De legerbode

925 0
27 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 November. De legerbode. Seen on 24 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7m03x84689/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende frr'7.- ■ ■ ■ ■■■ ■■ ■ ■■■■'■ ■ 11— £)it blad is VOOR DE BELGISGHÈ SOTjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterjj ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Wat M Belgiscli Léger sederl drie jaar lieeft gedaan Interview met generaal De Ceunitxck Minister van Oorlog. H. — Achter het front. Brj eene vreemde vergissing, zijn er vele lieden "dit* denken dat liet Belgisch leger bijna uitsluite-ïijk door het toedoen der bondgenooten opnieuw werd ingericht en uitgerust. Niets is onjuister. Voorzeker heeft België, na door de hatelijkste ®anrandmg op vreemden bodem verjaagd en van al de hulpmiddelen van het overweldigd grondgebied beroofd te zijn geweest, bij zijne roeinrijke bondgenooten de inachtigste en edel-inoedigste hulp gevonden. Op Franschen of Britsehen bodem ontvingen al zijn diensten van »cliter het front de ruimste gastvrijheid. Onmid-dellijk na den slag âan den Yser, verleende •yooral Frankrijk aan het nog niet op verhaal fjekomen Belgisch leger, de middelen om zoo goed en zoo kwaad als het ging den naren toe-Stand te Terhelpen, waarin het zich bevond. Edoch, pas waren zij op vreemden bodem nangeland, of de legerdiensten stelden zich on-Verwijld aan het werk om zich terng samen te etellen en door eigen middelen al voort te bren-gen, wat de omstandigheden konden toelaten. Dit werk Tan wederinrichting had noodzakelij-•ker wijze geleidelijk plaats. Het omvatte het «eue en het andere gebied. Wij zullen ons hier bepalen met in korte trekken de bijzonderste verkregen uitslagen in zake oorlogst'abrikatie, intendantie, vorming en opleîding van kaders «n manschappen af te schetsen. iNaar men op-merken zal, heeft het Belgisch leger een eeht ■kunststuk verwezenlij kt met door eigen midde-lon rueest ailes voort te breneen en te bewerk-«telligen, wat het onontbeerlijk is om te leven en om te strijden. Men denke niet dat het overige liet gratis en kosteloos werd ter hand gesteld ; -feitelijk werd al wat aan het Belgisch leger ter «anvulling van de noodige hulpmiddelen behoef-ide, volgens de gevallen, bij de bondgenooten laangekocht of door dezen ajgestaan, krachtens «overeenkomsten welke onder de belanghebbende .partijen werden aangegaan. vVonreerst een woord over de oorlogsfabrie-!ken. Ln Frankrijk en in Engeland opgericlrt, aiamen ze voortdurend uitbreiding, werden vol-anaakter ingericht en vermeerderden stilaan "hunne opbrengst. Deze fabrieken omvatten thans -allerlei werkhuizen voor het bouwen van auto-anobiels en motorwagens, voor den aanmaak van «rtillerie-mateiâeel en projectielen, voor het vervaardigen van springstolfen, en het laden ■van munitie, voor het bouwen van allerhande :gewone voertuigen; werkhuizen voor het vervaar-digen en herstellen van precisie-instrumenten ; ■gietei'ijen, zadelmakerijen en hoefsmederijen; werkhuizen voor het bouwen van barakken en andere inrichtingen ; gebouwen voor de elec-trische energie ; werkhuizen voor het vermaken van het materieel ; een wapenfabriek. Daarin werken meer dan 12,000 arbeiders, buitiîn de circa 3,600 Belgen die in eene Belgi-gebe fabriek voor rekening van de Britsche re-^eeiing arbeiden. 's Komgs fenfel Telegram van Koning Albert aaa M- Hymans. în antwoord op een telegram van gelukwen-Schen en trouw van den heer Hymans, namens den Staathuishoudltundigen Baad, aan Koning Albert, ter gelegenheid van dezes naamfeest, lieeff Zijne Majesteit in dezer voege geantwoord: « Ik ben diep getrotTen geweest door het telegram dat gjj mij hebt willen toesturen d'en dag van mijn naamfeest namens den onder uw voorzitterschap vergaderden Staathuishoudkun-digen Baad. Met mijn oprechten dank, aanvaard ook voor u en uwe uitstekende medewerkers al de wensclien, welke ik vorm voor het welslagen Van de werkzaamheid van den Raad, welke geroepen is om doelzaam tôt 's lands œconomi-mische hersteliing bij te dragen. « Albert. » In het gebied Havre alléén, beslaan die werkhuizen en inrichtingen 22 hectaren gronds, be-draagt de eleetrische drijfkracht 3,500 paarden en zijn er 325 motoren in werking. Het Belgisch leger vervaardigt zelf al zijn veldkanons, zijn lange kanons van middelbaar kaliber, vervormt het op den vijand buitge-maakt en door de bondgetiooten afgestaan materieel en maakt het opnieuw bruikbaar; het vermaakt al de in dienst zijnde stukken en wa-pens. Het maakt al zijn munitie aan, behalve zekere granaten van zwaar kaliber ; het vervaardigt zijne springstoffen en laadt zonder onder-scheiding al zijne projectielen. Zijne werkhuizen verschaffen aan het Belgisch leger al de noodige motorwagens en voertuigen, harnassen, zadels, riemen hoefijzers, precisie-instrumenten voor de artillerie en de technische inrichtingen, enz. Om van de projectielen slechts te gewagen, zeggen wij dat er met duizenden dagelijks uit de werkhuizen komen, zoodat de voortbrengst het verbruik overtreft ; dat sinds hunne oprichtting te Havre tôt ongeveer de Juli-maand 1917, de werkhuizen meer dan çicr miljeen kg. springstoffen vervaardigd en verwerkt hebben. Ter vergelijking met vroegere toestanden weze meteen gezegd dat er daar 4 1/2 tôt o maal meer artillerie-projectielen volledig worden afgemaakt, dan de vôôr den oorlog in België bestaande fabrieken in staat waren te be-werken ; zoo ook is het dagelijks opgesteld en geladen aantal projectielen minstens zesmaal sterker dan de maxima-opbrengst welke de fabrieken van vredestijd konden verstrekken. Bovendien geschiedt de arbeid in zoodanige ceco-nomische voorwaarden dat de Staat wegens het verschil van kostprijs in zijne fabrieken en in de private nijverheid het tôt het oprichten zijner fabrieken geïmmobiliseerd kapitaal heeft kunnen delgen. v oor wat de Intendantie betreft, kan men zonder moeite zich inbeelden hoe bezwaarlijk en ingcwikkeld dit vraagstuk was. Na den slag aan den Yserwasden uit Antwerpen gered denvoor-raad opgeraakt. Men diende gansch nieuwe 111a-gazijnen te stichten, in te richten en met waren te voorzien, niet alleen om de dagelijksche nood-wendigheden te voldoen, maar ook om eenen reserve-voorraad samen te stellen tôt regelma-tige voorziening in eetwaren, voederwaren, 1 kleedingstukken, uitrusting en slaapgerief. De voorraad dier magazijnen werd rechtstreeks door de Intendantie of door bemiddeling van zijne in zending in het buitenland zijnde agenten door aankoop en contracten aangeschaft, als-mede bij middel van overeenkomsten, aangegaan voor het overlaten, mits aflossing, van door Engeland en Frankrijk geleverde koopwaren. Enkele cijfers zullen toelaten omtrent dit dege-lijk verricht werk een juist gedacht te vormen. Op het einde van het derde oorlogsjaar, besloe-gen de magazijnen der Belgische intendantie in globo eene oppervlakte van 36,500 metervk. De waarde van de daar opgeslagen koopwaren bedroeg 86 miljoen Jrank. Op denzelfden datum had de Intendantie aan 't leger in zake proviand en voederwaren 61.2 miljoen kg. brood ; 52.2 miljoen kg. versch- of verduurzaamd vleesch en voedingsvetten ; 6,2 miljoen kg. koflie en chico-rei ; 20 miljoen kg. allerlei levensmiddelen en kruiderij, als kaas, rantsoenen in doozen, suiker, vermiceili.noedels, macaroni, zout, peper, enz. 5 323 miljoen kg. voeder (haver, hooi, stroo en zemelen) verstrekt. Onder de vôôr in Augustus 1917 geleverde kleedings- en uitrustingsvoorwerpen, vermelden wij o.a. : Anderhalf miljoen paar veldschoenen en 275,000 paar andere schoenen ; 2.1 miljoen onderbroelcen ; 2.65 miljoen hemden ; 2 miljoen lange en korte broeken ; 1.2 miljoen boezeroenen en korte jassen ; 4.6 miljoen paar sokken ; 3.25 miljoen mete# khaki-laken en 8 miljoen meter katoeneU stoffen • 425,000 dekens. Buiten de ten titelvan prestatie door den Staat verstrekte leveringen, heeft de intendantie bovendien aan de frontmagazijnen een ontzaglijke hoeveelheid allerhande koopwaren en artikelen geleverd, welke de officieren en soldaten daar mits betaling zich kunnen aanschaffen, Uit die cijfers kan men oordeelen wat onme-telijk werk er behoefde om het leger te voorzien, van ailes wat het onontbeerlijk is. (Wordt voortgezet.) Heldhaftige Dood van den Vliegenier Robert Ciselet (Van een Ooggetuige.) Belgisch Front, 24 November, r Op dit tijdstip van het jaar, belemmert heft' slechte weer grootelijks de bedrijvigheid van ds vliegeniers. Zoobaast echter de nevelen even opklaren, neraen de vliegeniers hun vlucht. Verleden Dinsdag hebben wij Robert Ciselet1 verloren, een uitstekende jonge loods, vol koenen durf, die steeds op jacht was en spoedig van zich zou doen spreken hebben. Hij was op patroelje vertrokken, zooals eenig© van zijne makkers, ondanks de zeer ongunstig® atmospherische omstandigheden. Eene laag wol» ken strekte zich op 300 of 400 nieters boven den bodem uit ; een tweede laag op 1,200 meters, en. een derde nog een weinig hooger. Op de hoogte van ongeveer 1,000 meters, ont-moette Ciselet een Duitscher en wilde niet terug^ trekken zonder te hebben getracht om hem neei" te schieten. Hij steeg omhoog, doch verloor der richting in de tweede wolkenbank. Maar drie vijandelijke toestellen zweefden in dien omtrek-rond.Door eene zes of zevenmaal sterkere macht aangevallen, werd Ciselet met het machinege-weer neergeschoten ; hij werd door twee kogels in het hoofd getroffcn, en door een derde vlak in het hart. Zijn toestel dook plots van de tweede wolkenbank in de eerste. Een van onze patroeljevlieg-tuigen, dat te verre van daar zweefde om aaa het gevecht te kunnen deel nemen, zag het vlieg-machien zakken. Een oogenblik had hij de hoop dat deze val slechts een list was, bestemd ont het toestel in de wolkenlaag te brengen dio dichtst bij den grond was. Helaas ! onze stout-moedige loods was doodelijk getroffen, zooals onze mannen uit de loerposten het konden vast stellen toen -zij naar het vliegtuig snelden dat ia onze liniën, bij Caeskerke, gevallen was. De begrafenisplechtigheid van den jongen held greep plaats verleden Vrijdag morgend, op het kerkhof te Adinkerke, te midden van een talrijke en ingetogen menigte. Kolonel Berger heeft, in naam des Konings, het ridderkruis van de Leopoldsorde en het Oorlogskruis, op het driekleurige vaandel gespeld dat de lijkbaar bedekte « als huldeblijk van het dankbare va-derland ». Luitenant-kolonel Van Crombrugge en kapi-tein Donck, aanvoerder van het eskadrielje waartoe de overledene behoorde, hebben hulde gebracht aan den held die in den strijd gevallen is, in een ongelijken kamp die de schoonste wa-penfeiten waardig is. De rouw werd geleid door de drie broeders van Robert Ciselet, waarvan er twee tôt het vliegenierskorps behooren, terwijl de derde er weldra zal van deel maken. Het graf verdween onder de bloemen. Toen da plechtigheid ten einde was, keerden de makkers van den doode terug naar hun eskadrielje en stegen op met hun toestellen, vol vuur om hem te wreken. OORLOGSFEITEN De Luchtoorlog. — Ondanks het slechte weer hebben de Engelsche vliegeniers veel bedrijvigheid getoond ten W. van Kamerrijk. Zij tiebben vijandelijke transporten en versterkingeu aangevallen, trei» nen en spoorwegen gebombardeerd, enz. Acht vijandelijke toestellen werden neergeschoten en 2 andere verplicht te landen ; bovendien werd een vijandelijke observatieballon brandend neergeschoten. Vijftien Engelsche vliegtuigen zijn niet terug gekeerd. — Vijf vijandelijke vliegtuigen werden op net Italiaansch front neergeschoten. — Op het front van Salonika hebben de Britsche vliegeniers verscheidene plaatsen gebombardeerd en 2 vijandelijke toestellen neergeschoten. _ — Vijandelijke vliegtuigen hebben Duinkerken gebombardeerd ; geen siachtollers. Op Zee. — Amerikaansche i.orpedojagers hebbeo cen vijaodcliiken duikboot in den grond gçboord. 27 November 1917 Nnïtfmer 50o

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods