De legerbode

990 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 03 April. De legerbode. Seen on 07 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww77n0n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij oritvang-t tien of vjjflien Fransche en Nederlandsclie exempLaren. Het Belgisch Vliegwezen Nïet eakel bij de diensten, welke het aan eigen léger bewees, zou zieh de roi van het Belgisch vliegwezen tijdens dezen ooriog beperken. Lan-l'en tijd vôôr dat het Belgisch front met het aan-vankelijk Westerfront één groot front zou nit-(aaken, stonden onze vliegeniers reeds met honns Fransche en Britsche makkers in nauwe samenwerking, Terwijl zij aan de verdedigîng de? restingen Lçik, Naraen en Antwerpen deelnamen, voerden ïij meteen tôt 300 km. lange verkenningstoehten oit, ten cinde den opmarseh der Duitsche troe-pen naar de Marne na te speuren. Na den val van Antwerpen en onzen aftoeht Baar den Yser, hielden once vliegeniers de sta-ven der bondgenooten op de hoogte van het aan-jrakken langs al de wegen naar Kaies van dichte drommen vijanden, die de beweging onderna-men, welke in de veldslagen aan den Yser en bij Yper zulke bloedige misluklcing zou oploopen. Eens op dit front gevestigd, riehtten de Duit-?ehers met bijzondere zorgen hunne iuehlflotiel- ies in. Het gewicht dat zij eenerzijds heehten aan let besit der kust, aan de onaantastbaarheid fennner zee-inrichtingen en duikbooten-basis te ïeebrugge, welke gestadig door vliegeniers tperden aangerand en anderzijds aan het Kales- Î;ebied, waarvan, naar aanleiding van het mis-ukkcn van hun veroveringsplan betretfende dit Ïswest, zij de inwoners bij herhaalde luchtbom-ardementen en het vnur der stukken van verra iraeht minstens schrik willen aanjagen, bewijst fenoegzaam hoe de vliegdienst steeds inzonder-heid fel in de weer op dit front geweest was. Ai de vliegeniers, die met de verseheidene sceteren kennis rnaakten, erkennen dat in geen anderen seetor de Duitsche granaatkartets of de iftiitsche springgranaat in Bulkèu overvloed en Ket zolke juistlieid wordt afgezonden, en het in den sector dus vrij onaangenaam is. Die « ko-lessale » munitieverspilling belet onze vliegeniers niet hunne ingewikkelde taak te kwijten. Seast de medewerkiug die zij aan onze artillerie «B aan die der bondgenooten verleenen met het Waarnemen van het vuur, en de inliehtîngen, iie zij ons eommando over 's vijands bewegin-S^ngen en werken bij middel van verkenningen «a photographisehe opnamen aanbrengen, be-fc'thermen zij reehtstreeks — en hierbij komt te »eer de gewichtigheid van hun roi uit — het SJeorderget'ed, met het leveren van geveehteu ttet vijandelijko vliegeniers, het opspeuren en vsrnielen van stukken van verre dracht — de iikfce Duitsche Bertha's — en het beantwoorden 's vijands bombardementen. Onze vliegeniers hebben op sehitterende wijzo <l#elgenomen aan tal van tochten, ondernomen d«er de Inchtflotieljes der bondgenooten. Zij hebben zieh bijzonder toegelegd op de naehte-lijkc besehietingen. Menigwerf slaagden zij ep in lange toehten uit te voeren om in het hartje van ons land, aan ®b«s gi-oote steden Antwerpen en Brussel konde ^n everwinningen van de bondgenooten ea, Woorden van opbsuring en hoop te brengen. Maar het vras bijzonderlijk bij het opnemen photo's, waarin zij een echt meesterschap feebben verworven, dat hunne bedrijvigheid met ^8 praehtigste uitslagen werd bekroond. Om de bezwarer., welke ons vliegwezen moest te boven komen, naar waarde te achten, dient *t berinnerd dat het opnieuw zieh heeft moeten ÎBriehten en zieh ontwikkelen, na van al hare intallaties, sehoien en werkhuizen beroofd te geweest. Ailes meest «pnieuw tôt stand werden ge-wissht. Toorzeker heeft iiet ons aan broederlljke en hulpmiddelen van allen aard van wege bondgenooten niet ontbroken, maar mea #*seft dat deze hunne handen vol hebben met ia •igen noodwendigheden te voorzien, en dat wij *è'oral op eigen inspanning moeten rekenen. Gelukkiglijk ontbreekt het oti3 niet aan voor» ^sffeiijke elementen. De vrij ontwikkelde sports-S^cst iu Belgiê, het groot aantal onzer jongelin-dio zieh met vraagstukken van rnekaniek fen!edig hielden, met motorrijwiel en automobiel ^en, ea drooindeo vliegenier te worden, heb ben ons eene onuitputbare bren van zeerknappe loodsen aangesehaft. Wat het deskundig perso-neel betreft, dit is van eerste gehaîte, zooals everigens de werktuigkundigen in België steeds warea. Dank zij den moed der eenea en der toewij-ding van alîen, bekleedt de Belgische vliegdienst eene waardige plaats in den strijd. waarin de maehtigste laehtflotieljes der wereld elkaar bekampen. Hij voîgde de reusachtige vorderin-gen. welke het yijfde wapen bij desen oorlog maakte, en we,^; ,s het aandeel, welke onze vliegeniers aan menig vermetel en onversehrok-ken bedrijf namen, verwierven deze de aehting der Fransche en Britsclie vliegeniers, die naast hen strijdende, hen hebben leeren kennen en waardeeren. Tepn de Terkwisting en voor de Bezuiniging Etn OBizsnûrlBf ûm Mlnlster son Oorlog Do Iieep de Brogueville, minister van eorlog, heeft aan al de militaire overheden een omzend-brief gestuurd, waarin hij namelijk zegt : « Ik verzoek ten zeerste al de leden van het leger, om de grootste zorg te gebraiken of t© doen gebruiken bij de uitdeeling, bedeeling en verbruik van de levensmiddelen, welke aan de troepen beschikbaar worden gesteld. « In het groot Belgisch Yadeyland zijn wij allen solidair; de geringste individueelo bezui-nigirig vindt haren weerklank bij allen ; ook, dank zij aller goeden wil, dient aller kraeht-dadigheid, die van den lastenbetaler die zijn lastenaandeel betaalt tôt die van den strijdep die de verstrekking ontvangt. samen te werken tôt een einddoel, den zege. En met geene eet-waren té verkwitsten, op het eogenblik dat deze schaarseh en zoo moei'.ijk te vervoeren zijn, helpt men blijkbaar de gemeenschappelijke overwinning bewerkea. « Er valt bovendien op te merken dat Wit men verkwist of aan zijne bestemming onttrekt zeer duur kost en dat men daags na àen oorlog kost wat kost nieuwe belastingen zal moeten heffen om het te betaien : De nalatigheid wordt dus tevens eene echte bestunrlijke eneerlijkheid tes opzichte der eollectiviteit, « De met ons verbonden regeeringen en namelijk Frankrijk en Engeland treffen strenge maat-regelen, om aile verkwisting van eetwaren te vermijden. Berscheidenheidshalve — en daar-©m dienen wij daaraan des te gevoeliger te zijn — hebben dezelfde regeeringen, waarvan wij evenwel voor het onderhoud afhangen, ons de regelen niet opgeîegd, waaraan zij hunne onder-zaten onderwerpen : Laat ons voortgaan met hun eertrouwen te çerdienen. » De Amerikanen en de Belgen Do iawoners vaa Oyster-Bay, waar de ead-voorzitter der Vereenigde-State'n wooni, na eene redevoering van Theodoi'e Eoosevelt, hebben be-sloten 2,400 Belgisehe kinderen aan t« nemen ea • in hun onderhoud te voorzien. Het plan zal, om uitgevoerd te wordea, eeao contributie van 2,400 p. st. per maand vragen. Korael Eoosevelt zal als eerevoorzitter dienea tôt het Generaal Comiteit van den Rocky-Moutain-Club van Few-Yoïk. die eene kampagne heeft ondernomen tôt het inzamelen van 1 raillioen dollars per œaand om de Belgisch# kinderen te helpea. ÂnderKijds komt professer Fraaeis Kelsey, vaa de Universiteit van Michigan.ten voorstel te doen waarbij elk « een dollar te maande » zoa geveu tôt het helpen vara de Belgisehe kinderen. De Ana-Arbor-Eotary-Club, aan den welken hij het voorstel deed, anvaardde het plan «n zal het mededeelen aan de 300 Rotary-Olubs der Ver-eenigde-Btaten.Professor Kelsey wil eîkeen een dollar t» maande doen beloven voor den tijd dat de oorlog duurt. Hij denkt dat Michigan minstens 50 dui-zend dollars t© maanda zal besteden asao dit edel werk. Heil aan deze weldoeners t Van Rechts en Links De in Eageland vertoevende Belgisehe part#*» mentsleden zijn de beslissing der regeering ia zake bestrafïingvan de leden van den zoogezegdea « Raad van Ylaanderen » tea vell© bijjetredea, ® * Het muziekkorps der karabinîers heeft een» bijzondere machtiging van den miaister va* oorlog verkregen om zieh naar Lendea to bege-veu ten einde daar, den S* April, op *3 Koniagi» verjaardag een groot concert t» gwea» Den 17, 18, 19, 21, 25 ea 24 Maart hebbea dè kring Sans-Souci, Fransche afdeeling,en deZwaa-zerelub, Vlaamsche afdeeling, ten voordeeîe dep gekwetsten van hetregiment, eeneJf< ftks feestea gegeven met de medewerking Tan de makkers Gobriet, Fransen, Colin en Dee©ene,_ die veél bij val verwierven, evenals de twea Vlaamsehef en twee Fransche tooneelstnkkcn: De Danssiekte en Majoor RoogvccK, La Marraine en Au bmt du fil. Dient ook vermeld, het i&uzriek vaa â® brigade, onder de leiding van M. De Ture. Eene omhaling, ten voordeelô vaa d© kwetsten, braeht ISO frank ©p. Te Àlgiera is, einde Tannari 1917, «ea kwmîteffr tôt stand gekomen, met het oog ©p de onder-steuning van het werk « De G-ezondneid vaa het Belgisch Kind » dat in bezet België werd ge-stieht, om de aan bloedarmoede lijdende kiader-en naar Nederland te zendea. & a Den 9 Maart II. zijn er 146 rrmi'n-sa ea fâ»» deren uit België ia 'Holland toegekomen. Het waren voor het meerendeel vrouwen en kiadere* van geïnterneerde militairen. Alhoewel vaa ew reispàs voorzien, hadden zîj onderwege veel te verduren. De ongelukkigea hebben vier weken te Gent op stroo ea houtkrullen moctea ver* naehten. *% Jfaar varluidt heeft kaiser "WïïheÎHi aan goeverneur von Bissing het grootkruis vaa d» koninklijke ords van Ilobenzollern met jlavx© ©verhandigd. Met « glavie », ja, dat is het gepsst voor eea beul. A In de Britsehe Iiniên werd «nla»gs, 2»© dsèft een Britsche beriehtgever ©p het Britsehe froat mede, een Duitseh agent aangehouden» Mea heeft ep hem bacteriologisehe preparatiëa g** vor.den* welke hij in het voedsel der paarde* moest mengen, ©? met een ia het preparaat gestes ken ijzerdraad den paarden moest in»ealeerttB, met dezen in de neusgatea t« pi'ikkoa. *** Bij een telegram vaa dea kaming vaa Swrnj»-, wordt de tijding van de dood van den vliegé» nier, prins Frederik-Karel van Pniisen, welk» de Britsche dagbladen hadden medegedeeld» gi« logenstraft. De gezondheidstoestand vaa d«U gekwetste, zoo luidt dit telegi*am, is zeer gsrast» stellend. 9 * 3 De Britsehe regeering heeft bedhsten dat «î «t» rekruten van aehttien jaar tôt aehttien jaar «a 8 maand, die tôt den al^emeeacn dienst gesehikt zijn, bij de voornamelîjkvoor hunne krijgsoplei-dingingerichte reserve-bataljonszullen ingedeeld worden. Zc-odra hnnne onleiding zal gedaan rija, zullen zij voor dea velddicast besehiklmai' ww-den geeteld. A De Fraasehe Aér»-Club heeft ©alwïEfB !» Paru il eene vergadei'ing gehouden. Op welsprekeHCâ wijze heeft de voorzitter hulde gebraent aaa leden die aan den krijg hebben deelgenome* ; onder deze zijn er Î30 gosneuveld, SI gekwefcst, 81 tôt ridders in het Eerelegioen benoemd^; 5 hek-ben de Militaire medalje verkregen, 177 werdea bij Legerdagorder vermeld, 142 tvt een hoojcre* graad bevorderd. S A il 1 fH 7 Nimww 403

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods