De stem uit België

839 0
22 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 November. De stem uit België. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb2049r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Stem uit Belgie. Abonnement : 5;3 î«f S rotî-adan. SaSiscrtpttoa: 1/8 fer i memhs. Y«o* da Yereonigde States: 60 cts. Yoor Holland : 1.31 11. Yoor FranJirijh. * Dr. Yoor fie Boldaten: 1/1 •f I fr. . m T>rTCQT?r r çniTAPT? r nwnnw VJ r K""^l n,m Téléphona: Muséum 267. DULGC1 i 3JL, I\U OWUAftli, L/VJl\, VV .V^. VVJUi\ *. Too rrranrr XI y 1A /T31„ oiflo o 1 rr .1 \ r\* . n nrvr\ VRIJDAG, NOVEMBER 22, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper, 12 blz. 2d ALGEMEEN OVERZICHT. De Uitvoering der Bestandsvoorwaarden. Uûf DaI rfîr/lll T orfûli in Anfinnnunii An ît% Dviii (-.c aI A.Vb WlglUVii UUgVA 111 DE VERBONDENEN TREKKEN NAAI DEN RIJN. De legers der Verbondenen zijn huii ne ojjmarsch naar den Rijn begonnen in uitvbering van de termen van de: wapenstilstand. De Fransche generaa Nudaut staat aan het hoofd van d internationale wapenstilstandcommis sie. Hij heeft van het hooger corn mando de onderrichtingen gekreger dat de Verbondenen de Duitsche troe pen zullen opvolgen op zulke wijz dat er altijd 10 kilometers tussche beiden zij. De Engelsche tweede e vierde legers trekken door België lang de provincie Henegouwen en het zu den van B'rabant. De Eranschen zulle Metz en Straatsburg bezetten. De Am< rikanen trekken door de Ardennen. D Belgen trokken Gent binnen op de dag dat de wapenstilstand geteeken werd. Op Zaterdag 16 November w: ren ze in Antwerpen, en deze week z: de Koning aan 't hoofd van zijn legf Brussel binnen komen. DE DUITSCHE AFTOCHT UIT OOST-EUROPA. Uit de andere streken die door c Duitschen bezet werden, worden oc de troepen teruggetrokkerf. Mackenseï en zijn leger, verlieten Roemenië; Fii land werd door de Duitschers verli ten, en in de randstaten van Ruslan wordt de terugkeer voorbereid. De Duitsche legermacht, die in Oos Afrika nog altijd den strijd tegen ( Verbondenen uithield, is verwittigd g: weest, dat een algemeene wapensti stand werd geteekend, en heeft zi< bijgevolg overgegeven. Deze mac werd aangevoerd door generaal vc Lettow-Vorbeck, ontsnapte wanne Belgen en Britten Duitsch Oost-Afril veroverden, en heeft gedurende ve maanden in Portugeesch grondgebi rondgedwaald. Eenigen tijd geled' geraakten ze in Rhodesia. Met hen de goeverneur van Duitsch Oo: Afrika Dr. Schnee. De overgave h plaats aan de Chambezi rivier. DE OVERGAVE VAN DE DUITSCI VLOOT. De Duitsche schepen, door de V< bondenen als prijs van den wapenst stand gevraagd, zullen op Maandag November ingeleverd worden. Het zi 6 slagkruisers, 10 slagschepen, 8 licl . kruisers, en 60 torpedobooten. Ee andere week wordt toegestaan voor i ' inleveren van de duikbooten die 150 getal zijn. Vrijdag 15 November h de ontmoeting plaats van de Britsc en Duitsche vlootoversten. De Du schen, admiraal von Meurer, met v: officieren, kwamen met den Konigsbe tôt op een zeker punt in de Noordzi waar ze aan boord gingen van d Britschen torpedoboot Oak, die de : gevaardigden bracht naar de Que Elisabeth, het vlagschip van admir; Beatty met wien de onderhandeling werden gevoerd. DUITSCHLAND. De regeering. Er heerscht nog steeds onduideli heid aangaande de Duitsche regeerii Het is niet klaar hoe het in een ; en wie er de zaken in handen he« Verleden week werd gemeld dat eene regeering gevormd was uitslui lijk bestaande uit socialisten. De me derheids- en minderheidsfracties wa: overeengekomen en verdeelden oni hen de 0 ministeries. M. Ebert, door prins Max als zijn opvolger kanselier aangeduid werd, hield v zich de Binnenlandsche Zaken en m taire kwesties. Mr. Haase stond ; 't hoofd van de Buitenlandsche zak Mr. Scheidemann aan de Finantiën Kolonies; Mr. Dittman aan het Recl wezen, Mr. Landsberg aan het Ont VII 111 Ul uaovi. ï vvijs, en Mr. Barth vor de sociale politiek.Nu komt het nieuws van een nieuw - ministerie, grootendeels samengesteld , uit leden van het vorige ministerie van i Max van Baden. Het is aangesteld door 1 den Raad van Nationale Gevolmach-e tigden ,die waaïschijnlijk de 6 socia- - listen zijn die het bewind in handen - namen. Het nieuwe ministerie is als , volgt : Dr. Soif, Buitenlandsche Za- ken ; Mr. Schiffer, Finantiën; Dr. Mul e 1er, Economische Zaken ; Dr. Koth, n Nijverheidsdemobilisatie ; Mr. Wurm. n Voedselvoorziening ; Mr. Bauer, Ar-s beid ; Mr. Scheuch, Oorlog ; Mr. von Mann, Zeewezen ; Dr. Krause, Rechts-n wezen; Rudhin, Postwezen. Talrijke onderstaatssecretarissen worden ge-e noemd voor de verschillende departe n menten. Onder hen zijn socialisten, er d katholieken van de centrumpartij, o.a i- Dr. David, Mr. Schmidt, Mr. Gies-il berts, Mr. Karl Kautsky, Mr. Eduarc :.r Bernstein, MM. Koeln, Buchner, Schu mann, Noske, Voghterr, Dr. Cohn. Staatssecretaris Erzberger zal zicl bezig houden met de vredesvoorbereid selen. De toestand. u De socialisten in de regeering heb l ben verklaard dat ze zich verzetten te gen de Bolshevisten en van hunne poli tiek niet willen weten. Een groe] j socialisten, genoemd Spartacus, kom openlijk uit voor de Bolshevisten poli tiek en deze methoden. Zij zijn, naa jg het schijnt, in nauwe betrekking me e_ het Bolshevistischgezantscliap vanRus land, waarvan de vertegenwoordige ■h M. Jofïe, nu terug in Berlijn is. Aa; at het hoofd van den Spartacusgroep hefc ben zich geplaatst M. Liebknecht, e: ar Rosa Luxemburg, en dezen hebbe r hunne werking tegen de regeering be Lle gonnen. 5(j De koningen, groot-hertogen en hei ~n togen van Duitschland hebben aile '• afstand gedaan van hunnen troon. A _t_ deze staten zijn nu republieken e ^ Overwegend door socialisten bestuurc Een vaste bestendige regeering is e etfenwel nergens. jjj De keizer heeft zijnen intrek gen< men in het kasteel Amerongen nab Utrecht, toebehoorend aan Baron Bei ;r- tinck. Sommigen vragen zijne uitlevi il- ring in de handen van de Verbondi lg nen om hem te oordeelen voor zijn jn misdaden. Lord Robert Cecil zegt d; tte er 'geene rechterlijke gronden bestaa ne om zijne uitlevering te vragen. E iet Verbondenen zijn toch, naar hi in schijnt, zinnens aan Holland te bericl ad ten dat ze Holland verantwoordelij he houden voor het nadeel dat zijne tegei it- woordigheid zoo dicht bij Duitschlan [er aan de Verbondenen zou kunnen ve rg wekken. >e, De Duitsche kroonprinz is ook i en Holland aangekomen. Herhaaldeli; if. liepen-er geruchten rond, dat hij do< en zijne soldaten zou doodgeschoten zij: lal en OOSTENR1JK. De keizer Karel van Oostenrijk hee ook afstand gedaan van den keizerli ken troon van Oostenrijk, en van de koninklijken troon van Hongarije. H jk- zegt dat hij sinds zijne troonbeklir ig. ming, altijd gestreefd heeft om d( -it, oorlog, waarvoor hij geene schu :ft. draagt, te doen ophouden. Daar hij er zijne volkeren liefheeft, wil hij niet te- den weg staan van hunne vrije ontwi er- keling. Daarom ziet hij af van al en deelneming in het bestuur van di 1er staat, en vormt de beste wenschen vo die de vredevolle toekomst van de Ooste als rijksrhe volkeren. jqr Duitsch Oostenrijk heeft door di ili- staatssecretaris Bauer te Weenen z tan nen wil te kennen gegeven van in en. vervolg deel uit te maken van de Du en sche republiek. Zij vragen de hulp v; îts- Duitschland in de tegenwoordige moi 1er- liike omstandigheden. ZUID-SLAVEN." * De Zuid-Slavische State», Croatie Slovénie, Dalmatië hebben hunne vei eeniging met Serbië in eenen groote: Zuid-Slavischen Staat uitgeroepen. D Oostenrijksche vloot is in de hande: van de Zuid-Slaven. Op Italië's vraa, van overgave van het oorlogsmateriaa hebben de Zuid-Slaven geantwoord da zij ook de bondgenooten zijn van d Verbondenen. De Zuid-Slaven hebbe gevraagd hun land niet te doen bezel ten door troepen, of minstens niet doo Italianen. . AMERIKA. Een der voorwaarden van den wî penstilstand behelst het helpen in d voedselvoorziening, van Duitschlanc Duitschland heeft "herh^aldelijke oi roepen gedaan, tôt Amerika, om voec sel te krijgen voor de hongerlijdend bevolking. Mr. Clemenceau zegde d; ze spoedig Duitschland ter hulp moi t<Si komen omdat ze oorlog hebbe gevoerd voor de menschelijkheid e niet tegen de menschelijkheid. M Hoover komt over naar Europa. H heeft Amerika verwittigd dat er ne ■ spaarzaamheid voor het voedsel moi blijven, omdat er nog 20,000,000 te ■ voedsel naar Europa moet verzonde worden. i Het schijnt nu vast te staan dat Pr sident Wilson naar Europa zal ove komen om deel te nemen aan de vr - desconferentie, die in 't begin van J - nuari zal bijeenkomen. De Président heeft eene redevoerir ) uitgesproken, waarvan de volgende bi t zonderste punten : "Het gewapend impérialisme, zooa r degenen die nog gisteren de meeste t van Duitschland waren, het opvatt - den, is ten einde en de ongeoorloofi r ambities in rampspoed geeindigd. W i zal nu trachten het te doen herlevei - De militaire caste van Duitschland i vernield. De groote naties, die hif i tegen stonden,hebben zich vereenigdc - zuiken vrede te beweiken, als gans de wereld verlangt, en die steunt iets beter dan de zelfzuchtige belang n van machtige Staten. Hun doel is .1 zwakken te voldoen en te bescherm n en hunne rechten met die van de st< I. ken overeen te brengen. r De menschlievende gevoelens van overwinnaarshebben zichreeds getoo '- daar de oorlogsraad van Versailles ij verzekering heeft gegeven aan de ovi i- wonnenen voedsel te verschaffen. Wa :- honger kweekt slechte hoofden en c maakt de veranderingen en de orde c e mogelijk. it In Duitschland is er revolutie, n nog weet men niet waartoe het ; e leiden, zoodanig dat men zich afv: :t gen moet, met welke soort regeeri i- er zal vrede gesloten worden, en k wie vve kunnen betrouwen, voor de r i- voering van den vrede. Wij moeten ; d 't mogelijk is, eenen vrede maken < r- aan Duitschland de plaats aandu onder de naties ; zoo zij hun huis n orde zetten, zullen wij onze hulp 1 k hunnen dienste stellen zooveel het >r onze macht is. i. ENGELAND. In December wordt er in Engela eene algemeene kiezing gehouden v< het Lagerhuis. De eerste minister st ft zich voor als coalitie-kandidaat, met j- Conservatieven, en een deel der li :n ralen. De Labourpartij heeft den go ij vrede opgezegd, en zal als oppos: i- optreden. Zij hebben besloten hui :n vertegenwoordigers uit de regeer: Id terug te roepen. In een groote re al voering heeft Mr. Lloyd George z in programma uiteengezet, waarin hij k- herstellingwserk aangeeft : verrijk le de woning- en landprogramma, :n zondheidsmaatregelen ; de afschaff or van allen gedwongen dienstplicht, n- ontwapening volgens Wilson's begir len. In de economische politiek wi în hij van het vrijhandelsbeginsel af i ij- van de Conservatieven over te nems 't den voorrang binnen het Britsche K it- en de protectie van de sleutel-nij\ m -heden. Zijne Iersche politiek is : zi :i- bestuur voor lerland, maar zon dwar.g voor de Ulsterprovincies. De Ieren bereiden zich voor tôt de kiezingen, waaraan zij de beteekenis willen hechten van de zelfbeschikking van hun land, om alzoo voor de vredes-conferentie te verschijnen. Het is niet onmogelijk dat Nationalisten en Sinn Feiners op dit standpunt samen gaan ft. ■■ HET VADERLAND. DE HERINRICHTING VAN T VERVOER. Uit een interview met Minister Se-ghers : , , In. bevrijd Vlaanderen wordt de dienstregeling geheel omgewerkt. Het hoofdbestuur, te talrijk om het makke-lijk te kunnen verplaatsen, zal voor-loopig te Havre blijven, maar een de-legatie is zooeven te Brugge gevestigd. Men is begonnen met de agenten hun plaatsen aan te wijzen, welke op bevrijd gebied werden teruggevonden, alsmede de werkplaatsen en staUingen, het materiaal en de lijnen weer in bezit te nemen. Een bijzondere afdeeling is ingericht om den terugkeer der Belgen mogelijk te maken, die op het oogen-blik in Frankrijk, Groot-Britanje en Nederland vertoeven. Ze zal met de spoorwegmaatschappijen en de repa-trieeringsbureau's in nauwe betrekking blijven. De agenten der militaire genie hebben met eene verbluffende snelheid aan het herstel van de lijnen gewerkt. Laatsleden Woensdag reden de trei. nen tôt Thourout, Vrijdag kwam de eerste te Brugge; Donderdag ging het eerste telegram van Brugge naar Havre. Er is evenwel belangrijke schade aangericht en vôor de dienst op be-paalde netten weer op gang is zullen eenige dagen verstrijken. Wat de post aangaat, men kan ir Vlaanderen en van het niet-Vlaamsche deel van £et bevrijde gebied uit mei Vlaanderen en den vreemde briever wisselen. De directie van de zeevaart word binnenkort te Oostende gevestigd. Daar zullen, zoodra de schepen, tus schen de havenhoofden gezonken, ziji gelicht, de postbooten kunnen aanleg gen en zal men de Belgische vluchte lingen in Groot-Britanje methodiscl naar hun vaderland beginnen terug ti voeren. — Binnen enkele dagen zullen eei 16-tal Belgische boçten de haven vai Sluis verlaten om dienst te doen in he veroverde gebied. Reeds zijn er il Oostende schepen met levensmiddelei aangekomen, waartusschen één bela den met chocolade. Deze laatste ver snapering hebben onze nu gelukkij bevrijde landgenooten zeker wel ver diend. _ MECHELEN. Er is heel wat verandering te Me chelen sinds een maand gebeurd. He leven wordt hier erg beroerd daar w tegenwoordig niets anders meer zie als gewonde Duitschers die ze hier bin nen brengen. Al de scholen en college en seminaries zijn hospitalen gewoi den. St. Romboutscollege van de Vee markt, Klein Seminarie (Bleekstraat Pensionaat Scheppers (Melaan), Athf neum(Bruul),middelbare school(Biest Pensionaat Coloma (Coloma) zijn all< maal hospitalen gevvorden voor d Duitschers. Nu wonen de Priesters hie en daar in de ledige huizen waar d menschen van afwezig zijn. De klassen van het St. Rombout: college worden gedaan bij de Xaxeri; nen (Bergestraat). De klassen van • Pensionaat Scheppers in St. Liberti i (Beggaardestraat). t De klassen van 't Atheneum in d - teeken-Academie (Leopoldstraat). Apotheker Rodain uit de Kathelijni ; straat is overleden. i — De zoon De Jonghe (Paul) is g' - trouwd met Rosalie Andries van o t den Brusselschen steenweg. Het Eta] t pengebied is nu uitgebreid van Brussi : tôt Antwerpen ; dus ziten we er oc c onder zijn hiel. Voorts hebben we allen hier goede - moed, en wij denken wel u weldra hii r te Mechelen te zien daar we tegei woordig maar goede berichten ontva: gen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods