De nieuwe gazet

1200 0
21 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 September. De nieuwe gazet. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qh79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Nieuwe Gazet Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE KKJJWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in ails Postkantorea Aile Br/even. Annoncer! en Mededeelingen te zen de i aan het Bestuur — Telefooti 853 "A.A.i>TK:o3sri5xca-i3sra-B3sr = i «(de bladzijde, per kleinen regel • ••••• Sr. 0.30 Fiiiaiicieele annoncen • • • • • 1.00 j Reklaara onder stadmeu-ws, den regel. # # • 1.00 \ Staduieuws, den regel. .••••«•••• » 2.00 { Begra/enisbericht. . • . • » 5.00 ) Uitgiften . . . . . " . _ . fovereen t«komenl, Per jaar, fr. 8.00. — Zes maanden. fr. 4.00. — maauden, fr. *2.00. — De annoncen buiten d« provincii Autwerpen, worden uitsluiteud ontvangeu door den heer De Cauw&r, Ouàa Beurs, 39, Antioerpen, ea door h et Offics . à» Publicité. J, LfibènuÊ Ht Cu. 8L Ifieuioêtraat* BfmmL DE DUITSCHE HUNNEN IN BELGIE ' ■7>?r■! ^ nîi m j . " _u " ' tT'i, . _ _ ' .!ZZ' ' | , i*,1,'' iiiliyrl ' - ' ' " """ " " JIIH-1 illl ... ■ IN I II pi-n—r-n IHUI'IB -I De weeriooze bevolking van een dorp nabij Aerschot door de Duitsche bandieten vooiigelieven 3>w£Oï^C3S-EXN"BLAX3 TJ±"tasGL&L± VREDESKANSEN Het woord vrecle is dus aan Duitsche tijde uitgesproken. Tweemaal op twee dagen: Vrijdag idoor von Bethmann-Hollwig, den Duit-schen Rijkskanselier, in een gesprek met 'den heer Gérard, gezant der Vereenigde Staten te Berlijn, Zaterdag door graaf Bernstorff, gezant van Duitschland te .Washington. De verklaring van den Rijkskanselier Was blijkbaar een onrechtstreeksch ant-woord op de vraag van président Wil-son.Zij luidde dat, waar de bondgenooten nu eejimaal overeengekomen zijn, de vij-andelijkhcden niet afzonderlijk te sta-ken, ZIJ nu oolt maar de eerste vredes-voorstellen moeten doen. Merkwaardig, hoe binnen de vier-en-twintig uren de/.e toon gezakt is! Graaf Bernstorif schuift zelf al een vredesvoorstel naar voren: Duitschland is bereid om den oorlog le aanzien als een onbesliste partij en om vrede te sluiten, op voorwaarde dat zijn çrondgebied IN EUROPA ongeschonden blijve. IN EUROPA: lees dat goed. Feitelijk is het Duitsche Rijk al zijn koloniën reeds kwijt. Het zou erin be-rusten dat de bondgenooten die onder elkaar verdeëlden en dat het dus als ko-loniale mogendheid van de wereldkaart werd gevaagd. Het moet gezegd, dat de Duitsche Re-geering haar eigen volk reeds sedert een dag of vijf aan 't voorbereiden is op stulk een, voor haar vernederende en rampvolle, oplossing. In haar officieus orgaan, de Norddeut-tche Allgemeine Zeitung, liet zij toch verleden Donderdag al schrijven: —« In de leugenkampanje welke den oorlog van de Triple Entente tegen Duitschland vergcpelt, komen den laat-sten tijd ook berfchten voor over de be-hoefte van Duitschland aan vrede. Nu eens wordt gesprohen over een beweerde uillating van den Rijkskanselier omirent Duitschlands geneigdheid tôt het sluiten van vrede, waarop Grey door bemid-deling van Amerika een fier antwoord heeft gegeven, dan weer zegt men, dat de Duitsche gezant te Washinglon zich moeite zou geven voor Duitschland den vrede te bereiken. De neutralen moeten door het uit-strooien van dergelijke berichten den in-druk krijgen, dat het Duitsche Rijk strijdensmoede zich wil schikken naar de. , îian , de ï/iflÇ Entente. Tegenover dit gegooehel kan worder verklaard, dat het Duitsche volk in der, oorlog, ipelke het werd opgedrongcn, de wapenen niet zal neerleggen voor \ slrijdende de waarborgen heeft bereikt welke het noodig heeft voor zijn loekoms, in de wereld.» Wij zeggen dus: «... de waponen nie; zal nederleggen voor het strijdende d( waarborgen heeft bereikt, welke he noodig heeft voor zijn toekomst in de wereld». Dat klinkt al drie oktaven lager dar het «Deutschland, Deutschland ueber al les, ueber ailes m der Wellt»!... Dat ziet er al heelemaal anders ui dan de nieuwe landkaart van Europa die in Duitschland werd verspreid, er waarop men hei Duitsche Rijk zict ziet uitstreklcen van aan de Vlaamschi kust tôt aan Petrogx-ad, en Noord Frank rijk met Parijs aïs Zuid-Engeland me Londen in Duitsch «Reichsland» veran derd!! Duitschland vraagt niet méér dai waarborgen voor zijn toekomst, zoo hee het, Donderdag. Dat de Verbondenen vredesvoorstellei doen, luidt het Vrijdag. En Zaterdag hooren we: Wij willei den vrede sluiten als men Duitschlam maar niets afneemt van zijn gebied ii Europa! De «New-York Herald» heeft, geloovei wij, reeds het juiste woord gezegd ove deze polsingen: «De legers der bondgenooten zullei strijden tôt zij het Pruisisch militarisn hebben verpletterd». Zoo is het.Het kwaad dient met worte en al uitgerukt, nu we toch al zoove zijn. Laat als burgerlijke natie Duitsch land nu ook al Voortvegeteeren, — al militaire natie moet het teniet. En dan heeft het terug te geven, wa het gestolen heeft en te vergoeden wa het, in kannibaalschen overmoed, heef vernield. Schleswig-Holstein terug aan Denemar ken. Polen terug aan de Polen. En laat, zooals het reeds in Fransch bladen voorgesteld werd, Lotharingen te rug bij Frankrijk komen en Elzas to een onafhankelijk staatje worden ge maakt, zooals Luxemburg was. En heeft Duitschland tôt den laatst Pfennig de stoffeîijke schade vergoed welke het België heeft aangedaan — dai zal de tijd gekomen zijn om verder t praten over de .veranderingen .die er no. noodig zijn op de M"el\aart, opda niet de te komst •• iç ■ ^.tyarbaarschi Duitsctwana", t'ewaaftjôtfK' âij, maar. d< toekomst van aile volken, die door eerlij ken arbeid en niet ddorteweld van wa penen hun leven op aarq verdienen wil len. Bip. OFFICIE ÎLE ÊEBEDEEl MGEh Oe Toesiand bise o jewijzigd., Antwerpen, 20 Senieniber lllii-en des avonds i — Mcdedeelinjj der Britsche pgatie: Een tele ; giam vaa l:et rainisterle van o"log meldt, da ' er geen v.'i'ziging is in den i stand. De tegen aaniallen door de Duitscîicrs jisîeren beproefd ! v/erden gemakkclijk aîgeslagciDe viiand onder - ging verliezen. ! Fransche Viiegj-s ' werpn Pijlen - Een oud Oorlogswain, dat t opnieuw in i Mode komï In de Munchener Medizini'.e AVochonsohrift doot do somi-arts Vollciw mededoelingon over het nieuwe -\vapea, 'aarvan zich de Fransche A'iiogers beaienil Plotseling, zoo verttelde een »geivonde, voeh ik cen stekende pi.in in inijn rec.htervoet vli boven de hak. L>j) het eerste oogenblik m do lik dat mijn buurman mij bij vergis?ing id gestoken.Maoj spoedig bemerkte ik, dat niet zoo ivezgn ko'n, Want om mij heen •wlun omuiddellijk daarop ook door anderen >ten geuit. Ook sohrikteto de paardon voor a wagen. T an ik mijn voet bekeok, zag idat een meta u pijl er ongeveer 1 % cent ter ingedr; ng n "\vas. Ik t-rok den pijl er elijk uit. Oage veer 13 kameraden in mijn iurt waren door dergelijke pijlen getrofl'en. n ging de pijl door beide kuiten, een twe n Avéra do vc et aan den grond genageld. e derden was de pijl door de wang in den nd gedrongen. Ook eon paard Avas vlak ien het oog ge-troffen. Nadat wij eenigszin an onze \erDa-1 zing waren bekomen, ontddn wij vanAvaar wij worden beschoten. S.c^ uit eon vlieg-^ tuig, dat boven ons zweefdkondeiv wij al- - dus zijn bedacht. Onze wo n waren niet 3 zwaar, zoodat wij spoedig ,ren verbonden. ledereen kroop nu, zoo gc en zoo kwanrl dat ging, onder wagens o:iekking te zoe t ken. Van de ongeveer 3i pi, die naar be-■(, neden kwamen, trofîen er lloel. Over het i algemeen maakten de pijletvonden in de " weoke deelen en wondden slechts zelden groote vaten en beenderen. >chts een pijl-_ schot, dat iemand op het jo£d trof, was doodelijk. I>e pijlen bestaan uit een tt van peperst 3 staal, 10-15 centimeters langi 8 milimeters _ dik. Het benedeneind is malf en loopt uit ■ in een »pi.ts, zoo scherp als-n na.nld. Van 1 boven bestaat de stift liit j plnatjes, die • een rechten hoek vormen. 1) deze vermin-dering van de metaalmasaian het boren-eind vallen de pijlen met deits naar bene-e den. Door de snelheid van : vliegluig bo-, strijkt een bundel bijna gelijtig ne.-rgewor-1 pen pijlen een vrij groot opilak. Zoo wer-p den in dit geval 4 kompaj, een batterij, B die daaraehter stond en bddien nog een p asdor regimehfc getrpffen.. „ • i TELEGRAMMEN VAN HEDEN HAOHT le Toestand in Frankrijk Oe EBuifscheps verschaassen zâeli Londen 20 Sept. — De «Daily Mail» sel. Oogenschijnlijk wordt dit ailes gedaan beweert dat de Duitschers zich sterlc ver- om de verbondenen te beletten de Belgische schansen tusschen Maubeuge en Nam en, en ijzerenwegen te gebruike'n, waarvan BrusseJ groote versterkingeh optrekken rond Brus- Het middenpunt is. OE HOUDING DER BALKAN STATEN llisSg&ràë en Roetnanse in 't konfSikf Washington, 20 September. — .Uit goedo gen. Men piag er zich aan verwachtcn dat bron verneemt men dat Bulgarie en Rmncnio beide Staten- zich aan de zijde van Rustaud zich in het Europecsch konflikt zullcn men- zullen scharen. - — . OP HET FRONT IN FRANKRIJK Parijs, 20 September. — Wocr goed nieuws opgotroden. Zij werden overal door de troe-van het front. Verleden naeht zijn de i ait pen der verbondenen, met zware verliezen le-schers op verschillende plaatsen aanvalUnd ruggeslagen. . HET LEVEN TE BRUSSEL 3 Oe D&sits&Hieps B£,Q3*en sciiiefenB ■■ leEiwer'k §n ®3p©8Blias°© E3B9 ; i^ijksŒîSi© ts*3@pen m û© Stad» — O© Offi-zijn hun lewsna Wij hadden gisteren het genoegen een Brusselaar te ontmoeten die ons aan-gaande het openbaar leven te Brussel eenige belangrijke bijzonderheden heeft 1 medegedeeld. Uiterlijk en over zijn geheel be-schouwd is er in het leven van de be-woners onzer hoofdplaats weinig veran-dering gekomen. Indien 's avonds de koffiehuizen zoo 1 vroeg niet moesien gesloten worden en . het verkeer in zekere hoofdstraten . niet verboden was, zou men om : zoo te zeggen niet eens gewaar worden dat er. Duitschers te Brussel zijn. Wanneer men den toestand nochtans van dichterbij beschouwt, stelt men spoedig vast dat er achter den lach der voorbijgangers een trek van moeilijk te verbergen razernij ligt. Dat is niet alleen omdat het juk van den verdrukker zwaar om dragen is, maar het aantal werkloozen neemt toe en overal heerscht er ellende. Het stof-felijk leven lijdt vooral onder den nood ■ en aan sommige zaken van eerste nood-wendigheid zal weldra gebrek zijn. De Prijzen der Waren Ziehier overigens eenige prijzen: De boter, gekocht te Sotteghem kost 3.75, verkocht te Brussel betaalt men er 4 fr. en 4.25 fr. voor. De prijs van het vleesch, alhoewel er meer dan genoeg is, stijgt met 40 centiemen den kilo. Het zout begint zeer schaarsch te worden en is enkel te verkrijgen aan 60 centiemen den kilo. Ook de petroolvoorraad is uit-geput en wordt enkel geleverd aan 80 centiemen den liter. Gaskolen zijn er nog enkel voor 2 maanden en van elke be-stelling wordt nog slechts de helft, geleverd. De melk is insgeuijks opjeslagen, 5 of 10 centiemen naar gelang de kwali-teit. Het brood kost 32 centiemen waarvan men later 2 centiemen terugontvangt. Het fruit en de veldvrucliten integendeel worden als voor niet gegeven. Schoone druiven kosten slechts 50 centiemen en minder den kilo en voor honderd kilo aardappelen betaalt men slechts drie frank. Van den anderen kant is zeep een echt weelde artikel ge worden, omdat de Duitschers er overmatig gebruik van m 1. i ,'og eenige dagen en dat artikel zax van de markt verdwenen zijn. Schietoefeningen De Duitsche troepen bevinden zich voor het meerendeel m den omtrek van Brussel en hun hoofdmacht is samenge-trokken in het Noord-Oosten der stad. Men doet hen aile dagen oefeningen uit-joeren en leerjt hun schieten volgens de Belgische wijze. In het Park bijvoor« beeld is het schouwspel soms zeer grap-pig, als men de Duitsche officieren wa-ter en bloed ziet zweeten om hun man-schappen de eerste grondbeginselen van deze kunst in te prenten. De rfteeste pin-helmen mikken in den blinde en krijgen slag op slag van de serjanten die hen onderrichten. Wij weten niet o'f de Prui-sische soldaten voordeel uit deze lessen trekken, maar het is toch typiek vast te stellen dat het hoogmoedige Duitschland dat slechts spreekt van «uber ailes», zich nu verplicht ziet ten onzent zulke lessen te komen nemen. Duitschers in het Jusiieciepaleis De Duitschers die te Brussel geen vol-doende aantal kazernen aangetrofften hebben, hebben niet beter gevonden dan het gercchtshof en de Noordstati'e tôt dat doel in te riîhten. Het Justiciepaleis gelijkt eep, ware vesting. .Van den voorgevel zijn Vier veldkeukeos nccr-ezet. terwijl aan den ach-tergevel verschillc nde kanons zijn opgesteld Al deze vuurmond.n zijn op het lager ge-deelte van de stad grrioht. Binneh in het gebouw waren ook purJen gestald, maar tegenover het krachtda 1g verzet van de magistratuur zijn de Duitschers verplicht geweest aan dit schandaal een einde te stel len. Zij zijn bang f De Noordstatie biedt ook een etlendlg uit zicht aan. Al de bureelen zijn er in gruij geslagen en de kassen opengebroken: Dat laatste werd natuurlijk gedaan met het doel er geld te bemoîhtigen. Als men nagaat dat er ettelijke schrijfmachienen gestolen zijn, moet men veronderstellen dat er zich onder de Duitsche soldaten talrijke dactylografen bevinden. De kanofis die m?n in den beginnen voor [le statie geplaat$t harl 7/jn nu verdwenen maar de toegang van grootste gedeelte der Rogierplaats blij t a : het publiek verboden. De groote s'at û.e in het «Palace Hôtel» logeert hce't dezen maair^gel waar-schijnlijk genonien om t'J vermijden dat men een aanslag tegen hem zou plegen. Deze vrees schijnt overigens al de officieren ta beheksen, want zij marcheeren door de straten gewapend van het hoofd tôt de voe-ten en doen zich vergezellen door twee sol-■.laten die met het geweer in de hand over hun persoon waken. 40.000 Oostenrijkers in de Stad Er zijn nu te Brussel 30 a 40.000 Oostenrijkers aangekomen, met 7 zware kanona om er de Pruison te vervangen. Na hen ar-riveerden er twee wagons met obussen ge-ladcn.D» lcazerne der karablniers ls door de Pruisen in een ellendigen toçlitand gebrachfe eewordon. Gansch het binnenste eïvnn werd door d« -rrandalen vernield. Zelis werden er verschiltenda voorwerpen in gestolen. Pc bur-gemeoster van Bi-ussel die men ontboden had om deze pninen to doen opruimen, h^eft ailes laten bij elkaar pakken en ho' als bewijsstuk, ken op don koer van het stadhuis doen neer leggenr " ' " Maandaq 21 September 1914 3 CEifal lZaiL>j. - (B6iTEIILA»iP6"co 17e jaargang Nr 6017°"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods