De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1824 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 March. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 18 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92x6p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3277. «Sondas: ï Maart 1914. 56e Jaar DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAABDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTK\NTOREN. — De prijs der insehrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BU1TENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betrelîènde de redactie moeten vrachtvrij toegezoaden worden. MenisverzochtdeAunoncen den VRIJDAG middag te laten geworden; deprijsis 20e. perregei. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die liun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer daa de gemelde prijzen moet betalen. Allé toegezondene of terhancgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. AMERIKA Edison. — De groote Amerikaansch uitvinder Edison vierde vrijdag vl. zijn 67» vei iaring. Te.dezer gelegenheid ontving bij vei scheidene dagbladschrijvers. Hij verklaard hun dat het leerstelsel van sir William Oslei voigens welke een man na 40 jaren nutteloo wordt, eene monsteraehtigheid is. « Ik voel mi als een jongeling, voegde hij erbij, nooit voeld ik mij zoo ster'c a'S0P dit oogenblik. Ik leer noj aile dagen, en ik denk dat mij ne grootste voort brengst nog komen moet ». Edison antwoordde gereedelijkopverscheide ne vragen welke hem gesteld werden. Hij vei' klaarde dat de nuttigste uitvinding voor he menschdom, tusschen de ontdekkingen die hi, verledenjaar gedaan heeft, deze is welke. toe laat op een goedkoope wijze ammoniak te be-komen, met waterstof en stikstof op een hee ijzer te gieten. Deze uitvinding verzekert de wereld een on-uitputbaren voorraad meststof aan lagen prijs, ALBANIE. Prins von Wied aangeste/d. Zaterdag II. is prins von Wied vorst var Albanie geworden. De Albaneesche afvaardi-ging is in den namiddag te Neuwied aangeko-men. De afgevaardigden werden ontvangen door de leden van het Hof von Wied en stotts-gewijze naar 't kasteel geleid. Essad pacha heeft, namens de afvaardiging, den prins de kroon van Albanie aangeboden. Zijne Hoogheid, omringd door al de leden zijner familie, heeft eene aanspraak in Albaneesche taal gehouden ; hij verklaarde de kroon te aanvaarden, en beloofde al het moge-lijke te doen, geholpen door de prinses, zijne gemalin, om het geluk van het Albaneesche volk te verzekeren. Onmiddellijk daarna werd de Albaneesche vlag op den koepel van het kasteel geheschen. Een groot diner werd vervolgens opgediend ; het werd voorgezeten door prins Frederik von Wied, hoofd der familie. De prins van Albanie heeft aan al de Euro-peesche Staatshoofden getelegrafeerd om hun zijne troonsbeklimming aan te kondigen Vooraleer naar Albanie te vertrekken heeft de prins den czaar van Rusland, te St-Peters-burg, een bezoek gebracht. Den 26 februari is de prins te Triest naar Albanie scheep gcgaan aan boord van de « Turus » ; dit Oostenrijksch oorlogschip werd begeleid door den Itiaanschen kruiser « Quarto », den Franschen kruiser « Bruix » en den Engelschen kruiser « Gloucester ». De internationale toezichtcommissie heeft zaterdag, in gemeen overleg met de Holland-sche gendarmerieofficieren, den staat van beleg in Albanie geheven. Schrikkeli/ke misdaad te Houthem-bij-Komen Eene vrouw vermoord. De getneenteHouthem-bij-Komen, een dorpje van ongeveer 1500 zielen, werd maandag in de grootste verslagenheid gedompeld door de ont-dekking van eene zoogruwelijke alslafte moord, gepleegd op den persoon van vrouw Bernardus Knockaert. Het is op het gehucht « De Verloren Hoek » te Houthem, eene zeer afgezonderde plaats langs de vaart der Yperlee, dat de misdaad ge-beurd is en waar de echtgenoten Knockaert eene herberg houden. Het was 7 ure 15, toen Bernardus Knockaert maandag avond van zijn werk te Houthem te-rugkwam. Toen hij nog een honderdtal meters van zijne woning verwijderd was, bemerkie hij dat er geen licht in de herberg brandde. Was zijne vrouw afwezig ? Dat kon gebeuren, daar vrouw Knockaert soms nogal eens hare herberg sloot om in het dorp boodschappen te gaan doen In dit geval verborg zij den sleulel der achterdeur gewoonlijk onder eenen karreel-steen en liet zij in buis een briefje achter om haren man te verwittigen waar zij naartoe was. Toen Knockaert aan de achterdeur was.vond hij deze gesloten; de sleutel lag niet op de ge-wone plaats. Dit kwam de man verdacht voor. Hij ging langs voor en vond daar de deur nader-geduwd, doch niet op slot gedraaid. Hij trad in huis, waar ailes stil en do :ker was, riep op zijne vrouw, doch kreeg geen antwoord. Bloed en wanorde. Knockaert ontstak licht en wierp een vluch-tigen blik in de keuken, waar hij ailes in wanorde vond. Hij werd door een grooten schrik bevangen, er moest in zijn huis iets vreeselijks gebeurd zijn. Wat was er van zijne vrouw geworden ? De man liep naar eenen gebuur Hen-drik Ghesquière en deelde hem zijne onheil-spellende bestatigingen mede. Ghesquière kwam met Knockaert naar dezes woning en samen zochten zij het gelijkvloers en den zolder af. De herbergierster was er eohter niet te vinden, Dan daalden beide mannen in den kelder. Van op den trap zagen zij de vrouw beneden in de kelder liggen, omirent een meter van df laatste trede en nevens eene reeks vaten. Toer de mannen naderbij kwamen, trof een gruwe-lijkschouwspelhunne blikken.Vrouw Knockaer was vermoord, ijselijk met messteken doorkerfd De buik was opengereten en de romp schiei van de romp gesneden. Het lijk lag in eener grooten plas gestold bloed. Knockaert staarde met verwilderde en wijc opengesperde oogen, als vcrlamd van schrik het akelig schouwspel aan. Dan barstte hij ir tranen los, wierp zich op het lijk zijner vrouv en sclmdde het levenlooze lichaam Het lijk wa: reeds koud en stijf HenriGhesquière liep eenigi geburen roepen, dieweldia ter plaats kwamen lJse'.ijke wonden. ■—Het eerste onderzoek. De gendarmen van Komen werden verwittigi en kwamen om 8 1/2 ure ter plaats en steldei dadelijk het eerste onderzoek in. Het lijk werd nader onderzocht en toen koi men bestatigen met welk bruiaal geweld en on SB-ggtfljjke wreedheid de moordenaar te werk ge gaan is. Het gelaat wss rood geverfd van he bloed en vormde slechts eene wonde. Het vooi e hoofdbeen was gebroken en vertoonde een opening waarin men twee vingers wel 7 centiir diep in het hoofd kon steken; het linkeroog wa uitgestoken, de mond was naar den linkerkar e opengesneden en de rechterwang hing no: ' slechts met eenige vezels aan het gelaat. D ? tanden waien verbrijzeld en de hais bijna afge } sneden. De ingewanden puilden uit de afschu * welijke wonden aan den buik. Een dezer won ' den was met zulk geweld toegebracht dat eei geneesheer, die ze peilde, tôt aan het hart koi doordringen. Het slachtoffer, eene kloeke en struischi ' vrouw, moet zich hevig verweerd hebben teger haren beul. Zij moet verscheidene malen in he mes gegrepen hebben, want de vingers dei rechterhand waren afgesneden. Nevens het lijk in den kelder vond men eene ' grijze klak, die ongetwijfeld van den moordenaar moest wezen. Deze klak hoorde toe aan eenen kerel van het dorp, die zondag in de herberg Knockaert ruzie gemaakt had en die men had moeten buiten zetten. t Is op hem dat de vermoedens wegen en die de gendarmen maandag vruchteloos opzochten. Dinsdag morgen is het parket van Yperen ter plaats geweest. De magistraten deden de noodige bestatigingen en onderhoorden den man van het slachtoffer en verscheidene personen. Het bleek weldra dat de vermoedens van daar straks gegrond waren en er werd bevel gegeven den persoon in kwestie op te zoeken. De dader geeft zich te Yper gevangen. De gendarmen moesten niet lang zoeken, want Dinsdag namiddag gaf de dader zich gevangen in de gendarmerie te Yper. De be-velhebber Bacquart kreeg rond 3 ure namiddag, het bezoek van een jongen kerel. gekleed als metsersgast. Zonder de minste onti oering bekende hij vlakaf, dat hij vrouw Knockaert te Houthem vermoord had. Het is de genaamde Hendrik Elslander, 23 jaar oud, meisersgast, wonende te Houthen^ rechtover de herberg ci De Stier ». De dader legde met de grootste onverschilligheid de volgende bekentenissen af. « Ik werkte maandag niet en 's namiddags kwam ik in de herberg van Knockaert, op den « Verloren Hoek ». Ik dronk er een glas bier, en al pratende met de herbergierster, wilde ik eene wedding aangaan dat ik eene voile pint genever kon uitdrinken zonder er ongesteld van te zijn. De vrouw nam de wedding aan en schonk mij eene pint genever, die ik op staan-den voet ledigde. Maar, nu wilde ze mij den genever doen betalen, hetgeen ik weigerde. Van daar eene woordenwisseling, die hcog opliep. Opeens duwde ik haar tegen de kelder-deur. Deze vloog open en de vrouw viel in den kelder. Ik liep ook beneden, trok mijn mes en begon haar te steken waar ik haar treffen kon. Ik liep dan weg naar Wytchaete, en daar zegde ik aan eene kennis : « Ik geloof dat ik de herbergierster Knockaert gedood heb ! Mijn mes heb ik weggeworpen in de vaart. En nu kom ik mij gevangen geven ». De gendarmeriebevelhebber hield Elslander aan en deed hem gevankelijk naar Yper voeren, waar hij ter beschikking van den procureur des konings opgesloten werd. De moordenaar is een sleehte kerel ; hij werd vroeger reeds ver-oordeeld tôt zes maal zes maanden gevang voor poging tôt diefstal ten nadeele van den notaris Lannoy en den brouwer Dumortier, van Komen, en van M. Verhaeghe, burgemeester van Belgisch-Wervick. Wat de verklaringen betreft, die hij aan den gendarmeriebevelhebber van Yper deed, men gelooft dat het grootendeels leugens zijn Hij zou de vrouw in den kelder gedood en haar daar vermoord hebben. Maar van waar komen dan de bloedvlekken in de keuken en in de herberg, hoe werd de glazen bokaal verbrijzeld en tafels en stoelen in wanorde gebracht ? Men denkt eerder dat hij de vrouw in de keuken overvallen heeft en met opzet geko-men was om haar te vermoorden uit wraak, omdat men hem Zondag avond buiten gezet had. Men kan ook veronderstellen dat hij een glas bier vroeg, hetwelk de vrouw in den kelder is gaan halen. Hij zal haar gevolgd en haar in den kelder vermoord hebben. Het bloed, dat men in de herberg en in de keuken vond, zou van zijne handen gedruipt zijn. Na zijn schelm-stuk volvoerd te hebben, moet de schurk de meubels in de keuken doorsnuffeld hebben, want men vond er bloedige indrukken eener hand op, onder anderen op de lade van eene schapraai. 't Is wellicht met de lade ruw toe te duwen, dat de moordenaar den glazen bokaal gebroken heeft, die op de kast stond. Wat er ook van zij, de magistraten van het parket zullen den moordenaar verder onder-vragen en trachten de voile waarheid over dit schrikkelijk drama vast te stellen, dat in gansch de streek eene zoo groote opschudding verwekt heeft. AUfENAARDE, 28 FEBRUARI KONINKLIJKE HARMONIE Dinsdag 3 Maart, om 8 1/2 u 's avonds, geuione repentie. Het Bestuur. — Postbureel-Krekelput. — Berieht. Van 1 Maart 1914 af, is het kantoor op Zon-dagen en daarmede gelijkgestelde Feestdagen. voor de postverrichtingen slechts open van £ tôt 10 uur. 1 * * * Van dienzelfden datum af worden de nie* dringende poststukken, tegen verlaagd port — | zooals omzendbrieven, reclames, prospectussen , catalogussen, enz., die in tamelijk groote hoe . veelheid afgegeven zijn — op voormeldo dager , niet meer verzonden en worden de handels effecten en kwijtbrieven met spoedbestelling oj die dagen niet meer ingevorderd. — Zielmis. — Koorzangmaatschappij « Di 1 Eendracht ». — Morgen zondag, om 11 uren i in Ste Walburgakerk, plechtige mis tôt zielerus van het afgestorven medelid M. Victor Dhaeye i Onder de mis zullen de leden der maatschappi treurzangen uitvoeren. Stoelen zijn voorbehouden in het koor voo t de eere- en werkende leden. — Koninklijke Sehermmaatschappi e « St Michiel ». — Verleden Zondag was d Koninklijke Schermmaatschappij « St Michiel s onzer stad, volop in feest ter gelegenheid va; t het 25 jarig Jubelfeest van haren voorzitte » M. Joseph Verhoost. e Om 10 1/2 ure vergaderden de leden in hui - lokaal « Duc de Brabant», om samen met he muziek « Onder Ons » hunnen Voorzitter te: - zijnen huize te gaan afhalen, alwaar hem dooi î den Voorzitter dezer maatschappij eenen prach' i tigen bloemtuil werd overhandigd ; daarna trol men stoetsgewijze naar de kerk van Ste Wal i burga om de H. Mis van dankzegging bij tt wonen. Om 1 ure vereenigde men zich aan tafel. Bij het nagereeht nam de heer Senator Raep-saet, als Eere-Voorzitter, het woord om den Jubibaris geluk te wenschen, en bood hem in naam der maatschappij een prachtig eereme-taal en eene bloemtuil aan ; daarna bood M. Raepsaet, den heer Verhoost, in zijnen naam ook een prachtig kunstvoorwerp aan. Vervolgens was het de beurt van den heer Onder - Voorzitter, Auguste Vandermeersch, welke ook een bloemtuil aanbood zoools den heer Schermmeester Prosper Van Malleghem. M. Verhoost diep getrotfen voor de blijken van genegenheid van wege de leden, bedankte bij de hartelijkste woorden. Vooraleer de tafel te verlaten werd M. en Mad. Prosper Van Malleghem, een algemeenen dank toegestuurd voor het lekker noenmaal door hen bereid. Voor het aanvangen der Koningtrekking, wenschte de heer J. Schwind in naam der Katholieke Turnmaatschappij den heer Verhoost geluk en bood hem tevens een fraaien bloem-ruiker aan. Om 5 ure begon de Koningtrekking en na een ernstigen en hevigen strijd behaalde de heer Léon Allegaert den zegepraal. Leve de Koninklijke Seh.ermmaatschappij « Sint Michiel ». Den Maandag had de jaarlijksche prijstrek-king plaats. De 5 eerste prijzen zijn gewonnen door de volgende leden : 1 • Raepsaet Louis, 2- Verhoost Joseph, 3- Allegaert Léon, 4- Van Avermaete R., 5' Van Malleghem Prosper. * Naar wij vernemen is het ten naaste jare, honderd jaren dat de maatschappij «St Michiel » ingericht werd, en heeft het Bestuur reeds besloten het eeuwfeest van hare stichting luis-terrijk te vieren. —F.C. Audanardais (Bekep Liefmans). 5ie Linie 0 tegen R. C. Gent 1. — Het 5e linie wint den taost en verkiest het kamp door den wind bevoordeeligd. Deze club, bij-zonderlijk in goeden vorm, doelt tweemaal gedurende de tien eerste minuten. De Racirig-mannen, schijuen een weinig ontmoedigd door dit vlugge voordeel hunner tegenstrevers, maar zij hernemen zich, en vallen ook moedig aan. Den rusttijd, is de score van 4 om 1 ten voordeele van het S". In het tweede deel moet de soldatenploeg den strijd voortzetten met 10 mannen, nogtans vallen zij moedig aan, en niettegenstaande de schoone verdediging der Gentenaren doelen zij nog tweemaal, en eindi-gen met 6 om 1. Morgen Zondag om 2 1/2 ure stipt, zal de belangrijkste partij gespeeld worden. A. S. Ronsse, winnaars van den Beker 1912 en 13, tegen F. C. Kortrijk welke de tweede plaats veroveren van het westelijk Kampioenschap. Dus wien schoon sport wil zien, begeve zich naar het Kazernplein, waar men schoone tribunen heeft, die toelaten het spel nauwkeu-rig te volgen. — Davidsfonds. — Studiekring en Spre-kersbond. — Woensdag aanstaande 4 maart, om 8 uren 's avonds, zal de Eerw. heer Be-stuurder Van Brabandt, in de zaal van den Katholieken Werkmanskring, eene voordracht geven over: Ontvolking en Neo-Malthusianis-mus.— Gilde St Sebastiaan. — Het Bestuur dezer aloude schuttersmaatschappij onzer stad, heeft besloten zondag aanstaande 8 dezer, zijn jaarlijksch feest, aan zijne leden en familien aan te bieden. Het concert belooft zeer luisterrijk en aange-naam te wezen. — Velodroom-Audenaarde. — Het bestuur laat weten, dat het zijne poorten opent op 12 April aanstaande. De koers die morgen zondag plaats heeft, van 11 tôt 12 ure 's voor-middags, is alleenlijk uit renners van Aude-naarde, die eene wedding aangegaan hebben. Het bestuur : Fr. Van Eycken, Jean Santens. — The International S'Katinq Rink — De alomgekende heer J. Verdyck, die sinds vele jaren onze Audenaardsche Kermis, door zijn praclitige molen eene zekere aantrekkelijkheid weet te geven, is alhier ter Groote Markt aange komen met zijn vermaarden S'Kating Rink. Morgen zondag zal deze kostelijke opgewerkte instelling geopend worden. Ongetwijfeld zal deze zoo groote vermakelijk-heid druk bezocht worden. BERSTE CIHffllUIB. Kleerstoffen voor Meisjes en Jongens, Schoone keas in Garnituren. — Zeer genadige en vaste prijzen, bij 15-b-l L- DE RDYCK-DEMEULEMEESTER » In den Paradijsvogcl » GROOTE MARKT, AULIENAARDE. — Bevere. — Harmonie Ste Cecilia. Naar wij vernemen heeft deze muziekmaatschap pij van ons voorgeborchte, besloten op zondag 3 mei aanstaande, op de Vrijheidplaats aldaar , een puik concert te geven. Later zullen wij het programma mededeelen : —Voor uwe aankoopen van Q0U(J £ gilvei voor de Solem.ueele Communie ■ JuwEuiiR^. *><' Temmermat 1 NEDISHSTHAAT, 41, AUDEN/UKUE , — nevens het gekend Huis Libert-Sloek. — «wroute keut* van aile Slleuwlgheden. 1- ij — Onderlinge Bijstand « Arbeid ei [e Spaarzaamheid » Bevere. — Het Bestuu » van den Onderlingen Bijstand, in zitting vai n 22 februari 1914, heeft besloten de eerste al ir gemeene ve'gadering van 1914, te verschui ven tôt na de stemming der wet op de maat a schappelijke verzekeringen. it Daarna werd de rekening vastgesteld vai r 1913, bedragende als volgt : r 1» ONTVANGSTEN. Bijdrage der werkende leden fr. 971.5( t Inkomgeld van nieuwe leden 2,0( - Intresten van gelden op de spaarkas 52,26 3 Opbrengst van boeten 6,lè Bij drage der eereleden 171,0C Toelage van de provincie 65,00 • Bijdrage voor de herverzekeringskas 125,85 Te zamen fr. 1393,86 2» UITGAVEN. Vergoeding aan zieke leden fr. 444,25 Geneesheeren 369,00 Medecijnen 193,35 Bestuurkosten 36,50 Gestort in de herverzekeringskas 125,85 Aan iniddenkas van 't verbond 16,50 Te zamen fr. 1183,45 3» BALANS. Ontvangsten 1393,86 fr. Uitgaven 1185,45 Overschot 208,11 Overschot van 1912 fr. 2039,30 Geheel bezit 2247,71 Op 1 Januari 1914, telde de maatschappij 22 eereleden en 158 werkende leden, waarvan er 68 aangtsloten zijn bij de herverzekering. Namens het Bestuur : De Voorzitter ; Gamiei. VANOIlR SCIIELDEN. —■ Eyne. — Groote brand — Dinsdag werd de vlasfabriek Vandewoestyne, door een hevigen brand vernield — Segelsem. — Aanranding. — De kloef-kapper Frans Assez, werd, terwijl hij in den vrofgen avond huiswaarts keerde, op eene een-zame plaats aangerand door eenige kerels, die hem erbarmlijk sloegen en hem vervolgens zijn geldbeugel ontnamen, 25 fr. inhoudend. De aanranders zijn gekend. — Eer gij uwe aankoopen doet voor de plechtig'e Communie, gaat zien naar de UITSI'ALLINGEN van het huis — — — T] FT. A Ffl RTR 1 F - .V iwnpw 'RnnirDnr Brood-ofVrijheidstraut, AUDEMAARDE 22b3 — Syngem. — Morgen zondag 1 maart, om 2 1/2 ure namiddag, zal de plechtige in-haling van den eerw. heer E. De Smet, als pastoor der parochie Syngem, plaats hebben. Ruiiers en rijtuigen zullen den eerw. heer pastoor om 11/2 ure aan de Dekenij van Cruyshautem afhalen. Om 2 1 /2 ure ontvangst op de grenzen der g»meente wijk « Voorde ». — Gent. — Lafte daad. — Onbekende schurken hebben in de magazijnen van den wijnhandelaar De Staercke, eene laffe daad gepleegd. De magazijnen gelegen in de kelderingen van het Jusliciepaleis, uitgevende op het water, zijn van weerskanten afgesloten door een ijzeren hek. Van een der hekken hebben de schurken het slot afgewrongen; vervolgens hebben zij ook het slot der deur van den kelder stukgeslagen. In het magazijn, waar een aantal groote vaten liggen, hebben zij er de bodems van eenige dier vaten doorboord en alzoo de wijnvaten laten af-loopen.Het was een douanier die de laffe daad vast-stelde. De kelder stond minstens 10 centimet. hoog onder wijn. 65 hectohters druivensap zijn aldus verloren gegaan. De schadewordtopmeer dan 15,000fr. gerekend. Het parket heeft dinsdag morgend ter plaats een onderzoek gedaan. Van de plichtigen heeft men geen spoor; men vermoedt dat hier eene wraakneming in het spel is. — Jubelfeest. — Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur Slillemans, Bisschop van Gent, is sedert 30 december laatstzijn vijf-en-twintigste jaar bisschopschap ingetreden. Dit heugelijk feit zal het Bisdom van Gent, als 't God belieft, plechtiglijk en dankbaar vieren. Het comiteit samengesteld om de feestelijk-heden te regelen heeft de eer aan de priesters en geloovigen aan te kondigen dat het volgende reeds is geschikt : den Donderdag 25 Juin, zal in de hoofdkerk van St Baafs eene Pontificale Mis gecelebreerd worden. Zondag daarop volgende, den 28 Juni, in de hoofdkerk van St Baafs plechtig Te Deum — De met bloemen versierde statien. De heer Minister van Spoorwegen heeft op nieuw voor de jaren 1914 tôt 1918 aan den Belgischen Touring Club de versiering met bloemen der spoorhalten toeverlrouwd. De Touring Club doet eenen warmen oproep aan aile liefhebbers (hof- bloem- en boomkwee-: kers), welke in deze mededinging eene goede gelegenheid zullen vinden, om hunne kwee-• kerijen bekend te maken. Men wordt verzooht de noodige inlichtingen te vragen ten maatschappelijken zetel van den J Belgischen Touring Club, 13 Congresstraat, te Brussel. I ItESLUITEN EN BENOEMINGE1N Een koninklijk besluitvan 19 Februari 1914. aanvaardt het ontslag, aangeboden door der heer P. Raepsaet, uit zijn ambt van burgemeester der stad Audenaaide. Bij koninklijk besluit van 12 Februari 1914 r is machtiging verleend tôt het plaatsen var 3 veertien geschilderde glasrainen in de kerl ' van den H. Martinus, te Ronsse. E£iM Priûcl'or :netweldadigdoeleinde SII i l JCvlvi stelt zich ten diensteon P kosteloos onfeilbare re * cepten bekend te maken ter spoedige en grondigi genezing der aderspattige zweeren, wonden aan d< t beenen, eczemas, aile huid- en schedelhuidziekten vallende ziekte, zenuvvslapte, ziekten van 't zenuw stelsel, pijnen, jicht, rbeumatiek. Schnjven aan den Eerw. heer Lauret, Pûstoo van Ervauville (Loiret), Frankrijk. c (Postzegel voor het antwoord). H-28-i-l » BURlilîRLUKEN STAND VAX AUDENAARDE van 20 tôt 27 Februari 1914 1 GEBOORTEN. Henri Devenyns, zoon van Fredor en van Irma Liton. Raymond Staute, zoon van Pieter en van Elisa Crombé. 1 Marcella Van floppenolle, dochter van Léo en van Maria De Conijck. OVERLIjnENS. Marie Van Glabeke, huishoudster, 46 jaren, echtgenoote van Camiel De Waele, weduwe van Ch.-L. Demetter, Bergstraat. Rachel Camphyn, 4 jaren, Bleekerijstraat. TROUWBELOFTEN. Maurice Wittouck, kuipersgast, met Leonie «.>0,7 cnnalmnnlrpl.m In A,,^n „.1„ Marktprijzen. Op de markt onzer stad van Donderdag laatst gingen de waren aan de volgende prijzon : Aardappels fr. 7.00 a 8.50 ; boter per kilo fr. 2.99 a 3.35; eieren per 25 fr. 1.99 a 2 09 konijnen fr. 2.00 a 3.00 ; jonge kiekens het koppel fr. 6 50 a 10.00; oude kiekens het stuk fr. 2.75 a 4.00; duiven fr. 0.80 a 0.90 ; duivenjongen het koppel fr. 1.80 a 2.00 ; viggens fr. 40.00 a 50.00 Veemarkten. Gent. — Getal beesten te koop gesteld op de markt van gisteren vrijdag : 187 ossen van fr. 1.05 tôt 1.15; 174 vaarzen van fr. 1.05 tôt 1.15; 120 koeien van fr. 0 90 tôt 1.05; 267 stieren van fr. 0.85 tôt 1.05; 124kalveren van fr. 1.20 tôt 1.70 ; 1471 varkens van fr 1.00 tôt 1.10; 20 schapen van fr. 0.75 tôt 0.95; 2 lammeren van fr. 1.10 tôt 1.20. — Melkvee 6 ; magere ruderen 407 ; jonge varkens 34 ; viggens 513. GESLAGHT VLEESCH. — De goede stal-beesten golden gemiddeld fr. 1.70 a 1.90 ge-slacht vleesch. HUIDEN : ossen, vaarzen. koeien fr. 1.52 ; stieren fr. 1.30; kalveren fr. 2.30. — Roet van fr. 0.45 tôt 0.70. Anderleeht. — Varkensmarkt. — Dinsdag 24 Feb. — Getal varkens te koop gesteld 2966 fr. 0.85 tôt 1.05. Woensdag 35 Feb. — Getal beesten te koop gesteld 1841 — 522 ossen van fr. 0.90 tôt 1.18 ; 188 stieren van fr 0.85 tôt 1.08; 1031 koeien van 0.70 tôt 0.98 ANDERLECHT 27 febr. Kalvermarkt. Te koop gesteld : 1077, de kilo op voet, fr. 1.10, 1.25, 1.45. VOEDER. De prijzen van het stroo en hooi op de ver-schillige markten, zijn : Stroo de 100 kilos, fr., 3 50, 4.50, 0.00, Hooi de 100 kilos, fr.. 6.00 a 6.80. Verbod aan de gemaskerden. Te Audenaarde. Odo Impens, Café St Eloy, Tusschenbruggen. 22-b-2 Wed. U. De Cordier, in den Bourg. x-2 Petrus Van Herpe, ln hetZaksken, Markt x-2 Alfons Robyn, Gevaertsdreef. x-2 Desmytere, "duivenkoopman, Tusschenbruggen. x-2 Te Bevere-Aud. August De Rore, ln den Leeuw, Kortrykschen steenweg, 10. 22-b-2 Te Leupegem, De Weer, Statieplein, Au Café de la Gare.22b2 Désiré Huysman, Au Bon Coin. x-2 Wed. De Keyzer. x-2 ~ MEN VRâAGT Leerlingen LETTERZETTERS worden ge-vraagd ter drukkerij van den Scheldegalm. Men vraagt voor RONSSE, eene Kinder-meid, kunnende wat naaien. — Adres ten bureele van dees blad. 8-b-V Men vraagt Keukenmeid, zeer net, ernstig en eerlijk voor gesloten huis van 2 personen ; te schrijven met opgave ouderdom en getuig-schriften, Square Gutenberg. 36, Brussel. x5 Men vraagt voor Rousse Dienstmeid, kunnende de keuken en aile huiswerk. — Aanwijs ten Bureele van dees blad. 1-c-C Men vraagt voor Audenaaide eene Dienstmeid, oud 20 à 25 jaren, kunnende de Bur-gerskeuken en aile huiswerk. — Aanwijs ten Bureele van dees blad. 1-c-V Dame très honnête, sachant très bien réparer linge, demande Ouvrage chez elle.—S'adresser route d'Alost, 20, Edelare. 8-b-l Men vraagt voor klein huishouden eene goede Meid, van 25 tôt 30 jaren ; goeden loon. — Aanwijs ten Bureele van dees blad. 1-c-D Men vraagt Leermeisjes voor den Kleerma-kersstiel, bij de gezusters De Moor, kleermaak-sters, Statiestraat, 44, Sottegem. 8-b Men vraagt Meisjes om den Naaistiel aan te leeren, bij Jufvr. Lepez, Statiestraat, Aud. 141 Men vraagt een Meisje, om den Naaistiel te leeren, bij Madeleine Vanderschueren, Katte-straat, 15, Audenaarde. Zij laat insgelijks weten dat zij zich aanbe-veelt voor het maken van aile KleederenennWes, wat haren stiel aangaat. — Door haar verzorgd werk en spoedige bediening verhoopt zij de gunst van eenieder. 1-c Men vraagt Meisjes van den buiten om den Naaistiel te leeren, bij de gezusters DeLanghe, De Voslaan, 39, Audenaarde. 1-c Goede werksters in Hoeden, ook Baret-: temaaksters worden gevraagd, bij A. Carlier-Lienart, Bevere-bij-Audenaarde. — Veel en gestadig werk. 8-b-l i Men vraagt een deftig Meisje. 16 à 18 jaar, reeds met de machien kunnendewerken, om het ; corsetmaken te leeren, bij Vrouw Vanden Bossche, De Voslaan, 27, Audenaarde. le Men vraagt een JONGEN, oud 14 à 15 jaar, r om den Steenkappersstiel te leeren. — Zich te vervoegen bij R. De Vos-Catulle, steenkapper, 3 Groote Markt, te Audenaarde. 23-k Men vraagt Leerjongen voor het bewerken der zachte metalen : koper, blik, zink en lood, in de omstreken van Sottegem; kost en inwoon. Een getuigschrift van goed gedrag wordt geëischt.— Adres ten Bureele van dees blad.x2 Men vraagt ren Schildersgast, standvastig werk, bij Leopold De Coninck, schilder, Plaats, te Etiehove. x-2 Men vraagt onmiddellijk een halven Kleer-makersgast, kost en inwoon en standvastig werk, te Audenaarde, Doornykstraat, 46. l-c-2 Men vraagteen goeden Sehoenmakersgast, een halven gast en een Leerjongen, bij Valentin Mahieu-DeWeerdt, in deZwarteLeers Nr 36, Nederstraat, Audenaarde. 8b2 Spoedig gevraagd een halven Sehoenmakersgast, bij M. Depaepe, schoenmakerij, te Syngem, Dorp. ______ Men vraagt een Sehoenmakerskneeht, bij Charles Lietard, schoenmaker, te Berchem-Aud., Meulestraat. x-3 Men vraagt een Sehoenmakerskneeht, hebbende goede getuigschriften, bij de Wed. Zania, Statiestraat, te Eyne. x-2 Men vraagt Leergast, reeds op stiel geweest zijnde. kunnende wat schaven en zagen, bij FL. GHYS-TRAENS, Schrijnwerker-Onderne-mer, Kattestraat, 26, Audenaarde. 8-b Men vraagt een halven gast voor den Wagen- en Timmermansstiel, een jaar of twee op stiel zijnde, bij Fredor Verroken, wagenma-ker, te Melden. x-3 Men vraagt eenen Kloefkapperskneeht, ruimer of kapper, bij de Wed. L. Lauwereyns, Ellezelles-ten-Broecke, hoogen loon ; kost en inwoon. x-2 Men vraagt een Smidskneeht, bij J.-B. Pappens, Welden. 8-b Men vraagt bekwame Smidskneehten, bij WARIE Gebroeders, Kunstsmeden en Werk-tuigkundigen, Doornykstraat Audenaarde. lia Men vraagt aanstonds een goeden Smidskneeht; loon naar werken, bij Aug. Naessens, smid, Nokere. 11-a Men vraagt een goeden Smidskneeht, standvastig werk, bij Richard De Wolf, hoef-smid, Dorp, Segelsem. 11-a Mon vraagt halven Hoefsmidsgast ; zich te wonden bij Dugnolle, gediplom. Meester-Hoefsmid, te St Sauveur. — Verzekerd werk gansch het jaar ; goed gedrag wordt vereischt. _____ x-3 Brusselsehe Lambiebrouwerij vraagt VERTEGENWOORDIGER voor verkoop harer Snijbieren en Gueuze-Lambic. — Antw. D. M. Bureel van het blad. 7-1 Forte agence de renseignements demande un bon Correspondant, ayant beaucoup de relations et bureaux. — Ecrire avec références Boîte postale, 201, Liège, Centre. l-c-2 FILS DE BRASSEUR, belle situation, clientèle faite, village industriel, demande Associé, disposant de 30 à 40.000 fr. pour reprendre une Brasserie. — Prendre adresse Bureau du journal. 8-b Men vraagt Meid voor aile werk, Boeren-meiden & Koeiers, bij Julielluysman, Groote Markt, 32, Audenaarde. 1-c Men vraagt een goeden Paardeboever en een Kneeht voor aile werk ; goeden loon. — Zich te bevragen bij de Wed. Fr. Parmentier, Eigen-Brakel, Brabant. x-4 VRÀAG. Eene jonge Doehter van den buiten, 35 jaar oud, van goede familie en bijzcinder goed gedrag, vraagt Dienst in stil burgershuis of bij eenen priester. — Adres ten Bureele van dees ______ Een Jongeling, oud 18 jaren, vraagt plaats in Hanielshuis, of dienst in gesloten huis. — Adres ten Bureele van dees blad. 15-b-E VERLOREN Zondag avond laatst, rond 6 1/2 ure, eene gouden BROCHE (Barret), bezet met vijf groote Briljanten, gaande van de Markt tôt de Statie, te Audenaarde.—Zeer groote Belooning die ze behandigt ten Bureele van ons blad « De Scheldegalm ». 22-b-l Zondag laatst na de Hoogmis ter Pamelekerk, gaande tôt aan de Hooge Brug, een Paternos-ter in nacre op zilverdraad, met vijf medaiilen er aan, in een blauw lederen kokerke.— Belooning die hem terugbrengt ten Bureele van dees blad. 1-c Een Hond (schap'îrsras), halve grootte, met bruin-zwart haar, korten staart, scherpe muil, antwoordende op naam Jules. — Belooning die hem terugbrengt aan Remi Lamon, Volkaers-beke, te Mooregem. xl I&OJD'&IN Vrouw V. Vandereruyssen-Cassiers, Modiste, Iloogstraat, i9, Audenaarde, laat het geëerd publiek en hare kalanten weten, dat zij voor de EERSTE COMMUNIE en aanstaande Seizoen, eene schoone keus ÏIrtp ni-TÏV voor Diiiucn & JufTers — U"LilUlJi 1 in magazijn heeft. — Ook allerhande Vormen, Fantaisien en Linten zijn er altijd te bekomen. Genadige prijzen en spoedige bediening.l-c-3 Schip Houille-Kolen. J.-B. VAN DEN BOGAERDE-VAN POUCKE, Handelaar in Kolen en Bouwmaterialen, te Bevere-bij-Audenaarde, laat het geëerd publiek weten dat er MAANDAG 2 MAART een schip allerbeste grove Kolen zal aankomen en eenige dagen in lossing zal liggen aan 't Sluis te Audenaarde, recht op de Kerk te Pamele, welke hij zal affeveren aan 2.90 fr. de honderd kilos, comptant aan het schip genomen. Zijne Magazijnen zijn gestadig voorzien va» Anthraeiten & Eierkolen ; ook gelast hij zich met het verzenden van KOLEN & KAL& per waggons naar aile statien. 1-c-i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods