De stem uit België

772 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 31 March. De stem uit België. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zs2k64bt75/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IDe Stem ËfJSelgte Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: îs, 6d. voor drie maanden. Subscription : is, 6d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 28. VRIJDAG, MAART 31, 1916. Abonnement Toor de Vereeniede Statea, 40 ets. ; r* • -a t voor Helland, 1 fl. ; mr Frankrijk. a £r. JrTlCe JL-CL BEDREIGINGEN TEGEN KARD. MERCIER DOKUMENTEN OPROEP! Vele abonnementen vervallen deze week. .We doen een dringend beroep op onze iezers wier inschrijving vervalt, ons het bedrag der nieuwe inschrijving (1/6) per postal order zoohaast mogelijk te willen inzenden. Ook vragen wij hun nieuwe inschrijvers te willen aanwenden. Zooals zij weten zijn het papier en de drukkosten verschrikkelijk opge-slagen. Wij probeeren voort te gaan ondanks dat, door vermeerdering van inschrijvingen : wij weten dat wij dp ons volk mogen i ekenen ! Toch zullen we van tijd tôt tijd slechts 8 blz. geven in plaats van 12. Ondertusschen kunnen wij onze vrienden niet genoeg verzoeken ons geldelijk te willen steunen. o De rechtskundige toestand ïn België. VON BISSING EN DE KARDINAAL. In dit opstel wenschte ik de aan-dacht der ontwikkelde lezers te vesti-gen op den rechtskundigen toestand in België tegenover den vijand, waarvan de kennis noodig kan zijn ter beoordeeling van het optreden van von Bissing en van het gedrag aange-nomen door Kardinaal Mercier sedert het begin van den oorlog. Tusschen den kerkvorst en den goeverneur-generaal bestaat er namelijk een con-flict, dat naar aanleiding van den laatsten Vastenbrief scherp is toege-nomen en zijne uitdrukking heeft gevonden in de brieven die zij met elkaar gewisseld hebben en waarvan het Wolff-bureau den korten inhoud heeft meegedeeld. Ik bedien mij van de Engelsche vertaling, de eenige die mij tôt dusverre ter beschikking staat. Von Bissing spreekt daarin van " het gezag der occupeerende macht, dat een wettige is (legitimate) over-eenkomstig de internationale wetge-ving (law)." Dat de voorstelling welke de gouverneur geeft van de wettigheid van zijn handelen niet overeenstemt met de zienswijze van den Kardinaal, blijkt wel duidelijk uit dezes antwoord, waarin hij gewaagt van de " illegality " van het Duitsche optreden " tegenover Belgen en tegenover Zijne Eminentie in zijne hoedanigheid van bisschop en burger." Van het begin der vijandelijkheden heeft de Kardinaal de bewondering gewekt van heel de beschaafde wereld. Uitbundig heeft men zijn moedig gedrag geprezen. Maar lofprijzingen zijn goedkoop, wanneer ze voort-vloeien uit medelijden of uit de be-hoefte om uiting te geven aan zijn eigen vaderlandsliefde. De vraag is echter, of ook de kalme rede het woord kan goedkeuren, dat onder den druk van den hartstocht aan het veront-waardigd gemoed ontspringt. Beden-ken we toch, dat de godsdienst steeds zijn recht behoudt, en zoo deze ons oplegt aan Gode te geven wat Godes is, ons ook gebiedt aan Caesar te schenken wat Caesar's is. En nu wordt juist de Kardinaal, die als Kerkvorst het voorbeeld der onderdanig-heid behoort te geven, beschuldigd zijn rechten te buiten te gaan en in opstand te komen tegen de wettige Macht. Von Bissing spreekt een dui-delijke taal: " Your Eminence sets an example of insubordination." Deze zou dus ingaan tegen de vermaning Een der oorlogstafereçlen die zich op de groote markt van Veurne hebben voordegaan.—Eene baiierij. van St. Paulus, die ook aan de chris-tenen de onderdanigheid aan het tijde-lijk gezag voorschrijft. Dat is nu een zware beschuldiging. Reeds in een vorig opstel hebben wij erop gewezen, dat men van vorenaf mag veronderstellen, dat ons verlicht en gewetensvol Episcopaat heel goed weet welke de rechten en de plichten zijn hun opgelegd door hun bisschop-pelijk ambt. Hier willen we onder-zoeken, welke de verhouding is van onze bisschoppen en van het Belgi-sche volk in 't algemeen tegenover de Macht, die ons vaderland bezet houdt. * * * De positie van het militair gezag op het grondgebied van den vijande-lijken staat werd bepaald door twee verdragen der Vredesconferenties, die van 1907, welke niet door aile thans oorlogvoerende Staten (Servie, Monténégro, Turkije, maken namelijk uit-zondering) bekrachtigd werden ; en die van 1899, welke nagenoeg dezelf-de bepalingen bevat, en wèl door al de oorlogvoerende landen werden bijge-treden. Zij zijn onderteekend door België en Duitschland en zijn derhalve bindend recht voor beide landen. Wat nu deze verdragen inhouden heeft Prof. Struycken in zijne "Ver-# spreide opstellen " uiteengezet. In het bespreken van het volkenrecht met betrekking tôt den oorlog in België heeft die man van gezag zich zeer verdienstelijk gemaakt. In de na-volgende beschouwingen zal hij ons tôt gids verstrekken. 1. Al de voorschriften der boven-genoemde verdragen berusten op de gedachte, dat " het gezag van de landsoverheid gedurende den tijd der bezetting ' feitelijk wordt uit-geoefend ' door den vijand." Vol-gens art. 43 van het verdrag van 1907 wordt aan de Macht, die het gebied bezet, opgedragen de " maatre-gelen te nemen, die in zijn vermogen staan, ten einde voor zooveel mogelijk de openbare orde en het openbaar leven te herstellen en te verzekeren en zulks... met eerbiediging van de in het land geldende wetten." Ziedaar dus wat het " verdrag " aan de Duitschers in België toekent : " de uitoefening van het gezag." Kardinaal Mercier is meer dan eens, èn door de "Kôlnische Volkszeitung" èn door de gouverneurs beschuldigd geweest die " uitoefening;' te belern-meren. Geheel ten onrechte. Her-haalde malen heeft hij verklaard, en o.a. met nadruk in zijne rede te St. P ieters-Jette : "Allen eerbiedigen wij hunne reglementen en wij zullen er-mee voortgaan die te eerbiedigen." Wel verre dat hij de bevolking tegen de Duitschers zou opruien, predikt hij verduldigheid en lijdzaamheid. In zijn laatsten Brief aan Von Bissing kon hij dan ook protest aanteekenen tegen de onnauwkeurige woorden van den gouverneur, als zou de Kardinaal " wenschen de bevolking op te hitsen, die feitelijk is voortgegaan met een kaKne en edele houding te bewaren." Uit zijn eersten Brief van Kerstmis 1914, kon men zelfs afleiden, dat hij aan " de verrichtingen der publieke regeling," rechtswaarde toekende, daaraan ontleend, dat ze door de wettige autoriteiten—den Koning, het Belgisch gouvernement — "stilzwij-gend worden bekrachtigd." Deze laatste uitdrukking is eerder te sterk, dewijl, gelijk Prof. Struycken doet op-merken, er enkel spraak kan zijn van eene " dulding, eene billijking van de onderwerping aan het Duitsche be-stuur."Overigens, geheel de toeleg van al de brieven, die door de bisschoppen aan het volk werden gericht, is altijd geweest tôt onderwerping aan te spo-ren, hoe " hinderlijk "—gelijk de Kardinaal zich elders uitdrukt—sommige reglementen kunnen zijn. 2. Maar zOo Zijne Eminentie nooit tegenstand of verzet heeft aange-kweekt, hoe komt het dan, dat hij niettemin in zijn Kerstmisbrief van 1914 heeft durven schrijven: "De macht, die ons land overviel en het tijdelijk grootendeels bezet... is geen wettig gezag ; gij zijt derhalve haar in het diepst van uw geînoed geen ach-ting, geen gehoorzaamheid verschul-digd. Het eenige wettige gezag in België is dat van onzen Koning, onze Regeering en onze vertegenwoordi-gers der natie. Deze alleen zijn voor ons het gezag. Zij alleen hebben recht op de genegenheid onzer zielen, op onze gehoorzaamheid." En hoe moet men dan de houding beoordeelen van Pater Vermeulen, die voor de Duitsche krijgsrechters te Brussel " zijne armen kruiselings voor de borst slaat en hun toeroept : gij zijt hier enkel door uw brute macht, en kunt u niet beroepen op eenige wettige handeling." Hoe al die woorden en die daden, hoe de Brieven van Kardinaal Mercier te rijmen met het feit, dat toch ook België is toegetreden tôt het vast-gestelde " verdrag " nopens de wetten en gebruiken van den oorlog, waarbij bepaald wordt dat de wettelijke over-heid feitelijk overgaat in de handen van den vijand ? De verklaring is deze: Von Bissing spreekt alsof er een "verdrag" be-stond, dat het " recht " doet overgaan in de handen van het militaire gezag in het bezette land. Welnu zulk een "verdrag" bestaat niet. Er kan alleen sprake zijn van eene "regeling " voortgesproten uit een " ont-werp." Die "regeling" is in de Vre-desconferentie tôt stand gekomen, doch op het voorstel van den Engel-schen gedelegeerde werd zij geschei-den van het " tractaat " en gestempeld tôt een eenzijdig " oorlogsreglement," dat de Staten beloofden aan hunne troepen in den landoorlog te zullen verstrekken. Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 2 6 7. WT* 12 BÊadz. tmsmimmmmtmssœwmammmmamKm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods