De stem uit België

1037 0
07 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 January. De stem uit België. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7p8tb0zw1q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Teiephoon: Central 1286. 12 Blstdz. De Stem uit Belge L"Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is, 6d, voor drie maanden. Subscript ion : is, 6d, for three months. 2de Ja'irgang. -Nr. 16, VRIJDAG, JANUARI 7, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; Ipy'î.rp 1 H voor Holland, 1 fl. ; voor Frankrijk, 2 £r. JT I ICC 1U» DIENSTPLICHT IN ENGELAND? Het Christelijk Volkenrecht. Herhaaldelijk hebben wij er in " De Stem " op gewezen hoe velen, die hun jernoed niet meester blijven, eene raderlandsliefde huldigen die niet neer de christelijke is, maar met degene gelijk staat die wij den Duit-schers verwijten, dat men den staat verheerlijkt boven rechtmatigheid ten nadeele van natuurrechtelijke vrijhe-den, en vooral dat men eenvoudig nacht tegen macht plaatst en de stemmen van moraal en recht niet meer beluistert. (i) Het kost veel daartegen in te gaan. Degenen die die valsche leeringen preeken, meenen zich oppermachtig en gebruiken aile invloeden om ons stil en stom te leggen, maar het zal onze groote eeretitel zijn, trots ailes, daar-tegenover God en Vaderland te heb-t :a gediend, met als orgaan van ons katholièk volk, de stem der Rede te hebben doen klinken hoog uit boven de hartstochten. De katholieken der onzijdige lan-den die zoowel bij de Verbondenen als bij de Centralen, feilen naast rechten zien en die opzien naar hetgene het katholieke België daar tusschen in—of beter daar boven uit,—doet, verwach-ten wel van ons dat we onze princiepen trouw blijven en in die getrouvvheid onze grootheid maken. Ook zij begrijpen dat het nu de tijd is om het Christelijk Volkenrecht naar boven te brengen, uit de middeleeu-wen, in nieuwen luister terug. En stemmen gaan op die herhalen wat wij, de eersten van allen, voor-stelden in "De Stem" van 21 Mei: laat ons na den oorlog aan de Leuven-sche Universiteit eene nieuwe school stichten van Volkenrecht. Mogen die stemmen grooten weer-klank vinden. Hierbij ter dokumentatie het be-langrijke artikel van "De Tijd" van 16 December: WAAR IS HET CHRISTELIJK VOLKENRECHT? Dat is het ergste in dezen baaierd van verwarring, die over Europa sloeg : het fundament zel£ der rechtsverhoudingen werd losgerukt. Terwijl in naam eener vader-landsliefde, die in haar buitensporigheden heidensch schijnt, gruwelen worden bedreven, welke erger dan heidensch, ja satanisch zijn, begraaft men het Christendom onder het nationalisme en wordt de Staat een godheid. In de christelijke eeuwen, die ver liggen van deze materialistische tijden, waren de volkeren opgenomen in een broederlijke gemeenschap. De Katholieke Kerk hield de opperste rechtspraak in de conflicten der vorsten ; boven de stem van het geweld ver-kondigde zij het onaantastbare recht, en zelfs den oorlog boeide zij aan heilzame en geëer-biedigde regelen. (1) Zie onze artikels : Kalme Redeneering en Plichtbesef in oorlogstijd ("De Stem," 5 Maart) ; Wat de wereld te kort heeft (D. S., 30 April) ; De wraak der eeuwige moraal (D. S., 21 Mei) ; De oorzaken van den wereld-oorlog (D. S., 23 Juli) ; Oorlogsmeditatie (D. S, 2g Oct.) ; Over beminnen en haten (J. Van Mierlo, D. S., 12 Nov.) ; Godsdienst en Vaderland (D. S., 10 Dec.); L'Allocution du Pape (F. Deschamps, D. S., 17 Dec.). Wat in de klassieke tijdperken Grieken en Romeinen hadden gegrondvest, wat Homerus, Aeschylos en Sophocles hadden bezongen, ' Plato en Aristoteles in groote denkbeelden hadden afgeleid, Cicero welsprekend had ver-dedigd en de Romeinsche rechtsgeleerden in hun Corpus juris formuleerden, had de christelijke wijsheid gelouterd, harmonieus ont-wikkeld en in sanctie verheven. Maar de menschelijke baatzucht en de hartstocht, die geen toomen kent, rukten het christelijk volkenrecht van zijn wortelen, het bestaat nog slechts uit brokstukken van ver-dragen, tractaten, conventies, overeenkom-sten, rechtsregelen van tijdelijken aard, inge-geven door het egoïsme en ook door het egoïsme geruïneerd. Niemand, die tijdens liet moeizame werk der Haagsche vredesconferenties heeft gezien, hoe rechtskennis, goede wil en wijsheid daar de metselstoffen voor een nieuwen bouw van het volkenrecht hebben aangedragen, zal den ernst miskennen, waarmee die grootsche po-gingen werden verricht. Maar het bleef broos stukwerk, omdat de hooge sanctie op al dien arbeid ontbrak. En ook voor de toekomst zou men wanhopen aan de duurzaamheid van het door den oorlog overvallen, doch eenmaal te hervatten werk, indien men de rechtsorde ter aanzien der verhoudinf tusschen de vol-keren niet opnieuw gaat fundeeren 111 het natuurrecht, in de christelijke zedenleer, in de "nieuwe wet" Christi, wier Leeraar te Rome tevens de gezaghebbende Waker is over de heiligheid van de onderlinge overeenkom-sten der volkeren ! Niet de Staat is de laatste en eigenlijke bron van het recht. En hoezeer het ook in de leerboeken onzer Nederlandsche en buiten-landsche libertijnen verrationaliseerd is, naast en boven het positieve recht staat het natuurrecht. Of men erover lacht als over een uitvindsel der ultramontanen, het blijft daarom niet minder waar, dat men in het geweten, de geestesgesteltenissen, de zeden en overleveringen van aile volkeren deze eeuwige en onveranderlijke moraal vindt, de elementaire samenvatting van het mensche-lijk plichtsbewustzijn. Onze hedendaagsche, niet-katholieke rechtsgeleerden hebben er nooit aan gedacht, de normen voor het volkenrecht te zoeken in het natuurrecht en in de leeringen van Am-brosius, Augustinus, Gregorius den Grooten, Isidoor van Sevilla, Thomas van Aquino, Franz Victoria, Molina en Suarez. Eerst nu de donder van den oorlog vele doove ooren heeft opengemaakt, en de bande-loosheid de ongebonden rechtsregelen heeft opgelost, speurt men in studiën van liberale geleerden en in, bijdragen tôt vrijzinnige tijd-schriften een omkeer. De behoefte wordt gevoeld, om recht en zedelijkheid, de moraal van den Staat en die van den enkeling, met elkaijider in overeenstemming te brengen, en het volkenrecht af te leiden uit de natuurwet, aan welke het onderworpen is. Nadat Dr. Hans Wehberg in zijn lezingen voor de Leidsche studenten betrefïende den aard der Haagsche vredesconferentiën had gezwegen over den invloed, dien men aan den H. Stoel diende te verzekeren, roept hij thans de hulp van den Paus in als den meest nood-zakelijken factor voor het vredeswerk. En nadat de radicale school van den oud-Minister Mr. Sam. van Houten aan den Paus met aile souvereiniteit elke beteekenis op het rechtsleven der volkeren had ontzegd, toont thans Minister Cort van der Linden doordrongen te zijn van de waarde eener offi-cieele verbinding met den Vredevorst te Rome. Mr, van Houten had in zijn boek "God, Eigendom en Familie" het natuurrecht en de christelijke zedenleer zôôdanig opgeruimd, dat er noch voor God, noch voor eigendom, noch voor familie een hecht be-staatsrecht meer te erkennen viel. Maar nu als gevolg van zulke leerstellingen in de ver-houdingen der volkeren, zoowel de godsdienst als het eigendom en de familie zulk een geweld lijden onder de slagen van den krijg, toont zijn opvolger, de schrijver van "Rich-ting en beleid der liberale Partij " met juist inzicht te beseffen, dat de goede richting van het liberale beleid niet den souvereinen Leeraar behoeft te ontwijken, die de eeuwige wet verkondigt, waarop de rechten van God en mensch, eigendom en familie veilig geves-tigd zijn. •'De geweldige oorlog—schreef onlangs Pater Reichipann, S.J.—heeft den weg geëffend voor de lang miskende zending van den Vredevorst bij St. Pieter. Als hij straks niet den groet 'pax vobis,' vrede zij met u, onder de strijders van zoo verschillend ge-loof of ongeloof treedt, dan zal hij het licht van Christus' Evangelie niet onder de koren-maat houden, maar hij zal toch voornamelijk die waarheden der christelijke zedenleer als verplichtend richtsnoer en wet verkondigen, welke tôt het gemeengoed der geheele be-schaafde menschheid behooren, dus de groote waarheden van het wel beproefde natuurrecht, dat gegrond is op het doel van aile sociale orde. Hij zal herinneren aan het recht, dat de enkeling, de familie, de volkeren en de Staten kunnen doen gelden op een menschwaardig bestaan ; hij zal de machti-gen der aarde vermanen, dat gerechtigheid het fundament der Staten is, dat de sterken plichten hebben jegens de zwakken, wier recht blijft bestaan, ook als hun de macht ontbreekt, om met geweld dit recht te hand-haven."Inderdaad is de Paus de eenige geweest en zal hij het in de toekomst zijn, die, toe-gerust met de hoogste zedeKjke macht op aarde, de onrechtvaardigheden ook van dezeu oorlog, den inval in België, de onmensche-lijke strijdwijzen in de lucht, te land en ter zee, de schennissen van het volkenrecht en aile ongeoorloofde aanslagen veroordeelt, terwijl hij voor de rechten en wettige aspira-ties ook der zwakke volken opkomt, en de eischen van natuurwet en christelijke zedenleer tegen het egoïsme, de expansiezucht en de hartstochten handhaaft ten overstaan der geheele wereld. Zoodra de thans door tweedracht ver-scheurde familie der volkeren hersteld zal wezen, kan men van den algemeenen Vader der Christenheid een nieuwe poging verwach-ten tôt herstel van het christelijk volkenrecht, dat thans blijkt te zijn weggespoeld in den vloed van misdadige driften. Dan schijnt ook het oogenblik gekomen, om aan een der Europeesche hoogescholen, wier christelijke leer en traditie nog ongerept door de middel-eeuwen voor den lateren tijd werden bewaard, een leerzetel voor het christelijk volkenrecht in te stellen. Wie denkt hier niet aan het aloude Leuven, beeld en zinnebeeld van zoo tragisch onder-gane volken-zedenleer? Met het rechtsher-stel, dat niet kan uitblijven voor het geslacht-offerde land, zou in de herbouwde en eer-waardige universitaire Hallen de stem van het christelij"k volkenrecht met bijzondere wijding tôt de wereld kunnen spreken. Z. H. Paus Léo XIII heeft aan de Universiteit van Lenven de restauratie der middeleeuwsche wijsbegeerte toevertrouwd, wier eerste nieuwe leider, de thomistische en paulinische Kar-dinaal-Aartsbisschop van Mèchelen, teveas door gransch Europa den eisch van het christelijk recht deed weerklinken. Indien aan deze universiteit ook de restauratie der leer van het christelijk volkenrecht werd toevertrouwd, zou zij uit haar eigen geschiedenis en eigen schending, met feiten en leeringen beide aan de natiën bewijzen, tôt welk een staat het geteisterde menschdom terugzinkt zonder het Christendom ! o Voedsel voor Duitschland langs de Neutralen. De "Daily Mail" gaf dezen laatsten tijd intéressante staatjes onder hoofding "Are we feeding the Germans?" Als een typisch voorbeeld nemen wij er een van over, name-lijk dat betreffende cacao. Als die cijfers juist zijn... maar dat de lezer zelf het gevolg trekke. (De Blokkade begon 1 Maart, 19x5.) ARE WE FEEDING THE GERMANS? Following are the exports of cocoa to the countries named in the years 1913, 1914, and 191S : Cocoa exports in 1913- 1914- I9I5- Ibs. to (to Dec. 30). Holland ... 2,205,282 r2,203,463 9,298,805 Denmark ... 50,782 1,853,948 10,615,873 Scandinavia 343,573 3,079,904 14,606,309 "Echo de Belgique." ÉDITION SPÉCIALE FRANÇAISE. Pour satisfaire de nombreux amis wallons, , nous comptons publier dès février prochain un Echo de Belgique, exclusivement français, de 8 pages, format et papier comme notre édition actuelle, illustré, paraissant le jeudi soir, d'inspiration catholique et populaire mais écartant toute politique interne belge. Pourque notre entreprise réussisse, il nous faut 2,000 souscriptions à 1/6. Avec le dévouement de ceux qui se dévouent à nos réfugiés ainsi que de nos amis anglais, nous ne désespérons pas d'y arriver. Toutefois, il faut un minimum de souscriptions promises avant le 1er février pourque nous commencions la publication. Qu'on nous aide donc de partout, par des abonnements, ainsi que par des dons à affecter spécialement à la nouvelle publication. Zelfstandigheid. Enkele van onze dagbladschrijvers of -cor-respondenten beginnen. de gedachte op te werpen van een nauwère aansluiting, bij vet-diag, van België bij de viervouùige Enttûte. Men zou zeggen een kleine afspraak. Maar ik ben overtuigd, dat onze Regeering zich niet zal laten afbrengen van 't standpunt, welk zij tôt heden is getrouw gebleven en dat zij van de geheel bijzondere positie, welke België in dezen volkerenkrijg inneemt, zelfs in den schijn, niets zal prijsgeven. Wij moe-ten zijn en blijven geheel zelfstandig. Daarin ligt geenszins eenig wantrouwen opgesloten tegenover de inzichten van onze tijdelijke groote bondgenooten omtrent de toekomst van ons land en nog minder het verlangen voor ons om de gelegenheid open te houden, door een voorbarigen afzonderlij-ken vrede met den vijand, 't strijdveld te kunnen ontruimen. De onwankelbare wil, met welken ons afge-mat land elke poging van den vijand om ons met afzonderlijke vredespogingen te benade-ren, heeft afgewezen, is meer dan een geschre-ven bewijs, dat wij niet ten halve blijven staan op den weg, welken wij op bevel van eer en geweten zijn ingeslagen en trouwe wapenbroeders zijn van wie we in het uur van den nood aan onze zij den hebben gevon. den. In deze eerlijkheid tôt het uiterste ligt trouwens ons beste belang. Want onze volle-dige redding als vrij land hangt mede aan de kans van de wapenen der viervoudige Entente. Dat zegt de logiek der feiten, en wij zijn er duidelijk genoeg over gewaarschuwd door de uitlatingen van den Duitschen kanse-lier en zijn staatkundige comparsen. Maar men late het bij deze feitelijke ver-houdingen, welke door de omstandighede» zelf zijn gegeven of geboden ; men ga niet verder, en men verkleine niet, door betwist-bare nieuwe verdragsbepalingen, den zede-lijken voorsprong, welken wij in dezen oorlog op de strijdvoerenden, zonder één uitzonde-ring, bezitten. Want al duurde de oorlog ook vijf jaren, wij mogen het éénig beginsel niet loslaten op welk wij den oorlog over ons hebben laten komen. Wij hebben, hoe ver men ook op-klimme in de voorgeschiedenis van dezen oorlog, geen het minste aandeel te nemen in de verantwoordelijkheid ; wij hebben tusschen beide strijdende wederhelften geen partij gekozen. Wij waren onzijdig, uit plicht, en hebben dezen plicht op de meest nauwge-zette en ridderlijke wijze nageleefd. Ware de aanval gekomen uit het Zuiden of het Westen, wij hadden tegen deze aanvallers front ge-maakt, met dezelfde beslistheid als wij deden tegen de overweldigers van het Oosten. Dit heeft in niets afbreuk gedaan aan de nood-zakelijke samenwerking van onze militaire overheden met de aanvoerders van onze zoo-veel machtiger medestrijders, maar het heeft in de beschaafde wereld aan onzen naam een onsterfelijken luister, aan ons behoud de beteekenis van een algemeen menschelijk belang gegeven. Onze landgenooten, welke in Frankrijk of Engeland verblijven. onderschat-ten wellicht het belang van deze zedelijke solidariteit. Ailes wat gebeurt aan de zijde van onze bondgenooten wordt gezien in één-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods