De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1071 0
20 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 September. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Seen on 25 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk1873f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 3306. Zondag 20 September 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDEHAARDE Ciroote Fransch — Engelsche overwinning. loortdurend vooruitrukken der Bondgenootcn en achteruit dess Duitsche legers. - Oostenrijksche nederlagen. Aan onze geachte lezers. Ons blad De Scheldegalm, Gazette oan Audenaarde, kon uit reden van ille onderbreking van verkeer en yerzendingen, zoo per ijzeren weg en Der post, zooals wij in ons eerste blad 13 September) doen uitschijnen, ver-eden zaterdag niet verzonden ge-ïvorden.Ailes was gereed en ons blad gansch >pgesteld om te drukken ; daar het r'ost'oestuur ons uitdrukkelijk zegde lat er geene hoegenaamde verzendin-^en konden gedaan worden en het îiet wist hoelang deze toestand zou luren, zagen wij ons dus met spijt rerplicht, ons blad niet te kunnen litgeven. Het is deeerste maal dat gedurende ;ijn reeds vele jaren bestaan ons blad lus niet regelmatig kon verzonden vorden aan onze talrijke geachte ezers. Wij verhopen dat onze lezers ons lit niet ten kwade zullen duiden. Heden verschijnt De Scheldegalm, >ij dabbel blad. Het eerste half blad s het nummer van zondag 13 en het weede van heden Zondag 20 Septem-1er.DE UITGEVERS. Belangrijk Bericht aan de Bevolking. In tijd van oorlog moyen maar alleen soldaten ^echten. Een burger, bij I fOorbeeld,dieopden vijand •evolverschotenzou lossen sou de oorzaak van het jlatbranden en uitmoor-len zijner gemeente kun-ien zijn. Men weet dat de Duitschers voor zulke gru-welen niet achteruit gaan. Zij hebben het reeds in de streek van Luik bewezen. Dat zij die den vijand willen te lijve gaan, aïs regelmatigen krijger den indringer te gemoet trek-ken.Ivalmte en vastberaden-heid moeten ons volk be-zielen, maar het moet zich volstrekt onthouden van aile uitzinnigheden die aanleiding tôt eene ver-schrikkelijke wraakne-ming van wege den vijand zouden kunnen geven. Oorlogsvloten TORPEDOS. De grootste vijand der oorlogschepen is de torpédo, die wordt door de torpedoboot uitge-worpen. Het zijn visch• of sigaarvormige voor-werpen, gevuld met eene groote lading sterk oniplofbare stoffen, die zich soms automatisch voortbewegen en bij het trefïen van een schip eene ontzettende verwoesting teweegbrengen. Men heeft er uit den Russisch-Japarischen oorlog voorbeelden in overvloed van. De oorlogschepen moeten dus, hetzij door hun pantser, hetzij door stalen netten de torpédos kunnen af-weren en moeten ook van werpbuizen onder water voorzien zijn. De botsing met eene torpédo is verschrikke-lijk. Oorlogschepen mogen met het hardste me-taal verscheidene duimen dik gepantseerd zijn, zoodat zij drijvende forten worden, nagenoeg ondoordringbaar voor de zwaarste kanonnen, om schot op schot te lossen en bemand zijn met de dapperste bemanning der wereld, toch kan hen gedurende een zeegevecht een slag toegebracht worden door een torpédo en dan nog wel onder de waterlijn. De oogenblikken dat eene torpédo een zee-schip raakt, zijnslechts enkele, doch hetmoreele effect is ontzettend. Het feit alleen van de moge-lijke aanwezigheid van een torpedowerper, vooral des nachts, zal de aandacht der aan-voerders op eene vloot zeer gespannen houden en op hunne geestkracht doen werken. Een torpédo kent geen halven maatregel; of-wel hij wordt geworpen en heeft zijn doel, of-wel hij is volkomen nutteloos. Een torpédo kost duizenden ; men spreekt van 10 tôt 20 duizend frank, doch wanneer men in aanmerking neemt dat ze, indien ze goed gericht wordt, eenige millioenen van des vijands geld en een duizend van zijn manschap-pen naar den bodem kan doen verhuizen, dan is het werpen van eene torpédo voor de aan-vallende partij niets. Lang heeft men gezocht om de torpédo tôt een bruikbaar wapen te inaken. De moeilijkheden die daartoe te overwinnen waren, zijn zeergroot geweest, ten gevolge van het ingewikkelde van het vraagstuk. Een torpédo kan niet door het water afge-vuurd worden, gelijk een granaat door de lucht. Water is, hoewel het uitwijkt, nagenoeg onsa-mendrukbaar enbiedtaanhet bewegendlichaam een weerstand, die veel toeneemt met de snel-heid van het lichaam, veel sneller dan zulks in de lucht bij een granaat het geval is. Daarom moet een torpédo haar eigen be-weegkracht bevatten, en haar eigen stuurtoestel en eigenlijk een volledig afgewerkt klein onder-zeesch vaartuig zijn. Ten einde uit zicht en bui-ten gevaar te zijn, moest zij zich onder de op-pervlakte der zee bewegen, maar mag toch niet naar den bodem zinken ; om uitwerksel te hebben moet zij groote snelheid bezitten in een aanzienlijken werkingskring, en in staat zijn weerstand te bieden aan de toevallige stroomin-gen die zij mocht ontmoeten. Onder de zuivere automatische torpédos is de « Whitchead » de eerste. Reeds dertig jaar wordt deze gebruikt voor doeleinden in open zee. Zij is een waar wonder van hetgene het vernuft vermag voort te brengen, en daar zij met den besten uitslag voldaan heeft aan de eischen hierboven voor een doeltreffend werp-tuig opgenoemd, is het niet zonder belang het wapen wat in bijzonderheden na te gaan. In 1873 deed een zekere kapitein Lupuis. der Oostenrijksche zeemacht, proeven met een klein vuurschip of brander, dat hij over de oppervlakte der zee, bij middel van lijnen (louwen) bestuurde. Dat vuurschip behoorde geladen te worden met ontplofbare stoffen, die zouden ontbranden, onmiddellijk bij het in botsing komen met het schip, dat als doel was uitgekozen. De Oostenrijksche regeering oordeelde zijn schéma, in zijn ruwen vorm niet voor verwezen-lijking vatbaar en kapitein Lupuis zag toen naar iemand uit om hem te helpen aan datgene wat hij als eene gezonde opvatting beoordeelde een practischen vorm te geven. Hij vond den man dien hij behoefde in den heer Whitchead, destijds bestuurder eener machienenfabriek te Fiume. De heer Whitchead stemde onmiddellijk in met het hem gedane voorstel, liet dadelijk het ingewikkeld stelsel der leilijn van kant en zette zich aan het werk om het vraagstuk naar eigene méthode op te lossen. Na twee jaren geheimen arbeid, alleen bij-gestaan door een vertrouwden werktuigkundige en zijn zoon, vervaardigde hij de eerste torpédo, van het stelsel dat zijnen naam draagt. Het tuig was in staal gemaakt, had 14 Engelsche duim (2,54 m.) middellijn, woog 300 Engelsche ponden en was geladen met 18 pond dynamiet als springlading Doch haar vermogen was slechts beperkt. Zij kon nauwelijks eene snelheid bereiken van 6 knoopen per uur, onder gunstige omstandigheden, en dan nog slechts over korten afstand. Zij sverkte ook vrij onze-ker ; soms bewoog zij zich aan de oppervlakte, ofwel duikelde zij naar den bodem. De Engelsche regeering nochtans, die het gewicht van het werk van den heer Whitchead vatte. moe-digde hem aan zijn toestel te verbeteren en gaf hem eene groote som voor patentrecht. Het eene model volgde op het andere, totdat het volmaakte op dit gebied was nabijgekomen. In korte woorden beschreven, heeft de Whitchead-torpedo den sigaarvorm, is van voren stomp en loopt van achter spitsvormig uit Hare lengte bedraagt 12 maal hare door-snede, die bij de verschillende modellen ver-schilt tusschen 14 tôt 19 Engelsche duimen. Aan het vooreinde bevindt zich de ontste-kingsinrichting, en aan het achtereinde bevin-den zich een paar driebladige schroeven, die om ééne as, in tegenovergestelde richting werken, namelijk om de mogelijke neiging der torpédo, zich in een bocht te bewegen, te keer te gaan : verder bevinden zich door twee stel vinnen, het eene horizontaal, en het andere vortikaal. Hët laatste model der torpédos, eens uit de buis, beweegt zich met eene snelheid van 40 knoopen per uur (74 kilometers 500 m.), over een afstand van S tôt zelfs 9 kilometers. De torpédo is door waterdichte beschotten verdeeld in 5 afdeelingen; de voorste wordt ge-vormd door den ontplofbaren kop, die wat schietkatoen of eenige andere springstof bevat ; deze kop kan weggenomen worden en voor de oefeningen, enz., vervangen worden door een massieven kop, gevuld met hout, zoodat het op hetzelfde gewicht neerkomt. Dan volgt de luchtkamer, gevuld met lucht op hooge drukking, die de machien dnjft ; daarna de evenwichtkamer, die het toestel bevat om de torpédo op behoorlijke diepte te houden ; dan volgt de machienkamer en einde-lijk de drijfkamer die luchtdicht is. en belet dat de torpédo aan het einde van haren loop zinke. Beschouwen wij thans nader de onderdee-len.Voor, in den kop van de torpédo, in de ont-stekingsinrichting en ontstekingslading, om het schietkatoen te doen ontploffen. Bijzondere voorzorgen zijn genomen, voor wat betreft dit gedeelte van het mecanisme, om te voorkomen dat de torpédo, voor vriend en vijand, even gevaarlijk zij. De ontstekingsinrichting bestaat uit een pun-tigen stalen kop, die glijden kan in een metalen buisje. aan welks achtereinde zich de ontstekingslading bevindt. Als de tap niet in die lading wordt gedreven, is er geene ontploffing mogelijk Drie voorzorgsmaatregelen zijn genomen tegen eene ontijdige ontploffing. In de eerste plaats is er op het eerste gedeelte van den tap een schroefdraad gesneden, waar-rond eene moer loopt, die begint te draaien, zoodra de torpédo zich in het water beweegt. Zoolang de torpédo nog geen 43 voet heeft afgelegd, heeft de moer nog niet den geheelen draad afgeloopen, en kan dus de tap niet naar binnen, naar de ontstekingslading gedreven worden. Zelfs, wanneer de tap geheel vrij is, kan alleen een hevige stoot hem naar binnen drijven door eerst een koperen kennetje, dat hem vast-houdt, moet doorgebropen worden. En voor dat de moer kan gaan draaien moet eerst eene veiligheidspin weggetrokken worden, op het oogenblik van afvuren Eene torpédo is dus zonder gevaar, totdat zij gekomen is buiten den kring van 45 voet van het schip, dat haar werpt. De ontstekingslading bestaat uit 38 grein slagkwik ; daarna komen er zes schijven droog schietkatoen, gesloten, in een koperen cvlinder, waaraan het vooreinde verbonden is met het buisje, waarin zich de ontstekingstap beweegt. Wanneer het slagkwik door den tap getroffen wordt, ontploft het en zet zich in omvang 2S00 maal uit en geeft zoodoende een hevigen schok aan het schietkatoen. dat op zijne beurt ontploft en de ontploffing overzet naar de hoofd-iading, bestaande uit 200 pond schietkatoen. De luchtkamer is gemaakt van zeer fijne staalplaat of van phosphoorbrons. Wanneer deze kamer voor het gebruik gereed is, heeft haar wand eene drukking te verduren van 1350 Engelsche ponden per vierkanten En-gelschen duim. De lucht wordt erin geperst door zeer krachtige perspompen van een bijzonder maaksel. Achter deze kamer bevindt zich die, welke eene soort van luchtklep en de stuurinrichting bevat. Die luchtklep is eene soort veiligheids-klep, die de luchtkamer afsluit, zoolang de torpédo niet is afgeschoten. Die klep is zoo gesteld, dat het onmogehjk is de torpédo in de werp-inrichting te brengen voor dat de klep is geopend, en aldus de luchtkamer in gemeenschap is gebracht met eene andere klep, die de lucht slechts in de machien-en laat, als het projectiel de lanceerbuis heeft verlaten. Het stuurtoestel is zonder twijfel het ver-nuftigste van de vele uitvindingen die in eene Whitchead-torpedo vereenigd zijn. Zijne roi is, de torpédo horizontaal en op eene bepaalde diepte te houden, vastgesteld vôôr het afvuren. Men heeft dat verkregen door twee toestellen, namelijk een schommelend gewicht, en eene Klep die door den druk van het water naar bionen wordt gedreven, wanneer de torpédo zinkt. Wanneer de kop der torpédo naar beneden wijst, slingert het gewicht naar voren en richt dan door hefboomen de horizontale vinnen op ; als de torpédo naar boven gaat, komt het gewicht vertikaal, en de vinnen weer horizontaal. Hierdoor is de horizontale beweging der torpédo verzekerd. De klep zorgt dat zij hare juiste diepte behoudt. De machienen bestaan uit drio cylinders van enkele werking. Zij zijn zeer klein, doch ont-wikkelen nagenoeg 31 paardenkrachten. Zij dienen om de schroeven in werking te brengen, die aan de torpédo hare snelheid geven. Whitchead's torpédos worden afgevuurd uit werpbuizen, boven of onder den waterspie-gel. Eerstgenoemden hebben het voordeel dat zij gemakkelijk gericht kunnen worden, doch, geladen, vormen zij eene bron van gevaar, door een verdwaald projectiel van een vijandig schip de torpédo zou kunnen doen ontploffen, wat verschrikkelijke gevolgen zou hebben. Dientengevolge neemt de voorkeur voor de werpbuizen onder water immer toe. Eene vernuflige vinding wordl gebruikt om de torpédo te richten, welke vinding rekening houdt van de snelheid van het schip, waartegen de torpédo gericht wordt, en van de snelheid der torpédo zelf. Wanneer het oogenblik van afvuren gekomen is, drukt de officier die daarmede belast is, op den knop van eene electrische geleiding, die eene uiteenzetting van samengeperste lucht, of eene ontploffing van buskruit te weeg brengt. De torpédo wordt weggeslingerd van de zijde van het schip, en wel langs eene soort van geleistaaf, waarvan ze aan beide einden tege-lijkertijd vrijkomt, zoodat, zoodoende vermeden wordl dat ze naar den achtersteven toe uitwijke, hetgeenhet geval zou zijn, indien de torpédo, die bij een snelvarend schip zijdelings grooten weerstand van het water ondervindt, aan den kop niet werd vastgehouden, tôt dat het achtereinde vrij is. Door het geleitoestel is het moge-lijk dat de torpédo de zijde yan een « aller-snelst » varend schip verlaat onder een nagenoeg rechten hoek met de koers van dat schip. De torpédos, onder de waterlijn werkende, en de pantserschepen kunnende treffen onder de paniserplaten, kunnen aan de zeereuzen zeer erge schade toebrengen, zoo zij nie* in den grond geboord worden. De machienen kunnen derwijze worden be-schadigd, dat het schip niet meer bestuurbaar is, en dus zonder iets te kunnen ontwijken, aan het vuur en den aanval van den vijand blootgesteld is. Ten einde de oorlogsvaartuigen te beschutten tegen de schade die de torpédos hun kunnen toebrengen, heeft men eerst en vooral de wan-den der rompverdubbeld. Dewandender groote booten zijn uit golvende platen gebouwd; een der wanden mag dus doorboord worden, zonder dat het veel kwaad kunne. De groote pantserschepen werden ook voorzien van beschermend netwerk (Bullwant-netten1. Deze netten hebben dubbele stalen mazen en hangen om het schip met persen bevestigd, en tôt 5 meters diepte. Ongelukkiglijk kan dit net slechts dienstig zijn, wanneer het vaartuig geankerdligt ; anders zou het de snelheid der vaart te veel hinderen, en het zou overigens ook in voile zee, rond het schip aan de oppervlakte vlotten, terwijl zijne beschutting bijzonder onder de waterlijn moet dienstig zijn. Fransche krijgsvemchtingen. ( Antwerpen, 13 september. (OFFICIEEL.) Telegram van kolonel d'Orjo de Marchove-lette, vertegenwcordiger van den Belgischen staf in het hoofdkwartier, Groote wind en regen sedert gisteren avond. Het Duitsche leger blijft aftrekken in eene nog niet bepaalde richting. De Duitsche rechtervleugel is gisteren over j:. — a- J door den Franschen linkervleugel is overgetrok-ken.Amiens dezen morgend ontruimd door de Duitschers De staties van Pont de Metz en Lonjeau zijn vernield door de Duitsche troepen, die op het Oosten terugtrekken. De Duitsche troepen, van Doornijk naar Valenciennes in aan tocht, zouden gisteren voor-bij Antoing zijn gekomen. Tusschen Soissons en Reims heeft de achter-volgde vijand de Vesle overgetrokkcn, ten zuid-westen van Reims. Hij heeft de Marne niet verdedigd, ten zui-den der Argonne. Gisteren avond hield de vijand nog Laimant en Loupigny le Château in zijn bezit, doch had reeds Revignol en Brabant le Roy verloren. In Lorreinen trekken de vijandelijke krach-ten, die de Meurthe bezetten, achteruit. De Franschen trokken vooruit tôt Naumeny en Pont à Mousson. Talrijke treinbewegingen van personeel en materieel, zijn op 12 September gesignaleerd op den spoorweg Château Salins-Metz. Amiens ontruimd. Offîeieele meedeeling van Zondag1 3 uur 1° Op den franschen linkervleugel duurt het aftrekken van den vijand voort. Hij is in aftocht naar het Oosten, tusschen Soissons,en Reims. De Duitschers trokken af ten noorden van de Vesle. Zij hebben niet eens de Marne, ten zuid-oos-ten van Reims verdedigd. 2° In hetcentrum houdt de vijand die Revig-ny en Brabant le Roy verloor nog stand in het zuiden van Argonne. Op onzen rechtervleugel zijn de vijandelijke krachten, die zich op de Meurthe bevonden in terugtocht boven Saint-Dié en Luneville. Wij hebben Raon l'Etape, Baccarat, Beme-reville, Nomerry en Pont à Mousson terug bezet. In Belgie deed hetBelgisch legereene kracht-dadigen aanval ten Zuiden van Lier. In Rusland eindigde een strijd, aangegaan in Galicië en die 17 dagen duurde, met eene groote overwinning. De Oostenrijkers slaan achteruit op gansch het front, in de handen der Russen een groot aantal gevangenen en een belangrijk materieel latende. _____ De Fransch - Engelsehs ®¥erwÎMiug is volledig Bordeaux 13 Sept. In den ministerraad deelt de mi-nister van oorlog het volgende telegram mee van generaal Jofire. Onze zegepraal is bevestigd en is meer en meer volledig. Aller wege is de vijand in aftocht, gevangenen, gekwetsten en materieel achterlatend. Na heldhaftige pogingen, na een reuzenstrijd, van 5 tôt 12 September zotten onze legers, door de zegepraal begeesterd, eene weergalooze achter-volging voort. Op den linkervleugel zijn wij over de Aisne getrokken, beneden Soissons op 6 dagen tijd meer dan 100 kilometers winnend. In het centrum zijn wij reeds ten noorden van de Marne. In de Lorreinen en in de Vogeezen benaderen wij de grens. Onze troepen zijn schitterend van moreel, uithoudingsvermogen en vu-righeid.Wij zetten de achtervolging voort. Het gouvernement mag fier zijn over het leger. Duitsche bekentenis. Het agentschap « Vaz-Diaz » deelt het volgende telegram mede van den algemeenen kwartiermeester von Stein, uit het Duitsche hoofdkwartier : « Ons leger is vooruitgerukt ten Westen van Parys, ter achtervolging van den vijand. Het werd geweldig aangevallen tusschen Parys, Meauy en Montmirail. De gevechten duurden twee dagen. Het Duitsche leger had den vijand tegenge-houden, als de Verbondenen groote versterkin-gen ontvingen, die hun de zegepraal verze-kerden.De vijand verdreef onze troepen, ons vijiftig kanons afnemende en eenige duizenden krijgs-gevangenen makende. Overwinning der Verbonden Legers (Offleieel).— De heer Delcassételegrafeerde aan den heer Klobukowski, gezant van Fran-krijk in Belgie : Algemeen achteruitwijken der Duitsche troepen, die hardnekkig achtervolgd worden. Hun aftocht gebeurde overal inoverhaasting: le Montmirail, Fromentières, Semaize, Revigny, met achterlating van artillerie, levensmiddelen 3n schietvoorraad. Paarden afgemat ; de 9° vijandelijke afdee- ling ruiltilij iJïcci ntiiuciijrv vici uagcu wubvi bevoorraad te worden. Aan onzen linkervleugel werd het Duitsche front vrijdag vl. achteruit gedrongen op de lijn Soissons, Braine, Fismes en Reims. Het leger van den kroonprins nog meer achteruit gedreven. Londen, IS September. HetPressbureau deelt het volgende mee, onder dato 15 September. De vijand bezet nog altijd eene sterke positie op de Aisne en het ge-vecht duurt voort op heel de lijn. Het leger van den kroonprins werd nog achteruitgeslagen en bevindt zich nu op de lijn Varennes, Donsenvoye en Ornes De bondgenooten bezetten Reims. 600 gevangenen en 12 kanonnen zijn gisteren genomen door de Franschen, rechtsvan de Engelschen. De regenheeft dewegen doorweekt, zoodat de aftocht der Duitschers moei-lijk wordt. Te Maubeuge. Te Rijsel, te Roubaix, te Tourcoing en in de omstreken, werd het gerucht verspreid dat Maubeuge in de handen der Duitschers zou ge-vallen zijn, dank aan grof veldgeschut. Voor wat de plaats zelf betreft, alsook de forten gelegen ten Noorden, de minst belang-rijkste en de oudste, is de tijding juist. Maar daar de ver bindingen tusschen de sektors onderbroken zijn, daar de draadloozen telegraaf niet meer werkt zoo is het onmogelijk te weten of al de forten in handen der Duitschers zijn. Al wat men daarover kan zeggen, is dat op 6 September, de 4 forten van Boussois, der Essars, van Cerfontaine en de verdedigings-werken van Rocq, opvolgenlijk werden aangevallen en vernietigd door de overgroote houwit-sers der Duitsche kanonnen. Het eerste fort weerstond meer dan vier dagen en de anderen slechts 24 uren. De stad Maubeuge zelve heeft veel geleden van het bombardement. In een enkelen nacht vielen in den omtrek der statiemeer dan duizend houwitsers. Des anderendaags werd de witte vlag op de kerk en de hooge gebouwen gehe-schen en de Duitsche troepen namen bezit van de stad. Niettegenstaandedeze heldhaftige verdediging is het getal dooden en gekwetsten betrekkelijk gering. Een groot deel van het garnizoen kon zich terugtrekken en aan den vijand ontsnappen. Over den toestand der forten ten Zuiden van de stad, die onlangs werden gebouwd en in de laatste dagen zeer versterkt waren, weet men niets. Nochtans dat deze forten zeer goed stand kunnen houden De Duitschers hebben overigens te Valenciennes de barrikade hersteld, maar niemand mag in en uit de stad Maubeuge. Ten andere hebben de 'Duitschers hunne zegepraal duur betaald ; zij bekennen 35.000 man verloren te hebben, een weinig meer dan te Luik. Drie dagen na den slag hadden de Duitschershunnegesneuvelden nietal begraven, en nochtans hadden zij te Bergen en teCuesmes 4H0 burgers opgeëischt om hun in dat droevig werk behulpzaam te zijn. En gedurende dien tijd speelde een duitsch militair muziek een concert op de Groote Plaats te Bergen. Nieuwe neerlaag der Oostenriikers. Vele kanonnen buit gemaakt. Duizenden krijgsgevangenen. Mededeelingen van den Russischen generaal-overite. Petrograd, 14 September. De Russen zijn over de Sanrivier getrokken en veroverden te Rawarus-ka 30 kanonnen, namen 8000 man krijgsgevangen en maakten ontzag-lijke voorraden proviand en krijgs-materieel buit. Nabij Bielgoray ontdekten zij Oostenrijksche batterijen, in een moeras ingezakt. Generaal Broussiloff vermeesterde eveneens talrijke gevangenen en vuur-monden.Op den rechteroever van den Dniester werden de Oostenrijkers naar Dorogobitj teruggeslagen. Czernoviza, hoofdplaats der Buko-wina en gansch de omliggende streek, werden zonder slag of stoot bezet. IN WEST-VLAANDEREN. 500 Duitsche ruiters op de vlucht. 250 dooden en gekwetsten. Men telegrafeerde zondag namiddag : Tusschen Staden en Zarren hebben de Bel-ffische troepen een 500tal Duitsche ruiters Unecj.gcDia^cii, u.c .™ cou ,;ortal ,]a£rpn streek onveilig maakten. De vijand kwam langs verschillende kleiue wegen, uit de richting van Ieperen. Twee honderd Belgische soldaten openden het vuur tegen den indringer. De onzen hadden drie mitrailleuzen. Tezelfdertijd werd de vijand in de zijde door andere Belgische soldaten aangevallen, De Belgen hadden eene zeer goede positie en overrompelden letterlijk de Duitschers. Deze laatste zagen zich te erg bedreigd en trokken, vechtende achteruit. Weldra gingen zij dan ook op de vlucht. Zij lieten 250 dooden en gekwetsten op het slagveld, terwijl er talrijke in de handen vielen der Belgen. De Belgen hadden kleine verliezen ; zij toon-den een waren heldenmoed. Naar het schijnt zouden de Duitschers weer wreedheden gepleegd hebben op verschillende plaatsen. Uit verschillende gemeenten zijn de burgers weggeviucht, bang zijnde voor de over-weldigers.In den nacht van zaterdag op zondag kwamen de Belgische troepen langs drie kanten rond Diksmuide, aldus de Duitschers omsingelende. Een gevecht had plaats in de omgeving van Essen, Zarren en Diksmuide, waarbij een vijf-tigtal Duitschers werden gedood en gewond. Na die kloppingvluchtten de overige Duitschers in de richting van Ieperen. Te Isegem, waar er ongeveer 200 Duitschers waren, drongen zij in het klooster der Paters en dwongen zes dezer hen te volgen ; ook een politieagent en een twintigtal burgers, die wat al te nieuwsgierig waren, moeslen ook mede. Eenigen tijd nadien werden allen losgelaten, uitgenomen twee paters, de agent en een viertal burgers. Waar deze zondag morgend, of in welken toestand zij verkeeren, kon men niet vernemen. De agent moest de Duitschers al de huizen aanwijzen, waar vélos waren en aldus stolen zii ongeveer 20 rijwielen. Op hunnnen doortocht vernielden de: Duitschers in verscheidene plaatsen den telefoon. IN HENEGOUWEN. De honderden landbouwers, die met hunne gespannen waren opgeëischt om van Audenaarde naar Doornyk, de uitrustingen van de Duitsche liniesoldaten die uitgeput waren te vervoeren,zijn zaterdag allen teruggekeerd en verzekeren, dat tusschen Gent en Doornyk, op de beide oevers van de Schelde, geen Duitsch-man meer gelegerd of te zien is. De Duitschers, die geheel de week de Vlaan-ders hebben doorloopen om de Belgische troepen te verkennen, zijn er insgelijks van onder-getrokken.Algemeen wordt opgemerkt,, dat zoovele burgers-wielrijders de Vlaanders afloopen. Mogelijks zijn het wel Duitsche soldaten in burgerskleedij, en wij denken dat het nietslecht zou zijn en zeker wel een goede maatregel, dat op ieder gemeente de papieren dezer wielrijders goed zouden nagezien worden. OFFICIEELE MEDEDEELING. Hardnekkig gevecht gedurende vier dagen. Belangrijke uitslagen. Antwerpen, 13 September, 10 u. 's avondt. Na vier dagenhardnekkigegevechten,hebben onze veldtroepen, die de versterkte stelling hadden verlaten, om de Duitsche strijdmachten aan te vallen, gelegerd in den driehoek Brussel, Leuven en Mechelen, zich weer onder de be-scherming der eerste fortenlijn geplaatst. Het doel van den uitval, dat eerst slecht een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Scheldegalm: gazette van Audenaerde belonging to the category Katholieke pers, published in Oudenaarde from 1858 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods