De stem uit België

863 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 April. De stem uit België. Seen on 17 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9p2w37mj4f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Reohtcrcd al the Gen Office as a Neiesfieper LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. 1s. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 28. VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze Soldatenbrieven. Nieuws uit het Vaderland. Paaschplicht. gTT De Belgen kunnen hun paaschplicht in Engeland volbrengen van Assche Woensdag tôt Beloken Paschen. Dat allen, ook de meest afgelegenen, al het mogelijkè doen om die groote chrlstelljke pilcht te vervullen. Prlesters die Vlaamsch en Fransch spreken houden zlch ter beschikklng dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vlnden. Men bevrage zlch ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor Assche Woensdag en Goeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Liverpool en de blsdommen van Newport en Salford waar vleesch moet gederfd worden op al de vrlidagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De YVachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen : " ledere Belglsche famille zal zorgen de noodlge Inllchtlngen te bekomen van den Belglschen prlester die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zU door het stipt onderhouden der geboden God s, door het bijwonen der heillge Mis zoo veel het mogelljk ls, door het dlkwijls en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard Igheld doen en Gods oneindige bermhertlgheid afsmeeken over ons dlerbaar vaderland , dat onze ultwljkellngen den herdertijken brlef van Z.E. den Kardlnaal Mercier lezen en overwegen en zlch schikken naar die vaderlljke vermaningen ledere famille zou een afdruksel van dlen brlef moeten hebben. Dulzende zlin er van rondgestuurd, er bHJven er nog dulzende ter beschikklng der ultwljkellngen : dat de prlesters er mil vragen, Vlaamsche of Fransche; zU zullen hun gestuurd worden." A. DE WACHTER, Vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects :— 1 . To provide them with a weekly news- paper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaatse te komen. Indien er in de omstreken een Engolsche Roomsch katholieke priester is Eerw. Heer Jos. Holthoff, ridder der orde van Leopold II., met Rev. Father Van Meenen, pastoor te Southend-on-Sea en diens broeder. (Z>e artickel blz. 3.) Alléluia ! Neen de alleluiatonen willen niet klinken dit jaar door onze stuk-geschoten cathedralen. En toch herdenken we den verrezen Christus ! Neen, 't is geen zielsgejuich dat ons het Paaschwoord op de lippen brengt, 't is met een snik in de keel dat we 't uiten. En toch herdenken we hoe Christus op den eersten Paaschdag van het nieuw verbond den hemel opende voor onze gevallen broeders, voor onze martelaren, voor onze kinderkens, de alleronnoozelsten, bezweken aan zoo-veel gebrek en zooveel moederwee. Alléluia toch. Laat ons de ziel verheffen boven het wee, boven het gewoel dat onze zinnen verdooft, en opzien in kalme beschouwing naar den overwinnaar van hel en dood, van aile ellende. God, wat zijn we nog zwak, wat zijn we nog aan het wee gehecht, aan de aarde gelduisterd, van de ware hemel-betrachting verwijderd ! Nog zoo weinigen onzer vinden zich godsdienstig gevormd genoeg, □m de weemoed meester te worden in de beschouwing Gods. Menschen van klein geloof! O wees dees Paschen een opstan-ding voor onze zielen, een verrijzenis van de dood voor sommigen, van een schijndood minstens voor velen ; aan de besten tusschen ons die het evangelie des lijdens begrepen hebben, het alléluia te zingen in hooge beschouwing van het Goddelijke ver-[ossingswerk. Wij, wij erkennen ons zwak, en wij vervoegen onze gebeden deemoedig met die der Kerk, en bid-den met haar " Alléluia "... maar het wil toch niet goed uit de keel, en het klinkt niet in onze kleine En-gelsche kerken. . . Hoognoodige Zorg. Wat is er al een massa geld uitgege-ven, om de Belgen, die buiten hun land geslagen zijn, te helpen ! De naasten-liefde heeft wel triomfen gevierd : jam-mer, dat 't is kunnen gebeuren, blijft 't echter toch. Maar is bij al die zorg voor het veege lijf niet te zeer vergeten de zorg voor het hoogere ? In Nederland vonden de Vlamin-gen toch altoos nog taalgenooten : en de Walen vonden ook menschen genoeg, die 't Fransch machtig waren. De Vlamingen konden de sermonen der Nederlandsche Priesters verstaan : zij konden te biecht gaan in hunne eigene taal ; en ook die enkel Fransch spraken konden in den biechtstoel van Nederland allicht terecht. Ik heb altoos de Belgen beklaagd, die, alleen hun Vlaamsche taie machtig, naar Engeland waren gegaan. Niet, dat zij lichamelijk niet goed verzorgd zijn geweest! De brieven welke ik las getuigden van het tegendeel : die spraken lof, hooggestemden lof over de voorkomendheid waarmee in Engeland gezorgd werd voor aile levens-behoeften. Maar op geestelijk, op verstandelijk gebied waren die Belgen te beklagen. Maandenlang zaten zij zonden een Priester der Roomsche kerk te zien ; den troost van het bid-den in een Roomsche kerk bij Jésus in het Allerheiligste Sakrament moesten zij missen ; vlaamsche gazetten, tijd-schriften en boeken hadden zij niet ; Scholen voor de kinderen waren er niet ; ziet, daarom heb ik ze beklaagd, en ik heb daarom gelukkig geprezen diegenen, die hier waren bij ons. En toch, ook bij ons werd niet genoeg gedaan voor de geestelijke verzor-ging : zelfs daar, waar de gelegenheid werd aangeboden, werd er te weinig gebruik van gemaakt. De scholen wer-den niet genoegzaam bezocht en niet geregeld genoeg : men hield de kinde- (Zie vervolg blz. 2.) worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureei..—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van io}4 nre tôt 11% ure, en van 2><£ ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is i%d. vrachtvrij. Catechisme Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. Il est en vente au prix de 5d frais d'envoi compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrns Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan t%d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie). — Vergadering der Belgen ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisburv Square, Fleet Street, E.C. Maandag, om 5 ure, voordracht door Dr. Van de Perre. Onderwerp: Onze zending in de Unie van Zuid-Afrika. Aan Onze Jongensin Frankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onz« jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals ta Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordeke er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel: O.II.M.S. Doe het! AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drie maanden in te schrijven in het begin van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen blijven uitkomen. Met dit nummer zijn die drie maanden verloopen. Wij doen daarom op allen nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvlngen ons wel een postal order van ls. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelljk maken te blijven verschljnen en diensten te bewljzen zooals nu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods