De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

754 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 August. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4746q1tt78/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3303. Zondag 30 Augusti 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE De dood van den Paus De overlijding-sakt van Pius X. In het kabinet van den burgemeester va Rome, is de overiijdingsakte van den Pai plechtig opgesteld. De akt werd in een bijzonder bruin ledere omslag gelegd, met witte zijde gevoerd. De meester van het pauzelijk paleis hee aan den burgemeester verklaard, dat hij gelai was door den kardinaal-kamerling 't gemeente bestuur te bedanken vooral hetgeen het gedaa had in dezen drocvigen oogenblik. De burge meester antwoordde dat het gemeentebestuu slechts zijn droevigen plicht vervuld had. De lijkpleehtigheden. Na de eerste absout werd het lichaam vai Pius X in de koorkapel gebracht, waar twee on-twintig kardinalen en het diplomatisch korp wachtten. De stoet kwam om 6.30 ure in de kapel waa het « Misere » gezongen werd. De dragers hebben daarna het lichaam bedek met een rood laken en het in de eerste houtei kist gelegd. Monseigneur Galli sprak de lijkrede uit waarna de onderprefect van het paleis het aan gezicht van den Paus bedekte met een wit floer: en de onderprefect der plechtigheden met eei ander floers. Om 6 ure 50 min, werd de eerste kist ge sloten en door drij kardinalen vergezeld. Om 7 ure 30 werden de twee andere kister gesloten en het lichaam door de edele wachter in het voorloopig graf bijgezet. Deze plechtig-heid, die een duizendtal genoodigden veree nigde, liep om 8 ure 10 ten einde. De harten hoog ! Wie zegt dat wij neerslachtig zijn ? Wie is het onder ons ? Geen mensch. Ons Volk, en 't zij een sterkte voor het ver-antwoordelijk landsgezag, blijft vastberaden voorbereid op elk offer voor het lieve vaderland zooals den eersten dag en voelt zich trotscher en vertrouwender dan toen. Wij hebben ze gezien den stoet van have-loozen ; gevlucht voor den barbaarschen vijand, of voor de veiligheid van het land door onze krijgoverheid tijdelijk verwijderd van hun huis en goed ; wij hebben ze liefderlijk opgenomen in onzestad en geholpen zooveel als wij konden, omdat het kinderen zijn van hetzelfde vader-huis, maar we hebben niet geweend. Wij hebben ze gezien de jongens met hunne glorieuze wonden, wij hebben ze al biddende herdacht, de helden welke op het slagveld zijn gebleven, en we hebben niet geweend. Onze tranen zijn voor later. Harten hoog ! Wij hebben ze gezien, bestoven, moede, maar strijdlustig steeds, de regimenten welke uit het veld zijn teruggekeerd. Ik heb ze gezien, gesproken, en groet ze eer-biedig de jongens welke vochten als leeuwen te Luik en te Aarschot. Ze hadden bijna veertien dagen lang ononderbroken in het vuur gestaan, en verlangen nog naar den strijd. Want onze jongens weten, ze voelen het zoo diep, dat ze opgaan voor de beschutting van de eer onzer vrouwen, voor het leven van weer-looze kinderen, voor het behoud van eigen hâve en de Vrijheid van het aanbeden Vaderland. Ze strijderi voor de heiligste rechten van ons volk en zijn tôt het uiterste bereid om de roo-versbende te keeren, die op ons is gevaren. En de eenige klacht welke men uit hunnen mond vernemen is, dat men in hunne kracht, in het open veld, geer. vertrouwen genoeg heeft gehad, en dat het geweer zooveel dagen gejeukt heeft in hunne handen zonder dat zij het hebben mogen gebruiken. Met een leger, dat met zulk een geest is bezield, kan een krachtige militaire overheid wonderen verrichten. En dat wonder is verricht. Dat wonder is de verdediging van Luik. met den onsterfelijken hoofdman generaal Léman ! Dat wonder is, dat wij met een handsvol mannen den overmoe-digen en machtigen vloed van het Duitsche leger meer dan veertien dagen hebben staande gehouden, dat wij alleen, met eigen kracht, geheel de legervorming van Frankrijk hebben gedekt, en nu nog staan met een bijna onge-schonden veldleger, en met twee onaangeroer-de vestingen : Namen en /Vntwerpen ! Dat is het groote feit dat blijft, wat er ook gebeuren moge in de toekomst, een feit dat roemrijk geboekt zal blijven in de wereldge-schiedenis. Wij hebben niet alleen plichtbewust, maar schitterend het aandeel volbracht, dat ons in den ontzaggelijken volkenstrijd, die pasis begonnen, was aangewezen en mogen zeggen dat indien de kolos met aarden voet, welk het Duitsche keizerrijk is, neervalt, wij Belgen het zijn, die het voetstuk hebben ondergraven. Aan de drievoudige grootmacht van Engeland, Frankrijk en Rusland, te zorgen dat de val van den Duitschen roofstaatweldra voltrokken weze. En dat zal. Frans VAN CAUWELAERT, Antwerpen. Het werk op den akker. Een oproep van de Regeering De minister van oorlog verzoekt ons aan de bevolking te doen opmerken dat het voor het land van hoofdzakelijk belang is dat men den veldarbeid niet in den steek laat. Op het oogenblik dat de nationale verdediging zooveel handen ontneemt aan al de nood-zakelijke nijverheden, zou het misdadig zijn zijne medewerking niet teverleenen daar waar zij nuttig kan zijn. Het is voornamelijk op den buiten dat het gebrek aan armen zich voelen | doet; de bewoners der steden, tôt een landel 1 werk bekwaam, dienden er zich naar toe te 1 geven. . De burgers, die werken, ieder in zijn krii helpen mede tôt het vormen van een hoo: elementen der eind-zegepraal. In de mate 2 ner bevoegdheid en zijner bekwaamheid, he iedere Belg dus de hooge plicht aan het la s de medewerking zijner bedrijvigheid te ver: keren. n —_____ •t De toestand te Luik. '' Over de zes bruggen (afgezien van de spot brug) die in Luik over de Maas liggen, me] 1 men, dat do Belgen er een hebben opgeblaze te weten de Pont des Arches, en een twee gedeeltelijk hebben vernield. Deze is door Duitschers hersteld. De Luikenaars mogen, om naar den ander oever te gaan, slechts gebruik maken van 1 Passerelle (eene vlotbrug). De Duitschers hebben twee schipbruggi 3 laten leggen. Deze bruggen zijn vervaardir onder leiding van den stadsbouwkundige, di r heer Pellegirn. De schippers, diedaartoehuni schepen moeten afstaan, worden betaald. Ni ' wordt echter betaald het schoonmaken van i 1 kazern, het graven van schansen en dergelijl werkjes, waartoe de inwoners van Luik telkei ■ worden geprest, eene omstandigheid die ve verbittering wekt. ' De welstellende burgers laat men echter m 1 rust. De vrouwen worden tôt aardappelschille voor de soldaten gebruikt. Gedurende eenige dagen was het volstre verhoden om over de Ourths te gaan. De wi, Bressoux, ten Oosten van de Ourthe, was gedi rende dien tijd dus geheel afgezonderd. Vrijd; vl. was die afsluiting opgeheven. De groote slag is aangevang-ei tussehen de Moezel en Bergen. Uit Parys gewerd de volgende officieel mededeeling : Onze legers nemen allerwege d aanvallende houding aan. Tussehen de Moezi en Bergen is 't algemeen gevecht thans bepaal aan den gang. Deze mededeeling zet verder aldus den ge zamentlijken toestand der troepen uiteen : In Opper Elzas, op de Vogezen en in d Meurthe-streek, houden de troepen zonde wijziging stand over het front Badonville, Luné ville, Amance en Dieulouard. De Duitscher bezetten Lunéville. Een leger rukt op Neufchà teau aan, en valt de Duitsche troepen aan di uit Luxemburg oprukten en van de rechter oever der Semois. Een tweede leger, uit d streek van Sedan vertrokken, valt de Duitsch legerkorpsen aan, tussehen de Lesse en de Maa oprukkend. Een derde leger, gesteund door he Engelsche leger, herkomstig van de streek va: Bergen, rukt op tôt aanval van den Duitsche: rechtervleugel tussehen de Samber en de Maas De beweging der Duitschers, die zochtei den Franschen linkervleugel te ontredderen wordt stap voor stap gevolgd. Hun rechtervleugel wordt dus door 't Franscl leger van den linkervleugel, in samenwcrkini met het Engelsch leger, aangevallen. Het gevecht duurtlangs deze zijde reeds mee dan een dag hevig voort, en is tevens ove gansch het front hardr.ekkig aan den gang, me ernstige verliezen aan beide zijden. . Doortoeht van Engelsche troepen. Maandag morgend werd in een zeker dee van ons land aile treinenverkeer stilgelegd on verscheidene zeer lange treinen, eene sterk Engelsche troepenmacht vervoerend, door t laten. Japan verklaart den oorlog aan Duitschland Japan heeft op 23 augusti, om 6 ure de avonds, den oorlog aan Duitschland verklaard De heerC. Yamanaka, tijdelijk zaakgelastigd van Japan in Belgie, te Antwerfien gevestigd deelde zulks Maandag aan de drukpers mede er tevens eene uitleggende nota aan toegevend waaraan het volgende ontleend werd : « Sedert den huidigen oorlog losgebroken i in Europa, oorlog waarvan wij de gevolgen me een zeer ernstig belang nagaan, hebben wij van onze zijde, de hoop onderhouden de vred in het Uiterste Oosten te bewaren door het be houd eener volstrekte onzijdigheid, maar he optreden van Duitschland verplichtte ten slott Groot-Brittanie, onzen bondgenoot, de vijande lijkheden tegen dit land te openen, en Duitsch land is bezig, te Kiao-Tchou, zijn in Chin; gehuurden grond, oorlogsmaatregelentetreffen terwijl zijne gewapende schepen, in de zeeë: van Oost-Azie kruisend, onze handel en dez van onzen bondgenoot bedreigen. De vrede va het Uiterste-Oosten was dus in gevaar. » De toestand. (OFFICIEEL.) De toestand betert voortdurend. Lieden gewoonlijk zeer goed ingelicht, verklaren ài de tijdingen zeer gunstig zijn. Uit officieele bro worden de Russische zegepralen bevestigd Dank zij de gesleldheid van den bodem de streek, is het den Russen mogelijk opvolgenlij de verdedigingslijnen der Duitschers te doe vallen. Het Duitsch land, thans door de Russisch troepenmassas bezet, omvat reeds een grot deel van Oostelijk Pruisen. De Russenbeschik ken over een aanzienlijker getalsterkte, d Duitsche dekkingstroepen verpletterend die zic in de noodwondigheid bevinden zonder hoop t zegepraal te strijden of zich in moeielijke vooi waarden achteruit te trekken. Buiten hunne dekkingstroepen (Posen e Breslau), zijn de Duitschers tôt onwerkdadig ijk heid gedoemd tegenover Rusland met d >e- korpsen, die garnizoen hielden in Oostelij Pruisen, te Dantzig, Kûnigsberg en Allenstei ig, hetzij maximum 230 000 manschappen die d 'd- zwaren druk te onderstaan hebben van al ij- machtige Russische korpsen, werkzaam na eft Oostenrijk. nd Het blijkt aldus dat het aanvallend oprukk ;e- der Russen naar Berlyn eeen groote vertragii zal ondergaan. Juist uit oorzake van hun overgroot aantî moeten de Russen zich langzaam verplaatse optreden die hun den tijd laat over te gaan t ir- eene methodische en volledige bezetting van h dt overrompeld grondgebied. Wij zijn thans d< n, vier-en twintigsten dag der mobilisatie van i [le Fransche en Duitsche legers. Je Het is buiten twijfel dat de algemeei Duitsche staf er op rekende langs de zijde v; >n Frankrijk snelle en beslissende zegepralen ie behalen, die het zouden toegelaten liebbenna; Russische zijde zekere korpsen te sturen, d >n gedurende de eerste krijgsverriehtingen i ;d Frankrijk werkzaam waren. :n De toortocht van Belgie die de Duitschei ie zonder slag nochstoot dachten te verwezenlijkei et zou hun toegelaten hebben dit plan met enke le kansen van bijval uit te voeren. te Het is aan den weerstand, aan de krachtd: is digheid der versterkte plaatsen van Luik en va el Namen, aan het optreden van ons veldlege; dat men het mislukken van het Duitsch pla et verschtildigd is. :n De mobilisatie kon in het voorziene tijdvei loop voleindigd worden en de samentrekkin st der Fransche legers is thans een gedane zaal k Het is den Duitschers voorzeker onmogelij i- er aan te denkert. de minste troepen weg l g trekken van de legermacht, die zich tegenove de Franschen bevindt. Men weet dat over eene lijn die zich uitstrel van Luxemburg naar Bergen, de Duitscher sedert 48 uren in voeling zijn met den vijand en de tijdingen die van het Zuiden van Belgi 1 geworden, zijn zeer voldoende. De verpoozing door de Franschen en aan d Russen gegeven, werd bij ons niet verloren de versterkingswerken van de versterkte stellin e van Antwerpen worden ieverig doorgedreven ? Do aanwezigheid in de versterkte stellini van Antwerpen van het veldleger, laat toe ail dagen eene zeer aanmerkelijke versterking t verwezenlijken der verdedigingswerken di sedert de oorlogsverklaring uitgevoerd werden Onze soldaten, die zich zeer goed rekenscha] ® geven van het beoogde doel, hebben ieverig d 1 handen aan het werk geslagen. s """— Verklaring- der ; Belgisehe Regeering 3 Antwerpen, 21 Augusti, 23 ure. J De regeeringen der verbonden legers hebbei niet anders dan wij, de terugtrekkende bewe 1 ging door onze troepen, geoordeeld. Zij warei 1 de eersten om te zeggen dat, nadat zij me kloekheid de eerste operaties hunner legers had 1 den gedekt, de Belgen niet beter konden doei ' dan een weinig rust te geven aan hunne sol daten, om nadien met nieuwenmoed aanvallcm 1 herop te treden, wat ons tôt de overwinning ' zal leiden. De verstandhouding tussehen de kabinettei r en de hoofdkwartieren is volledig, het operatie ' plan in Belgie is vastgesteldenniettegenstaandi het zeer pijnlijk is van te weten dat de vijane over een aanzienlijk deel van ons grondgebiet is verspreid moeten wij vol vertrouwen zijn il den moed van ons heldhaftig loger en in d< ' oprechtheid onzer bondgenooten, die ons in di 1 meest kritieke uren hunne erkentelijkheid wistei } te betuigen en ons beteekenisvolle getuigenisseï J gaven van hunne krachtdadige voornemens. De oorlog, hèlaas ! iseene gevreesde operatit waarbij de meest gewettigde sentimenteele over wegingen ondergeschikt moeten gemaakt worden aan het te bereiken einddoel. Wij moeten op dit oogenblik geduld hebbei en vol betrouwen blijven. Het onder Antwerpei liggend leger heeft zijn plicht, meer dan ziji plicht volbiacht. Dehoogste Franscheoverheder onder andere, aanzagen het als eene verplich ting dit luide te erkennen. Onze troepen wachten dus enkel het voorge' schreven oogenblik af om terug in het veld ti komen, en om met onze bondgenooten te strij den voor de overwinning van het recht en vai de reehtvaardigheid. j Vreeselijk g-evecht t te Mechelen ^ Belgisehe overwinning. Dinsdag morgend, om S ure, begonnen di i Duitschers Mechelen te beschieten. Een oogge , tuige vluchtte naar DulTel en van daar naa i Antwerpen ; hij deelde mede dat de kerk vai e St-Rombout beschadigd werd, doch niet erg i Houwitsers vielen op het slachthuis, 2 ont ploften aan de statie, waardoor deze erg weri beschadigd. De Belgisehe troepen die in groot getal t' Mechelen waren ontnamen de Duitschers eei kanon. Tien uhlanen werden gedood. Nadere bijwnderlieden. t Onze troepen trokken de Duitschers te ge i moet voorbij Mechelen, op de lijn Hofstade Elewijt. De duitsche artillerie beschoot de sta r Mechelen waardoor de kerk werd beschadigd ï maar gelukkiglijk weerstond zij goed. i Onze troepen werden weldra versterkt doo onze artillerie, na een strijd die 4 uren duurd e moest de vijand met groote verliezen achteru: it wij ken De koning was te X Dinsdag morgen e heeft het algemeen kwartier Antwerpen vei h laten. if De Belgisehe troepen hebben de Duitscher - verdreven die den eigendom van den hee Grisar-Raghens, te Sempst bezetten. n De Belgisehe troepen, die op deze plaai - reeds stelling genomen hadden, beantwoordde rij het vuur kraehtdadig. De Duitschers schotei k- op den toren van St-Rombautskerk, die lich n, beschadigd werd. Zes bommen ploften op he en dak der kerk. Ongeveer 200 iiuizen werdei de zwaar beschadigd. De daken werden als weg ar gevaagd. Twee personen, die bedlegerig waren werden gedood. ;n De Duitschers werden omsingeld in het boscl ig van Buggenhout, aan de grenzen der drii provincien. Nog bijzonderheden over het gevecht 0[ De aanval ving een weinig na 4 ure, dinsdaç et morgend aan. De Duitsche regimenten, ui ,n versche troepen samengesteld, hadden zict je sterk opgesteld te Sempst en te Eppeghem, ter Noorden van Mechelen, achterde Senne. le De overrompelaars hadden al de boeren dei n omliggende dorpen geboden loopgrachten te [e graven, die versterkt werden met boomstammen lr en andere materialen en waarin mitrailleuzen le en kanonnen opgesteld werden. Zelfs de be-n woners van Vilvoorde hadden aan dit werk moeten medehelpen. ig De Duitschers zagen zich echter in den loop van den morgend verplicht, dank aan het wel g gericht kanon- en geweervuur onzer troepen, achteruit te trekken, en de strijd werd dan voortgezet in de richting van Vilvoorde. Hij n vuurde gansch den dag door en, met het vallen van het duister, hoorde men nog het bulderen van het kanon in de richting van Mechelen. Er werd dinsdag avond aangekondigd dat de Duitschers achteruit geslagen waren in de ^ richting van Brussel. De Belgen rukken op naar Vilvoorde. k Dinsdag namiddag om 1 ure werd er beves-e tigd dat de Duitschers achteruit trokken achter-r volgd door de Belgen die naar Vikoorde oprukten.' Heldhaftige soldaten. s Een groepje wielrijders, aangevoerd door g een onderofficier, vervoegde maandag het gros van zijn regiment, het Ie Unie. e De onderofficier, die aan zijn eerste helden-daad niet is, was, met zijne manschappen, op ' zoek gegaan naar uhlanen. Zij moeten er nogal 3 veel ontmoet en verdelgd hebben, te oordeelon l naar de hoeveelheid lansen en andere uitrus-l tingstukken, alsmede een uhlanen-wimpel die l ze medebrachten. 3 Te Antwerpen. Maandag morgend, om 10 ure 30, hebben > de prinsen Leopold en Karel Theodoor eene 3 wandeling gedaan naar het Steen; zij waren vergezeld door hunnen leermeester. De menigte groette de prinsen eerbiedig. Zij keerden rond den middag naar het Ko-ninklijk Paleis terug. Ben geheimzinnige trein. Maandag morgend werd een der lijnen, te Antwerpen uitloopend, militair bewaakt tôt na ! het voorbijstoomen van een bijzonderen trein, . samengesteld uit eene locomotief, een fourgon , en een reizigerswaggon, waarvan de rolgor-t dijntjes neergelaten waren. Men denkt dat er . zich in den waggon een voornaam Duitsch , krijgsgevangene bevond. Geen gevaar voor hongersnood. ' Maandag zijn weer drie schepen aangeko- > men te Antwerpen, elk met eene voile lading graan, Het zijn de stoombooten Zeeland, Athe- ' mor en Baron Baeyens. [ Van groot belang is ook de aankomst van de j stoomboot Trentwood, met eene lading zout. In Frankrijk. i Een belangrijk convooi krijgsgevangenen is : aangekomen te Belfort, om over Besançon, op : het centrum te worden ontruimd. In Engeland. 1 Voor de overbrenging van het Engelsche , expeditieleger waren in verschillende havens, onder andere Bristol, INewhaven, Southampton, Dover en Scheerness. transportschepen bijeen-gebracht. Gedurende den nacht. werden de sol-( daten en het materieel naar de havens gebracht ( om in te schepen. Al die schepen vertrokken L met verzegelde bevelen en eerst in voile zee vernam de gezagvoerder waarheen hij zich had te begeven. De landing had plaats op verschillende punten van de Fransche en Belgisehe kust en werd hier even volstrekt geheim ge-, houden als dat het geval was met het vertrek ^ uit Engeland. ( Merkwaardig is het zeker wel, dat een aan-zienlijke strijdmacht over zee kon worden gebracht, zonder iets er van naar buiten uitlekte en zonder dat eenige onbevoegde hieromtrent iets vernam. Het Volkenrecht. . Naar aanleiding van gevallen van schending van het volkenrecht en van verdragen, stelt een Engelsch blad voor, dat onzijdige Staten, : groote mogendheden als de Vereenigde Staten - en Italie en kleine mogendheden, waarvan er ■ enkele, bijvoorbeeld Zweden en Nederland, 1 een aanzienlijk aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van het volkenrecht, de hoofden - bijeen steken en de middelen beramen om eer-1 biediging van de convencies van den Haag en Geneve te verkrijgen. Anders loopt 't volken-' recht gevaar, in dezen oorlog onder te gaan. i Duitsch s/uipmoordenaarsiverk door een Zeppelin te Antwerpen 7 dooden en talrijke gekwetsten. 1 Groote sehade. Er werden niet min dair negen bommen ge-r worpen. 3 Het kon zoo wat 1 ure zijn. dinsdag morgend, t terwijl de stad in diepe rust gedompeld lag, dat de burgerwacht optrok, in de verte een i geronk hoorde. Scherp toeziende, ontwaarden zij een gevaar-te, dat met redelijke snelheid van uit de rich-s ting van het nieuwe park naderde. r Het luchtschipvaardernet uitgedoofdelichten en was zoodaning hoog, dat het schuitje der s wachthebbenden toescheen niet grooter te zijr n dan hun geweer. i Het alarm werd gegeven on onmiddellijb t snelde de wacht toe ; er werden verscheidene t geweerschoten gelost en zelfs werd er met een i kanon op den « Zeppelin » gevuurd ; doch op - die hoogte was hij onmogelijk te bereiken en , een oogenblik daarna begon het werk van ver-nieling, dat heel de stad in opschudding ge-i bracht heeft en waarvan de gevolgen in den i voormiddageene ontzaglijkebeweging in destad veroorzaakt hebben. Aan De Minerva-Fabriek. ; De eerste bom, welke op de stad werd ge-; worpen, kwam terecht achter deze fabriek, in den hof van den heer Belpaire, waar zij in den grond sloeg en met een daverend geweld ont-plofte.Alhoewel de bom in den grond was terecht gekomen, was in de buurt de verwoesting groot. In algemeenen regel mag aangenomen worden dat, voor elke bom, in al de huizen binnen een straal van 100 meters, waar zij is neerge-komen, geene ruit is heel gebleven en de gevels der huizen er uit zien alsof men er met kanon-ballen had doorgeschoten. In De Lozanastraat. De tweede bom kwam met een helsch lawaai terecht op den hoek van de Lozana- en Har-. moniestraten, in den voorhof van het huis dat eene maand geleden nog bewoond was door de familie Ruys, vlak tegenover n. 2S6. Zware stukken ijzer en de planken van de afsluiting van voornoemden hof, vlogen gansch de straat door. Een dikke verstikkende rook vulde de straat. De meeste huizen waren ook door stukken ijzer doorboord geworden. De ledigstaande woning van den heer Ruys ziet er uit alsof zij gansch den dag door de Pruisiche kanonnen was beschoten geworden. Een put van wel twee meters diep op drie meters doorsnede, werd door de bom gegravenv Een nevenstaande boom werd geveld en kwam terecht op den hoek der Lozanastraat en der Harmoniestraat. In den put werd een zak van ongeveer twee meters gevonden, waarin de bom moet gewik-keld zijn geweest. Deze bom, evenals al de andere die op de stad neerkwamen, had een stalen omhulsel van — naar schatting — zoo-wat drie tôt vier centimeters dikte op eene doorsnede die minstens 70 centimeters moet bedragen hebben. In de Verdussenstraat. De derde bom is gevallen op het huis n. 29. Verdussenstraat, waar de woning op erge manier is vernield geworden. De dame van den huize werd licht gewond. In de nabijheid is de verwoesting zooals hooger omschreven. In de Justiciestraat. De vierde bom is gevallen in de Justiciestraat op het voetpad voor het huis n. 8, dat grooten-deels verwoest werd. De bom was in den grond doorgedrongen en de ontploffing deed aan al de huizen groote schade onderstaan. In de De Moystraat is er aanzienlijke schade aangericht in het huis n. 14, waar de achter-gevel is weggeslagen. Ook in de huizen langs de Molenstraat zijn een ontelbaar getal ruiten verbrijzeld. In de Schermerstraat. De vijfde bom is gevallen op het huis n. 40 der Schermerstraat, bewoond door Dr Mertens en is dwars door die woning neergekomen ; o'nnoodig te zeggen dat de verwoesting in het huis verschrikkelijk is en dat ook de gansche buurt één tooneel van vernieling is. Ongelukkig zijn er daar slachtoffers gevallen. Op de bovenste verdieping sliepen er drij mei-den ; eene er van werd gedood ; eene werd erg gewond en eene derde minder erg gekwetst. Vermoedelijk waren deze bommen bestemd voor de Bank of voor de ministers in het Grand Hôtel. In den Kruidtuin. De zesde bom kwam terechtinden Kruidtuin, op geen twee meters van den muur van het gasthuis, waar zij diep in den grond sloeg, het struikgewas en zitbank schoonvagend, in zoo-ver dat men er niets meer van teruggevonden heeft, terwijl verscheidene boomen half afgesla-gen werden. Het aantal ruiten in het gasthuis verbrijzeld is niet te tellen en men zag dinsdag morgend de bedden staan door de open vensters. Om een gedacht te geven van het geweld der ontploffing zij gezegd, dat om 9 ure Dinsdag morgend aangifte van verwoesting was aan-gegeven in 104 huizen op het Zuid alleen ! In de 12-Maandenstraat. In de nabijheid van het paleis des konings, qp pas 100 meters van het tegenwoordig. ver-blijf van de koninklijke familie en op geen 10 meters van de Beurs, is de zevende bom gevallen, dwars door het huis n. 11 der 12-Maandenstraat,dat, zoo groot als het is, tôt op de eerste verdieping is ingestort. Alleen het gelijkvloers is blijven staan en schraagt den bouwval. Zooals op al de bedreigde punten kwam hier ook de brandweer, niet om te blusschen want nergens hebben deze bommen vuur teweegge-bracht, maar om hulp te verleenen en bouwval-len op te ruimen. De vrouw Anna Dieudonné werd hier licht gekwetst weggevoerd. Om 4 ure werden de pompiers verwittigd, dat de meid nog onder de puinen lag en om 5 ure werd dit meisje, Maria Billiauw, op do roostering van het verdiep gevonden, met een pak steenen op de borst. Zij had geen het minste letsel, doch werd niettemin ook naar het gasthuis overgebracht. Op de Stadswaag. Op de Stadswaag viel de achtste bom, en richtte de grootste vernieling aan. Hier waren ook de meeste slachtoffers. De adjunct van politie, de heer Hermans, van de tweede wijk, was dien nacht op ronde met een politieagent, toen hij nabij de Stads waag het geronk der schroef van het luchtschip hoorde. Een minuut later volgden de eerste ontplof-fingen, en zag de heer Hermans de « Zeppelin » zoo laag, dat hij werkelijk meent de stem der inzittenden gehoord te hebhen, alhoewel dit wegens het gerucht van motors en schroeven weinig waarschijnlijk is. Op hetzelfde oogenblik waren veel inwoners op straat geloopen of aan hun open venster komen staan, en geen twee seconden daarna viel er eene bom op de Stadswaag. De bom viel midden van het plein en richtte hare verwoestingen aan naar den Noordelijken kant, waar juist twee politieagenten van wacht waren en ook veel bewoners buiten of aan hun venster stonden. Er zijn 5 personen door de stukken bom op den slag gedood. Deze lijken werden naar het doodenhuis vervoerd. Op de Falconrui. De negende en laatste bom kwam terecht op de Falconrui. Zij vielop de straat endoodde eendokwerker Ook hier is de stoffelijke schade aan de huizen der buurt aanzienlijk Het luchtschip verdween daarna in noorde-lijke richting. Bezoeken aan de slaehtoffers. In den voormiddag hebben prinsen Leopold en Karel, vergezeld van hunnen onderwijzer, een bezoek gebracht aan de verschillende plaatsen, waar de Duitsche bommen gevallen zijn. De menigte die den heelen dag in het centrum der stad zeer talrijk was, groette eerbiedig de kinderen van onzen vorst. Koningin Elisabeth, vergezeld van luitenant-ger.eraal Jungbluth, begaf zich insgelijks naar de verschillende punten der stad waar de lafte moordenaars hun werk hebben uitgevoerd. Hare Majesteit vroeg met belangstelling naar den toestand der slachtofters van die barbaarsche handelwijze. M. de burgemeester De Vos heeft ook de plaatsen der aanslagen bezocht en de noodige maatregelen doen nemen, om zooveel mogelijk de ergste sporen te doen verdwijnen. Gekwetsten overleden. In het Stuyvenberggasthuis zijn nog twee personen, die door bommen gekwetst werden, aan hunne wonden bezweken. Signalen aan den " Zeppelin ,, te Antwerpen. In de stad werd het gerucht verspreid dat aan den « Zeppelin » signalen gegeven werden van op de Scheldekaaien. In verscheidene huizen der Platijnkaai werd op aanduiding van kaaiagenten, huiszoekingen gedaan Niets werd echter gevonden dat tôt signaal-geven geschikt zou zijn. Maandag werd ook eene huiszoeking gedaan in de werkhuizen van een Duitscher, gelegen hoek der Suikerrui en Van Dyckkaai ; zekere personen hadden verdachte" lichten gezien (signalen) aan de vensters van gezegd gebouw. De lichten uitgedoofd. Op bevel der militaire overheid moeten voor-taan aile avonden om 8 ure, aile lichten worden uitgedoofd^ De stad moet volledig duister zijn om de overheid toe te laten met zoeklichten de vliegmachienen en bestuurbare luchtballen te verkennen. Van af woensdag avond, doen Belgisehe vliegmachienen nachtelijke verkenningen, met mitrailleuzen gewapend. Russische overwinningen. Optoeht naar Berlyn. Den 22 augusti is de Russische mobilisatie afgeloopen. Thans gaat dus de ware veldtocht tegen Duitschland beginnen en gaat Rusland zijne verpletterende legermachten op den vijand loslaten. Antwerpen 26 Aug. Officieele meedeeling van het keizerlijk ge-zantschap van Rusland te Antwerpen ; Het Russisch leger heeft Iterburg en Angor-burg bezet. Het 20e Duitsche legerkorps is ver^lagen na een hevig gevecht met de bajo-net. Wij hebben ons meester gemaakt van talrijke trofees. Wij gaan ook vooruit in Oostenrijk, waar wij den vijand hebben achteruitgeslagen tussehen Tarnopol en Czortkow, mitrailleuzen bemach-tigend, ook munities, rollend materieel en een vliegtuig. Op de Russiseh-Duitsche grens. Op het Oostelijk Pruissisch front trekt het Duitsche leger met verhaastte tochten achteruit. Een deel van dit leger trekt terug op Kûnigsberg. De Duitschers hebben zonder slag of stoot eene vooraf langs de rivier Angberapp versterkte positie opgegeven. De wegen voorbij de Angberapp zijn bezaaid met kardoezen, houwitsers en zakken, die de vijand heeft wegge-worpen, met het doel zijn aftoclrt te verhaasten. De Russen hebben Insterburg en Angerburg Op 23 en 24 Augustus hebben de Russen gelukkige en liardnekkige gevechten geleverd tegen belangrijke Duitsche troepen in dezelfde streek. Het twintigste Duitsche korps, van een effectief van drie afdeelingen, bezette eene ver- I sterkte positie te Oblau-Irankonau. De Russen I zijn over de grachten gestormd, hebben de af- I sluitingen in ijzerdraad verbrijzeld en de po- I sitie aangevallen met handgranaten. Het 20° I Duitsche korps, door ons ingesloten op de lin- I kerflank, ontruimde Osterode, verscheidene I kanons, mitrailleuzen, caissons en gevangenen I achterlatend. I De groote neerlaag der Oostenrijkers I Nisj, 2o Aug. I In den slag op de Drina, te Tzer, hadden de I Oostenrijkers 300,000 man. I Ze hadden 13,000 dooden, 30,000 gekwet- I sten, 15,000 gevangenen en verloren 7o ka- I nonnen. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods