De nieuwe gazet

1221 0
14 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 September. De nieuwe gazet. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hm52f7kn54/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Maancjag 14 September 19,14 3 CEMTIEfflEN, - (BUBTENLAND 5 CQ 17e jaargang Nr 6010 De Nieuwe Gazet jteiÉkJKriK:o3sri>ic3-i2sra-B3sr = i 4** bladxijde, per kleinen regel •••»•• tir. 0.3Q Flnancieele annoncén • • • » 1*00 , Reklaam oader stadnieuvs, den regel. . • « • 1.00 i Stadnienws, den regel. «•«••••••• » 2.00 [ Begra/enisbericht. # » 5.00 | Uiteiften . - - ^ #^(overeen tekomen)_JJ Abonnementsn worden aangenomen in onze bareeien : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkaotores Al le Brieven. Annoncén en Mededeelingen te zenden aan het Bestuur, — Telefoon 853 ja^BOisrisrBjyrEisr'X'BJsr a Per Jaar, tr. 8.03..— Z« maanden, tr. lEQ. —'pAt maanden, tr. Î.00. — De annoncén buiten de promet» Antwerpen, -wordon nttslnitend ontvangen door faoj»» De Cauuxtr, Oude Beurs, 39, Antw*rp"i. en door hoc Otpe»\ V* Publicité. JUJéÈSaMjt StL.kitumt40L.9nmW MORGENBLAD Eîerst© Uitgaaf DUITSCHE HELDENMOED Duitsche Heidenmoed, volgens heî Duiisch spotbiad "Simpiicissimus" TELE6RAMMEN VflN HEDEN NACHT Duitsche Nederlaag in Frankrijk De Vijand verliest 160 Kanonnen Lon'den, 13 Sept. — In zijn samenvat-ting over de krijgsverrichtingen der vier yerloopen dagen zegt het Pressbureau: Sedert den lOden September rukt gansch de Duitsche linkervleugel in de grootste wanorde achteruit. De Fransche en Engelsche troepen zetten hem op kor- ten afstand na. Den lOden en lien September werden 6000 Duitschers gevangen genomen en 15 kanonnen bemachtigd. Den 12en September veroverde het derde Fransch leger 160 kanqpnen. Over gansch de lijn ten Westen van de Maas trekt de vijand achteruit. fit' " TlHUMTfMïïBrW DUITSCHE LISTEN VOOR AMERIKA Hoe de DMifsches*® beproewesi de open-bare s^aeeninia in Amerika te wiranen New- York, 13 Sept. — Men heeft hier vangen door een anderen, waarih gezegd een nieuwe list ontdekt, die de Duitscliers wordt dat do Duitschers nooit den oorlog In het werk stellen om de çpenbare mee- gewild hebben en zeker de Keizer niet. nlng in Amerika te bedriegen. Deze valsche stukken teekenen zij met Het komt nu uit, dat zij in Duitschland de handteekening van den afzender van den 8e brieven, voor Amerika bestemd openen, brief, sluiten dan de enveloppe terug en er den brief zelf uithalen, en dezen ver- zenden haar naar Amerika. Offîcieele Mededeelingen Verwoede Strijd van vier dagen !ang - Selangrijke Uit-slagen - Hun invloed op de Yerrichtingen in Frankrijk, * zondàjf September," 10 uiir 's nvonds. — Na .Tier dagen van verwoeden strijd hebben onze yeldtroepen, die uit de stelling Antwerpen getogen waren om de Duitsche krijgsmacht in den driehoek Brussel, Leuven, Mechelen aan te vallen, zich onder de bescherming der forten van de buitenste verdedigingslijn teruggetrokken. Het doel van dezen uitval dat in den beginne •Iechts een operatic scheen te moeten worden te» ({en de observatietroepen, die den vijand achter- gelaten had tegenover ons, heeft zich tôt groote verhoudingen uigebreid. De verdedigingsteiling van den tegenstander was zeer sterk, dank zij de natuurlijke gesteldheid van het terrein en aan de grondwerken, door den vijand in de laatste dagen uitgevoerd. De verplichtiug voor hen om deze stellingen ten allen prijze te bewaren, heeft de Duitschers ge-dwongen a! de krachten waarover zij beschikken in ons land, bijeen te brengen. Zoo is het derde Duitscb legerkorps, dat rseds op weg was, tus-schen Ninove en Nederbrnkel, in allerijl terugge-keerd naar Brussel, om den schok onzer troepen te doorstaan. Hun 3e legerkorps, dat reeds op weg was naar Oudensarde, is insgelijks naar het Belgisch slagvcld teruggeroepen geworden. De afdeelingen Landwehr en Landsturm, die de streek ten Zuiden van Brissel bezetten, deden insgelijks aan den strijd bij Leuven mede, evenals de 15,000 zeelieden, te B; jssel aangekomen sedert eenige dagen. Voor den Fransch.Engfischen staf, biedt de uit-slag uit het oogpiint va" het geheel der krijgsverrichtingen een kapitael belang aan, aangezien twee Duitsche legerkorp >en al dezen tijd in de onmogelijkheid zijn geweest, ter hulp te snellen aan de Duitsche legers, die terugtrekken in het Noorden van Frankrijk. Dit feit is reeds aargeduid geworden in de Fransche mededeeling von den 12n September. Blj de samentrekking \ an al de Duitsche legers, beschikbaar in ons land. heeit ons leger zich, na den vierden dag, in te enwoordigheid bevonden van een overmachtigen vijand, en onze terugtrek. king is vandaag gebeun Ons leger blijft voor den vijand een voordtu-rende bedreiging, die lie n noodzaken zal een be-langrijkc macht hier acliter te houden, die hij in Frankrijk hoogst noodig zal hebben. De veriiezen van dez< vier dagen zijn zwaar, en toonen aan hoe verv oed de strijd geweest is. Evenals bij de vorige gevechten is het schieten van de Duitschers veel slechter dan het onze ge-bleken, waarult volgt dut, zoo het aantal gewon-den aanzienlijk is, de 1 'etsuren aan onzen kant weinig beieekenend zijn Zoo is het niet aan de zijde van den vijand. Naar getuigenis van hun ofSicieren hebben onze soldaten van veel koelbîcedigheid blijken gegeven, en heeit hun goed gericht vuur de meest doode-lijke uitwerking gehad, Telegram van Kolonei d'Orjo de Marclioveieite Kolonel d'Orjo de *.î,'.?^hovelette, vertçgenwoor-diger van den Belgis' ïiex, generalen staf bij het ; 1^""% »: t:. lègram Vân 13 September 4.30 uur namiddag. Voor en sedert gisterenavond duurt de vervolging van het Duitsche leger voort. De richting waarin de terugtocht geschiedt, is nog niet vastgesteld. Gisteren heeft de Duitsche rechtervleugel de Aisne overschreden, dezen morgen door den Fran* schen linkervleugel overtrokken. Amiens is ontruimd. De staties Ponts de Metz en Longeau zijn ver-woest door de Duitsche troepen, die zich naar het Oosten terugtrokken. Een Duitsch legerkorps van Doornik naar Valenciennes trekkende, zou gisteren avond Antoing hebben voorbijgetrokken. Tus-schen Soissons en Reims heeft de vijand, die ver-volgd werd, de Vesle overgetrokken ten Zuid-Westen van Reims. Hij heeft de Marne niet ver-dedigd. Ten Zuiden van de Argonne hield hij gisteren avond nog bezet l'Aimont en Loupigny le Cbateau, maar had Revignal en Brabant-Ie-Roi verloren. In Lorreinen trekt de vijand, die de Meurthe bezet hield, achteruit. De Fransche troepen hebben tôt Nomeny en Pont à Mousson verscheiden trelnen met personeel en materiaal vooitgezonden, welke den 12n gesignaleerd werden op den IJze* renweg Chateau Sallin Metz. — BIJ ONZE GÈKWETSTEN Op bezoek in onze Hospitalen Bij al de verschrikkelijkheid van den oorlog dio om ons woedt, zou roen haast gaan twijfelen aan de menschelijkheid in den edcl-sten zin van het woord, een algemeene men schelijkheid, waaraan wij in het begin dei twintigste eeuw zoo heerlijk begonnen te ge-looven.Met een gcvoel alaof men door een akeli-ge zinsbegooeheling wordt bedrogen vraagi men zich al : Waar zijn nu de gevoelens van humaniteit, wat is er geworden van de in dien geest geleekende verdragen, wat is er van den wereldvrede, wat van het volke ren recht gekomen ? Te midden van dis mismoedigeheld, dis zich opdringt aan iederen weldenkende, is he een troost het werk te aanschouwen dei barmhartigheid, de zegenrijke werking var het Roode Kruis. Wij hebben een bezoek gebracht aan eeni ge hospitalen om de mensclilievendheid te ziei in de voile ontplooiing van haar kracht. Onbekrompen weldaaigheid, getuigen er nie van, de met angstvallige zorg met rijkelijkei overvloed gemeubelde zalen ? Bedden, dekens lakens, tafels, stoelen, linnengoed, kleederen verb.andstoffen, voedingsmiddelen, verfrisschin gen, bloemen, lektuur, sigaren, tabak, ii aard en hoeveellieid zijn de lijsten der bin nengekomen goederen eindeloos. En no§ steeds vloeit het geld in rijke stroomen toe het goudstuk van den gegoede, en het pas muntje van den schameie, beide gegeven me voile liefde. Iîelaas veel, veel, zeer veel is er ook noo dig. En dan de toewijding, de zelfopofferinj waarmede de verpleging geschiedt ! We heb ben thans de Engelen der barmhartigheic aan het werk gezien- Oude religieuzen, den eenvoudigen kap vai het habijt over een door een leven van ver sterving streng gewordeff gelaat, waar me een hart kloppend onder het ruwe kleed, da toch blijkt geschapen te zijn voor moeder liefde. En jonge meisjes, frisch en vroolijl Bij de Uten rond Leuven Het Verhaal van een Holiandsclien Ooygetuïge Hoe het ei* aan de Duitsche zijde, uâtsai bii !i Gevechi Aan De Telegraaf van Amsterdam werd Zaterdag uit Roermond geseind: Dr Cuypers is met zijn kleinzoon, den heer Michel Cuypers, en den heer Cloc-quet, Woensdag j.l. per auto naar Leuven gereisd. Over d» wederwaardigheden van deze reis deelde ons de heer Michel Cuypers het volgende mede: Donderdag is een Antwerpsch leger, door de Duitschers geschat op 20,000 man sterk, van de voorgevechten bij de we-gen Leuven—Aerschot en Leuven—Diest doorgedrongen tôt den weg Leuven-Thie-, nen. Den geheelen Woensdag, den 9en, hadden voorgevechten plaats gehad, zoo-wel des nachts als den volgenden Don-derdagmorgen, zoodat reeds 's morgens vroeg een ongigebroken rij van Duitsche gewonden zich langs het Kanaal Mechelen—Leuven naar de Leuvensche hospitalen begaven, strompelend, hangend op hun makkers, of door dezen in honden-karren voortgereden. Er liepen er, die steeds maar naar hunne beide handen staarden, waarvan aile vingers stuk wa-ren en het bloed naar beneden .droop. Anderen met hoofdwonden, het bloed loopend van onder hun schako over het gelaat. Er liepen er zelfs nog met de jas vol gaten, winkelhaken en bloedspatten,ver-oorzaakt door kogels in den rug. Op de hondenkarren lagen de gewonden twee dik' en twee hoog, sommigen met wen-zenlooze gezichten, anderen stijf voor zich uit starend, met wilskracht om geen kik te geven, wat trOuwens niemand <iood. Ma-ir mer» vergeté vooral niet de zieken, die niet gewond zijn, en waarvan er zoovelen onverzorgd rondloopen. Doch men denkt aan geen zieken, hoe-wel die in het leger thans in vrij groot aantal aanwezig zijn, daar de strijders dag en nacht met minimum slaap en eten aan aile weersgesteldheden blootgesteld zijn. Ik zal dan ook het gezicht van een, dien ik zag, nooit vergeten; zijn gelaats-kleur was gelijk aan die van de grijs-groene jas met de vaalblauwe broek-kleur en kringen onder de oogen, met daarenboven de kleine bruine oogen,we-zenloos scheel kijkend naar een punt recht voor zich uit, ijlend, niet wetend wat hij voortdurend zegt. Hij loopt al-leen, de anderen achterna. En misschien kan hij alleen ook nog loopen, omdat hij al zooveel weken verloopen heeft en niets anders meer weet, of men leeft om te loopen.,. Regelmatig zijn de Antwerpsche troepen voortgetrokken. Op 't einde van den middag is de artillerie teruggetrokken, niettegenstaande zij het veldgeschut aan-houdend liet spelen en hardnekkiger dan de Duitschers. 's Morgens vroeg begonnen twee Duitsche kompagnieën mitrailleurs en deze dachten den vijand gauw daarmee te ver-jagen. Te twee uur begon de Duitsche artillerie pas te vuren, waarop zij als antwoord een kanonnade op het station kregen. Het station, dat als centrum der militaire macht dienst doet, werd echte? niet gedeerd. Wel werden veel spoorweg-beambten geraakt door granaten, en zag ik soldaten met verminkte armen en bee-nen wegvoeren. De Duitsche voorhoede bestond uit marine-infanterie, allen stoe-re kerels, die zich dapper weerden. Het Antwerpsche leger is plotseling in het onder artillerievuur zijnde dal ver-schenen tusschen de stad en de Kessel-sche hoogten tôt aan de Abdij van Vlier-beek bij het station van Leuven. De Duitsche troepen zijn daarna weer versche-nen na het wonderlijke terugtrekken der Belgen. Vrijdagmorgen zijn den geheelen morgen in Leuven troepen aangevoerd uit het Westen; voornamelijk mitrailleu-sen en infanterie. Menigeen der man-schappen viel bij elke halte der karavaan langs den weg in slaap. De uitru^tmg der troepèn, vooral die der paarden, was van de versch aangevoerde troepen veel be-ter, maar aile manschappen zagen er vermoeid uit. Het vuren heeft ten Noor-den van Leuven sinds Donderdag niet op-gehouden.Vrijdagmiddag werd hevig vuren uit zuidelijke richting gehoord. Het gerucht loopt, dat de Belgen er in ge-slaagd zijn, Leuven van zijn spoorweg-verbindingen af te snijden. Bij het vertrek der reizigers uit Leuven werden in allerijl Dutische colonnes naar de door de Belgen bedreigde punten gezonden. Onder de Duitsche soldaten, meest landweerlieden, herscht een ge-drukte stemming. an wezen, welke ellende haar thans ook om. ringt, met den lacli der jeugd op het aan-minnig wezen, al staren de oogen soms droef bij het aanzien van den weedoim der menschheid. Het is alsof ieder harer, bij el-ken soldaat, dien zij behandelen of bedienen, het beeld van een vader, een broeder, een verloofde voor oogen zweeft. In het Elisabethgasthuis Onze eerste tocht gold liet Elisabethgasthuis. Wanneer men de groote poort ingaat treft dadelijlc de ernstige bedrijvigheid. ledereen is hier op zijn post. De dragers staan gereed met de berries, om op het eerste teeken klaar. te zijn, de arme gewonden van tram of auto* af te halen. De telefoon wordt geen minuut, geen se-konde verlaten, om aanstonds bij een mel-ding van aankomst ailes en allen te kunnen gereedhouden. Bestuurder en helpers, allen wachten, hoe groot de vermoeienis zij van den morgen tôt den avond, van den avond tôt den morgen. Slechts op het teeken om hun edele taak te vervullen. In de heerlijk frissche ruime zaal, ziet , mon aan weerszijden de ledikanten, ruim en luclitig, ver genoeg van elkander, om zon-; der eenig ongemak den lijders aile diensten , te kunnen bewijzen. Hier liggen degenen, wier toestand niet ge-, vaarlijk is, doch ernstig genoemd moet wordén., Van allerlei verwondingen hooren we J spreken. En het treft ons dat zoovele been-' en armwonden worden vermeld.. Een der ge-neesheeren geeft ons hiervan de verklaring.De redenen zijn van allerlei aard. Ten eersta schijnen de Duitschers sleo ! te schutters te zijn; ten tweede, brengt een verdedigende stelling mede, dat er minder t gevaar bestaat van getroffen te worden, en i ten derde hebben onze jongens, — een > Belg blijft toch altijd praktisch, zelfs 1 in het heetste van het gevecht —, zich veelai de borst beschermd met hun ransel. ' Een feit is, en dit moge hun, die fami-^ lieleden onder de gewonden hebben ten | troost etrekken, dat er van degenen welke als gewonden worden binnen gedragen, het : meerendeel, ja bijna allen, binnen zes weken weer gezond en wel de poort uitstap-• pen. »*» ■ Sterfgevallen deden zich hier van het be-1 gin* af nog maar heel zelden voor.Ook het aantal verminkten, welke arm of been, of ' een ander lichaamsdeel moest worden afge-[ zet, bedraagt nog geen 2 %. [ De mannen hadden hier juist daags te . voren bezoek gehad van Hare Majesteit de : Koningin, en allen spraken nog vol lof en bewondering over de goedhartigheid, de moederlijko liefde, de edele ontroering,waarmede zij vervuld is ten opzichte onzer soldaten.Bij de Preekhéeren Een andere inrichting door' ons bezocht was de ambulance ingericht in het nieuwe klooster der paters Predikheeren, in de Ploegstraat. Uit den aard der zaak zijn de zalen in de geimproviseerde ziekenhuizen geringer. Hier waren er in het geheel een 150 tal opgenomen, thans restten er nog zevenlig. Eigenaardige gevallen deden zich voor. Als een bewijs, hoe men soms als bij wen-der aan den dood kan ontsnappen, mag wel gelden, dat een hunner een kogel had gekregen in de rechterzijde, van den sche-del, vandaar was de kogel tusschen her-senschors en schedeldek door naar boven gedrongen en aan de andere zijde het hoofd verlaten. De jongen voelde thans gansch geen pijn meer, en vertelde ons ai lachend zijn wedervaren. Wij zagen hier ook het toestel voor radiographie waardoor de ligging van een projektiel in weefsels of ingewanden, juist kan worden vastgesteld, wat niet weinig bijbrengt tôt spoedige genezing der wonde. In het Atheneum Een der grootste hospitalen in het midden der stad is wel dat ingericht in het Atheneum. Daar werden van het begin af lot heden, reeds ruim 1100 gekwetsten ver-pleegd. Thans waren er nog 300. Tôt hier-toe waren er nog geen gevallen met doo-delijken afloop. Als een merkwaardigheid mogen we wel vermelden, dat een soldaat, wiens been had moeten afgezet worden,na den gunstigen afloop der operatie in het bureel van den bestuurder is gehuwd. Dit hospitaal werd tôt nog toe alleen bezocht door een korrespondent der «Daily Tele-graph». Over het geheel schijnt er door de perâ nog geen aandacht aan de inrichtin-gen van het Kood Kruis te zijn geschon-ken. Vermoedelijk is dit eenigszins toe te schrijven aan de moeilijkheden,die ons voor, den toegang worden gemaakt-»**Voor heden dwong gebrek aan tijd on9 den tocht te staken, wij zetten dien echter voort, want het weinige dat wij reeds zagen, heeft onze voile sympathie gewonnen voor de toewijding waarmede allen liun edele taak volbrengen. Taksanslstr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods