De stem uit België

674 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 May. De stem uit België. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w37kp7vq9p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

îDe Stem utt JBclate. Bureel : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. ^ ««S' VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonai Muséum 267. Abonnement : 2J Toor 3 maandon. Sahtcrlptlon : 2/8 for 3 montht. Y«of da Yereenlgda B£at«n : COcts. Voor Kolland : 1.2S fl. Yoor Frankrijk. S fr. Voor de soldaten: 1/8 of a fr. 4de. Jaargang, Nr. 37. (Blz. 1963-1970.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, MEI 31,1918. Registered »t g.p.o. as a Newspaper. 8 blz. 2d« Aan onze duurbare Landgenooten. Op Vrijdag, 7 Juni, eerste Vrijdag der maand en feestdag van het H. Hert van Jésus, vieren onze medebur-gers, in het bezette België, onder de leiding hunner Bisschoppen, den 50en verjaardag van de toewijding van ons Vaderland aan het H. Hert. Een op-roep, doer Z. E. Kardinaal Mercier gedaan tôt de Kerkelijke Overheden der Verbondene Natiën om zich aan te sluiten bij het katholieke België en met ons dit Jubelfeest te vieren, is met den besten uitslag beantwoord geweest. Niet alleen in Engeland, Trankrijk, Italië en Portugal, maar in Noord en Zuid-Amerika hebben de vertegenwoordigersvanhet kerke-lijk gezag hunne geloovigen aangezet om dit jaar zoo plechtig mogejijk den feestdag van het H. Hert te vieren. Buitengewone pogingen moetenwor-den aangewend om van de goddelijke Bermhertigheid de genade te beko-men van eerlange tusschenkomst ten voordeele der Bondgenooten. Wij zullen ons hier in de Britsche eilan-den sehikken naar de verordeningen der Bisschoppen, die allen het voorstel van Zijne Eminentie met volkomene bereidwilligheid hebben aangenomen. Iedere Belgische familie zal zich dus vereenigen met de*Engelsche katholieke bevolking hunner parochie. Wij zullen brachten te communiceeren op den feestdag zelf of op den volgenden Zondag. Wij zullen onze nard be-proefde vrienden in België en onze dappere soldaten in de vuurlijn ge-denken—ons samen toewijden aan het H. Hert: onze aanbidding, dankzeg-ging en eereboete doen opstijgen tôt voor den troon van genade—en met de vurigste liefde den zegen afsmeekgn van het H. Hert, bron van allen troost,voor onze Bondgenooten, maar bijzonder voor ons geliefd Vaderland. De nood is dringend. Wij moeten onzç blikken verheffen tôt Hem, die beschikt over het lot van volkeren en natiën zoo wel als over personen en familiën. Komen wij vooruit met moed en betrouwen, steunende op de belofte van het H. Hert dat Zijne zegeningen zullen worden uitgestort over hen die deze godsvrucht zijn toegedaan. Z. E. Kardinaal Mercier vermaant de christelijke gezinnen gebruik te maken van dezen feestdag om aan de geestelijkheid hunner parochiën te vragen hunnen huiselijken haard toe te wijden aan het H. Hert. Onze priesters hier in Éngeland zullen gé-lukkig zijn, op uwe aanvraag, die in-wijding- ten uwen huize te komen doen. t A. A. DE WACHTER. Vie. Gen. van Z. E. den Kardinaal. o Schoone Jongens. (Zie De Stem, Nr. 36^ blz. 2.) EEN ANARCHIST. Hij is een vvreede ziel, ik wil zeggen een onstuimîge, een absolute. Wie hem niet kent, zou hem niet graag in den donkeren ontmoeten met zijn aan-gezicht van Apache, of beter van Bol-chevist. Zijn oogen staren lijk ijzer, en die kop op die bteede schouders is leeuwachtig. Maar hij is goed, barm-hartig, en medelijdend. Hij heeft zelf geen cent te veel, maar hij kan geen nood noch armoede zien bij an-deren. Van zijn eigen armoede deelt hij mede aan de schamele maats, dis, zegt hij, veel ellendiger zijn dan hij zelf, dewijl zij, benevens lichamelijke armoede, armoede lijden van gedach-ten. Hij is een gedachtenmensch, een intuitieve, en hij heeft zijn gedachten-kasteel gebouwd op de uiterste berg-ï toppen, waar weinigen hem volgen, . omdat zij hem excentrisch wanen. Hij . is katholiek geworden. Ik heb hem „ zien bidden in de kerk lijk een klui-zenaar. Zoo op de kille steenen van 1 hun cel baden de eremijten, wijl de s lokvingers der driften hun pijen stuk-. scheurden om hun gebed te stooren. Ik r heb hem zien te communie gaan lijlc een eerste-communiekant en 'k had 1 willen binnen dat hart sluipen om te l hooren hoe zulk een mensch spreekt i tôt onzefi Lieven Heer. Zijn schietge-bed is : ik geloof in de ééne, de hei-, lige, de katholieke, de apostolische 1 Kerk. Hij is ver^ot ep de Christus-, figuur. Het Evangelie kent hij van r buiten. Hij ziet Christus altijd en overal tusschen de hedendaagsche we-reldellenden, maar 't volk is te blind, " zegt hij, te kunstmatijf gegalvaniseerd t om dat te zien. En als hij spreekt n van-'t volk dan zucht hij, lang en zwijgend, want het schijnt hem dat " 't volk word't begraven, met vleiers-" woorden en eereleuzen. Hij is een be-e keerling na een ultra-romantisch le- MIJN GOEDE HERDER. 'k Ben een verloren schaap in 't haten Van dezen diepen nacht, En naar mijn herder schreit mijn blaten Eentonig droef een klacht. Ik mis de kudde en 't kalme grazen Bij dag in welig dal, En 't keeren door koel avondwazen Naar veilig warmen stal. Mogen Uw deuren openbreken Naar dees mijn moede klacht! Kom, til mij onder teeder spreken Op Uwen schouder zacht. Gedenk de braam en doornenhagen, Die plukken blanke vacht, En stil mijn vrees en weifel-klagen, En zalf mijn wonden zacht. En, goede Herder, wil mij dragen Naar d'ouden warmen stal Em mij nog vele vrededagen Weiden in welig dal. Front. Mei 1918. Van Moerlande. vea. Een versfooteling van een kind ergens in een groote stad, opgeraapt langs de straat, opgekweekt door groot-ouders als een geus, en een heiden, een rakker van een schooljongen later die de bellen der huizen kapot trok, de manden van de groenselmarkt om-verklaaide, de straatlantaarnen uit-draaide, die zwart en blauw geslagen werd door politieagenten. Hij was dokker geweest, nog een kind, later als zeeman had hij den helft van de we-reld gezien, van op den mast, waar hij halve dagen tôt zijn straf werd opge-kruisigd, later fruitverkooper, gazet-tenleurder, theaterfigurant, bazarbe-diende, en dies meer. Hij was nooit geen bedelaar geweest. Daar was hij te fier voor. Hij had geslaafd voor zijn brood en gevochten voor zijn vrij-heid, al was hij als niemandskind, en derhalve een maatschappijslaaf gebo-ren. Daarbij was hij een nachtraaf geweest, een herbergprins, een vrou-wenstreelei:, ja zelfs een socialistische propagandist tôt hij uitvond dat dit kwakzalverig verpolitiekt socialisme niets gemeens had met zijn socialisme. Want hij had veel boeken en bladen gelezen en zijn sterke natuur kon niet om den tuin worden geleid. Ter waarheid streefde zijne rustelooze ziel. Hij was begeesterd door de kunst, de natuur, de Schelde, Antwerpen, en 's nachts kon hij op het Scheld of in de velden uren lang alleen wandelen en droomen van de jjterren en het vreemde onbekende wezen, op zijn Alfred de Musset's. Dan kwam het heimwee, de ijdelte, de begeerté, d« verveling, met aandrang tôt zelf-moord, tôt opstand, tôt anarchisme en hij was nog maarfvolop twintig jaar. In die dagen, of beter in die nachten, dat zijn lijf griezelde van wulpsch-heid, dat zijn hart bonsde van onrust en zijn hoofd gloeide van haat, had hij uren lang gezeten op 't bankske voor een Calvarieberg, langs zijn baan, had hij daar zitten weenen, hij di^ geen geloof had, maar stierf van niet te gelooven, met den gekruisigde, en hij had zitten peizen op âl de men-schen, dutsen en doolaards lijk hij, maar onbewusten. O, en dat hij met een intuitief verstand was geboren, en niet kon versmelten in de kudde, die niet lijdt, omdat zij niet vreet ! Hij haatte de menschlooze menschen, de slentermaatschappij en de ijzeren wet. Hij zou naar Amerika gegaan zijn, ergens in de oerbosschen waar hij ailes vergetend en door allen vergeten, geen last meer zou zijn voor zich zelf of : de menschen. Toen was de oorlog uitgebroken, en gevolg gevend aan den • drang van zijn geweldige natuur, die moest iets groots doen of bersten, was hij gaan vechten, lijk een leeuw, rae-keloos, hunkerend naar dood in bloe-digen kamp. Hij werd geridderd en geëerelegioend. En dan kwam de langdurige loopgrachtenoorlog, met die stilte, en den tijd om te zitten denken, en om op zijn vroeger leven neder te buigen, het doorkijkend met den spiegel van den oorlog en den verrekijker van 'de toekomst. Er was iets veranderd in hem. Hij was inge-legerd met hoogstudenten, simpele piotten lijk hij zelf, die meedeelden van hun overvloed, zoo heelmaal zijns gelijke werden en hij, onwillekeurig keek hen na, in hun godsdienstig leven, hij rerletwistte dat hooren en zien verging, tôt hij, door den geest Gods gedreven, ervaarde dat de natuurlijke rechtzinnigheid van zijn ziel zoo dicht stond bij de katholieke waarheid. En een avond teenegader was hij begon-nen bidden, met geloof, voor al de anderen, niet voor zich zelf. Durfde hij niet, als een onwaardige, of was hij nog te hoogmoedig om iets te vragen van God ? Maar anderen baden voor hem... tôt hij schreef aan een priester dien hij nooit zag, en onder-richt, ging hij knielen om zijn leven als een zonde uit te spuwen. Het vfras de blijde dag van zijn gedaanteverwis-seling. En sedert bleef hij trouV ge-lijk een kind, en werd hij een apostel. Hij is gemaakt voor heiligheid. Wat zal hij doen ? Zal hij naar de vreem--de streken trekken, om de wilden te bekeeren, ver weg van t verouderd Europeesch wereldtje ? of zal hij op de hoeken van de straten. aan de hei-denen van ons land de blijde bood-schap preeken ? of zal hij in de een-zaamheid van een Trappistenklooster als een martelaar voor God, aan de wereld en zich zelf sterven ? Ik weet het niet. Maar dit weet ik : dat er maar een ding groot» genoeg was om zulk een natuur te omvatten : de bo-vennatuur.EEN JONGEN VAN TE LANDE. Hij komt uit het hartje van moeder Vlaanderen, waar 't reuzelend koorn sperkelt van zware rijpheid, waar de koeienuiers ludderen in 't hooge mal-sche gras, waar de kelders geuren va* room van zoetemelk en de boerinnen triomfantelijk, en met 't diamanten-kruis opgesierd, als koninginnen van te lande, met hun botermanden naar den markt trekken. Hij is een flinke boerenzoon, nu kanonnier te paard. Hij is de oudste van een twaalftal bloed-rijke broers en zusters, en peter van 't jongste zusje dat hem zooeven zijn eerste communie meldde in zulke teere troostwoordekens dat het hem bij 't lezen kropte in de keel. Hij is ver-vrant met een honderdtal kozijns en nichten uit denzelfden familiestam, koninklijk schoon lijk 't geslacht van David, de grootste weelde van Vlaanderen voor den oorlog. Stadssoldaat-jes en parvenutjes hebben in 't eergt wel geschimpt om wat ze noemden de domheid van menschen met veel kin-cfers, Maar hij duwde die spotters met zijn zware handèn langs den grond. Hij gelooft immers in slaande argu-menten als de beste en wee die aan zijn vader of zijn moeder raakt. Nu durven zij niet meer, maar strijken nu zijn mouw met honing. Zij zijn immers lijk bijen : ze hebben een angel die steekt, en honing die leekt. Als hij trouwt, dan leidt hij ook een flinke boerendochter tôt het altaar, een die werken kan en bidden, een die moe-deren wil, volgens de traditie. Men trouwt niet uit eigenliefde, maaç men paart liefde rilet liefde om de liefde, te vermenigvuldigen, in vele kinderen, die 't land gerieven en God lieven. Dat is voor hem zoo klaar als 't water van den Dender, langs wiens boord zijn vader's hoeve troont als een ver-sterkt kasteel. Hij heeft landbouvr-onderwijs genoten en door zelfstudie in lange winteravonden, in warme noe-nestonden, en met klokgeluid door-ringde zondagnamiddagen heeft hij zijn gezond boereverstand ontwikkeld, tôt een heldere filosofie des levens, niet om te praten door schijngeleerdo schoolvossigheid of modern-verlichte verdonkeremaning. De troep heeft hem niet gesChonden. Plaatst he» morgen op 't land, met Blesse en Baai, en hij zal "ju" zeggen en den ploee - door den akker drijven, en 't zand uit - zijn klompen slaan, alsof hij nooit i 't land verlaten had. De aalmoexenier î weet dat die boerenzoon hem altijd t terzijde staat, loyaal en sterk in zijn î geloof, de officieren weten dat zulke î mannen nooit begeven, zij zijn tôt t plicht verijzerd. Daar kunt ge eene i kerk oç bouwen want de grondvesten s liggen in de eeuwenoude familietradi- - tie. Hij zegt niet veel, tenzij als 't e nood doet en dan spreekt hij door. Hij î ziet veel en monkelt binnensmonds om s waanwijsheid en gebaring. Zijt u zelf, j is zijn leuze en met die leuze beoor- - deelt hij het midden waarin hij leeft. î 'Later op zijn dorp zal hij een kracht s zijn, conservatief voor de hoofdlijnea e der traditie, modem voor de aanpas-t sing der bijkomstigheden, een kracht n in zijn dorp, zeg ik, wanneer elk dorp, - als een lokale eenheid ziin zaken zelf e zal beredderen en niet toelaten zal dat e stadsmenschen hun wijsheid, in om s 't even welken politieken vorm, komen .- opdisschen uitgaande van 't waanwijze n princiep dat de boeren stadslantaarnen n noodig hebben om den weg te vinden ■- door hun landerijen, waar de geest der n vaderen als de woestijnzuil hun voor-,s zweeft. 'k Heb veel menschen over ;- den oorlog hooren praten, optimisten en pessimisten, gelukzoekers en gezag-I. voerders. 'k Heb nog meer over den it oorlog gelezen uit betaalde en onbe-1- taalde pennen, maar als Fons zijn :e krijgskunde en wereldpolitiek uite»n-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods