De nieuwe gazet

1241 0
01 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 October. De nieuwe gazet. Seen on 04 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5m6251h656/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Donelerdag 1 Oktober» 1914 3 CENTIEHEII* » (BUITENLAND 5 C.) 178jaargang 6027 De Nieuwe Gazet TE:03STX3XC3-IISrc3-EÂ>T : i ,. , , . vz£7:vrî: :: :: :. Âbûnnementen worden aangsnomen in onze bureeisn : KORTE NIEUWSTRÂAT, 28, ANTWERPEN, en in afie Postkaatoren abonk-ementbn: ider stactaieu-ws, don regel. # «1.00 \ t. _ Per Jaar, fr. S.Q3. — Z93 raaandan, te. 4X0» — Brt« erichir.eg.e1' ; II'!'. ! ! .* ! I I'.oo j 40e Annoncer) en Mededeeiingsn te zendea aan het Bestuur — Telefoon 853 || Autwerpcn, wordea uitsluiteud ontvaagou door den heôf « %_ (overcoa. t&komen)^ ^ Cauwer, (^de^Bewt's,^,A^iti06r^en, ea Ojfieâ^ ■" I If HT HELGOLAJ^E) De Operaiiebasis van de Duitsche Vlooi T\fl Tl„!inT,« t JJ. -1 _ 1 1-, . 1 • 1 1 -i • • 1_ _ 1 -i 1 . . o. . ^ -, • , ,.11. ••j uwi i-uuuo uu3 ai- gwi, uuigceu sciiriivivujijiv veei ëyiu. ut-ci t utjwie meer ut ije»<-'nih.king van oezoeKers en ûjd maar verscholen acliter Helgoiand- Yan kost. wandelaars. iit eilandje hebben de Duitschers, nadat ze Helgoiand is aan het «Unterland» verbon- Helgoiand, % aarvan de bodem is doorgra- t van Engeland gekregep liadden, in ruil den, door een soort smalle landengte, \oor ven met onderaàrdsche gaanderijen, is eenvoiv van Zanzibar, een ware forteres gemaakt. militaire noodwendigheden zeer versterlit. dig een oorlogstuig- geworden en' is slechts Reusaclitige_ inuren omringen ht t ciîand Xevens artillerieparken, magazijnen en af- bestemd als .-.oodanig meer te dienen. Deze en een elektrische nianeuvertrein rolt bovea daken voor vliegtuigen, bevinclen er zieh wo- geweldige a erdedigingsmiddelcn zijn echtei de muren en de kaaien. ningen voor officieren, bedienden en werklie- niet uitwendig ziehtbaar, en alleen ingewij- Om de deelen van het land door de zee den, alsook een badinrichting. den kunr.en zich een denkbeeld vormen var medegesleept, te dernpen, is men verplîcht ge- Het «Oberland» is bijna ganscb onder het het buitengewoon krijgskundig belang dat West aarde van het vasteland aan te bren- krijgsbeheer. Er blijft slechts een klein ge- Duitsehland er aan heciit. MOKGENBLAD :Ee:K»g-to UAtjgae,i HET LEGER DIR B8NDGËNCÔÏÊM AflNEENGESLOTEN De Ouitsche Sleclitervleuael in Doodsoevaar Als de nood het hoogst is, is de hulp het dichtst nabij. Terwijl we hier reeds het kanon van den vijand hooren dreunen onder onze muren, en bij tienduizenden de bewo-ners van al de gemeenten binnen onze eerste verdedigingslijn langs het Zuiden, hier komen binnenvluchten, — is er een ontzaglijke krijgsbeweging gelukt die op den afloop van den oorlog wel eens den beslissenden invloed zou kunnen uitoe-fenen.Onze troepenmacht is er namelijk in geslaagd, zich met het legfer der Ver-'bondenen in rechtstreeksche verbinding te stellen. Verder in dit blad zal de lezer de pro-klamatie vinden van generaal-majoor Frans, bevelhebber van den Belgischen Staf, die zich gevestigd heeft te DOOR- : NIK. Nu begrijpen we ineens wat al onze aanvallen op de Duitschers langs den kant van Aalst te beteekenen hebben, en, < als we nu in de Duitsche bladen zelf lezen, dat een Engelsch legerkorps te : Boulogne geland is, dan wordt het ons nagenoeg duidelijk wat ons is mogen ge- . lukken. Dat Engelsch legerkorps — 38,000 man : gterk, en naar 't schijnt, grootendeels be- s staande uit Kanadeezen — heeft een knoop gelegd tusschen den uitersten ; Franschen linkervieugel nabij Saint-Quentin en onze troepen, die tôt aan de grenzen, in de richting van Ri j sel moe-fcen opgerukt zijn. Zeker is in ieder geval dat de verbinding per s'pôor tusschen Pari j s en Ant-werpen weer hersteld is, buiten de lijn der Duitschers om, Wie eraan twijfelen zou, verneme, dat hedenmorgen de Parijzer bladen van Maandag reeds te Antwerpen te ' koop vvaren. Wij hadden den Matin die van Bordeaux kwam! Het zou dus geen wonder zijn, indien de Duitschers met âe kracht der wanhoop onze forten aanpakten, om.kost wat kost te beletten dat zij, door ons leger en dat van de Franschen en de Engelschen in een nijptang gevangen îouden worden, waarvan de stelling Antwerpen de spil zou zijn. Het schijnt evenwel nog niet, alsof het aun al gelukt zou zijn, hun fameuze 42 3m. kanonnen daarvoor op te stellen. Tôt dusver hebben zij ons nog geen îwaardere bommen gezonden dan van 28 ;m., zooals onze forten er ook bezitten, 3h- het komt op dit oogenblik in 't geheel liet zoo voor, alsof zij den tijd zullen irijgen en de gelegenheid om nog dit nonstergeschut in stelïing te brengen. Om kort te gaan: Aile hoop is nog toe-jèlaten. Wilitci loir I Discte Mtàu Slesiîi g©B*i©lite scSaofen woensdagmorgen begai îk mij naar ÎWillebroeck. Toen ik om half elf te Boom aankwam, bemerkte ik dat vele huizen in deze ge-meente gesloten waren. Vele inwoners hadden het dorp reeds verlaten. In Willebroeck was het erger gesteld. ûaar waren de straten om zoo te zeggen gansch ledig. Alleen was er hier en daar nog een herberg open. Om 5 uren 's morgens waren de Duitschers tôt bij de eerste huizen gena-derd, maar na een gevecht met de ba-ionet waren zij door onze soldaten ach-teruitgedreven geworden. Wanneer ik Breendonck naderde barst-ten plotselings twee shrapnells achter mij open. Ik vluchtte ijlings naar het fort en werd hier dadelijk binnengela-ten.Twee soldaten waren een oude vrouw, idie oVer het yeld ging ter hulp geloopen en toen was het bombardement door de Duitschers begonnen. Een van deze moe-dige jongens moest zijn stoutmoedige daad duur bekoopen. Hij bekwam een diepe wonde van een shrapnell aan den linkerarm. De beschieting door de Duitschers werd gansch den dag voortgezet, zoodat ik ver-plicht was tôt 5 u. 15 in het fort te blij Het fort van Liezele beantwoordde heil vuur van den vijand met bestendigel hardnekkigheid. Aanhoudend zag ik dJ kanonnen van deze vesting in de vertel vuur uitbraken. Verschillende Duitsche obussen vielerB t>6 WillphrOP^k nn rlo f fi r i P_lr_ OFFiCIEELE MEDEDEEUMGEh us AiâÉ op âiilwerpe» Antwerpen, 30 Septsmber, 10 uren 's avonds. — Ofîiciecl. — Be Duitsche artillerie heeft den hes= len dag het bombardement der forten van de eerste verdedigingslijn, in het Zuidelijk gedeelte van onze stelling voortgezet. In weerwil van het ontzaglijke verbruik van inimitié hebben onze verdedigingswerken weinig geieden en beschikken steeds over hun werkmid= delen. Tusschen de Senne en de Nethe heeft de vijand geen bewegieg gedaan, doch in den sector Schelde-Senne zijn, daarentegen stoutmoedige en verwoe. de aanvallen teruggeslagen geworden, door onze troepen, die krachtîg door ons vestinggeschut od-dersteund werden. De verliezen onzer tegenstanders zijn in ver-houding tôt de stoutnioedigheid van hun pogen. Vermelden we ook een weinig belangrijke be-weging tegen Dendernionde, vergezeld van een kanonnade op grooten aîstand, zonder meldens-waardig gevolg op de uitrukking onzer troepen, die er den toegang van verdedigen Tusschen Den. der en Schelde is geen enkel \oorval te melden van eenig belang. In het kort, ondanks de kracht van het bom= bardement zijn de gevolgen ver van in verhou= ding te staan tôt de ontwikkelde kracht. Anderzijds biijft de zedelijke waarde onzer troepen uitstekend en hun koeibloedigheid is bewon-derenswaardig, wat overigens de volharding be-wijst, waarmede zij aile aanvallen der vijandelij. ke infanterie hebben aîgesiagen. Oe Belgen îe Doornik Een Prokiamatie van den Staf Doornik, 29 Sept. — De Belgische staf, voorgezeten door generaal-majoor Frans, heeft zijn intrek genomen in het Stad-huis van Doornik. Hij kondigde den 27n September het volgende belangrijk be-richt af: De generaal-majoor, bevelhebber der provincie Henegouvv, laat aan de burge-meesters van al de gemeenten der streek die niet door de Duitsçhers bezet is, we-ten, dat de verordening van de Duitsche militaire overheid, van 24 September 1914, alsmede al degene van voor dezen datum, moeten aanzien worden ^als nul en van geener waarde. De generaal-majoor, Bevelheber der provincie Henegouw TELEGRAMMEN VAN HEOEN NACHT het fort van ste-kathelijne-1kaver Oiiiiselie weplle^ei^ Be Belgen sllu feres m Woensdag avond. Dezen namiddag tusschen twee en drie uren werd de beschieting van het fort van Sint-Kathelijne-Waver hernomen. De Duitschers zonden zoo verwoed hun granaten op het fort, dat zij zich op zeker oogenblik werkelijk mochten voorstellen dat zij ons geschut tôt zwijgen hadden gebracht. Inderdaad liet het fort niets meer van zich hooren. De vijand meende niet beter, of de kans was klaar, en uit al haar macht rukte een afdeeling met veldartillerie • voor uit. Zoogauw had echter ons fort deze niet onder schot, of daar begonnen zijn kanonnen opnieuw dood en vernieling te . maaien, ditmaal micklenin de rangen van den aanstormenden vijand. Het werd er een ontzettend bloedbarl. Op sommige plaatsen vvaren, deor de dichtheid van den hoop, de dooden recht-op blijven staan!... Slechts weinigen, van wie de meesîen dan nog zwaar gewond, konden ontko-rnen.Onze troepen deden dan een uitval en gelukten erin,verscheiden kannonen naar binnen te halen. Daarna trokken onze pontonniers uit, om een nieuwje* brug te leggen over de Nethe. Onze troepen hebben Mechelen opnieuw bezet en het fort van Sint-Kathe-lij ne-Waver was hedenavond buiten het bereik van het vijandelijk geschut. rnsmarnssmism Koloniale Troepen In België BSen mBld siaf Enge§s©is@ koloniaB® troepen zicBi in Beigië liewiiifisirs. isviys 0BV8G&13R aan is Soaiaa 0© Duitschers met werSiezen teruggeslagen Londen, 30 Sept. — Yolgens een tele- j genomen.De Duitschers beproefden een aan-gram uit Parijs heeft de aktie ten Noor- Lyal op Taey-Ie- Mont maar werden met aan-den van de Somme een groote uitbreidmg Izienlijke verliezen teruggeslagen. 08 M!sé loi lait m S slamarts Het van Hiei wel ûerlegsschepen Londen,30 Sept. — Volgens een bericht gewerkt en aanhoudend voeren treinen door de Daily Telegraph uit Kopenhagen grote kanonnen'voor de zware slagsche- ontvangen, ligt het kanaal van Kiel se- pen aan. dert Maandag vol Duitsche oorlogssche- Naar het heet zou de Duitsche vloot pen. zich slagvaardig maken. In het Arsenaal wordt dag en nacht De Duitschers te Brosse! had vlakaf geweigerd, zeggende met de y . * u * t ! meeste reden, dat het veel te gevaarlijk J uetaien . was, eene gemeente in deze omstandig- De generaal van Lùttwitz komt het heden Vàn het noodzakelijke bluschma- volgende ter kennis der Brusselaars te terieel te berooven. brengen. Daarop werd de burgemeestér aange- «De Duitsche regeering had bevel gê- houden en naar Duitsehland overge- geven de rekwisitiebons uit te betalen, voerd. met recht veronderstellendê, dat de stad " vrijwillig de totaliteit der oorlogsschat- _ ting, haar opgelegd zou betalen G@VeC lt@t1 00 ]@t Het is maar op deze voorwaarde dat r de gunstige behandeling, gerechtvaar- Ks8QQ55lP!l v digd was, waarvan de stad Brussel heeft i&Uaôlaii'aa S I Ulfiï genoten, zich onderscheidende der ande- £)e Oostenrijkers op de Vlucht re Belgische steden, waarvan de rekwi- sitiebons slechts na het sluiten van den Petrograd, 28 September. — Een me- vrede zullen vereffend worden. dedeeling van den Russischen generalen Daar het gemeentebestuur van Brus- staf zegt, dat in de streek Ossovetz Drous- sel de storting weigert van het overschot keniki Symno de Russische troepen ge- der oorlogsschatting,'zal er van af heden weldige slagen leverden tegen de Duit- geen enkel opeischingbon meer uitbe- schers. taald worden door de Goevernementskas. Fen nieuwe poging der laatsten om de Brussel 24 September 1914. Njemen over te trekken mislukte. von Lùttwitz. Fen hardnekkige slag werd geleverd - om het bezet der I^oordelijke uitgangen n n ■ _ van de woudèn van Augustovo. Oe Burgemeester van Laeken nfôuaranoin nûnsiman ®en Oostenrijksche kolom trok terug op yoWdilyOis yOllUiSauii Frischtak met achterlating van al de ka- n D , .. il j- nonnen en 400 voorraadwagens. iseaen zijner aannouding jn streek van Krasno maakten de In den brief uit Brussel in ons mor- Russische troepen 200 krijgsgevangenen, genblad van gisteren, werd gesproken behoorende tôt 22 verschillende regimen- over de aanhouding door de Duitschers, ten. van den heer Bockstael, burgemeester De wegen aan de andere zijde van den van Laeken. Sanah zijn bedekt met geweren, kardoe- De Duitschers hadden al de ladders zen en achtergelaten voorraadwagens. der pompiers opgeëischt, om als obser- Men deelt mede dat de Russische troe- vatieposten te dienen. De heer Bockstael pen Augustovo hernamen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen from 1897 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods