De Maeseyckenaar

752 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. De Maeseyckenaar. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/513tt4g69n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 6. Mei 1917. MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÀESEYCKEK VRXENDEN IN LE IIAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een anlwoordje. lu deu loop der maand, zooals overigehs reeds vroeger, sehreveu me verscheidene onzer heldhaftige strijdmakkers van uit de kilie loop-grachten ouder de bliksemende vuurlijn. « Wanneer zal Loch de oorlog gedaan zijn? Wanneerzienwe malkander weer terug thuis?» Oh ! ik weet het wel, 't is zoo maar eeu ge-woon vraagsken, dat tegenwoordig iedereen ouder de peu loopt en vooral gericht wordt tôt die achteruit zitten bij de groote Mannen. Nu, gelooft me vrij, beste jongens ! die achteruit zijn, en waar ze ook zijn en wie ze ook zijn, weten er geeu ziertje meer van dan gij of lie ver veel minder ; want, door u juist zullen ze weten wanneer de vervloekte Mof het laud uitge-dreven wordt, wanneer het gebeente onzer vrije vaderen ouder geenvreemde dwingelandij meer zucht, wanneer de vrijheidszon liaar troostende stralen speelt door 't puin en d'ascli van onze verwoeste woonst... en eer geeft ge 't toch niet op, is 't niet ? Gij zult de eerste zijn die het vrijgevochten Vaderland gaat binnen-trekken, die de wapperende vaandels zult hij-schen op klok- en torentrans, die 't dreunend vreiheidslied zult aanheffen ! Weest gij dan ook de heilbrengende boden, die over de drassige Yzervlakfen heen aan de ons zoo lang verbei-dende geliefden de spoedige weerkomst gaat melden. Edel is de taak en uwer heldhaftigheid waar-dig ! Daarom met taai geduld en onverschrok-ken moed het sein van den aanval afgewacht eu dan zegevierend vooruit, het heerlijk Ylaan-dei en dooi, laugs Bi abauts rijke velden, over het heuvelende Luikerland, naar d'aloude on-buigbare Eicke aen die Mctese. OMROEPER ! Zooals we reeds vroeger meldden, gaan we in de volgende nummers de lijsten afkondigen van onze jongens-militairen uit de dorpen van 't kanton. We betreuren t'en zeerste dat aile adressen ous nog niet toegekomen zijn en hopen dat na het verschijnen van deze lijsten de onthrekende zullen ingezouden worden, opdat we dan een volledigen lijst zouden kun-nen uitgeven van al de soldeten van 't kanton Maesevck. * * Met het doel u en ons het inzenden van adressen, nieiiwstijdingen en mededeelingen van alleu aard te vergemakkelijken, hebben we 't gunstig geoordeeld een oproep te doen tôt briefwisselende leden uit elke gemeente. llier-t'oe verklaarden zich bereid : Voor Maeseyck. — Luitenant Dr Delsupehé, C 146, 3 bat ; Heer .Jos. Boonen, boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre ; Yanthoor Louis, prevotale gendarmerie, Poperinghe ; Pelsers Hub., C 99, 3 cie. Voor Molcubeersél. — Arits Jaeq., I. M. I. ()., Le Havre. Voor Kinroy. — Simons, C 146, 2 batterie. Voor Kessenich. — Symlfens, aalmoezenier, C 58, 2 cie ; Haldermans Ant., C181, 2 P. M. C. ; Lamberigts Jean, C 30, 1 cie. Voor Neeroeleren. — Evben Paul, C 78 ; Indekeu Jacques, C 11, 4 cie. Voor Ophëpen-Geystinqen. — Wieërs Joseph, C 48, 3 gr., 2 bat. Voor Eeleii. — Lyben Hubert, C 224, E. M. en Janssen Godefroid, prevotale gendarmerie, Poperinghe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Maeseyckenaar belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods