De legerbode

568173 0
09 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 December. De legerbode. Seen on 19 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3t9d50gp78/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

9 December 1910 Nummer 354 DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VGOR DE BELGISGHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batlerij ontvangt tien of vijfliea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De lïistrucfieeentrums van het Belgisclî Leger V. — Ds Biizondere Inrîchtîag'eii. In île i^nte van 1913, waren de hoofdtrekken ▼an de herinrichting van het leger voldoende ge-schatst om al wat aanvankelijk op touw werd gestcld te verbeteren en aau te vullen. De militaire overheid vestigde de aandacht op de ont-wikkelin^ der bijzondere diensten waarvan de onmiddcliijke noodzakelijkheid door den loop der gebeurtenissen was bewezen, alsmede op de inriehtingen, die in de leemten van hetpersoneel zouden voorzien. Zoo kwamen beurtelings lot stand : 1. — De school voor draadlooze telegraGe ; 2. — De zoeklichtendienst ; o. — Het instvuctiecentrnm van de genie ; 4. — Het instructiecentrum van do artillerie; 5. — De rehabilitatiecompagnieën ; t>. — Het instructiecentrum voor de mitrailleurs ; 7. — De vliegsehool ; 8. — Het instructiecentrum voor de zieken-dragers-ziekenoppassers ; 9. — De grenadiersschool ; 10. — Het instructiecentrum voor de oud-militairen ; 11. —r De koloniale school ; 12. — Het instructiecentrum voor den sein-àiens ; 13.t— Het instructiecentrum van de loop-waaï-artillerie ; 14. De school voor de keursehutters. DE MILITAIRE SCHQOL VOOR DRAADLOOZE TEi-E6HAFIÉ Tn Fehruari 1915 werd d© dienst der militaire èlraa.llooze telegrafie een onafhankelijke dienst. Ilet personeel bestond in den beginne uit den dienstoverste, uit opstellers en operators van D. ï. genû*nen uit de telegrafîstensecties van het veldleger en enkele ingénieurs of hulpop-steilers behoorende tôt den dienst van do D. T. in Belgischen Congo, die in den aanvang van den krijg zich vrijwillig hadden aangegeven. Daar er maar zeldzame Belgen zich tôt de beuiening van D. T. hadden voorbereid, was het van in den beginne afnoodzakelijk een school voor het noodige personeel vau technici en operators te stiehlem. Het pei'soneel was aanvankelijk samengesteld uit eenen monitor voor de geluidlezing on uit ofljcieren-deskundigen verkozen uit de groep waarvan hierboven sprake. Dit personeel werd stilaan bij middel van in de school zelf ge-vormde elementen aangevuld. De leerlingen werden aangeworven onder de rekruten welke wegens hunne vroegere opleiding gemakkelijk in de geheimen der D. T. konden mgewijd worden,zooals ingenieurs-electrotechni-ci, lcandidaten-ingenieurs, leerlingen uit nijver-heidsgestichten, electriekbewerkers, agenten van het beheer van telegnafen, enz.; zij ontvan-gen het noodig aanvullend onderricht om hetzij oflicieren-technici of gegradeerde technici, hetzij opstellers en werklieden-opmakers, hetzij opera-tors te worden. Sedert enkele maanden aanvaardt men insge-lijks als leerlingen de gereformeerde soldaten, ai-.'.' » ■!' 'jsfîmmu—u.1 «'iliui1—ulujlj-lj il.1.1 De Britschs OorlcgSuitgaven Wij hebben onlangs vermeld dat nieuwo oor-logskVedieten voor een bedrag van 10 miljard frank bij de Britsche regeering gingen aange-vraagd worden. Voor het dienstjaar 1916-1917 zollen de ge» stemde kredieten te zamen 48 miljard 750 mit-joen frank bedragen. Ilet aig'cmcen totaal der Britsche oorlojfsnit-«aven sedert het begin der vijandelijkheden, zal §0 miljard hedragen, ingedeeld als volgt: 9 miljard 50 miljoen voor 1914-15; 3a miljard 500 njil-joen voor 1915-16; 43 miljard 730 miljocu voor 4910-17. die zekeren aanleg toonen en bij de D. T. opéra-tors verlangen te worden, Aide leerlingen moeten de geluidlezingkennen; de opstellers worden dermate afgericht dat zij 15 woorden per minuut met het gehoor kunnen opvangen ; (le kandidaten-operators mogen en-kel tôt operators benoemd worden wanneer zij 25 woorden per minuut kunnen opvangen ; er zijn er, maar zij zijn zeldzaam, die de snelheid van 30 woorden bereiken. Het onderricht der operators bcgrijpt begrip-pen van electriciteit, praktisehe en theoretische leergangcn van D. T.. het onderhouden en het regelen van de toestellen, praktisehe oefeningen le velde op eene installais, het gebruik van draagbare posten, en oefeningen om berichten van groote Europeesche posteu te onderschep-pen, esiz. De operators bestemd voor de posten op au-tomobiel, zijn in zooverre mogelijk genomen onder de toi den velcîdienst ongeschikte man-schappen en bejaarde familievaders. Deze worden op bijzondere wijze tôt de bediening van het ïwaar materieel en tôt de leiding van de moto-ren afgericht. De opstellers en hnlpopstellers ontvangen het-zelfde onderricht als de operators, maar worden ietwat verder in de theorie van de D. T. ingewijd. De kandidaten worden derwijze onderricht dat zij de verschiinselen van de D. T. en van de electriciteit, welke zij voor oogen krijgen, kunnen uitleggen en bespreken. Gewoonlijk keeren zij, na eenen proefdienst bij de groote posten en in de afileelingen van het veldieger, terug naar de school om hun onderricht te voltrekken. DE ZOEKL'CHTFHDIEHST Gedurende den slag aan den Yser. bestond er geen enkei zoeklicht in het Beigiscli leger. Den 12 April 1910, vertrouwde de minister van oor-log aan eenen officier van de oude zoeklichten-compagnie van Antwerpen de opdracht toe om soortgelijke eenheden in te richten. Dt dienst werd den 1» Mei 1915 gesticht. Tôt aanwerving van het personeel, werd er beroep gedaan, voor wat het leger aangaat, op de soldaten van de onde zoeklichten-compagnie van de vesting Antwerpen en op zekere stiel-mannen van lie! "veldieger, zooals électriciens, automobiflvoerders, enz. De noodige officieren werden onder de officie-ren van beroep en onder de lagere gegradeer-den van voormelde compagnie aangeworven. Het onderricht gaat over de hanteei'ing, het uiteennemen, het onderhouden, het stellen der toestellen, de waarneming, het plaatsen van telefoonlijnen, den acoustischen e»i optischen seindienst, enz. Het Gerecht in Eelgië De heer Carton de Wiart îieeft den tekst «nt-vangen van de rede uitgesproken door den heer Erolcureur generaal Tfrlinden, bij de gelegen-eid van het hernemen van de zittingen in het Verbroking^hof. . « Het hof », zoo heeft de heer prokurem* generaal gezegd, « »aat voort met zijn ij ver ten dienste van î:et vaderfand te stellen. Heel de Belgiscne ma-gistvatuur heeft zijn voorbeeld gevolgd ; zij heeft, zonder aarzelen en zonder zwakheid, aan allen eene groote les van pliehtsbetraehting entoewij-ding gegeven. « Do oorlog heeft de onbekende juridische ver-sl?gen in het daglicht gesteld, dio voor allen even onvoorzien waren. « Ik hond er aan bij mij zelf ta zeggen, al» de Koning ginder, op het grauwe strand, de revua van zijn l«gor pa»se#rt, dat hij in «énzelfde liefde oravat met het streokje T*derla*«J8a!ien groad dat hij nimmer ver U ten heeft ; hij ia eenzelfde bewondering en in eenzelfde dank-baarheid, de soldaten van gijicJsr ca de soîdate* van hier vercenigt. » De eei-ste veorzittsr, de heer De Pont, en meester Edmend Picard,stafhouder van deorde, antwoordden in praehtig vtidçrlancTSlicn-çiiQjp redevoerinaen- Buiten de grondige kennis van het opgesomde, moeten de officieren de technische bediening der toestellen, den verkenniugsdienst, de bediening van aar.gesloten groepen zoeklichten bij het gevecht, enz. machtig zijn. Reeds op 15 September 1915 had men aaa eirca 1,000 man het noodige onderrieht kuanem geven. Steeds r.am het santal bij het veldieger gff-bruikte zoeklichten toe en waren er in April 1915, 120 zoeklichten op het front in werking Kortom, den 20 Augastus 1915 had men het op-gelegd programma verwezenlijkt. Buiten de op het front werkzame eenhedéBi bestaat e,r eene bijzondere compagnie, belast met den aankoop, h»t beproeven het verbeteren en het herstellen der zoeklichten. Deze compagnie stuurt de noodige zoeklichten naar de een-heden, levert insgelijks de bij de zoeklichten met vaste standplaats noodige hiedeningsmanschap-pen en richt een reserve-personeel ter bêschik» king van het leger af. HET 1NSTRUGTIECE8TRUH DER GENIE Tôt in Februari 1915. werd de epleiding va: de geniesoldaten door het personeel van he dépôt verzekerd. Dit dépôt was in October 191 te Kalcs toe»ekomen. Aanvankelijk 300 man sehappen sterk, nam zijne getalsterkte ras toe en waren einde October reeds 900 manschappet die afgezonderd waren geraakt, in het depe toegekomen. De bevelhebber van het dépôt legde er zie onmiddellijk op toe deze terug in staat te stelle: om hunne plaats op het front opnieuw to kunne nemen. Het eersle «efeîiingsplein en de eerste pel] g«on werden op het terrein van eene oude steer bakkerij van Ardres ingerieht. Daar hadden d infuntericoefeniiigen en het praetiseh aanleere van het aanleggen en vernielen van hiadcrniwe en versperringen plaats. In het begin van Deeember 1314, was de eerst nieuwa genie-eenheid afgericht en veiirok dez naar het front. In Februari 1915 stemde de minister van log toe in het stichten van een instruetieceï trum : 1,300 raanschappen zeuden in den pol^ goon van Ardres, naar 's ministers beslnit, te pioniers worcien afgericht. Hat personeel wer ender de militairen van de instruetiecentrum aangeworven, die het militair onderricht va: den infanterist en van den sehutier kenden e minstens een lager onderwijs hadden genote* De voorkeur werd gegeven aan aardwerker! schippers, visschers, zeelieden, mijnwerker; steenkappers, metselaars, paswerkers, ijzeiffei warl^ers, enz. Drie polvgojien werden opgerieht. Zij werde bijzonderlijk bestemd voor hot loopgraafwer (dekkingen, sappewerken, mijnen) ; voor h< aanleeren van net aanleggen «n vernidlen va hindernissen en versperringen ; aan den bru; genbeuw en het aanleeren van d« werkmi « waterleopdn sver ta Steken. Om het laader der ondereSIcieren op te vaer» werd #r bovendirn een beroep gedaan op de gi gradeerden van de infanterie die, wegené hnnn vroegere opleiding, voornamclijk geschikt ware om geniewerken te leiden. Niettegenstaande de al te beperkte kadew verkreeg men degelijke uitslagon, en geraakt men er in circa 1,000 tnansehappen om elke twe maand hehoorlijk af te richten.* (t Vervolgi.) ISon Mooi sr©3Dsia,r M«rh«alda walt* hohltes wîj âa gelogenheBI gehnd hulde te bronjen «a» den raeden geeet van salidariteit e» 'wsderkeerijr hnlpbetaoB ûia er andw «me saldatem hcersâkt. Sfiehiar nego-ineals eau veorbaald. la e«a Euayeui^ii fa troepe* va» B. lî>4 kaA «an sald«at vaa Î7 zonder hulpsaiddeler, ce» vacanciebon «evrMjgd «tn zich naar ParijS te begeveît, ©amidieu^k. deden zijne makkers uit het œftgaïyn, aern affi«i6i' en 10 man. eane omhaliMg en haifflea htivoext#-(£jb rffn datffiK'ren verle%«jsgcï cWûô S'ofe tS* àTO fr. 85 te evfifLa»d>gea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods