De stem uit België

3199 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 June. De stem uit België. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19r5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Registered at the General Post Office as a Newspaper ▼•Itphoon: Contrai 12 86. 16 Bladz. De Stem uitBelgie L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 9d, voor drie maanden. Subscription : xs. gd. for three months. No. 39. VRÏJDAG, JUNI 18, 1915. Price ld. NOUVELLE LETTRE PASTORALE. TEXTE COMPLET Please Read This. There are in England at the present moment about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects :— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—-To facilitate for those who are at présent housed at a distance of several miles from a Catholic Church the means of com-municating with a Flemish-speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earneslly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Geen Politiek. Terwijl een land oui zijn bestaan vecht op het slagveld, mogen zijne zonen niet doen aan interne politiek. Wat het bestuur des lands betreft, daarover zijn uiteenloopende meenin-gen en deze vormen de politieke par-tijen met hunne wederzijdsche macht en invloed. Eens het noodsein des oorlogs geklept moet aile werking, aile gisting in den lande zelf stil vallen. 't Is dan geen tijd meer te spreken van een nieuwen,kiesvorm, een nieuwe schoolwet, een nieuw belastingstelsel. Meer dan dat. 't Is dan geen tijd afbreuk te doen aan politieke perso-naliteiten en mannen neer te halen, op een of ander verdachtmaking, die een sterkte waren in de tegenpartij. Meer dan dat. 't Is dan niet de tijd eenige partij te willen kortwieken in haren invloed. Wie z;ich aan iets van jdat fall'es schuldig maakt verdient den kogel voor landsverraad. Zoo denken wij er over en naar die stelselvaste meemng is ons blad opge-vat.* * * En toch jeuken ons soms de vinge-ren om een politiek woord neer te pennen, namelijk wanneer we zien dat anderen dien Godsvrede breken, al roepend : " Ge doet aan politiek als ge ons antwoordt"; roepend: "We vra-gen uw oordeel, raaar spreekt ge ons tegen, dan zijt ge politiekers," afbre-kend verdienstelijke mannen waarop niets valt te zeggen. En we vroegen ons af of we dan ter Photo by Histed, Baker Street. Orze beminde Pater Rutten die op 3 Januari het stoute sermoon preekte in de kathedraal te Antwerpen (Brief Kardinaal). Reeds een eerste reis ondernam hij naar het front, in December namelijk. Laatst liep hij bij nacht door de prikkeîdraadversperringen op reis naar Canada met bijzondere vaderlandsche zending. De Duitsche overheid weigerde een pasport omdat Pater Rutten niet wou beloven, niet tegen den Duitsch le spreken in Amerika. Liever dan zijn woord te breken zelfs tegenover een meineedig vo'k, trok hij op levensgevaar de grens over. Het " looze visschertje " van de STEM liet Pater Rutten hier te LONDEN niet voorbij eer hij met lapzak en knapzak " getrokken " was. Prachtafdrukken zijn op ons bureel te bekomen. wille van onze princiepen moesten " dupe " van de " historié " zijn. We schreven naar de Belgische legatie, vragende aan die schenders van den internen vrede te willen stilte opleggen, ten einde zelf te kunnen zwijgen. Ons werd verzekerd uit de beste bron dat ons schrijven gehoor vond. Daarom danken wij de legatie ook al had haar optreden ni,et he<t ge-wenschte gevolg. Nu echter dat politiek-maken voort-duurt, en men ons van allerlei kanten vraagt te antwoorden, meenen we het noodig ons te verantwoorden. * * * Ondanks ailes, wij willen van geene interne politiek weten. 't Is niet aan de bladen wat daar te regelen valt, te willen regelen. Het crediet is gegeven en daarmee uit : de rekening worde gegeven wanneer de vijand uit het land is. Is er ondertus-schen iets te veranderen, partijbladen die er zich mee moeien verwekken daarbij niets dan kwaads, doen niets anders dan politieke lusten opkittelen en de eendracht verzwakken. In tijd van zulken ernst als deze is zoo iets, objectief gesproken, heel dicht bij landverraad. Wij hebben ons landeke te lief dan dat wij ons daaraan willen bezondi-gen, ook al hadden we de groote ver-ontschuldiging : de anderen doen het volop. Wij smeeken " de anderen " om 's lands wille, te willen eindigen met al wat politiek raakt, met al wat " partij-dig" klinkt. Daar kan niet kiesch ge-noeg over geschreven worden. En daarom hopen en wenschen wij ook er niet meer te moeten op weerkeeren. Wij willen dat na den oorlog niemand eenigen politieken twist in de verza-meling van " De Stem" kunne vinden. Mochte men dat zeggen van aile de Belgische bladen thans verschijnende ! En dat men nu toch van geen référendum spreke ! Wij ontvangen brie-ven genoeg! Wij hebben slechts één woord te schrijven in " De Stem " om twee dagen later honderden brieven te kunnen neerleggen op de legatie protesteerend tegen de politiek van " anderen." Maar dat zullen wij niet. Onze leuze blijft : " Om 's lands wille, geen politiek." o Zijne Heiligheid de Paus. Na Engeland, Holland. Holland komt een tijdelijk gezant-schap in te stellen bij het Vatikaan. Na een prachtige redevoering van den eersten minister stemde het de Twee-de Kamer met 82 stemmen tegen 10. Waar is er een ander zedelijk gezag ter wereld dat zulke erkenning af-dwingt ? Toch zijn er ook hier in Engeland die nog den Paus aanvallen: waarom sprak Hij niet bij de schending der Belgische onzijdigheid, bij het ver-moorden van priesters, bij het ver-branden van Leuven, bij het vernielen van Reims ? Hij zweeg, de Paus. De eenen veroordeelen hem daarom, anderen trekken daar het bewijs uit van zwakheid, anderen nog, de domsten, vinden er het eene en het andere in tezelfdertijd, hetgeen na-tuurlijk tegen het hoofd springt. In der waarheid, het is de schuldige zelf die beschuldigt het eeuwige ver. schijnsel in tijden van verval. Christus heeft daar voor der volke-ren heil de onwrikbare steenrots van Petrus gesteld ter heiliging der wereld, als zaligend zedelijk gezag. Var daar uit, en van daar uit alleen, want Voor Kleederen e voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON,, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tl_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods