De nieuwe gazet

1783 0
04 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 04 October. De nieuwe gazet. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k35m902x64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 4 Oktober 1914 i ________—_ 3 CEMTIEMEM, ■ (BUITEEaLABiD 5 C.) 17e jaargang N' 603Q De Nieuwe Gazet -A-A-isrEioisriDxca-iM-G-Eisr = 4<u biadzijde, per kleiaen regel ...... lr. LU» fr'iiiancjtole annoncen . . ....... ._ » 1.00 Reklaam ondsr stadnieuws, <Ioa regel. . . . » UX) Stadnieuws, den regel. .......... • 2.00 Begrafenisberielit. . » EJJO feboimemeiiien worden aangenomM ia onze iuireeleo : K0RI£ NlEUWSIfiMT, 28, MW£BPEH, eu in aile F«sM( Me Bri&Muu àanaacea m Mededeelingea te zendeo ooa het Bestuur — Telefoaa 853 Per jaar, fr. 3J33L — Zos raaandaa. fr. i-ÛÛ. -M maanden, fr. ZJXU — Do aanoncen boitas d# provioail Aatttrerpaa, worden ultsluiiend oatvangea door daa ha<s ru /"ïor-i/givM* Rjmw? JM A MH4fV(*«ni!H An (fnni* llAC (0/&I HOE ZEE-MIJNEN WORDEN OPGEVISCHT Vcor de kustsn van Engeland zijn op dit oogenbiik niet minier dan 6000 man beztg — meest visschers — met het jopvisschen van de Duitsche £eemijnen. Hier ziet men h ce dit gevaarlijk werkje gaat. De " Times" vraagt, zeer terecht, een nationale beloo-tung voor deze nederige hel-en. De Haat top Duitschland De korrespondent te Parijs van de ( 1«Nieuwe Courant» uit den Haag schrijft : i Die Fransche slemming jegens den vij-and,jegens de tôt in de diefste die-pte d&f ■hel door hen vervloekte «Alboches», is nu 'verontrustynd gevaarlijk geworden. Het 'is een stemming gezvordm die zich niet meer in woorden uit, maar die zwijgend wordt bewaard en gekoesterd, om er toch \geen rafel van te doen teloor. gaan; opdat ze zich straks volkrachtig in de daden zal omzetten. Voor het Fransch gemoed is de D uit s cher nu geen tegensiander meer. Dat woord is thans te slap geworden om 'de verhouding weer te geven. Daa?; is ge-leidelijk w&g een haat geboren, welke ■:geen bevrediging meer kan vinden in een viktorie alleen. Thans is, meent tnen, Duitschland onherroepelijk en meedoo-'genloos ten doode opgeschreven. Neen, ,vien zal waarschijnlijk geen weerwraak nemen op de onroerende kunstschatten van over den Rijn; zoo iets ligt niet in 'den aard der Franschen. Maar ik heb al hooren verluiden dat de vergelding zich zou richt-en op het dierst bezit van mo-dern-Duitschland, op zijn fabrieken, zijn industrieele instellingen; men util dat 'land treffen in zijn nijverheid het ergst denkbare. Waar de legers der geallieer-den mochten komen, daar zullen de fabrieken «het bestaansmiddel voor drie-kwart der D uit s chers», geraseerd worden, van den bodem worden gevaagd.De Diât-sche levensader, zal er dan door leegbloe-den, geheel. Aïs zoo de stemming tegen Duitschland in Frankrijk is, wat mag, wat moét die stemming dan bij ons niet zijn ? Er mag gebeurt zijn, al wat wil, Frankrijk moet zich- toch altijd nog beschou-wen als zijnde in oorlog met Duitschland. Het is waar, dat de Franschen dezen oorlog niet gewild hebben, — zij hebben hem alleen maar op dit oogenbiik niet gewild. Doch géén Franschman zal zeg-gen dat hij nooit gewenscht heeft dat het nog eens tôt een oorlog met Duitschland komen zou. Zoolang het vuur der « revanche '» smeulde onder de assche in Frankrijk hebben de Franschen voor den oorlog ge-werkt. Ze zouden trouwens aan al hun plichten als vaderlanders te kort geko-men zijn, hadden ze 't niét gedaan. Dàt Duitschland hùn den oorlog heeft Verklaard, kan dus voor hen geen reden zijn tôt een zoo gloeienden haat; wèl de vianier waarop de Duitschers dezen oorlog voeren, de vertrapping van aile krijgswetten, de totale terugkeer tQt de voorhistorische barbaarschheid die dezen oorlog aan de zij de der Duitschers ken-merkt.De haat vin den Franschman jegens den Duitscher is die van een eerlijk kampvechter, die worstelen zou volgens al de regelen van de kunst, en die door zijn tegenstrever met een dolk in den rug zou getroffen worden. Maar bij ons in België, — wat mag hiér die haat niet zijn? In België, dat zich nooit ten oorlog heeft voorbereid, omdat het volstrekt niets verlangde van een ander, géén wrok koesterde tegên 't is gelijk wèlke natie, en niet beter vroeg dan met heel de we-reld in vrede en vriendschap te leven... In België, dat heel zijn nationaal be-staan mede gebouwd had op de handtee-kening van den Pruisischen koning, waar de Duitschers een grenzelooze gastvrij-heid genoten, en geen gastvrijheid alleen maar den eerbied en de bewondering van al de verlichte geesten .voor hun weten-schap en hun kunst. Wat moeten wij, Belgen niet zeggen, nu we zien, welk een monsterachtig serpent we aan onzen haard gekoesterd hebben ? Von Bethmann-Hollwig Leeft zich in den Rijksdag laten ontvallen, dat, door in België te dringen, Duitschland het volkenrecht geschonden heeft, maar... dat zoo deed omdat het niet anders kon. Dat zij niét op kunnen tegen de forten aan de Fransche grens, zou dus voor de Duitschers een excuus zijn om door België te breken ! En dan zouden wij — arm volkje — onszelven nog moeten beschouwen als in regelmatigen oorlog met den Teutoon-schen kolos !... De Duitschers wroeten tien jaar lang onafgebroken aan de voorbereiding van den oorlog, zij trekken ten strijde met het wachtwoord om niets te ontzien, om zich aan geen enkel goddelijke of menschelij-ke wet te storen. En... als ze dan het eerst bij ons binnenbreken, bij ons, die hun nooit eenig kwaad gedaan of gewild hebben — en heel ons land leegplunde-ren, platbranden en uitmoorden, — dan zouden wij tegenover hen de oorlogswet-ten in acht moeten nemen! Dan verwijten ze ons dat we franc-tireurs in het veld sturen, en dat er burgers meedoen aan de verdediging van de steden. — Burgers die zijzelven met hun Zeppelins overval-len in hun slaap ! ! Wat mag niet onze haat voor den Duitscher zijn ! De Engelsche minister Lloyd George heeft daarover geniaal-geestig het juiste woord gesproken, waar hij vroeg: «Als een dief bij nacht in de slaapkamer van keizer Wilhelm dringt, zal de keizer dan eerst zijn uniform aantrekken om den apache telijf te gaan?» Wij .vechten yolgens al de regelen yan den oorlog: Dat erkent gansch de be-schaafde wereld. Maar wie zou er wel wat op te zeggen hebben, indien wij ons be-schouwden, als menschen die in hun huis door een bende bandieten worden over-vallen, en aile — maar dan ook volstrek.1 àlle middelen in het werk stelden, om die bandieten te verdrijven? Schoten, sloegen, trapten, beten uit aile hoeken en gaten, aile listen gebruikter die denkbaar zijn, gevangenen en gewon-den afmaakt'en als razende honden ? Wij doen het niet, wij strijden eerlijk wij vechten met ontbloote borst, in 't voile licht, met het blanke wapen tegen eei: vijand, die ons aanrandt in het donker met helsche listen en lagen; — wij eer-biedigen zijn gevangenen en verzorger zijn gewonden, allemaal omdat er in ons arme kleine Belgen, nog iéts, doch dat ook maar dat ééne iets, nog grooter i: dan onze haat voor Duitschland; Dé eerbied voor ons zelven . Rîjs. L- OFFICIEELE MEDEDEEUNGEh De Toestasd te Ântwerpen Antwerpen, Zondag, 10 urer 's avonds. — Op gansch de lijn heeft het artiiieriegevechi den heelen dag voortgeduufd De algemeene toestand heefi geen verandering ondergaan Op tieî Kriigsferreln in Frankrijk Duitsche Bevesiiging van de Fransche Berichtei Een voor Malta aangekomen stoom-schip van de Messageries Maritime meldt, dat het de volgende draadlooz' boodschap van de Duitschers heeft opge vangen: «Door gebruik te maken van zijn spoor wegen heeft de vijand een opmarsch te gen onzen uitersten rechtervleugel on dernomen. Een Fransche divisie is Lerug geslagen, maar de opmarsch van dei vijand kon niet gestuit worden. Ons front is ook aangevallen en di vijand is op sommige punten gevorderd De forten ten Zuiden van Verdun heb ben hun vuur op onze artillerie gericat die in aanraking is met de troepen \ni den vijand, die op 27 September ten Noo den van de Maas zijn opgerukt.» MORGENBLAD Eerste rELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT Iverwiniiing der Bondgenooten op het grosla Front yie ^auwalie&i ©p sI©bb LinkeroieugeB afgesSagen (Officieele Med.edLeelins) Parijs, 3 Oktober, 3 u. namiddag. niets gesignaleerd tôt aan Arganne. Na al de aanvallen van den vijand op In Argonne hebben wij den vijand te-, izen linkervleugel te hebben afgeslagen ruggeslagen naar het NoordenJn het Zui- îbben wij het offensief genomen op ver- den van Woevre gaan wij hoewel lang- :hillende punten. zaam vooruit. In Lorrijnen en de; Voge- Wij hebben onze stellingen op aile an- zen yalt niets vast te stellen. ere punten behouden. In het midden is luitsche Laster den kop ingedrukt Ss©f£ilg®giis wasa ©en ftsoilaEssSscSi §§@B2@@siB@e!i* Wij lezen in het «Algemeen Handels-I Maastricht die in Aken vertoefde en wist, >iaa» van iimsteraam : Over de gruwelen in België bedreven: Voortdurend werden van Duitsche zij-ie verhalen gedaan over ergerlijke gruwelen in het Luiker-Walen-land tegen )uitsche troepen bedreven, niet als en-:ele, geheel op zichzelf staande gevallen, laar door een deel van de dorpsbevol-;ing vrij talrijk gepleegd. Ondanks de sgenspraak der Belgische couranten heb-ien ook wij die verhalen geloofd; de ge-uigenissen van Duitschen kant leken ons e stellig en te veelvuldig.. Maar thans leelt de «N. Ct». het volgende mede; '« Vernemende dat onze stadgenoot dr. ). van der Goot, die in zijn kwaliteit als ijdelijke leider van het Roode Kruis te Maastricht geruimen tijd met idlerlei gewonden in aanraking is geweest, de be-loelde verminkingen bij de door hem erpleegden niet had waargenomen en iok bij persoonlijk onderzoek in Aken laaromtrent niets naders had vernomen, lebben wij ons tôt dezen uitstekenden nedicus dien wij als een volkomen be-rouwbaar mensch kennen, gewend, om loor hem de waarheid ook in dezen te rachten te benaderen. En wat wij van lem vernamen, heeft, zonder volkomen ekerheid te geven, ons aanvankelijk ge-oof aan de Duitsche voorstelling van op :enigszins ruime schaal door de Belgische >evolking tegen Duitsche soldaten ge-)leegde gruwelen ernstig aan het wanke-en gbracht. Men oordeele: Dr. v. d. Goot hdd onder zijn pdlien-en geen enkel geval van bedoelden aard ?ehad noch van uitgestoken 00gen, toch van afgekapte handen of verminkte yenitaliën. Toch liep zelfs in Maastricht voortdurend het praatj'e, dat tal van pa-iënten er werden verpleegd, die aldus varen verminkt. Herhaaldelijk kreeg dr. '.d. Goot bezoek van Nederlandsche offi-:ieren van gezondheid, die nadere bijzon-ierheden kwamen vragen over deze gevallen en stom verbaasd waren als ze loorden, dat er geen enkel geval van dien Lard door dr. v. d. Goot was behandeld. » De moeder van een der patiënten, :en Hollandsche dame uit Emden, daar net een Duitscher getrouwd, wist hem te •erzekeren, dat in Aken een veertigtal pa-iënten lagen die op het slagveld aldus varen gevonden. Daarnaar heeft dr. v. d. joot, toen zijn werk in Maastricht ten :inde liep, ook een onderzoek ingesteld. Mncr r]p vnricffl weelc harl pen dame uit a a: ar v. a. uoot zien voor deze kwestie in het bij zonder interesseerde, in Aken een onderzoek ingesteld en daarbij van den portier van het Louisa-hospitaal, die daarvoor expresselijk naar boven had ge-telefoneerd, vernomen, dat inderdaad een aantal aldus mishandelde en verminkte patiënten zich in dit ziekenhuis bevonden. Toen venwel twee dagen later dr v. d. Goot zelf in Aken kwam en daar den leider van het betiokhen ziekenhuis prof. Marwedel sprak, ontkende die ten eenen-. maie dgrgelijke gevallen in zijn zieken~ huis te hebben gezien. Hij ging verder. Hij wees cr den Ne-derlandschen medicus op,dat de overgroo-te meerderheid der in België en Noord-Fxankrijk gewonden over Aken in Duitschland terugkeert. Daar worden dan de verbanden vernieuwd en wordt be-slist over de vraag of de patiënten in Aken zelf zullen blijven of worden door-gezonden. Welnu, ook de artsen met dit werk belast hadden geen enkel geval yan verminking. » Later is nu weer verzekerd, dat in Dusseldorf dergelijke patiënten worden verpleegd, maar naar dr. d. Goot meende ,zouden die dan Aken moeten hebben gepasseerd. » Vermelden wij hier tevens, dat ook" van verkrachting van Belgische vrouwen door Duitsche soldaten dr. v. d. Goot geen gevallen bekend zijn geworden. » Waar de verhalen vandaan komen, vraagt de «N. Ct.». Wie zal het zeggen? Ten deele zijn ze een gevolg van de nei-ging het gruwelijke nog gruwelijker te maken. Er zijn natuurlijk gewonden, die door uiteengebarsten projektielen of in het handgemeen afgrijselijk verminkt zijn; die hun oogen hebben verloren, wien een oor is afgehouwen, of die aan de ge-slachtsdeelen zijn gekwetst. Ten deele ook danken de verhalen hun or' staan aan onwetendheid, evenals die over de won-* den door dumdums veroorzaakt. '» Men kan aan een schotwond alleen dan vaststellen, dat de wond door een dum-dum is veroorzaakt, wanneer men weet op welken afstand de kogel is afge-vuurd en zeker is, dat die geen deforma-ties heeft ondergaan, omdat hij eerst op een hard voorwerp s gestuit. De gewo-ne kogel veroorzaakt op korten afstand dezelfde wonden als een dum-dum en bij de vele straatgevechten wordt dikwijls op zeer korten afstand geschoten, terwijl hier de kans nog bijkomt, dat een kogel eerst tegen gen muur ketst alvorens te treffen.» 9E RUSSEN IN OOSTENRIJK [en Ve.rstepking 4 HnitssslBe Leger»* korpsen. Rome, 3 Oktober. — Een telegram uit De Oostenrijkers zijn vërsterkt 3oor 'etrograd aan de «Giornale d'Italia» Duitsche legerkorpsen, meest Beieren en ;gt : Saksers en zijn 800,000 man s^erk. De préliminaire krijgsverrichtingen Zijn zijn zinnens het offensief te net isschen Russen en Duitsch-Oostenrijk- men, aangezien het Russische plan is, Si* :he krijgsmachten, rond Krakau zijn be- lezië in te nemen. onnen. Generaal Hindenburg nam het opper- De Russen zijn I miljoen man sterk en bevel over de Duitsch-Oostenrijksche :aan onder bevel van generaais Roess- krijgsmacht. : n : i_rj: n !1_„

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods