De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

1253 0
22 May 1919
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 22 May. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rj48p5w44g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tweede Jaargang Nr 5. 22 Mei 1919. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DESCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : G. DE CLERCQ, gemeenteschool, Hei-Kruis, Brabunt. Aan onze Lezers. Sedert geruimen tijd zagen onze trouwe lezers te vergeefs uit naar de verschijning van «De Schoot bij het Léger». Velen vrôegen zich af of het blad waarin zoo menig pleidooi ten voordeele van dt onderwijzers-soldaten is verschenen, liet lot zoi: deelen van zoo talrijke frontbiaadjes, welke sederl den wapenstilscand opgehouden bebben teverschij nen. Velen koesterden den wensch dat het werii " zoo moeitevol tôt ontstaan gebracht en spijts zoo veel moeilijkheden en tegenwerking ook aan den gang gehouden, na de!) oorlog zou blijven voort bestaan en dat ons tijdschrift vrij en vrank zoi voortgaari de belangen van de gèdemobiliseerd» onderwijzers te verdedigen. Deze wensch ligt aai do ':"hters -ar- do "Schoof bij-hrt Léger* te iiau'.\ aan hethart, opdat zij niet ailes zouden doen wat zi, vermogen oin hem te verwezenlijken. Het warer omstandiglieden waartegen zij niets vermochten die oorzaak zijn geweest dat de verschijning- var het tijdschrift tijdelijk werd onderbroken. De op stelraad kofi niet ineer bijeenkoineiî, daar deledei ervan door de oorlogsomstandigheden bijeenge bracht, thans over gansch het land zijn vorspreid De meesten zijn door hun nieuwen werkkring ganscli in beslag genomen, anderen waren wégens ziekte belet; er diende onderhandeld te worder met een drukker, die zich aan biliijke voorwâarder met de uitgave wilde belasten. Dit ailes was oorzaak dal de verschijning yan het blad niet regelma-tig kon worden doorgezet. Tiians bebben wij het genoegen onze lezers konde te doen dat ons blad weer rriaandeïijks zal uitkomen en dat wij, danls aan een keur vaii knappe medewerkers, ons zullen beijveren'het zoo belangwekkend mogelijk te ma-ken. — Het is onze vurige wenscb dat de ~School bij het Leger~ eerlang moge aanleiding geven tôt bel ontstaan van twee vaktijdschriften, het één Neder landsch, het ander Fransch, die beiden eensgezind en kractitdadig de belangen van de Belgische Volksschool, van haar leerpersooneel — en bijzon-der deze van de gedemobiliseerde onderwijzers — zullen behartigen. Tôt den dag vvaarop dat verwe-zenlijkt wordt zal de "School bij het Léger» in haai bescheiden vorm en naar ons beste kunnen dit taak trachten te vervullen. Het weze ons hier geoorloofd een woord van hulde -en dankbaarheid te richten tôt den Heei R. Gobert, gemeente-onderwijzer te Heist op Zee, die gedurende bijna twee jaar en in de allermoei-lijkste omstandiglieden het beheer van ons blad heeft waargenomen. Wij weten hoe bij, taaie en noeste werkér, geen moeite heeft gespaard om ons tijdschrift te doen groeien en bloeien; hoe bij krachtdadig en edelmoedig in de bres is gespron- gen voor hetgeen bij goed en rechtvaardig wist; hoe bij in de stilte der nachtelijke uren zoo menig-maal zat te werken en te schrijven voor zijn blad; hoe hij in de dagen van moedeloosheid en heimwee tijdens den gruwelijken en langdurigen oorlog toeb nog den moed vond om onze ambtsbrooders van het front op te beuren en in lien — spijts ai de ellende, die zij hadden te verduren — de liefde tôt hun ambt en tôt hun werk wakker te houden. Hel'spijt ons zoo zeer dat de besten, ijverigsten en verstandigsten onder ons zicli maar al te vaalc er toe voelen aangezet het onderwijs te verlaten, omdat de onderwijzers toch zoo karigworden be-deeld en zoo bitter weinig hoop op bevordering mogen koesteren. Daarvan draagt de Belgische politiek, die den onderwijzei steeds miskende, de groote schuld. Wii w.enschen den Heer (îobert goed beilinzijn nieuwen werkkring en wij betwijfeïeiï met dat wij hem nog dikwijls aan onze zijde zullen vinden, wanneer het de verdediging geldt, van onze rechtT matige wenschen en eischen. Rei>. Notre Programme d'Action. Notre journal, qui depuis près de deux ans s'est efforcé de défendre les intérêt* professionnels et moraux do nos confrères mobilisés a dû interrompre pendant quelques mois sa publication à cause de diverses circonstances, dont la dispersion de ses rédacteurs et le travail ardu auquel ils étaient astreints momentanément étaient les principales. Un nombre considérable de lettres leur ont prouvé le grand intérêt que les instituteurs témoignent à notre modeste revue et à la cause qu'elle a défendue loyalement et avec ténacité dans des circonstances très difficiles Ces lettres nous ont été un précieux encouragement, ont fortifié notre intime persuasion d'avoir fait œuvre utile et méritoire et nous avons eu la sensation très forte que nous sommes restés en parfaite union d'idées et de sentiments avec nos nombreux confrères, qui ont servi la Patrie dans le fou et le sang. La nécessité d'un organe, qui se charge de la défonsedes intérêts des instituteurs démobilisés s'imposo d'ailleurs plus impérieusement que jamais II ( st vrai <jue le nouveau ministère a tranché favorablement l'importante question du payement dè nos traitements, question que nous avons débattue si longtemps et que le cabinet du Havre avait laissé en suspens avec uné-désinvolture déconcertante. Il faisait valoir des arguments d'ordre administratif et constitutionnel, délivrait des mandats de payement en faveur de certaines catégories d'agents et renvoyait les autres à l'arbitraire communal ou à celui des comités scolaires II est au moins étrange que ces obstacles d'ordre administratif ont disparu tout à coup avec lo défunt cabinet, qui avait si généreusement traité ses fonctionnaires du Ilàwe Nous rendons donc hommage à l'esprit de justice et de décision du ministère actuel, qui a favorablement tranché la question, laquelle a si longtemps inquiété ceux de l'Yser et leur faisait envisager avec angoisse l'avenir. Quoi ceux qui devaient tout endurer et tout sacrifier à la Petrie, ceux dont la vie était une géhenne, uit enfer, devaient croire pendant quatre ans et demi, Monsieur le Ministre, que leurs femmes, leurs enfants, leurs vieux parents seraient privés du traitement modique dont la loi leur av ait promis la stabilité et qui était peut-être leur unique moyenile subsistance. C'est ce doute, cette incertitude qui nous ont hantés continuellement. En effet nous n'étions qu'agents communaux ou soi-disants libresl...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods