De stem uit België

866 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 March. De stem uit België. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j100g3z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Buteel: 21, RUSSELL SQUARE L0NDON, W.C. Téléphonai Muséum 2S7. De Stem VOOK GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cfs. Voor Holland : 1 Q. Voor Frankrijk: 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaarcrang, Nr. 27. Opiage: 10,500. (Biz. 1371-1382.) VRIJDAG, 23 MAART, 1917- Registcred at G.P.O. as a Nawspaper. 12 blz. 1 *4d. Onze Toestand. Van vele kanten is er vriendeohulp opge-\ daa.gd. Vooral hebben wij danJc te wijten aanansziusterblad "De Belgische Standaard," : die in zijn nummer van 15 Maart te onzen behoeve, geheel uit eigen initiatief, een. op-roep deed ; welke oproep niet zonder ant-woord gebleven is. We zijn 00k dank ver-schuldigd aan de EE. HH. Aalmoezeniers van Glasgow en vele anderen die we een voor een hier niet noemen kunnen. Van ééne zaak hangt nu ons regelmatig verschijnen af : dat aile onze inschrijvers ons getrouw blijven ondanks de prijsverhooging die komt vau 1/9 op 2/ voor de driemaande-..jiosche insehrijving. (Voor Frankrijk is de pnjs van 2.25 fr. op 2.50 gebracht.) Voor onze soldaten en aalmoezeniers blijft de prijs dezelfde (1.50 fr. per abonnement). Geraken we eenmaal de moeilijkheden door, dan bren-gen we onzen prijs op 1/9 terug. —Met dit Nr. 27 begint een nieuwe tri-i mester. De abonnenten die hunne inschrij-| ving te vernieuwen hebben, gelieven zonder i verwijl 2/ in postal order in te sturen, opdat ons verdere onkosten van verwittiging mogen gespaard blijven. AANMERK1NG.—Ten einde den Vasten-brief van Z. Em. den Kardinaal in zijn geheel b kunnen geven, hebben wij de voortzetting van Richard Rolle's Overwegingen, en het tweede artikel van E. P. Callewaert over Vlaamsche volkskracht, e.a. tôt volgende week verschoven. VERBETERING.—We bedankten verleden week de "Westminster Chronicle " voor het leenen van het portret van den hertog van Norfolk. Men gelieve te lezen "Westminster Cathedral Chronicle." O Vastenbrief. _ Woorden van zedelijke en christelijke opwekking. I. Zedelijke grootheid van de Belgische natie. 1s het wel noodig u moed in te spreken? En als ik zeg "u" dan denk ik, voorzeker, op de eerste plaats aan de bestendige lotge-nooten van ons onheil, maar mijne gedachte strekt zich 00k uit, over de grenzen ouzer bezette provincién, tôt onze uitgewekenen, onze gevangenen, onze weggevoerden en onze soldaten. Broeders udt ons léger van Luik, Haelen, Antverpec, den Yzer en Yperen, van Kame-roun em Oost-Afrika, gij z:jt onze allereerste moedbezorgers. Op den zen Augustus 1914, zijt gij uit den schoot van ai onze adellijke familiên met een bewonderenswaardige geest-drift opgestaan, voor het aanschijn der wereld getuigend dat in België de adelstand zijne erfelijke beteekenis bleef be&ouden ; de bur-gersklaason, die stevige grondslagen van de naue, zijn aan uwe zijde opgerezen ;—van een eenvoudigen beambte onzer stad Meche-j Un staan de zes zonen aan het front ; —'het volli heeft insgelijks zijn aandael vrij wiili-gers geleverd, met des te meer verdiensten [ daar hun vertrek een smartelijke leemte in het huisgezin kwam delverf; krijgsaalmoeze-niers en ziekenverplegers hebben om strijd hunne diensten aangeboden en waargeno-men; de Regeering, sinds twee en half îaar, vervult hare taak met eene door niets aan te tasten manhaftigheid ; onze wenschen verge-zellen die dapperen ; allen maken eene eere-I wacht uit, trouw en trotsch, rond den edel-moedigen Vorst, die van het plekje gronds dat van zijn koninkrijk overbleef, aan België en aan de wereld het volmaakte voorbeeld geeft van onverwinnelijke lijdzaamheid en van vertrouwen in de toekomst. Zij die strijden voor de vrijheid der belgische vlag zijn dapperen. Dapperen 00k, de geïnterneerden in Holland en Duitschland, die hunne met k et en-en beladen armen ten Hemel opheffen voor het Vaderland. Onze verbannen landgenooten, die in stilte den druk hunner afzondering verdragen, dienen F naar hun best vermogen, het Belgisch | vaderland, evenals al die zielen die, hetzij i achter de kloosterwanden, hetzij in de inge-j togenheid van den huiselijken haard, bidden, weenen, zwoegen, verbeidende de terugkomst ; der afwezigen en ons aller verlossing. Wij hebben de machtige stem van de echt-j genooten en moeders vernomen : onder haar i saikken, smeektan zij God den moed en de E eeretrouw hunner mannen en zonen, met 1 geweld weggevoerd naar de werkplaatseti van I ^en vijand, hoog te houden. Men heeft die [ dapperen, op het oogenblik van hun vertrek, i hunne krachten zien verzamelen om hunne 1 gezellen moed in te spieken of om, met eene f uiterste inspanning, het njationa-al lied aan I te heflen; wij hebben hen, na hunne terug-[ gezien, bleek, uitgemergeld, mensche- lijke wrakken gelijk : terwijl onze oogen, f in" tranen bevochtigd, hunne uitgedoofde . blikken trachtten te ontmoeten, bogeu wij [ uiep voor hen neder, want, zonder dat zij het [ zelf wisten, vertoonden zij ons een nieuwen, > onvermoeden kant van de heldhaftigheid ! onzes valks. Is het wel noodig, na dit alla3, u mosd In te spreken? Ja, »r liggen wel schaduweo op het tafereel . dat ik daar afsch»ts ; hier en ginder werden er door dt onzen zwakhedec bedreven die ons mo»ten doen blozen ; ik bedoel thtns niet —het waze goed in acht genomen—die hand-vol werklieden die, uitgeput door de ontb»-ringen, versiteven van de kouds of onder d« slagen verpletterd, ten laatst» een woord van oad»rw»cpinj| ma hunne lipp«a o*t- vallen : '1'! menschelijke wilskracht is niet grenzenikios ; maar ik heb op 't 00g, tôt mijn spijt, die erckele trouweloozen die niet opzien tegen de winstgevende roi van. verklikkers, kruipers en bespieders, of die enkele ver-dwaalden die niet beschaamd zijn uit de ellende hunner landgenooten winst te slaan. Gelukkiglijik, van uit de verte der geschie-denis aanschouwd, zullen die vlekken vootr 't 00g verdwijnen, en, tôt opleiding van de toekomstige geslachten, zal alleen overblijven het grootsche schouwspel van een volk van zeven millioen zielen dat, niet enkel, met eenparige begeestering, des avonds op den 2en Augustus, met wilde dat men, al was het maar een oogenblik, over zijne eereplicht redetwistte, maar dat, gedurende ruim dertig maanden lichamelijk en zedelijk steeds toè-nemend lijden, op de slagvelden, in de militaire en burgerlijke gevangemssen, m bal-lingschap, onder eene ijzeren overheersching, II. Christelijke grootheid. Edoch, mijne Broeders, wij hoeven oins hooger te verheffen. De natuurlijke zedelijke deugden zijn, on-getwijfeld, achting waard, en dwaas ware hij die haar zijne bewondering zou weigeren. In beroerde tijden zijn er weleens overdre-ven geesten opgestaan, die de menschelijke natuur, hare vermogens, hare werken mis-achtten. Maar Christus en de Kerk behan-delen ze met eec. Onze Heer Jésus Christus is de natuur niet komen. verdelgen, maar harê toevallige afwijkingen terechtwijzen, ze boven haar zelve verheffen. Heeft Griekanland aan de wereld geen geniale denkers geschonken? Is de wij-siheid van het oude Rome niet spreekwoordelijk geworden? Heeft de heidensche kunst geene meesterstukken voortgebracht, door de christelijke geslachten voortdurend bewonderd en nagebootst? De groote Pausen Léo XIII en „ „ t J DE MARTELAAR VAN GELRODE. ten van hen, de pastoor van Gelrude, 15 naar aile waarschijnlukheid aïs martelaar gevallen." (Kard. Mercier): E. H. Dergent (|22 Augusti 1914). Zie De Stem, I, Nr. 21 (12 Februari 1915). Naar de kunstteekening van M. A. Van Mechelen. op onverstoorbare wijze meester van zich zelf blijft en zich nog geen enkelen keer overgaf tôt de klacht : Het is te erg ! "t Is nu genoeg ! In onze jonge jaren deden onze leeraaxs in de geschiedenis ons, te recht, Leonidas met zijne driehonderd Spartiaten bewonderen, die, liever dan hun beiioud te zoeken in eene gemakkelijke vlucht, zich door het leger der Perzen in den bergpas der Thermopylen lie-ten verpletteren. Zij wekten onze geestdrift op voor de zesihonderd dapperen uit de stareek van Franchimont, die, na des nachts, er hunne vrijheid en hun leven bij wagende, de legerkampen van Lodewijk XI en van Karel den Stoute te zijn doorgetrokken, allen om-kwamen in eenen aanval uitgevoerd met bijna waanzinnige vermetelheid en met wanhopi-gen weerstand. De leermeesters van het op-komend geslacht zullen feiten kunnen aan-halen die heel wat levendiger den krijg^s-heldenmoed en de vaderlandsliefde voor de geesten oproepen. En mogen -wij niet ver-hopen dat 00k ons geslacht de gedachtenis zal blijven bewaren van de eendracht welke het heden bewerkt, en dat er morgen bij allen een inniger verlangsn naar nationale eenheid zal bestaan, minder persoonlijke wrangheid in den gedachtanstrijd, een rniB-der afgsdongen eerbi«d voor het burjerlijk •a het g«astelijk gezag, kort, «en meer alge-y mesne getrouwh«id, aoowel in het opsnbaar als in de innigheid der ziel, aan onze leaze: "Eendracht is maeht," weerklank van 's Hee-ren woord: "Ut omj«s unum sint (1). Moch-ten zij aile» slechts één uitmaken " ? (1) Jo. xvii, 2t. Pius X hebbeo de classieke letteren onder hunne bescherming genomen tegea hen die er het christelijk onderwijs wilden van be-rooven, en in eenen zijner meesterlijke we-reldbrieven heeft Léo XIII aan de katholieke wijsgeeren uitdrukkelijk aanbevolen voordeel te trekken uit andermans wetenschap en ge-dachten, om 't even waar zij worden aange-troffen.Het versrtand is niet, van de bepaling uit, christelijk, evenirnn als de gezondheid des lichaams, de geschikthedd tôt den arbeid, de ondernemingsgeest, de wilskracht, de rijk-dom. Deze gaven der natuur zijn zelfs niet met de deugd verbonden. God neemt er behagen in, zegt het Eviangelie, het licht en de warmte van zijne zon en zijn weldoenden regen te spreiden over de goede-n en ov-er h an die het niet zijn. (1) Wat de zedelijke deugd betreft,—de dap-perheid, bij voorbeeld, de standvastigheid, de menschlievendheid, de vaderlandsliefde onder hare menigvuldige vormen,—zij ver-dient met dankbaarheid en eerbied te worden begroet, overal waar zij komt te blijken. Het christendom bezit haar niet bij uitslniting van anderen. De natuur is. daartoe niet on-bekwaam en, daarbij, de bov»nnatuuTlijke gratiën zijn niet uitsluitsliik voorbehouden aan de leden der katholîeke Kerk. Weest trotsch op uw geloof, voorzeker, maar doet de» Farieeër ai et »a die bt op roamde aas de overige memschen *iet ts geîijkan, sn van zijne hooçte nederzag op den armen tolle-naar, dien de God va» bsrmhartigheid met (r) Matth., t, 45. welgevallen aanschouwde. "Waardeert overal "en bij eenieder, zegt de H. Paulus, wat waar "is, eerlik, rechtvaardig, onberispelijk, " beminnelijk en lofwaardig ; waardeert do "deugd." (1) Bemint en vereert uwe bro-e-"ders, zegt hij elders, betuigt elkander voor-"komendheid, 'diligentes, honore invicem " praevanientes ' (2) ; beter nog, weest zoo " ootmoedig, te den^ken dat de tiaaste u over-"treft; gij zult er toe komen u daarvan te "overtuigen, indien gij, in stede van beihagen "te scheppen in hetgeen er goeds in u is, ei u "op toelegt op te merken wat er goeds is bij " de anderen : ' in humilitate superiores sdba "invicem arbitrantes, non quae sua sunt "singuli considérantes, fed ea quae alio-" rum '." (3) Niettemin, mijne Broeders, ontbreekt aan de deugd, wanneer zij niet door de christelijke liefde wordt ingegeven, haar voornaam-ste bestanddeei. Het is, inderdaad, niet vol. doende het goede te plegen, men moet het op een goede manier doen : welnu, dat is enke-lijk dan het geval, wanneer men het verheft tôt eene volmaaktheid wiaardoor het verdiens-telijk wordt voor het eeuwig leven. De H. Augustinus heeft het aanzisnlijkste deel zijner leerkundige schriften en twistreden ge-wijd aan het vaststellen van deze grondwaax-heid, ten overstaan van de rationalistes uit zijnen tijd, met name de Pelagianen of halve-Pelagianen,—te weten, dat alleen de werken door de liefde ingeboezemd,—dat wil zeggen, dor de liefde tôt God en de liefde tôt den naaste om God,—bij machte zijn om voor ons de deur des Hemels te ontsliutên. De H. Kerkleeraar duldt niet dat men, onvoor-waardelijk, "deugdzaam" heete, eene daad die slechts natuurlijk goed is. Ailes te za-men genomen, zoo schrijlt hij, "is de deugd "een en hetzelfde als de liefde. want zij be-"staat hierin dat men beminne wat moet "worden bemind. 1 Virtus est chantas, qua "id quod diligendum est, diligitur (4) Werkelijk, heeft de Zaligmaker zich niet beijverd c*m ons te zeggen en te herhalen, dat de geboden Gods zich Laten samenvatten tôt de wet der liefde? En zegt de H. Paulus niet dat "beminnen, heel de wet volbrengen is," "plenitudo ergo legis est dilectio?" 15) Het christendom heeft de zedelijke grootheid laten bestaan, maar het heeft ze metee» verbeterd, vervolmaakt en doen stijgen tôt op het verhevenste toppunt waar zij in-on-middellijke aaaraking is met God. De ziel, in het bezit van de liefde, leeft het goddelijk leven mede God leeft in haai, zrj in Gol. Jésus Christus is de levende band tusschen haar en de allerheiligste Drievuldigheid. Voortaan is de natuurlijke beoefening van de zedelijkheid, van de godsvereering onvol-doende ; God aanvaardt die niet meer. Het is door Christus, die op bovennatuurlijke wijze in onze ziel de uitstroomingen van zijn leven uitstort; het is met Christus, het is in Christus—" Per Ipsum et cum Ip90, et in Ipso "—dat moeten opstijgen tôt God den Vader almachtig, in de eenheid des H. Gees-tes, voor immer, in den tijd en in de eeuwig-heid, aile eerebetoon en aile glorie : " Per "Ipsum et cum Ipso et in Ipso, est tibi Deo " Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus "Sancti, omnis honor et gloria, per oninia "saecula saeculorum." (6) Hoe grievend is het te denken, mijne Broeders, dat zooveel lijden, sedert weldra drie jaren onderstaan door zooveel millioenen onsterfelijke zielen, voor een misschien aan-zienlijk getal onder haar zoude verloren zijn voor de eeuwigheid ! De glorie welke het geluk der wapenen bekroont, is benijdetis-waard, gewis ; de heldenmoed die blijkt in het geduld, in de ontberingen, in het verlies van de vrijheid en tôt vôôr het aanschijn der dood, is bewonderenswaard, voorzekeir ; maar zouden de bewerkers van die glorie, de hel-den van die schitterende daden niet te bekla-gen zijn, indien zij, op den drempel der eeuwigheid, eensklaps staande voor oppersrte werkelijkheden waaraan zij zouden geweigerd hebben te gelooven, wanhopig, moesten be-lijdem : "O, dwazen die wij waren ! Dit uit-"gewischte leven der chrisitenen die ons 6m-" ringden, hielden wij voor dwaasheid ; wij "vonden hun lot niet schitterend genoeg, an " zie ! tihans zijn zij geschaard bij de kinderen " Gods en in de zegevierende vergadering der "heiligen. Wij hebben ons dan vergrepen! "Wij hebben den weg der waarheid n<et ge-" volgd, onze oogen hebben het licht der " rechtvaardigheid niet erkend, de zon van "het begrip is voor ons niet opgegaan. 'Nos "insensati, vitam illorum aestimabamua in-"saniam et finem illorum sine honore. Ecce "quomodo computati sunt inter filios Dei, et " inter sanctos soirs illorum est. Ergo erra-vimus a via veritatis, et justitiae lttmen non " luxit nobis, et sol intelligentiae non est ortus "nobis'." (7) Zij die aan den anderen kant van den scheidsmuur des tijds staan, onze overlede-nen van gisteren en eergisteren of die uit de veirleden eeuwen, zouden ons wel gaarne eenen bode willen sturen, om ons datgene te melden wat de rijke vrek voor de zijnen vroeg : Gij beschikt nog over eenen levens-tijd, gij vindt nog in uw bereik den biechtsitoeil (1) Pkilipp., iv, 8. (2) Rom., rii, 10. (3) Philipp., xi, 3-1. (4) Epiât, ad S. Hiercniymum, 567a, uitg. Vives. (e) Rom. xiii, te. (6) Slot van den Catto» Aet Mis. (7) Sap. v, 4-6.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods