De Maeseyckenaar

920 0
01 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 December. De Maeseyckenaar. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9vw3p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws mededeelen, dat door de mazen van 't doodend ijzeren net heenglijdt ; hier zul-len wij onze eerbiedige hulde brengen aan de heldhaftige medeburgefs, die in dezen vri jheidsoorlog vielen voor Yorst en Land ; hier zullen wij malkander weervindèn en ons wederzijds hulp en troost verleenen, als "t woeste lot ons van broeders en vrienden geseheiden heeft. Kloek strijden we voort als de onver-saagdezonen van nooitbedwongen voor-vaderen, en fier gaîmen we "t uit, hoe op deii roep van onzen geprezen koning, op deri noodkreetvan't overweldigde vader-land, in den uitersten noord-oostelijken hoek van België's eeuwig vrijen bodem een breede schaar van vrijwilligers te wapen stormde. En nogmaals zweeren we 't : Hou en trou «die trotse eicke aan die Maese» Hou en trouw den Vlaamschen standaard Hou en trouw "aan Vorst en Vaderland. Aan de Vrienden. Wij dringen er bij onze vrienden op aan van ■ dit gazetjè te willen bescliouwen als een ootmoe- dig, jonger en Marier zusje van «Ons Limburg». Aangezien het groote getal der dapperen die ait Maesegck en omstreken.te velde trokkeh, en daar wij wel eens in de gelegenheid waren wat breed-voerigèr nieuws ait de gezegde grensplaatsen mede te deelen, beslolen wij er toe dil bladje uii te geven. Ieder btijve trouw aan «Ons Limburg» en elke Maesegckenaar weze het een genoegen en eene plicht De Mâeseyckenaar te lèzen, te ver- spreiden en te ondersteunen. * -f y Ook voor u, flinke kerels van Kinroy, Molen-beersel, Kessenich, Ophoven, Gegstingen, Eelen, enz., is dit bladje bestemd en dus verzoeken wij u ons zooveel mogelijk nieuws uit uw gelie/d geboortedorp te laten geworden. Vergeet ook niet ons de adressen der makkers te sturen en die der krijgsgevangenen in Holland en bijzonder in Duitschland. Nieuws uit Maeseyck Brief van den 1.5 Oclober i9l(>. 't Leven in ons stadje is goddank nog altijd even rustig. De oude « landsîùrmers » vragen ten andere niet beter, 't is genoeg het woord Iront uit te spreken om hun den schrik op het li jf te jagen. Aile benoodigheden en levonsmiddelen kun-nen we ons nog aansehaffen maar aan uiterst hooge prijzen ; 'k zal er u hier een klein ge-dacht van geven : Vleesch kost ô tôt 8 fr. de kilo; spek en hesp 10 fr. ; kolïie 9.60 fr. ; kaas 8 fr. ; groene zeep 7.50 fr. (zelden Le vinden) ; petrol 4.50 fr. de liter. We hebben réélit op 300 gr. aardappelen per kop en per dag', brood krijgen we weinig, veel te weinig bijzonder voor de huishoudens met veel kinderen. Ge ziet dat we 't niet al te breed hebben ; de kleine burgerij bijzonder ziet nog

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Maeseyckenaar belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods