvan een stiel ïs nauwmet de cvothesis verbonden, vooral voor wat betreft de vunstmatige a werk-armen » die bestemd zijn om de verloren ledematen te vervangen. Behalve dat deze volmaakte armen zeer kostbaar zijn, al te teer en ingewikkeld om doelmatig bij het werk gebruikt te worden, zouden de verminkten al zeer zeldzaam zijn die voldoende handigheid zullen verkrijgen om er zick gemakkelijk van te bedienen. En zonder daaroin in het algemeen den « werkarm » te veroordeelen, besluit de heer de Paeuw, daarbij steunend op de te Port-Villez op. cedane ondervinding. dat het in de meeste geval-ïen oneindig verkieslijker zou zijn de mannen herop te leiden zooals ze zijn, met de ledematen die hun overblijven, en voor hen een vak te kie-zen dat ze knnnen nitoefenen in den staat waarin zij zich bevinden, zonder dat het hen al te veel ffioeilijkheden veroorzaakt. Men moet ook niet vergeten dat de orthope-disehe toestellen moeten gewijzigd woraen Baarmate er beternis kan vastgesteld worden in het lid dat ze stennt en dat hun vorm van man tôt man verschillen moet ; dikwijls is het de leerling zelf die met de hulp van den werkhuis-overste zijn eigen toestel weet samen te stellen en die de verbeteringen aanduidt die er kunnen aan toegebraeht worden. Het is dus in de werk-huizen zelf dat de toestellen moeten opgevat Worden, uitgevoerd, gewijzigd en verbeterd. Twee buiten-tekst-platen bewijzen wat men te Port-Villez op dit gebiedverwezenlijkt heeft : De eene stelt een tafel met bijzonderen zetel voor, voor een kleermaker die zwaar aan de beenen en aan den ruggegraat werd gewond ; de andero twee verschillende toestellen voor een schoen-jnaker wiens been werd afgezet. De stichter van Port-Villez meent te réélit dat tooral hetvraagstuk van het gereedschap de bij-fcondere aandacht van de bestuurders verdient : fiDe technikers zullen vooral hun aandacht moeten vestigen op de middelen om te voorzien in de enbekwaamheid die voortspruit uit het geheel of gedeeltelijk verlies van een lid, door meka-aiseh gereedschap dat bij dat soort van verain-«ng past. » *** Set îs belangwekkend vast t® stellen dat de teer de Paeuw hier dezelfde denkbeelden voor-oitzet als een van de meest bevoegde mannen op het zoo ingewikkeld gebied van de organisatie *an het vakonderwijs en van den arbeid, de heer Orner Buyse, inrichter van de arbeids-ûoogeschool en van de school voor verminkten te Charleroi ; bestifarder van het technisch on-derwijs en inrichter van de arbeids-universiteit te Brussel ; inrichter van de arbeidsscholen voor m Holland geînterneerde Belgische soldaten, onder de bescherming van de stad Brussel en de nooge bescherming van Zijne Majesteit den Koning. Ziehier wat de heer Omer Buysse ons eenige Weken geleden schreef, over het program van net toekomstig kongres te Parijs : « Daar is een punt dat mij niet genoeg voor» feitgezet schijnt : De middelen om de gedeeltelijke Jnvalieden te gebruiken in de nijverheid waar ®ij reeksen voortgebracht wordt en waarvan de eenvoudige mekanische bewerkingen, na enkele weken bijzonderen leertijd, kunnen geleid Worden. « Daar deze wijze van voortbrengen, die vââr «en oorlog in België weinig in voege was, later Wellieht, naar ik vermoed, de neerscheade Werkwijze zal worden, kunnen de arbeids-«achten in groote hoeveelheden bij de inva-jieden aangeworven worden en — wat een {fonder voordeel ip — deze zullen er normale looneu i c Men zal ze ruîmschoo&P kunnen gebruiken aan de half automatische m&chienen en aan de « self-feeding-machines. » s? * :» Om terug te keeren tôt de gesiichten van Port-Villez, laat ons hierbijvoegen dat, krachtens het beginsel «De landbouwer moet op het land blijven », men reeds in het begin een centrum gesticht heeft voor landbouwers-heropleiding, waar de verminkten de fokkerij, de mel/.erij, de tuinbouw, de moestuinierderij en de kiekens-en konijnenkweek aangeleerd wordt. In Februari 1916 werden te Mortain dê leergangen geopend van de school voor bedien-den van den handel, de nijverheid en de open-bare besturen. Sedert 1 October 1916 werd deze school met die van Port-Villez versmolten. De afdeeling voor de besturen telt 30 leerlingen, de handeelsafdeeling 33, de normale afdeeling voor het vormen van onderwijzers 13. Deze laatste school werd aangevuld door het stichten van een universitair Home te Parijs. Einde November 1916 waren daar 22 verminkte soldaten ; de bestuurder van het Home, volks-vertegenwoordiger Brunet, heeft voor zijn « kostgangers » volkomen kosteloos onder-wijs in de meeste gestichten verkregen, en een aanzienlijke prijsvermindering in de andere. Het ministerie van wetenschappen en kunsten levert kosteloos de boeken en de teeken- en heel-kundige instrumenten. Het Home bekroont alzoo de inrichting van het beroepsonderwijs dat door den Staat aan onze verminkten verstrekt wordt. Als gevolg op deze reeks ofïicieele inrichtin-gen, beschrijft de heer de Paeuw het bijzonder werk van den heer Schollaert, het Tehuis voor Invalieden te Sainte-Adresse, « dat, na enkele licht te begrijpen wijzigingen, ongeveer dezelfde organisatie neeft verkregen als het gesticht te Port-Villez ». De hoofdstukken XII en XIV geven talrijke belangwekkende bijzonderheden over het eko-nomisch bestuur en over de geestelijke en zede-lijke zorgen waarvan de leerlingen te Port-Villez het voorwerp zijn. In hoofdstuk XV drukt de schrijver op net belang van de keuze der mannen die geroepen zijn om de werken voor verminkten te besturen : « Ik ben een warm partij-ganger, » zegthij,«van gemengde militaire en burgerlijke overheid,» indien zij goedheid.toewij-ding, initiatief en de gewilde bevoegdheid be-zitten.(Wordt eoortgezet.) P. V. Eene Krachtdadige Maatregel Heel onlangs nog werden twee Britsche hospi-taalschepen laffelijk zonder waarschuwing door Duitsche zeeschuimers getorpedeerd. Dergelijk feit had te voren nog plaats gehad. In antwoord op het protest dat te allen kant werd aangetee-kend tegen die schanddaden, in strijd met de meest geheiligde overeenkomsten, hebben de Duitschers aangekondigd dat zij zinnens zijn geene hospitaalschepen meer te ontzien. Diensvolgens werd er bij een Fransch ambte-lijk bericht medegedeeld dat de Fransehe re-geering voortaan Duitsche krijgsgevangenen aan boord van die schepen zal brengen. Enge• land zal insgelijks hetzelfde doen. Anderzijds heeft het Rood-Kruis een kracht-dadig protest uitgevaardigd, namens het volken-recht, tegen het torpedeeren van hospitaalschepen.De Nieuwe Goeverneur-Generaal van bezet België Luidens Duitsche berichten, is generaal von Falkenhausen tôt goeverneur-generaal van België benoemd in vervanging van den overleden Vrijheer von Bissing. Falkenhausen is 73 jaar oud. In het begin van den oorlog, werd hij belast met het commando over een legergroep op het Westerfront. Bij liet ofFensief tegen Rumenië werd liij tôt legerbevclhebber op hat Oostei'lrout benoeiud. Van Rechts en Links Het Giornale d'Italia geeft enkele bijïoît-derheden nopens het verblijf te Firenze van prinses Marie-José van België, leerlinge in het college van Poggio-Imperiale : « Zij draagt evenals de andere leerlingen een donkeren hoed met breede randen, het grijs uni-form met witten kraag en een paar witte manchet ten, en eenen roksband waarvan de kleur verschilt voor elke klas. « Zij beschikt over twee slaapkamers en een klein salon. Een der slaapkamers is betrokken door hare Engelsche gouvernante en haar ka« mermeisje, dat de prinses sinds hai'e geboort® verzorgt. » w » « Verledeh Maandag had er în de parochiaW kerk van S te-Adresse het plechtig jaargetijd» plaats van den gesneuvelaen laitenant Paul Renkin, zoon van den minister van koloniën. Onder de aanwezigen bemerkte men de te Ste-Adresse verblij vende kabinetsleden, verschei-dene gevolmachtigde ministers, talrijke genc* raals en voorname bnrgers. « * a Onder het voorritterschap van baron de Brd~ queville, kabinetshoofd en minister van oorlog, heeft verleden Dinsdag te Ste-Adresse eeue kabi- netsraad plaats gehad. *** Wij hebben in ons jongste nummer den tero^-keer van generaal Tombeur aangekondigd. Da overwinnaar van Tabora iste Falmouth aan wal gestapt, met kolonel Moelaert. Aan boord be-vonden zich 460 passagiers. Generaal Tombeur zal door den Koning ontvangen worden. Den 7 Mei zal in Den Haag eene groota betooging plaats hebben te? eere van dichtep Emiel Verhaeren. * at « De boadseh&p vas den heev Wilsen aan het Kongres, den toestand van oorlog met Duitsch-land vragende, werd door de Duitsche bladen verminkt in een verhouding van 60 •/,. Om deze in het geheel aan het Duitsche volk te doexi kennen, werd de boodschap op 500,000 exemplaren afgedrukt, waarin de reeds gepublieeerd* gedeelten in het zwart en de niet gepublieeerd® gedeelten in het rood zijn gedrukt. Vliegeniers zullen belast worden deze exenj» El a r en boven de Duitsche liniën, op het Weste- jk front, uit t« strooien. # ** De lijkpleehtigheden van baron von Bissing hadden den 20 dezer te Brussel plaats. Het stof-felijk overblijfsel was in eene zaal van het eon-servatorium neergezet. Dekronprinzvan Beiereot vertegenwoordigde de kaiser, de enkele verra-ders van den «c Raad van Vlaanderen » hadden eene afvaardiging gezonden. De gewezen goever- neur werd te Berlijn ter aarde besteld» $ » » Men meldt het overlijden te Charleroi van d«So Franschen député Pierre-Jules Desjardins, op 72jarigen leeftijd. Volksvertegenwoordiger van het kanton St Quentin, was hij daar gebleven» tijdens de overweldiging. ^ ! Het veTbruik van de alcehol is voortaan ver» boden in het koningrijk Arabie. Al de te koop gestelde flesschen likeuren werden door do re» geering aangekocht en stuk geslagen. £ « » De photographisehe dienst van het Belgisch léger verzamelt en rangschikt al de oorlogphoto's, ten einde eene zoo volledig mogelijke verzameling bij een te krijgen. Hij richt eenen eproep tôt allen die verlangca aan dit werk mede t« werken. Voor nadere inlichtingen zich te weçdwi tôt den dienst, rue de la Fais, iiourbourg. 26 April 1917 Nummer 413

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods