De stem uit België

1216 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 June. De stem uit België. Seen on 03 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c53dz03v5p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

£)c Stem Ëî^Belgte Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 39. Oplage: 15,000. VRIJDAG, JUNI 16, 1916. voor Holland, i fl ; \oor Frankri'jk, 2 S» et, ; prjce R0SSISC1 OFFEISIEF. DE DUITSCHERS NADER SU IEIIIL De vierde trimester van onzen tweeden jaargang. Met Nr. 40 zetten we den vierden trimester van onzen tweeden jaargang in. God zij gedankt om den afgelegden weg. Opdat wij echter ons blad kunnen rechthouden dezen volgenden trimester moet ons meer steun toekomen dan ooit. De papiermarkt in Enge-land kwoteert ongehoorde prijzen. Het zou ons nochtans, en onze vrienden niet min, zoo erg spijten moesten we onze werken en ons bulletijn inkrimpen. Daarom durven we, na raadpleging van vrienden. den abonnementsprijs brengen op wat hij vroeger was, namelijk 1/9 voor drie maanden. De prijs van het afzonderlijk nummer is l.'d. Wij dringen er echter op aan dat aile de vrienden van ons werk zich abonneeren zouden. Ondanks onze beste zorgen komen nog vele pakken te laat te hun-11er bestemming, hetgeen ons telkens veel schade berokkent. Het spijt ons zeer die vermeerdering te moeten invoeren, maar wij meenen dat iedereen begrijpen zal dat het van het allergrootsche belang is voor onze landgenooten in Engeland, voor onze Vlaamsche landgenooten in 't bijzonder dat onze werken en ons orgaan blijven voortbestaan. , Aan allen die ons steunen willen onzen innfgsten dank. Dees nummer is bij gebrek aan papier en hoogere onkosten op 8 blz. slechts, getrokken. Vele heer-lijke stof, (Soldatenpennen. Documentatie, enz.), is daarom moeten blijven liggen. Wij hopen de vol-gende week weer op 12 blz. te verschijnen. Wie kan, steune ! Mogen we de inschrijvers wier abonnement vervalt verzoeken ons deze eerste dagen een postal order van 1/9 te willen zenden? De abonnenten, * die in Frankrijk verblijven, sturen ons hun 2.25 fr. op, in Intemationaal post-mandaat, en niet in postzegels. Op die wijze sparen zij ons veel werk en nuttelooze onkosten. O De Hoogste Wet. Het smalen op de Brieven onzer Bisschop-pen gaat in Duitschland nog steeds voort. >ïiet enkel keurt men het af, dat Katholieke bladen in neutrale landen het gezamenlijk schrijven van ons Epiacopaat hebben over-gedrukt—wat'beschouwd wordt als een erger-nis ;—doch men maakt vergelijkingen en stelt de zoo "zoet-christelijke taal" der centrale kerkvorsten tegenover het zoogenaamde "chauvinisme " onzer Belgische bisschoppen. Het zijn leeke woordvoerders in de Duit-sche Pers, die aldus oordeelen ; ook blijken zij weinig kennis te hebben van de hoogere beginselen van onzen godsdienst-. Daarom wenschten wij wel eens aan te toonen, dat de meest aangevochten Brief, het beroemde gezamenlijk schrijven onzer bisschoppen, den hoogsten geest van christelijkheid ademt en verre uitstaat boven al de kerkelijke schriften in de centrale landen verschenen tijdens dezen oorlog. En zoo sommige lezers zich mochten vervelen, dewijl wij zoo dikwijls op de woor-den onzer kerkvorsten terugkomen en. steeds op hetzelfde aanbeeld hameren, dan zullen we doen opmerken, dat wij het van gewicht achten hen met aandrang te wijzen op een der gewichtigste daden in dezen wereldoorlog, die bestemd is om een eeuwenlangen naklank te hebben in de kerkelijke geschiedenis. Daarom past het niet, dat wij ons laten over- stemmen door Duitsche hekelzucht. * * * Die Brief onzer bisschoppen, waarin het Duitsche chauvinisme niets heeft willen zien dan een politiek manifest, voert ons integen-deel op tôt de hoogste kruinen van het chris-tendom. Wat immers is de kern van Jezus' leering? Het is de liefde, de liefde waaraan aile andere geboden, aile uiterlijke plichtple-gingen ondergeschikt zijn. En het is om die liefdewet te doen heerschen boven haat, las-ter, gramschap, wraaklust, zonde, dat onze bisschoppen hun stem hebben verheven. Wel zeiden de Duitschers, na het recht van België te hebben vertreden en het bloed van duizen-den te hebben vergoten : Weest nu zachtzin-nig, vergeet, vergeeft ! Berust in uw lijdens-lot, dat de oorlog onvermijdelijk medebrengt : dat betaamt christenen ! Beoefent onzen H. Godsdienst en neemt een voorbeeld aan ons. Ziet, hoe wij de harten opheffen ten hemel ; hoe'wij het volk ter kerke roepen en doen aanzitten aan de Tafel des Heeren ; hoe wij de beoefening van den godsdienst aanwaklce-ren bij onze vrome soldaten ; hoe wij ze ver-gaderen rondom onzen Kardinaal, bij het opdragen van het H. Offet... Dat is voor-zeker stichtend ; en geen woord zal ons ont-vallen tegen het volbrengen der christelijke plichten. Maar dat is niet ailes ; dat is niet de eerste, de voornaamste plicht, dien de christen te vervullen heeft : de liefdeplicht, de verzoening tusschen vijanden gaat voor. aan ! "Zoo gij uw offer wilt brengen op het altaar... ga dan eerst u verzoenen met uwen broeder." Zoo luidt het voorschrift van Christus. Men zou zeggen, dat er geen hei-liger plicht bestaat, dan aan God zijn liulde te brengen. Ja wel, zegit de Heer : ga u eerst verzoenen met uwen broeder. "God ver-smaadt zijn eigen eer, zegt de H. Chrysosto-mus, om de liefde tôt den evennaaste te her-stellen " ; Hij gebiedt ,rdat men zijn eere-dienst onderbreke, opdat de liefde hersteld worde, en hij doet ons daardoor verstaan, dat het aangenaamste offer hetwelk men hem kan aanbieden, is : een vreedzaam en zachtzinnig hart, een ziel met heilige verzoeningsgezind-heid."Die liefde te herstellen, die verzoening te bewerken, was het pogen onzer bisschoppen. Rondom zich zagen zij het lijden en de ver-zoeking tôt zonde : een " gemarteld " en "wreedaardig gepijnigd" volk, "beschu\digd van misdrijven, die het nooit begaan heeft" ; " slechts met geweld kan het vervloekingen versmooren in de keel " ; geen hart "of het trilt van verontwaardiging " ; "de haat—on-eindig droevigar dan politieke verdeeldheden en stoffelijke verwoestingen—hoopt zich op in de harten, geschapen om elkander lief te hebben"; "schandalen worden gewekt en gedachten van blasphemie ontstaan..." Die toestand, oordeelen onze bisschoppen, mag niet voortduren, en daarom dringen zij er op aan, dat de noodige en heilige liefdeplicht vervult worde. "Aan. ons, herders onzer volken, is de zending opgelegd, om den last dezer booze gevoelens te verlichten en om de gerechtigheid, de eenheid, de onder-linge liefde van aile kinderen in het groote katholieke gezin weer in haar thans geschokte grondslagen te herstellen." En daarom wen-den zij zich tôt hunne ambtbroeders. " Is het niet uw PLICHT—zoo durven zij vragen— een plicht van naastenliefde en van strikte rechtvaardigheid, om u zelf inlichtingen te verschaffen en de u toevertrouwde geloovigen in te lichten...?" Gij zijt ons "die voldoe-ning verschuldigd krachtens de katholieke liefde." Ja, het is niet enkel een recht verzoening te bewerken : het is plicht ! .Een plicht, waarvan geen levend mensch iemand ontsla-gen kan. Stellen wij zelfs, dat wij Belgen, uit heldhaftige edelmoedigheid, vergiffenis hadden geschonken aan de moordenaars van ons volk, dat vermindert geenszins het vervullen van den zoenplicht aan de zijde onzer vijanden. Het is niet in onze macht hen het volbrengen van dien plicht kwijt te schelden, dewijl, merkt Bossuet op, het betalen van die schuld op een titel berust, die niet afhanke-lijk is van de menschelijke macht. Wij zijn immers elkander liefde verschuldigd voor zoover.re wij leden zijn van Jezus Ohristus, met Wien wij één lichaam uitmaken. En als zoodanig mag men niet verzaken aan hetgeen ons als ledën toebehoort, dewijl die hoeda-nigheid de eer raakt van Christus zelf. Het is derhalve niet geoorloofd er afstand van te doen ; de oneer zou terugvallen op gansch het christen lichaam, ja op het Hoofd zelf, die Christus is. Meer nog. Het was de plicht onzer bisschoppen de vervul'ling van dien liefdeplicht te EISCHEN ; en zij konden zich daartoe niet beter wenden dan tôt hunne ambtbroeders, die door diezelfde liefdewet gebonden zijn. De natuur der liefdeschulid is van dien aard, dat er verpliohting bestaat de aflossing daarvan te vragen, dewijl men zelf de liefde zou verbeuren, zoo men ze niet van de tegen-standers eischte. Een. redeneering van den H. Augustinus zal dit duidelijk maken. Is men u geld verschuldigd, dan geeft ge blijk van liefde, wanneer ge de betaling kwijt-scheldt : het tegendeel, zegt hij, geschiedt met de liefde ; nooit schenkt ge die oprecht, zoo ge niet evenveel zorg besteedt om die te eischen, als ge edelmoedig geweest zijt om die te schenken. En hij geeft daarvan deze bewonderenswaardige reden, die geheel zijn genie kenschetst en mede den g;eest van Jezus Christus uit wiens Evangelie zij genomen is. Het geld immers, dat gij schenkt, zegt hij, brengt voordeel aan dengene, die het ont-vangt, en gaat te loor voor hem, die het geeft. Dit is niet het geval met de liefde : deze verrijkt veeleer dengene, die ze weer-geeft, dan dengene, die ze ontvangt. Het is dan een weldaad, die men bewijst aan zijn medebroeders, wanneer men van hen die schuld afeischt, waarvan de aflossing hen heiligt. Het was dus geen loutere vaderlandslièfde, die onze bisschoppen bezielde, toen zij hunne smeekbede naar Duitschland opzonden. Zij vervulden den hoogsten plicht der christelijkheid. En al konden zij voorzien, dat de vervulling van dienzelfden plicht bij de Duitschers moest gepaard gaan met het neerleggen van hun nationalen trots, dat mocht onze bisschoppen niet weerhouden hunne broeders uit te noodigen om zich door die christelijke overwinning in deugdzaamheid te verrijken. Men is echter niet ingegaan op het Bel-gisch voorstel. Ter verontschuldiging daar-voor kan men niet als reden doen gelden, dat het nog niet de gepaste tijd was. De liefdewet, zooals onze bisschoppen doen opmerken, staat boven de wereldsohe geschillen ; de ver-zcjpning, voortgebracht door den triomf der waarheid, eischt spoed. De H. Paulus kon niet begrijpen, dat een christen, een kind van den vrede en de liefde, een zachte nacht-rust kon genieten, zoolang zijn hart etteide jegens zijn broeder. Daarom vermanend, zeide hij : "dat het zonnelicht niet onderga over uwe gramschap." Want hoe langer men de verzoening uitstelt, hoe meer de vijand-schap ongeneeslijk wordt. De gramschap wordt haat ; en de haat sluipt als in 't bloed der aderen en verkankert het hart. Intusschen hebben wij niet te onderzpeken, welke de oorzaak mag zijn, dat onze bisschoppen aan doovemansdeur hebben geklopt. Maar zeker is, dat het den Belgen aangena-mer ware geweest te vernemen, dat een Duit-sche kerkvorst een zoenreis had ondernomen naar Mechelen, dan te zien, dat hij "zijn „ purper is gaan mengen met het sabelrinkelen onzer overweldigers " te Brussel. De wonden blijven nu ongeheeld. O- Belgische en Duitsche Katholieken. Onze houding tegenever de Duitsche Katholieken hebben wij meer dan eens principiëel aangegeven. (Zie b.v. "De Stem," I, Nr. 44, Nr. 50, e.a.) Sindsdien is er, helaas, bitter weinig aan te wijzigen geviallen. Mochit het werk der " Pax-Informationen " op hun actief, dat van Rosenberg e.a. moest op hun passief worden bij^eschreven. In het. Juninummer van het flink nieuw katholiek tijdschrift " De Beiaard " schrijft Dr. Frans van Cauwelaert : "Ik weet niet, wat de toekomst brengen zal, maar zonder eenig voorbehoud verklaar ik, dat wij, Belgische katholieken, voorloopig geen reden zien om onze Duitsche medege-loovigen meer te ontzien dan hunne anders-denkende landgenooten en geen lust om nu reeds lang® hen de roode kloof te overbrug-gen, welke gaapt tusschen ons beider naties. Deze scherpe afscheiding moge, buiten ons land1, worden betreurd, maar het is geenszins onze schuld dat zij is ontstaan, en al willen wij ze niet vernauwen, wij hebben ook tijdens den oorlog niets gedaan om ze te verbreeden. De zaak is eenvoudig deze : wij herkennen de Duitsche katholieken niet uit hunne mede-burgers ; wij onderscheiden ze aan geen enkel kenmerk onder de bonté menigte. Hoe wilt gij dat wij ze zouden opzoeken? De Duitsche Katholieken hebben zich aan ons, Belgen, alleen vertoond aan den heidenschen kant, en daar doen zij zich even hardvochtig, even gewelddiadig, even hebzucbtig, even geweten-loos voor als de beruchte jonkerpartijen uit het Pruisische Oosten. Geen enkel woord van zedelijk protest tegenover de schending van onze grenzen, geen woord van vertroos-ting in onze onnoemlijke smarten, geen woord van verweer tegenover de onteering, welke op aile leden van ons volk is beproefd geworden. Integendeel. Zij hebben gezocht en zoeken nog om met behulp van theologie en moraal het onrecht om te keeren, dat ons is. aange-daan ; zij hebben, met .de stilzwijgende goed-keuring en onder de hooge bescherming van het Duitsche Episcopaat, gewedijverd met de fanatieke organen van het nationalitisch afgo-disme, om onze geestelijkheid en onze ver-moorde borgers te besmeuren, zij hebben in strijd met internationale wetten en mensche-lijkheid het meest roekelooze gebruik gepre- difct, van aile ten gebode staande vernielings-middelen ; zij hebben de theorie van de ailes verrechtvaardigende Kriegsraison tôt hare verste consequentie's opgevoerd, en op elke vergadering van den Rijksdag treedt Spahn als de Shyiock der burgerpartijen naar voren, 0111 ons in staatkundigen zin het hart uit het lijf weg te snijden. "Wij willen België staat-kundig, militair en economisch in onze hand hebben." "Wie of in dat ailes eenen katholieken grondtoon kan terugvinden? Men. verwon-dere er zich dan ook niet over dat wij ons afwenden van de lokstem onzer over-Rijnische geloofsgenooten, want dezen hebben zich, in zedelijk opzidht tegenover ons, lager gezet dan de meest ongeloovige sociaal-democraten. "O/ize Bisschoppen hadden dan ook het recht in hun gezamenlijk schrijven hun verontwaardiging uit te spreken over de ergernis. door de Duitsche katholieken gegeven, en het eerste woord van berouw te vereischen en eerherstel, vooraleer door vergiffenis en verzoening, de mogelijkheid tôt toenadering tus-schen ons kan worden geopend. "Dit woord is vooralsnog niet gesproken. Ilet verwondere dus niemand, dat wij onze harten gesloten houden." o "De Tijd" en België. Geen enkel neutraal daigblad heeft meer de Belgische zaak voorgestaan dan "Do Tijd." België is aan dat blad groote dank-'baarheid schuldig. Zijn oorlogskorrespon-dent Mokveld, wiens artikelen in boekvorm verschenen: "De overweldiging van Belgié " is van aile neutralen de ergste aanklager van Duitschland. De schrijver heeft dat boek naar onzen Koning gestuurd en volgend schrijven geda-teerd van. 30 Mei teruig ontvangen : "Waarde Heer, "De Koning is uiterst verheugd over de blijken van sympathie, welke Zijn volk in deze droevige omstandigheden vanwege d« onzijdige naties te beurt vallen. "Het is dus Zijne Majesteit aangenaam geweest het boek te ontvangen, waarvan gij Haar een exemplaar hebt aangeboden. "Ik ben belast u den dank van onzen Vorst te betuigen voor uwe vriendelijke oplettend-heid, alsmede voor de roerende liulde, welke gij aan de loyaliteit van België gebracht hebt. "Aanvaard, waarde heer, de verzekering mijner bijzondere hoogachting. "De secretaris (w.g.) J. Ingenbleek." * * * Ondertusschen is voor zeker dagblad van Le Havre "De Tijd" nog altijd een Duitsch blad. In zijn Nr. van 4 Juni schrijft "Le XXe Siècle": "Donc, M. le Doktor Franz van Cauwelaert est reproduit et applaudi par le "Tijd," une des feuilles hollandaises qui ont le mieux servi, depuis le commencement de la guerre, l'Allemagne et le Kaiser." HOTEL DES ALLIÉS HOTEL BUCKINGHAM, Charing Cross, Strand. INGANG, 28, BUCKINGHAM STR. LUNCH 1/9. Soep. Visch. ENTRÉE. Tusschenspijs. Kaas. DINER 2/3. Van 6 tôt 9 uur, Uitmuntende Belgische keuken, Katners-baden, ist klas ontbijt, ver-lichting van af 4'6. Pension : Bijzondere prijzen voor de heeren officieren in verlof. Rrgîstpred at the General Fost Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 26T.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods