De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

1399 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 March. De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift. Seen on 29 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4b2x34nk95/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUTTIG EN VERMHKELIJK MHHNDBLHD. België : 1.60 fr. 's jaars. Nederland : 1,20 fl. 's jaars. Niets mag uit « De Lusthof > overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van den drukker. ultgever A.-J. WITTERYCK, Steenbrugge EEN EN ANDER OVER SNIPPEN. De snip (fr. bécasse, lat. scolopax rusticola, westvl. sneppe), behoort tôt de orde der waadvogels of steltloopers en niet tôt die der zwemvogels, hetgeen overigens de vorm harer pooten genoeg-zaam te kennen ^eeft. Hoewel niet zeer zeldzaam in onze gewesten, komt zij er toch zoo menigvuldig niet voor als veel andere soorten van wild en is dan ook in het algemeen niet zeer wel bekend behalve aan de discipelen van Nemrod, de jagers met hart en ziel. Daarom ook dachten wij, dat eenige regels over dien fraaien vogel, welke meest op de tafel der rijken ve.jchijnt uit oorzaak van den hoogen prijs, dien men er voor betaalt, hier welkom zouden zijn aan onze lezers. In het voorjaar houdt de snep zich liefst op in groote dichte wouden en slechts Iater in meer schaarsch of kleiner houtgewas. Daarbij komt het, dat men ze in den herfsttijd dikwijls aantreft in plaatsen, waar zij het heele jaar nog niet was te zien geweest. Meermaals stelt men zich de vraag,of de snip enkel bij de avond-schemering of den heelen nacht in beweging blijft, want men moet weten, dat over het algemeen deze vogel zich bij dage ophoudt in het dichtste houtgewas, zoo eenzaam mogelijk, hoewel hij deze schuilplaats bij een warmen namiddag weleens verlaat pm zijn voedsel te gaan zoeken. Gewoonlijk echter vliegt de snip uit met de avondschemering en hoe grooter gerucht men-schen en vee over dag in hare nabijheid maken, hoe stiller zij zich dan houdt; ja vast slaapt, zoo vast zelfs, dat Dr Wurm verhaalt, dat een opperhoutvester eene slapende snip naderen kon !en ze met zijnen hoed bedekken. Sterke regen,hevige storm,groote koude maken de snippen min-der levendig, terwijl zij in donkere nachten beurtelings slapen en uitvliegen, zooals overigens vledermuizen,uilen, enz. gewoon zijn te doen. Men heeft verscheidene soorten van snippen : de watersnip, de houtsnip, de poelsnip, enz. Allen onderscheiden zich door een iangen, dunnen, buigzamen snavel, met eene zeer gevoelige huid bedekt, die als tastorgaan dienst doet. De duim is meestal klein doch ontbreekt zelden. Zij vliegen goed en bewonen houtrijke plaatsen bij het zeestrand, aan de oevers van rivieren en meren, bij poelen en moerassen, en vinden daar wormen, kerfdieren en weekdieren. Dat die vogel van oudsher bekend is, is zeker ; immers Aristote-les (384-312 vôôr J. C.) maakt er reeds melding van, doch het schijnt, dat er eerst sedertde zestiende eeuw voor goed jacht op gemaakt werd en wel vooral, toen de vuurwapens en bijzonder de moorddadige tweeloop op het tapijt kwamen. De Lust. Wie is de gelukkigste? Mevrouw X is prachtig gekleed, woont menig feestje bij en leeft gaarne lijk rijke lieden, doch dikwijls voelt zij zich wat ongemakkelijk in de geldkas. Mevrouw Z is eenvoudig doch net aangekleed, zoekt vermaak in haar huishouden en weet steeds de tering naar de nering te zetten, ook wordt zij nimmer door geldpijn gekweld. Wie is hier eigenlijk de verstandigste en de gelukkigste? A. Te New-York is het hoogste gebouw der wereld vol-tooid ter hoogte van 780 voet met 50 verdiepingen. De huurders betalen jaarlijks zoo wat 1 millioen 300,000 fr. huur. Geen slecht stieltje daar huisbaas van te zijn ; erger is het voor hen, die op de 50e wonen, ten minste als ze met eigen beenen de trappen moeten opklimmen en door geen ascenseur opgevoerd worden. Als ze zoo voortgaan met bouwen, komen ze misschien nog wel eens in de eene of andere planeet terecht en kunnen dan een kaartje gaan leggen b. v. met de inwoners van Mars ! Dertif.nde jaargang. — Nr 3. Maart, 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift belonging to the category Culturele bladen, published in Brugge from 1901 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods