De nieuwe gazet

1250 0
12 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 12 September. De nieuwe gazet. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gx44q7sd1j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

, ... ■«..■T—rn^. Zatsrdag 12 September 1914 3 CENTIEME*!. - PUITEILAIO 5 C.) 17e jaargs^| De Nieuwe Gazet ^^î^r^oisriDxa-iisra-Eisr = bladzijde, per kleinen regel ...... ir. 0.30 Fmancieele annoncen •••• » 1.00 Reklaam onder stadnieuws» dcn regel, . • . • 1.00 btaduieuws, den regel . . » 2.00 besnuenisbericht. . 5.00 LJitgiften . « . , . _ (overeen te komen) Âbûiinementen worden aangenomen in onze bureelen ; KORTE NiEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkantoren Al le Br/even, Annoncer) en Mededeeli'rgen te zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 A.BOisrasrEi^Bisr'r^iï^r^* Per jaar, fr. 8.00. — Zes maanden, fr. 4.00. — d] maanden, fr. 2.00. — De annoncen buitea de proyiuc Antwerpen, worden uitsluitead ontvangea door don hé De Camper, Onde Beurs, 39, Antwerpen, eu door ha: Off. _ de Publicité. /. LgbùguA & C*<. SS. IfieuioitraaSa MORGENBLAD Eerste TJ±t&a,si2 L'W-.1'm. wmy.g"wffi'ïzzztmxS,J ,t.*vwuv.»>g;rp:.-nw. Tôt zuivering van België pnze ûappere soldaten drijv 3ii de Duitschers uit een dorp van Braband TELEGRAMMEN VAN HEDEN NAGHT ■EtëïïSESSESSSBS : I (Se Farter waai Waalhan en listlieSij^©<»lfaw©2* asss st W,®pk (Van onzen Medeicerher ter plaatse) Muysen, Vrijdag namiddag. Te Sempst waar zij zich sedert drie we-Nog altijd zijn er Duitsche troepen in ^en op het kasteel van den heer Van 'de buurt van Mechelen verscholen en na- Langendonck bevonden werden de Duit-'melijk tusschen de gemeenten Hofstade, sc^rs verjaagd. ,Muysen en Sempst. Mm zal zich herinne- Pnze forten hebben bijna gansch het ren dat de beschieting van Mechelen ge- j^x,uwj vernie .îgd. Geen enkeie pogmg beurde van uit de putten van Hofstade . verde.diging werd Donaerdag en en Muysen, die een paar jaar geleden ge- a°or den vijand geaaan. Het is graven werden tôt ophooging van de duidehjk dat hij bang is uit zijn schuil-spoorbaan. Het is daar dat zich thans hoek te komen omdat hij met een te ge-nog een kleine macht van den vijand F1.1?» J=ctal. ,IS- ^ xt beiet nochtans met dat schuil houdt, waarschijnlijk van hun le- hl[ dagelûks m de omliggende dorpen ger afgesneden dat zich nu naar Vilvoor- s onder de bevolking verspreidt en 3pn hppff ternpwtmkken voortgaat met rooven en stelen Ver der- Donrlerdag morgen zijn de forten van °P» lap-Ss Dendermonde vindt men geen iWaelhem en Kathelijne-Waver over Me- spoor van Duitschers meer en de vluchte-chelen heen die schuilp.laats beginnen te hngen zijn bijna allcn in hun woning te-beschieten. ruggekeerd. Duitsche Bavestiginc; van de OuilsoSie Nsdirlap in Frankrijk E©88 Hesl©gi@@lisii$ van sien Osi§ts®li@ia Staf Het was reeds een uitstekend teeken De ten Westen van Verdun strijdenda troe- (dat de Wolff-agencie, die de pers der pan zijn nog in voortgezctten strijd gewikkeld. onzijdigé landen dag aan dag vergiftigt In Lotharingen en in de Vogezen is de toe- met Duitsche leugenberichten, in de laat- stand onveranderd. ste twee dagen geen enkel telegrammetje - V.on stein, kwartiermeester-generaal. overhad, betref fende de gebeurtenissen » op de slagvelden in Frankrijk. „ , i * * De Algemeene Staf zal waarschijnlijk J u,2°e\ df opnarsch van nieuwe vtyrn- op géén manier het middel gevonden dehjke kolommen gerapporteerd tverd, ts hebben om het achteruittrekken van de onze vleugel mgetrokken». Duitschers over heel de lijn in Frankrijk ^ W1^ zeSgen: ■^1Jn we °P den loop goed te praten gegaan. Gisteren eindelijk is de generale staf « De Vlland achtervolgt onze troefen te Berlijn met een mededeeling voor den ner_gens...» dag gekomen, die luidt als volgt: Waarom loopen de Duitschers dan u*,, veertig kilometer ver op eenen dag: een Uit het greote hoofdkwartier : eind van hier tôt Brussel? De ten Oosten van Parijs ter vervolging —Als huit gedurende deze gevechten van den vijand aan en over de Marne opge- wordi no g ofgegeven rukte troepen zijn uit Parijs en tusschen Heel voorzichtig vergeet von Stein hier Meaux enMontmirail door talrijke strijd- bij te zetten, «als buit door de pranschen fcrachten aangevallen. en Engelschçn genomen...» en «er zijn ee- Zij hebben in hevige gevechten, die 2 da- nige duizenaen Duitsche krijgsgevange- gen geduurd hebben, den vijand opgehouden nen.» en zelfs vorderingen gemaakt. Toen de op- Onze troefen zijn nog in voortgezetten marsch van nieuwe sterke vijandeiijke kolon- strijd gewikkeld»... «de toestand is on- nes gerapporteerd werd, is hun vleugel inge- veranderd» : Dat beteekent toch voor trokken. zijn àllerminst dat op hun linkervleugel De vijand achtervolgt onze troepen nergens. de Duitschers GEEN STAP VOORUIT Als buit gedurende deze gevechten wordt ZIJN GEGAAN. tôt nog toe opgegeven 50 kanonnen; ook zijn Wie zou er nù nog twijfelen aan het gr eenige duizenden krijgsgevangenen, succès van de Verbondenen in Frankrijk? Een Gewejr om "Taobe's" te schieten „.r TT'T-.——r- i Dit geweer werd uitgevonden door koionei Lewis van het leger der Vereenigde Staten. Het schiet 50 kogels af in minder dan vier sekonden. Een handig schutter haalt er ge-makkelijk een viiegmachien mee naar bene den, hoe hoog ook zij mag zweven, /•<*. ^ ^ —* Treitrarte hersteld Antwerpen-Gent Te beginnen van heden is het treinver-keer tusschea Antwerpen en Gent hersteld. —— verplet!sfilJ, Een vast Besluit van Engeland Washington 10 September. — De voorzitter lieeft een kabelberiolit ontvangen ygn den AmerHiannsehen gezant te Londen, wà'aiin bij de meening- iridrukt dat EngeLand vast be-slot«n is slechte vrede te sluiten als Duitsch-land *beslist gàdagen zal -zijn. —« 'V,— ; Het Vetlies van de "Paihfinder" Door een Duikboot in den Grond geboord Londen 10 Sflfptember. — Men nieldt nu oî-ficieel dat "hot Enge'sch oorlogsschip ,,Path-i'inclor", dat naar men dacht op een mijn geloopen Avas'i door een Duitsche duikboot in den grond wtxrd geboord. ^ Prins Joaclnm van Prnisen gewoad Officieel WQrdt medegsdeeld: Prins Joa-chim van Pruisen is gisteren door een gra-naatkartets^chot gewond. De kogel ging door den ro:hterbil zonder beenderen te kwetsen. Pa Prins was als ordonnans-oîfi-cier op het geveehtstsrrein werkzaam ge-weest. Hij is naa-r het dichtst bij gelegen garnizoens-Iazaret overgebracht. (Prins J'!?3chim is de zesde (longste)zoon van keizer Wilhelm. Hij is den l^en Pec. 1890 geboren en dus bijna 24 jaar.""Red.) -ys ^ -v Eagelsche Overwinningeo in Âfrika Hevige (gevechten in Nyassalcmd Antwerpen, il Sept. — Mededeeling van van de Britsche.. legatie. — De sekretaris der kolonit'n lieeft dcn lOen September,twee telegrammen van den goeverneur van Ny-assaland, gedagteekend 9 September, ont-vangen.Het eerste telegram meldt dat de Engel-sche hoofdmaoht den 8en September voor-uitrukte, met het doel den vijand over de grenzen te drijven. De vijand, bestaande uit ongeveer 450 man, gelukte er in de Britsche strijdmacht te ontwijken en ûel den 9en September 's morgens Karonga aan, dat verdedigd werd door een officier, 50 soldaten der inlandsche politie en 8 bur-gers. Na een gevecht van drie uren ver-scheen een der kolonnen van de Engelsche hoofdmaeht en dreef den vijand terug-Wan-neer de goeverneur dit eerste bericht ver-zond, waren al de Britsche troepen slaags met den vijand. Het tweede telegram meldt dat de strijd gansch den dag zeer zwaar was, dat de vijand met woede streed en door herhaalde stormloopen, met de bajonnet moest acliter-uitgedreven worden. Hij werd ten slotte te-ruggedreven naar Songwe. De vijand ver-loor 9 officieren, waarvan 7 gedood en twee gekwetst werden. De verliezen aan -iolda-ten zijn niet bepaald gekend, maar rnoe-ten aanzienlijk zijn. Wij hebben 2 veldka-nonnen en 2 mitrailjeuzen veroverd. De Engelsche verliezen beloopen: 11 blanken, waarvan vier gedood eu 7 gekwetst. ' ' 7~ Offîcieele Mededeelingen Anfwerpeo, Limburg en Oest-Viaanderen onfruiaid - Den-dermonds en Àerschol - De vijand beeft bslangrijke verliezen oeleden - Oe kriiosverricMinoen duren veort. —De provincies Antwerpen en Limburg zijn tegen de Duitsche troepen, aveîï-.e da vorsterkta goheel ontruimd. Hetzelfde geîdt vcor bijna stelling van Antwerpen maskeerdsii, — ftewe- . de geheele provincie Oost-Vlaanderen. ging, gisteren aangeduid — en waarvan het Onze troepen hebben Dendermonde herno- eerste gevoig is geweest da herneming van- ^ men. Cisteren heeft in de omstreken dezer Aerschot, is heden met methode en goed gtf- stad een laatste s!ag plaats gehad, die aan den volg voortgezet. vi£arsd bslangrijke verliezen heeft gekost en Gedurende den loop van rie^en dag hebben zijn volkomsn nederlaag ten gevolgs had. onze troepen niet opgehouden vocrt ta ga'an De Duitsche koiorcne die zich vat) Malle en hebben zij den tegenstander fjelangrijka over de Ruyen had begeven, heeft dezen rsacht verliezen tcegebracht. Deze verliezen ±ijn een terugkeerende beweging beproefd naar het hoofdzakelijk toegebraoht door de parking Noorden; deze beweging is onderbroken op de der artillerie en bijzonder door het in werking hoogte van Eename en eenige uren later zijn stellen van veldgeschut van zwaar kalibsr deze troepen teruggedrongen naar het Zuiden. waarvan de werking beslissenti scftijnt te zul- De beweging door ons veldleger ondernomen len worden. On de Slaavelden rond Partis - a ^ a Dp Viiîinrl 5rt wannrdp werd- In sommige bosschen ©ntdekte sjc Yijaiiu ni raaiiuîuo men gansche groepen soldiaten verborge^p. die „nB!nnoM zich bi3 ds eerste waarschuwing overgavei, aOîlEci Uit Q8'Ji!îïy|oO De plundsring in de dorpen en de besten- dige dronlîenschap v/aarin de Duitschers * Londen 11 Sept. — Het Pressbureau deelt verkeeren, bewijzen dat de vijand gedemo- het volgende mede:_ Gisteren werd de te raliseerd is. De verbonden légers zetten de rugtrekkende beweging van den vijand voort- achten^olging met kracht voort. gezet. De Engelsche namen 1500 man ge vangen en bemachtiiffden vefschi'llende foer- * * gons mond- en schietvoorraad. Antwerpen, 11 Sept. — Mededeeling va« De Duitschers trokken zich in wanorde de Fransche legatie in Belgîe. — De terug in de richting van het Oosten van wordt in zeer goede voorwàardea vportge- / Soissons. Het aantal gevangenen is zet. De Franschen behaJ.ea îioordeelen oyei veel aanzienlijker dan eerst gemeld gansch de lijn. De Duitschers in Vlaanderen Ontmoatîng m®i tonzé wdoi*p'fflst©«i. m Maandag namiddag werd aan onze Eelgi- te voorschijn. _ Men liet ze niet nadoren ©n sche soldaten gesignaleerd, dat Duitsclierâ losten verscheiden schoten. Zonder omzien of zich in de omstreken van Deerlijk schuil liiel- zonder eenig verweer te toonen sloegen dg den en er den nacht in een hoeve zouden Duitschers op de vlucht, een doode en een ge- doorbrengen. kwetste achterlatende. Vier maakten een tui- Onze jongens 1—1 allen vrijwilligers — trok- melperte en lieten hun paarden in den brand.' ken er met een veertigtal, onder de bevelen Een tiental sloegen de richting in van van vijf gendarmen op los. Ze vertoefden Waeregem. Toen ze daar aânkwamen, moes- gansch den nacht in den omtrek der hoeve ten zeven gekwetsten zich laten verzorgen ; Taelman en lagen er gedulijig en goed ver- daaronder waren twee ' officieren, waarvan de doken te wachten, tôt wanneer de Pruisen een een schot in den buik had gekregen «aiï hun schuiloord zouden verlaten. de andere_ een in den hais. Het Was omstreeks 7 u. '30 toen vier huza- Onze piotjes, die de vluchtelingen achtgr- ren in vollen galop de hoeve verlietsn. Onze volgden, konden nog een huzaar gevapgtn^ '} .ongens lieten ze vlucihten en wachtten op de nemen, die over Kortrijk naar Brugge werd. * andere bende, die talriiker was. Anderhalf gebracht. i i I I I i i I uur later kwamen 19 mannen met 21 paarden û@we<Dftt f© 0©^kz© Dinsdag namiddag werden door een Belgi- volk: de Duitschers grepeh een aantal perso- sche patroelje drie uhlanen gevat, in de om- nefci vast en deden die voor zioh stappen tôt streken van Deinze. Er greep een kleine aan het gehucht Dries, nabij de etatie van schermutseling nlaats. Deinze. Hier werden zij _ vervoegd door de De krijgsgevangenen werden per "spoor weg- gendarmen en de karabiniers en een gevecht gebracht. volgde. Een dertigtal uhlanen en een afdeeling gen- Vorsoheiden gekwetsten, waaronder burgers, darmen eu Belgisohe karabiniers-wielri]ders, worden te_ Deinze aangebraeht. vergezeld door een auSomobiel met soldaten, Een Duitsche officier, werd gevangen_ geno- botsten gisteren morgen te Deinze op elkan- men. De Duitschers konden in de richting der. van Oruyshautem ontkomen. De Duitschers waren rond 6 uren door In de schermutseling welke te Deinze plaats Deinze gekomen on tôt aan Grnmmpne ge- had op den weg van Oruyshautem hadden de gaan. Daar werden hun verkenners begroet Duitschers 15 dooden en gekwetsten; een twin- op het vuur der Belgen. waarop zij in vollen tigtal gevluchte Duitschers hebben in 't kasteel galop naar Deinze terugkeerden. Ast, te Huysse hun intrek genomen., Het was marktdag en do plaats was vol Wa©s*©giï@BH gaSsoBsalBaPcleepil Donderdâg werd de gemeente Waereghem de burgerlijke bevolking schrik willen attnjarJ beschoten van 18 tôt 18 }4 uren. Niemand van gen' om ze daarna gemakkeliiker te kunnen de bevolking werd. gedood maar versohiilende plunderen, want het bombardement heeft geen huizen werden beschadigd. Deze beschieting enkel militair nut. ,j levert nogmaals het bewijs dat de Duitschers Si| De Toestand te Dendermonde i E©n officSeËBS Wsfsla® " Van geloofwaardige zijde ontvangen wij de Duitschers om elf uur de Stad binnen» de volgende inlichtingen : traden. De vijand bleef gedurende twee uren! Donderdâg den 3en dezer signaleerde men in de stad zich bepalende tôt het schieten te Dendermonde het eerste incident in de op enkele burgers, zonder er nochtans eea streek voorgekomeri. enkelen te treffen. De Belgische. soldaten hadden 's morgens In den namiddag stelden de Duitschers da twee uhlanen ontmoet tusschen Lefobeke en gevangenen van de cellulaire gev&ngenis van St: Gilles. Zij doodden er een terwijl de Dendermonde in vrijheid en na hun detn tijd andere op de vlucht ging. gelaten te hebben de stad te verlaten deden Den volgenden dag in den voormiddag zij de valbrug springen. openden de Duitschers, die zich aan de Een zeventigtal Duitschers begaf zich Vondelbrug bevonden, het vuur op Dender- langs den weg van Lokeren, onderweg een monde en Grimbergen. lnwoner van Zele doodend. , , . Onze troepen die zich in het Lieve- Zaterdag begonnen zij de stad In brand, jg| Vrouwen-Schoon bevonden achter den Schel- te steken; het vuur woedde den gansoheit dedijk trokken zich onder een regen van nacht van Zaterdag op Zondag door. kogels terug, naar het schijnt 4 dooden (Hier volgen eenige bijzonderheden reedslM achterlatende, Tusschen half tien en half door ons gemeld in de morgenuitgave vanH elf, openden andere Duitschers die zich in Dinsdag 8 dezer.) _ _ de omgeving van Appels bevonden, het vuur Baesrode is waarschijnlijk gespaard ge- H op Dendermonde. Er vielen bommon op de bleven Te Grimbergen is behalve aan het stad. Een ervan trof de fabriok Roos, te hooge huis drie of vier bolewlende pweee- Grimbergen en doodde twee vrouwcii en een len en de bakkerij Van Praet, die geheel Jfl kind. Een andere vrouw kreeg een kogel in verwoest werd, weinig schadc aangericht. het oor en overleod den volgenden dag. Zondag reden eenige auto's tôt de fa- ; H Terwijl de bommenregen voortging Iraden brick Roos. Zij trokken terug voor do ■ de Duitschers plotselings door de Mechel- Duitsche . patroeljee aan welke >ii ac-hter j V sche, Brusselsche en Gentscho poort de groote verliezen hebben toegebracht. stad binnen. Onze troepen werden van de 's Avonds tegeh zeven mon doorstona valbrug teruggeslagen welke zij vergeefs een Belgische vlieger met aççed gevoig h3t H hadden getracht te doen springen. ^ij trok- vuur der Duitschers, ten\*ijl hij boven ptics» ■ ken terug op Sint Nikolaas. Do acl-.terhoe- rode nareeerd* de had Grimbergen nog niet verlaten, toen m m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods