De stem uit België

690848 0
21 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 September. De stem uit België. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g73707xj27/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

*N - L,. Bureel : 21. RUSSELL SQUAF LONDON, VV.C. Téléphoné: Muséum 267 Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscriptfon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ^ of 1.50 fr. 4cle Nl\ Ik (ÎU2. 1627-1634.) Oplage: 11,200. YRIJDAG, SEP J-EM.BER. 21, 1917. Registered at G.P.O. as a Newspaper, 8 blz. ïjià. Ëetl beroép flog op onze vrienden om dikwijlder op 12 blz. te kunnen uitkomen. De stof dwingt er toe. Voor 't oogenblik liggen te wachten de voort-zetting der Engelsche Studiën, de geschiedenîs van Vlaanderen en Engeland, van het Voyage de Madame Schnee, eene bladzijde Soldatenpennen, enz., enz. Wij roepen de aandacht op het vervallen der abon-nementen met dezen nieuwen jaargang. Ieder steune ons opdat onze vierde jaargang de beste van de verzameling zij. Bij onzen vierden Jaargang. Met dit nummer gaan we, onder Gods hoede, onzen vierden jaargmg in. Voor ( iod en Vade'rland ! Internationaal recht, viaderlandsliefde, oor-ldgspnaktijken, innierlijke Staatspolitiek : beb-ben aile uit tê gaan van de eeuwige wet in God die de natuurlijke orde daarstelt. Dat° zij heersche over ons, en Recht en Vrede zullen elkaar zoenen al over de wereld, en de menschheid zal gilorie geven aan God in den hooge. Ons Vfederland is België meit zijn Vlamin-gen en zijn Walen. Wij minmen het van d'en eenen hoek tôt den andere, en strijden om het weer te krijgen, noch veirminkt, noch met vreemde elementein vermaerderd. Vlamingen reiken wij de Walen de hartelijkste broeder-hand en al wat wij vragen is dat de wantoe-standen waaronder de Vlamingen lijden wel-dra verdwijnen mogen dank aan eene wijze Stampolitiek van den Staat die dus noch verdeele en tegen elkaar stelile, noch trachte te versmelten in een Beulemansbelgicisme, maar de natuur zijner volkeren erkenne en zijn bestuur >en zorgen er op aanpasse. Daarin li,gt de sterkte van het Belgische Vaderland. Een imperialistisch ontvlaamschen, of doen ontvlaamschen, om te belgiseeren, is tegen de natuur ingaan "qui revient au galop," is op machJt bouwen en op schande uitkomen. De Staatspolitiek knoope geheel de Vlaamsche traditie vast aan den Belgischen Staat, zorge dat de liefde voor de moedertaal gebeel kunne opgaan in de vaderlandsliefde waar ze een essentieel besrtajvddeél van zijn moet, huldi-gend d'e stampolitiek door Juffrouw Belpaire vertolkt in den zin : " Hoé Vlaamscher de Vlamàngen, hoe Waaliseher de Walen, hoe schooner Bfelgië." , (Terloops zij hier aangemerfct dat Dr. Léo ? Van der Essen in het oorlogsnummer van " Ons T.»: vem " deze leuze herh-a^lde, histo-risch toelichtte en ten voile bijtrad.) Zoo worde ons Belgisch Vaderland schooner en sterker, huiselijker voor aile zijne ki rider en, rijker in volksbeschaving, in lette-ren >en bunst, voor het aanschijn der wereld. Daar tnachten wij het onze toe bij te dra-geû eens met onze Vorst en Regeering tegein den Duitschen meinieedige, trouw in verde-diging van ons land aan de zijde der Bond-genooten.Zoo helpe God. O De Paus en zijn " Vriend." Een spotprent in "The Passin» Show," geteekend door Thomas Maybank, meenit al-dus den zin der Pauselijke vredes-nota te mogen verklaren: Voortgetreden uit een ge-,, heimzirmige kathedraal, staat daar op de laag'ste trede Benedictus XV, de tiara op de grijze haren, de linkerhand omvattend een kruisstandaard en de rechter hoog opgeheven Ttot zegening van de wereld. Aan zijne zijden laten twee koorknapen wierookwolken vlotten voorbij zijn hoogepriesterlijk plechtgewaad, terwijl achter hen, m het halve duister van het verschiet, de Meph-istopheles-gestalte van Willem II bukkend we.gsluipt. D'eze draagt ■ op het hoofd een Tyroolsche muts met arends-veder en werpt een zijdelingschen blik op ■ den smeekenden vredesmiddelaar... "Zijn vriend in nood," zoo luidt het opschrift. Zijn vriend ! Dat is de Keizer, die uit den nood wordt geholpen door de vredesvoorstel-len van den Paus ! ! Hoe zoo? Wat zegt dan de H. Vader tôt zijn "vriend"? —Keizer, A'I de landen, die gij overweldigd hebt door wapengeweld, zult ge weergeven. Gij zult België herstellen in zijne jiolitieke, economische en militaire onaf-hankelijkheid.—-Maar, H. Vader, ik ben niet overwonnen ; mijn soldàtein houden al die veroverde rijken in hun ijzeren vuist gekneld. ■—-Mijn "vriend," gij zult die weergeven. Gedenk Napoléon ; hij wilde niet luisteren naar den Paus en de wintervorst rukte de wa-penen uit de handen zijner soldaten. —Maar, H. Vader, wij hebben het mijnveld van Briey noodig ; wij hebben het Waalsche • kolenbekkeo noodig ; wij hebben de forten van Lui'k en Namen noodig... —Kom, kom : gij >zoudt de maan wel willen iebben. —Ta, zeker; zijn er "raw materials " in? —Dat's mogelijk. Welnu, "vriend," ge Jkrijgt de maan... als ge ze pakken kunt ; maar ■van België moef ge uw handen terugtrekken : <gestolen goed gedijdt niet. —Vfaar onze Al-Duitschers zeggen dat ze niet kunnen slapen, voordat ze de handels-■haven van Antwerpen en de Vlaamsche kust in hun bezit hebben, want "België r"ag toch geen vooruitgeschoven bolwerk van Engeland tegen Duitschland worden " ; en, als Zee-brugge niet in onze macht is, beheerschen wij den natten driehoek niet tegen Albion: Gott Mtrafe England ! O Engeland, o Engeland, wie gross sine deine Luge! —Niet ziingen : weergeven, zeg ik u ; en ik voeg er nog dit bij : Gij zult Posnaniè van uw rijk laten atsnijden, en Oostenrijk zal Galicië verliezen... Doch geene van die landstreken hebben wij verloren, H. Vader. —Ik weet het wel, maar ge zijt immers mijn " vriend " ? Welnu, wij zullen die stre-ken voegen bij het Russisclj gebied, dat ge bezet houdt, en met al die brokstukken zullen we het "oud kondnkrij'k van Polen " herop-bouwen. Begrepen? Er is nog iets : de 'quaesties van El; as-Lotharingen, van Triëst en Trente verklaar ik open vraagstukken te zijn, en nu zult ge die zaken eens vriendschappeljk met uwe vjanden bespreken, en, indien zulks de vrede van Europa vergt, uwe rijken nog wat laten besnoeien. —Donnerwetter ! En krijg ik dan daar niets voor? DE OVERWINNING OP HET SLAGVELD. Het is niet zeker, dat de Keizer zoo dadelijk de "hulp" zal aanvaarden, hem zoogezegd door den Paus aangeboden ! Wat hebben dan de geallieerden te doen? Te strijden totdat Duitschland redelijke en eervolle vredesvoorwaarden aanneemt. Er zijn er echter, die zich daarmee niet tevreden stellen, of die alfihans meenen dat er geem duurzame vrede mogielijk is, zoo niet "de legende van Duitschlands onoverwipnelijk-heid op het slagveld te niet is gedaan." Zij willen derhalve een volslagen overwinning door de wapenen, een strijd tôt het bitter einde : een verplettering. Wij mogen hier wel, op de eerste plaats, doen opmerken, dat zij, die zulk een eisch uitspreken, niet in Wilsoo een medestander hebben. Vroeger heeft de Président der Vereenigde Staten een pleidooi gehouden voor een oorlogseinde, waarbij noch overwinnaar noch overwonineling zou zijn ; en zelfs uit zijn Belgische geesteîiikcn gevangen te Holzminden : EE. HH. Kare! Van Eecke, onderpastoor van Veldeghem ; Pater Cambier, S.J. (zittend in 't midden) ; Beckers, aalmoezenier der Broeders Maristen te Aarlen ; Bauduin, pastoor in 't Doorniksche ; Mussche, P., professor in St. Louis, Brussel ; P. Dossche, missionaris ; Vermant, professor in St. Lodewb'k's, Brugge ; Vermoor, pastoor, bisdom Mechelen. —Ja wel, mijn "vriend": de "vrijheid der zeeën ! " —De vrijheid der zeeën? Wel, die hebben we al ; onze schepem doorploegen ongebin-derd al de oceanen, en doen al de havens aan. —Zooveel te beter ! Het spijt me, dat ik aan mijn besten "vriend" geen kostbaarder geschenkem kan geven... Of toch, ja, ik zal eens een goed woord voor u doen bij de Engel-schen, opdat ge wederom in 't bezit zoudt komen van uwe veroverde koloniën. De "Daily Mail" zegt toch, dat z'er niet aan hechten uit een " selfish "-gievoel... Maar, dan moet ge beloven er niet met sporen en botten naartoe te gaan ; en geien koorden mee-nemen om de inboorlingen op te hangen, ze niet uitbuiten, want daaraan hebben de En-gelsohen terecht een hekal ! Intusscben heb ik u nog een vriendelijken raad te geven : Bereken eens, hoeveel gij als schadeloosstelling aan België zult uitbetalen. —Schadeloosstelling? Maar, had ik niet begrepen, dat er " condonatio," kwijtschel-ding, moest zijn? —Ja, maar n et voor aile gevallen. Ik kan begrijpen dat gij niet al de schade kunt ver-goeden die gij aan uwe vijandein berokkend hebt; er zou geen roode duit in uw land overblijven. Gij hebt al over de 80 milliard Mark uitgegeven ; van uw overblijvend for-tuim zult ge nog wel een sommetje kunnen uittrekken voor dat arme, onschuldige België, dat ge tooh zoo deerlijk bestolen en uitge-plunderd hebt. —Dan ga ik bankroet ! —O, ik heb een goed middel gevonden om u weedrom rijk te maken. Ge besteeddet jaarlijks zooveel geld aan uw soldaatjes en uw kanonnen. Breek dat eens af- Wat een , winst zal dat niet opleveren ! Zoek voortaan uw beil in een eerlijken handel. —Handel! Kan ik nog handel drijven? Heel de wereld heb ik tôt vijand ; ze zullen mij wol en koper weigeren en me overal bui-fensluiten...—Laat me toe u daarover een ernstig woord toe te spreken. "Vrienden" mag men wel eens een vermaning geven, zegt Cicero : "Ad-monendi saepe amici et objurgandi " ; en zij mogen dit nooit euve! opnemen. Welnu, laat ik het u zeggen : Men vertrouwt u geen zier ; gij breekt uw woord ; gij huichelt ; gij pocht te zeer op uw wapenmacht en trekt dadelijk den sabel tegen aile recht en rede in. Daar-om zullen we het internationale leven eens op een anderen voet inrichten. Het recht moet in 't vervolg staan boven de macht. Er komt er krakeel, dan zult ge dat aan een volkenraad laten vereffenen ; deze zal macht hebben om den weerspannige te dwingen zich te gedragen naar de wetiten der gerechtigheid. —'t Is hard een "vriend" te hebben, die me uit den "nood" helpt ! antwoord op de PauselijEe vredes-nota kan men niet opmaken, dat hij zijn standpunt veranderd heeft. Hij vxaagt, dat het vredes-plan zou "berusten op de goedie trouw van al de betrofcken volken," wat hij niet afhan-kelijk niaafct van een overwinning door de wapenen, doch van de verwijdering eener "militaire instelbng oinder toezicht eener regeering zonder verantwoordelijkheidsbesef." Hij hoopt dat het Duitsche volk " weldra " het bewijs geve van een nieuwen geest, waaruit zou voorspruiten "de mogelijkheid van een door 'verdrag' verzekerden vrede." Wij laten het hier in het middfcn ,of het eischen eener voorafgaande verandering in het regee-ringsstelsel van Duitschland de beste weg is tôt een duurzamen vrede ; wij vergenoegen ons met de opmerking, dat Wilson niet ge-waagt van "eene verplettering van den vijand door wapengeweld. En zou dit werkelijk een zoo gemakkelijke taak zijni? Nemen de geallieerden, zoo zij dit op het 00g mochten hebben, niet te veel hooi op huin vork? Wij moeten bekennen, dat we niet bevoegd zijn om daarover een gezaghebbend woord mee te spreken. Maar wij hebben mannen van kennis gehoord, die beweren, dat Duitschland, zonder eene on-verwacbte inzinking van zijne legermacht, niet in eenige maanden verjaagd zal zijn van de gebieden, die het overweldigd heeft. Want daartoe is het niet voldoende de Duitsche frontlijn hier en daar in te beuken, een of ander deel van den veroverden grond terug terug te winnen, doch eene tastbare beweging, welke het begin van het einde zou beteekenen. Wij mogen het er voor houden, dat 00k Duitschlands hoop op eene ware militaire overwinning reeds voor drie jaar verijdeld werd. Doch velen meenen dat het eveneens voor de geallieerden geen kinderspel zal zijn een volslagan overwinning te behalen op het sla,gveld. Zelfs met de bulp van twee toit drie milldoen Açierikanen, om het Oostersche en Westersche front te versterken, zien zij weinig kans om daarmee klaar te komen over minder dan twee tôt drie jaren. En intus-schen zou het erg geste-ld zijn met de strij-dende volken ; 's Pausen woord over den zelf-moord van Europa zou geen loutere rhetorica beteekenen. Doch wij willen geen Calchas spelem, voor-al in militaire zaken, die niet behooren tôt het gebied onzer bevoegdheid. Stellen we, dat de Duitsche verzekering—die we heden nog lezen in eein huriner dagbladen : "op het slagveld kunnen wij niet verslagen worden" —deerlijk te schande zal gemaakt worden. Heeft men dan daarmee bereikt het doel van dezen oorlog : een duurzamen vrede te stich-ten in Europa? Eilaas, wij vreezen dat men zich hierin vergist. Feitelijk is de legende van Duitschlands onoverwinnelijkheid nu reeds te niet gedaan : een overweldiger, die de wet nieit kan opleggen aan zijn vijandein, is geen eigenlijke overwinnaar, en spottend zal steeds het antwoord van Pierlala klinken op den Duitschen overmoed : Naar Londen gaan wij door Parijs ! Met luchtschip, duikboot: korte reis, Durch Schwêrtgeklirr und Wogenprall ! Aan Marne en IJzer zijn wij al... —Drie jaar ! zei Pierlala. Maar in hun gemoed zullen de Duitschers nooit een neerlaag aannemen, al worden zij gedwongen d« wapenen i.eei u leggta. ituj kend voor de oogenblikkelijlœ macht der vijanden, zullen voorzeker de Duitschers een tijdlang in bedwang gehouden worden. Maar voor de landeigene verdrukking, waaraan zij nu onderworpen zijn door hun autocratisch bestuur, wordt hun dan in de plaats daarvan een juk van vreemde overmeestering op de schouders gebonden. Ik vraag niet eens of die politiek te rijmen is met den uitgesproken wenisch Van Wilson en anderen, die 00k voor Duitschland in de toekomst een plaats willen inruimen in de rij der zoogezegde vrije volken. Ik vraag enkel : is het mogelijk dat die toestand 'lang aanhoude. De nederigheid is niet de hoofddeugd van het Duitsche folk, en een neerlaag zal het voortdnrend aanprik-kelen tot nieuwe krachtinspanning. Knageind op zijnj (gebit, zal het den tijd van onderge-schiktheid benuttigen om zich voor te berei-dein tot weerwraak, en zoo zal het een andere maal een stoornds worden van den wereld-vrede. Niet uit genegenheid voor het euivel-dadige Duitschland, maar uit welbegrepen liefde voor Europa's veiligheid, achten wij daarom een militaire vrede onheilspellend : hij zou de kiemee dragen van nieuwe oor-logen.Want onderschatten wij toch niet de macht van, een volk, waarin zooveel werklkracht ze- N telt, wiens schranderheid niemand ontkemt en wiens zielental gestadig toeneemt, terwijl dat van Frankrijk voortdurend afneemt. De tege.nste>lling is verbazend groot. In 1850 stond Frankrijk aan het hoofd der Europee-sche natiën met eene meerderheid van 1 mil-lioen boven Duitschland ; voor 100 Franschen waren er te diem tijde 97 Duitschers. Nadat Elzas-Lotharingen onder de Duitsche kroon gebracht was, sloeg natuurlijk de verhouding over naar Diiitsohland. Het verschil was nochtans ni«t zeer groot : voor 100 Franschen, 116 Duitschers. Maar het zielental daalde gestadig: in 1912 was de bevolking van Frankrijk enkel de tW'<*e vijfden van diegene van Duitschland : voor 100 Franschen, 168 Duitschers. Zal dit volk, zijne sterkte be-wust, lange jaTen de vernedering eener neder-laag dulden? Dat is erg te vreezen. Zoo Duitschland zich niet innerlijk bekeert—vol-gens de wenschen van den Paus—dan mag men binnen ettelijke jaren een nieuw bloed-bad verwachten. O Officieel Nieuws. Werving van Taalmannen. Ten einde de werving van het groote getal Belgische taalmannen voor het Engelsche leger te verzekeren, doet de militaire overheid eenen warmen oproep tot de vaderlandsliefde der Belgen verblijvende in Engeland. De voorwaarden welke de kandidaat moet vervullen zijn de volgende : vrij zijn van aile militaire verplichtingen of toebehooren tot eene der groepen welke nog niet tot den werkelijken dienst opgeroepen is geworden ; loopend Fransch, Vlaamsch en Engelsch kunnen schrijven en spreken ; lichamelijk be-kwaam verklaard zijn geworden tot den bij-zonderen dienst van taalman ; meer dan 21 jaren en min dan 45 jaren oud zijn. De kandidaten welke te paard kunnen rij -den worden bijzonderlijk gevraagd. Zij moeten hunne aanvraag sturen tot den Generaal-Majoor, A.D.C. des IConings, Hoofd der Belgische Militaire Zending, 35, Grosvenor Place, Londen, S.W.i. Leger-VIaamsch. De minister van Oorlog heeft op 17 Sep-tember een nieu'.ve dagorde rondgestuurd " recommandanit aux officiers et soldats des efforts conciliants pour les conversations entre supérieurs et subalternes." Generaal De Ceuninck stelt als ideaal voor dat iedereen van beide landstalen eene prak-tische kennis zou hebben, en hij doet een be-roep op de intellectueelen in het legeT om deze politiek van verzoening en nationale een-heid (unité) bij te treden. O De Toekomst van den Landbouw. Naar aanleiding onzer mededeelingen over het Natiomaal Verbond tot Heropbeuring van den Landbouw ontvangen we nog volgend bericht : De \herstelliirig van den Belgisch en Landbouw is de grondslag voor een goedjvoope bevoorrading van het land. Zij is ook nood-zakelijk tot de welvaart der Nijverheids- en Handelsbevolking zoowel als van de land-bouwers zelven. Stelselmatig werd onze veestapel wegge-voerd, krachtvoeder&toffen en scheikundige mesten ontbreken teeneinaal en landbouwtui- v gen .zijn vernietigd of versleten. Lr zw «ÇÇ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection