De payot der taalgrens

1397 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. De payot der taalgrens. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/np1wd3qq4h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Bo'ér de Krygsoverheid toegelaten î ZUID-WEST BRABANT. vlaai 'gch ht^que DE P A Y 0 T D E R T A A L Cr R E 1T S . Een volk zal niet vergaan. J ongens Ik vraag U verschooning indien ik niet eerder met " De Payot " voor de pinne "ben gekonen, 't is uyn schuld niet geweest, dat raag.. ik L zeggen. Een heele samenloop van onstandigheden deden me inner het verk uitstellen. ITiet-tegenstaande dit, hoop ik dat hy by U niet ninder velkjon zal zyn. 5t Nieuvs wordt zeldzaani, kaarten konen er nog wel door, naar "brïLeven dat is wat an-ders, Nu op kaarten raag men al niet veel schryven dan inner en al tyd : "ailes gaat goed 11. Dat ailes goed gaat onder aile opzichten daar valt voor-zeker sterk aan te twyfelen, do cil dat het ginder goed gaat aan moed m 't • dragen van allerhande leed, en "betrouven in de zegepraal der verbondenen is alvast iets dat zeker is. Gedurende de lange avonden van den vierden, in den stryd "begonnen tinter zal menige noeder, vrouv of verloofde met wee-moed aan den ver ver. hen verv/yderden lieveling denke#i en nenig gebed storten opdat hy van aile enheilen zou bevryd "blyven. Vast en zeker gaat er geen dag voorby zender dar er over den duurharen afvezige wordt gesproken. V,y ook j ongens, siogcn lien niet vergoten. In dr.gm van yerdridt, kooaaor en 'moede-loosheid moeten vy vry on%e gednchton laten aval en gândcr in de ryke, welige landbouwen van ons Payotten land, vaar d - onze-n spyts ailes vat ze te ver-duren hebhen den moed niet laten zinken on ongc-duldig de tyden afvachten waarop we terug in onze haardsteden zjtllen terugkeeren. Harten hoog Jon-eens, die tvden zvn nisschitn nader dan wc we 1 denken 1 Hartelyk , G, De Clcrcq , Sint Pieters Kapel . Volgens nieuvs ons toégézonden docr vluchtelingen uit St Quentin en onlangs in prankryk teruggekeerd in ailes rustig in het dorp. Er waren 450 uitvylcelingen in S.P.E. ingekv/artierd. Ze zyn er 7 maand lang gebleven en goed ontvangen geweest. Eet leven is er huitengewoan duur. Veel levensmiddelen trekken naar Brussel vaar ze aan hoog dure pryzen verkocht w or den. Er zyn geene Buitschers in het dorp. In Edingen echter zyn er ' n vier honderd en soins konen er eenige naar het derp afgezakt. Clément PIE-TERS zit nog irnmer vast. Be statieoverste van Marcq heeft zyne wonihg moeten ver laten en hetrekt het huis vastgehecht aan de oude school. De school wordt goed bygewoond. By ne ester D7 CLERCQ, ver den or veertig tabakplanten uit den hcf gestolen. Bat zal den meester die zoe geerne en zoo smakolyk 'n goed kriksken doet zeker naar hall' aangestaan hehben. P.D. Herne . Jongens, nog v;at nieuvs uit ons dorp. Onze ouders vinden dat we lang wegblyven, maar ze laten toch het hoofd niet zinken. S'hchten zoolang op ons gewacht en zullen naar geduldig en hoopvcl voortvachten schryven ze. Spytig voegen zy er by, dat ze van tyd tôt tyd geenen goeien pet faro neer kunnen ledigen; 't hier is zoo zeldzaan, zoo kostelyk en niets vaard. De levensmiddelen, kleedingstoffen en "brandstoffen zyn peperduur en môeilyk om vinden. De clokken zyn tegenwocrdig van de ;ode. Dezen vinter zal ieder-xeen daàrnee over straat zvieren en zelfs er nge naar de kerk g aan. Vaar -schynlyk zullen er slnholen, vederon by gebrek aan kelen, ges'ïoten wor&en. Gelukkig kan het er nog al docr voct hetgeen het et en. aangaat, dank aan het hu'lpkonit eit. Dit geeft " Volksoep " er. " sciîoolsoep ". 't koraiteit zetelt in de " Oude Barreel " . De Z.E.E. Deken is voorzitter, T. VA1TC AU^TEHBERGHE, s chat "bewaar der, Fiel AGITEES SENS en J.3. 30 'ISSEUR schryvxars, CÔQUIANE telt twee vert egenvoordigers in de konmissie; 1.1. de Pastoor en Staaf DUBOIS ' (Voorzitter van de verkeloozen), Ver.iaak is er on zco-te zeggen niet. Meest al de werkeloozen dryven. handel, ze zyn ofvel verkens en veekoopman of smokkelaar. Vooral boter snokkelt nen. By ons koopt nen ze 12 à 15 fr. & te Brussel "brengt men ze aan den man aan lt tôt 20 fr. Daar is dus 'n oortj. by te verdienen. Gevaar is er toch 00k aan vast want de t,ryze jassen konen nog al dikwyls in de tranrytuigen snuffele.n. Fol va" OLXEI."; is politiea-gent te Elsene. Hy is zinnens in het huwelyksbootje te treden net 'n juf-fer van aldaar. Nog een die 't jongmansleven heu is. 't schynt dat Bert DECOCQ, verrezen is, want hy staat met Tist C07C"'~~, de Koster, jef VAlT-#3E7ILr & Jef BLONBIAU op de lyst der verkenstuischers. G.V. Volgens makker D. STriOOBABI ons schryft zyn in Herne overleden : de vrou van Petrus SÏROOBAHT, Jozef KERSCK ce 'yppoliet LO .TVR];A"TS . Herffelingen . yen weet in de g eue ente dat onake C00S":1 A""S, zoon van. den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De payot der taalgrens belonging to the category Frontbladen, published in Parijs from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods