De nieuwe gazet

4423 0
16 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 16 September. De nieuwe gazet. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f767493/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ytmmœaxnfr^-z T-y raservaaœCTggarsggrsgraB^-^iaggeBawgsargra?^ Woensdag 16 September 1914 3 C^NTIEMEN. - (BMiTENLAND 5 C.) Km*! - T..' *■' -fcfof ■. . ) i 17eJaargang Nr 6012 De Nieuwe Gazet ^^.isTEOisraDXGXJN-ca-BasT s M Ht bladzijde, per kleinen regti ...... If.OJO U Finaudecle annoncen « •'» » 1.00->UJ Rekltam onder «tadhie«rtrt, dcn regel. . . . • 1.00 11 Stadntorws, den regel. . * MO j J BegnKenisbericht • 5.00 11 0txi«en. ^ - *. tmexèeam>ïva*ûJ> mmm .nui il t L Abonoementen wordén aangenomeo In onze boreelen : K9RÏE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, eo In ails Postkantorsa | Aflo Brierea. Annoncer) *n Mededeel/ngen te zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 ■ ■ - ■ ...,.ii,m ABONNEMEÎTTBWÏ; Per J&ar, fr. 8.09. — Z«s ma&adoa. ftr. maanden, tr. 2.00. — Do aanoncea bultoa 4m pftmtMU Antwerpea, worden ultsimtond ontvangea door <Jo® ko* De Cautcer, Onde Beurs, 39, Antxoerpen, «a door h« Ofjfa jkjàtbitetu. Wmt* De Verwoesting van Leuven ' «*» ' • - - De tofgiâfl vérâleida St-Pietei*s8t©r»k en het Stadhiiis, gespaas*d geSsSe^@n9 osndat de ©saifselae Staf ©s» zijsa int^ek nenetmen had DE AFTOCHT DER DUITSCHERS IN FRANKRIJK Zioo snel worcfsn de Duitschers acH-teruitgeslagen, dat men het met kaarten-teekenen schier niet meer bijhouden kanl Pas heeft men den stand der legers goed aangeteekend en is van de kaart een cliché gemaakt, of daar zijn do Duit-schers weeral een dagreis verder achter-uitgeslagen.Zooals hierboven afgebeeld waa de toestand Maandagmorgen. De telegrammen van Dinsdagmorgen echter duidden aan dat de Duitsche lijn tôt achter Reims verdrongen is en dat de Fransche Staf zijn hoofdkwatier in de Btad van Jeanne d'Arc heeft gevestigd. En wie weet, hoeveel verder de Duit-Bchers weeral van Pari j s af zijn, als dit proza den lezer onder de oogen komt. Intusschen is de uiterste rechtervleugel rder Duitschers, die verstrekt werd met het laatste wat de Keizer nog over België te zenden had, geweken tôt Saint-Quen- tinTEn op hun uitersten lirikervlëugel In Jjotharinfçn zijn ze netjes achteruitge-tîrongen tôt binnen hun eigen grens... die, laat ons hopen, niet lang meer hun grens zal zijn. Rond Verdun liggen ze nog steeds met een lits. Zulks bewijst dat ze, ondanks hun fameus 42 cm. geschut, deze veg-ting nog niet klein hebben kunnen krij-gen.De forten van Verdun zijn echter niet, zooals die van Luik en Namen, 30 jaar oud, maar nieuw, ongeveer zooals die rond Antwerpen. Willen ze nog te Verdun binnengera-ken, dân zullen zij zich te haasten hëb» ben. Ailes duidt op een totalen aftocht, die niet veel meer noodig heeft om te ont-aarden in een ordelooze vlucht. De Duitsche leugenfabriek ligt stil. pet eenige wat in dezen oorlog de Duitschers met een wezenlijk brio gedaan hebben ~"S.(3e gemeentekassen leegroo-ven.Zou hun generale staf wellicht niet Jbestuurd worden door den... kapiteln van Këpeniok? Rlp. WV "Victoire!" Parijs, 14 Sept. -» De sohoonheid enbe-langrijkheid van de laatste krijgsverrichtln-gen, do krasse, doch bewonderenswaardige iog-ororder van Joffre, waarin gezegd werd, dat men zich liever op de plaata moest la-ten doodén dan terugtrekken: het wacht-woord voor dezen oorlog, en de onbetwist-bara overwimiiflg bgginnon de geesten te doordringen. Maurice Barrés schrfjft vandaag onder het opschxift: «Victoire!» < Jotfre heeft het woord gcsprokcn, waarop wij scdert 44 jaar haddeà gewacht. Frauk-riik heéft de overwinning teruceevonden.» MMHB—Bl——WUBBMWB——MM" —1 MOBGENBLAD Eerste TELEGRAMMEN VflW HEDEH WftCHT De Vernieling van Dendermonde Hoe de Skiit^ofie^s de Mmm&m in Brand staken fVan onzen bSizondspen Korresnondenf) \ Zooals wij reeds gemeld hebben kwa-men de Duitschers de stad binnen langs de Appelsche Poort. Voortdurend losten zij kanonschoten. In de Kerkstraat beuk-ten zij de deuren open. De enkele inwo-ners die zich in de kelders verscholen hadden, werden er uitgehaald en op de straat geworpen, waar de soldaten hen in dwang hielden, onder het uitbraken der afgrijsëlijkste doodsbedreigingen. Reeds in den namiddag begonnen zij de vernie-tiging der stad. Overal werden de ven-sters der huizen geopend. Vervolgens werd in de boven en benedenkamers,met een soort branusriuit, naphte gespoten, waarna men een brandende fakkel in de nlaatsen wiert». Den Dendermondenaar die ons (lezen ; uitleg gaf, voegde erbij ,dat de Kerkstraat i aldus op min dan een uur, in vuur en vlam stond. Zooals onze lezers weten, werd een deel van de Markt gespaard. In deze huii zen hadden de officieren hun intrek ge-nomen. Wijl de stad brandde, waren zij er volop aan het banketeeren. De soldaten moesten hen wijn en Champagne brengen, uit de kelders der inwoners ge-haald. Gansche wijnkelders werden aldus op wagens geladen en door de Duitschers weggevoerd. Telkens de officieren samen aten, speelde de muziek in hua onmiddellijke nabijheid. De AfMt der DultsÉers in Frankrijk Het Leger van den Ha*een|si*in8 nog achferuitgeslagen Londen, 15 Septemùer. — Het Pressbureau deelt een telegram med8 volgens lietvrelk de Duitschers nog altijd de lijn ten Noorden var de Àlsno bezetten. Het gevecht -wordt orèi tanedi de lijn voortgezet. Het leger van den roonprins werd nog achteruitgeslagen en be-vindt zich nu op de lijn van Varenne-Ornes m'.yj> <]!j| De verbondenen bezetten Reims, waax sij 600 Duitschers gevangen namen en 12 kv nonnen bemachtigden. De regen heeft d« wegen modderig gemaakt en bôttoeilijktàeq aftocht van den vijand in hooge mate. De Russen in Oostenrijk lieiswe gBvepwinning Petrograde, 15 Sept. — De Russen zijn de San overgetrokken en maakten bij Ra-varsuska 30 kanonnen huit. 8000 00S'611" rijkers werden krijgsgevangen genomen. Bij Bielgoray ontdekten de Russen een Oostenrijksche batterij in een moeras. Generaal Brousiloff nam talrijke Oosten-rijkers gevangen en bemachtigde verschll- lende kanon3. Op den rechterover van den D ni este* werden de Oostenrijkers naar Dorogobyth teruggeslagen. Cromovitza, hoofdplaats van Bukovine, evenal3 gansch de omliggende streefc, werden zonder tegenstand genomen. Ondersteuning uit Australië 47.000 Pond Sterling Melbourne, 15 September. — Te Melbourne hoeft men 12,000 pond sterling ingeza-meld voor de Belgen, waaronder er 500 zijn door den Lord Mayor geschonken. Tien Duizend pond sterling van dez» «om zullen naar Antwerpen gezonden worden. Te Sydney werden 27.000 pond sterling toor de Belgen vergaard. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Oostenrijksche Neierleag aan de Servische Grens Zij verliezen 10.000 Man Londen, 15 September. — Een telegram uit . Nlsch meldt dat de Oostenrlikers hebben getracht de Drina over te treliben met 90,000 man, doch 1 met groote verliezen zl]n ternggeslagen In den driehoek tnsscben de Drlna en de Save. Eerst behaalden de Oostenrijkers eenige voor-- deelen, maar bardnckkige aanvallen der Ser-viërs sloegen hen af. Zij konden, dank zij den lnvallenden nacht, zich terugtrekken. De verliezen der Oostenrijkers worden gescbat op 10,000 man. . Deze nederlaag der Oostenrijkers zou van groote .- beteekenis zijn voor de Serviërs. 0 v-V* : Duitsche Nederlagen : in Zuid-Âfrika r Een troepenmacht door de Engelschen verrast P Kaapstad 14 Sept. — Na twee nacht-marschen (tijdens den dag verscholen zij zich) verrasten de Zuid-Afrikaansche fu-< seliers op 60 mijlen van Steinkop, een Duitsche troepenmacht, op het oogenbliK dat deze een rivier overwaadde. Na een hevig gevecht gaven de Duitsche» licH over. vV ■ Vaderlandsliefde Een Generaal die zich ah simpele Soldaat engagent i Over de begeestering waarmede al de Belgen bezield zijn, om hun vaderland te verdedigen, het zij gelijk op welkeq afstand zij zich van het geboojteland be* vinden, hebben wij een nieuwe. proeva vandaag. Even zijn twee Belgen van geboorta aangekomen die zich sedert meer dan vijf-en-twintig jaar in Amerika bevin* den. En het zijn niet de eerst-en de bes* ten: Aristides Romain, brigade generaal, ridder der Leopoldsorde te San José da Costa Rica en Juan Loots, algemeen be« stuurder der Republikeinsche partij ta Costa Rica. Beiden hebben zich aan den dienst van den staf gesteld, om als 't ware in hoe* danigheid van simpele soldaat diènst ta nemen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods