De stem uit België

2923 0
22 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 February. De stem uit België. Seen on 03 October 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s46h12wj6w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2r1j ^ roar 3 mauricien. Subscriptwm t 2»h. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 et». Voor H lland : I fl, Voor Frankriik. 2.50 ir. Voor de soldaten : 1sh. of 150 îr. Bureel: 24, KUSSELL SQUARE, LONDON. W.G VOOR GOD EN VADERLAND. ▼•Itphonti Muséum 267. ^de Jaargang, Nr. 23. (Blz. 1S35-1S42.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, FEBRUARI 22, 1918. Rcgistered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. I^d. Wilson's Boodschap. Wilson en von Hertling. Hetgeen de hoop op een vergelijk zoo iwijfelachtig maakt, is de breede kloof die gapende is tusschen Wilson's en von Hertling's beginselen. Zij spreken tôt eikaar, maar 't is nagenoeg alsof de wolf het schaap wilde leeren huilen, en hetschaap den wolf wilde leeren blaten ! De Président der Amerikaansche repu-bliek wil "eene nieuwe internationale orde, gesteund op de algemeen aange-nomen beginselen van recht en recht-vaardigheid " ; hij wil "een billijke op-lossing van de verschillende vraagstuk-ken " der Europeesche politiek ; hij wil niet, dat de volken, "door eene Confe-rentie, van de eene souvereiniteit worden overgedragen tôt eene andere," maar dat geluisterd worde naar "hunne nationale vvenschen " en niet beschouwd worden als "vuistpanden in het spel" der diplomaten; dat niet het zwaard de grenzen der landen afteekene maar dat "zelfbestemming " hun levenslot aan-wijze ; want "wat door militair geweld wordt geregeld, doch slecht geregeld, is heelemaal met geregeld." Von Hertling daarentegen leeft nog in "een doode en voorbije wereld " ; hij huldigt nog "de methode van het Congres van Weenen " endroomt van een vrede uit "stukjes en lapjes," van "een nieuwe machtseven-wicht beveiligd tegen van buiten komen-de verstooringen door een volkeren-bond"! Dit is inderdaad de verkeerde methode, welkç, zooals Wilson zegt, werd toegepast bij het Congres van Weenen, maar reeds vroeger was inge-huldigd : namelijk bij den Westfaal-schen vrede, na den dertig-jarigen oor-log. Dat er tusschen de verschillende Staten of groepen van Staten een zeker machtsevenwicht zou bestaan is op zich zelf geen kwaad ; maar het euvel ligt hierin, dat men om daartoe te geraken, een zoogezegd evenwichtsbeginsel in-roepe, en dit worde opgevoerd tôt een rechtsregel, waarbij dan de groatere Mo-gendheden de kleinere Staten of Natio-naliteiten inpalmen, zonder te Iuisteren naar het recht of naar de wenschen dezer volken. Dat geschiedde op de Congressen van Munster en van Weenen; en ten huidigen dage streeft er Duitschland naar, om met miskenning van andermans rechten en vérlangens, zijn rijk zoo te bevestigen of uit te brei-den, zijn invloedsfeer zoo te versterken, dat het niet enkel opgewassen zou zijn tegen andere groote Mogendheden, maar waarlijk heerschappij zou voeren over de wereld. Ziedaar het onzedelijk doel, nagestreefd door Duitschland's militaire partij, waarbij von Hertling zich heime-lijk heeft aangesloten, en die nu door Wilson voor de vierschaar van gansch de wereld wordt aangeklaagd. Von Hertling spreekt de taal van de zelfzucht en het geweld ; Wilson', die van de rede en de gerechtigheid. Wilson en de Geallieerden. Zullen Wilson's beginselen zegevie-ten? en welken indruk zullen zij maken op de geallieerden? Zijn woorden worden ongetwijfeld toegejuicht door velen; maar nopen zij anderen niet tôt een gewetensonderzoek? Is het niet te voorzien, dat de knappe von Hertling den spiegel uit Wilson's handen zal ne-men en dien sommigen staatslieden in de geallieerde landen voor de oogen zal houden? Dat is Duitschland's methode; dit land luistert niet naar het recht in zijn wezen, het schept zich een recht uit de booze voorbeelden der geschiede-ois. Het zal misschien den geallieerden toeroepen : neemt de wereldkaart in de handen en ziet : daar en daar hebt ge u bezondigd tegen Wilson's beginselen... Doch tôt hun verschooning kunnen de geallieerden inbrengen :dat is "de doode wereld," en die uitbreidingen van onze invloedsfeer geschiedden eerder naar gelang gunstige omstandigheden zich aanboden dan naar een vooropgezet plan; terwijl gij, de parvenu onder de groote Staten, komende na een geregelde wereldverdeeling, uit jaloerschheid, u in sens naar vastberaden plan een wereld-njk wilt scheppen, zonder om te zien naar gevestigde rechten.—Neen, zoo zal misschien Duitschland hun in de rede vallen, ik spreek niet enkel van een "doode en voorbije wereld." Onder-*°ekt eens uw plannen ; is er niemand onder u, die loert op gewesten, welke gij u niet zoudt kunnen toeëigenen, zonder Wilson's beginselen te verlooche- nen?... Eilaas, den ouden man schudt men zoo moeilijk uit ! De mensch ver-wekt een akt van berouw, neemt goede voornemens, doch hervalt in de zonde... In aile geval, Wilson's toespraak werd niet in al de geallieerde landen met on-verdeelde instemming toegejuicht. Hier wordt de Président een " idealist " ge-noemd ; in Italie—zoo bericht vandaag "The Times"—een ideoloog " ! Men zal wel raden, waar hun de schoen wringt. Wilson is soms een strenge geneesheer ; hij werd zoo niet in " consulte " geroe-pen, dan toch met blijdschap aanvaard, omdat hij over machtige kruiden be-schikt : duimkruid en een millioenen-leger; maar hij schrijft wel eens bittere pillen voor, die niet door allen even gre-tig worden ingenomen. 16 Februari. de leurs souffrances., des conditions spéciales dans lesquelles ils se seront trouvés auront subi une évolution intellectuelle et morale tout à fait différente de celte des émigrés. Nous aurons beaucoup de peine à voir l'es événements de la guerre et ltes réformes d'après guerre sous1 un angle commun. Dams aucun domaine la divergence de vues ne sera aussi grande qu'en ce qui a trait à la question flamande. Le gouvernement a dbnc te plus! grand intérêt à pouvoir se couvrir derrière l'autorité d'une commissioni et s'appuyer sur ses discussions et sesi rapports.Il y a d'ailleurs uni autre argument en faveur de cette procédure. Nous avons toiusi llu au coûts de la guerre des critiques parfois très vives souvent justes contre le pantementlairisme et l'incom- DE BRUGSCHE LEEL'W MET HET KRUIS. Met welwillende toelating der Catholic Fireside. Illustratie bij cen artikel van O'Flanders, The Cross in Flanders. Eene Vlaamsche Studie-commissie.WAALSCHE BIJTREDING. Op oms affti'kel iin "De Stem," Nr. zr waarbij de wensch werd) uitgedrufot eene Vlaamsche Studiectoiminissie te zien tot fctand koimen, ontvaingen we vain een Wauîsoban vriend, volgesnde beschou-wingen : " Permettez-moi d'applaudir au projet que vous propotsez dans le dernier numéro de voftre jouirnaJl, de voir instiltuiar crue commission spéciale pour l'étude de la question flamande, j'ai eu dix fois l'envie de vous écrire pour vous* soumet-lire la même idée. Quelle que aoiit, en effet, Popinitoni qu'e l'on professe sur le tfondls même dii problème, il semble que •l'accoTd doive se faire sans difficulté Sur le projet en îuii-même. Nul doute que la question flamande Bera, après la guerre, une de® plus déli-caltes à tiradter et urne desi plus difficiïes à résoudre. La. manœuvre des Allemands, même si elle échoue dans son but, aura laissé dies germes de discorde qui lèveront facilement,au milieu des mécontentements,des privation», des souffrances d'une guerre comme ceEe que nous subissons. X'1 faudra/ donc, pour pacifier les est. prit», pouvoir présenter une solution mûrie, étudiée sous toutes' ses faides, pair dies hommes compétents, modérés qui ne 9oiient pas suspects de se laisser influencer'par des considérations politiques ou par des sentiments de vengeaince et de ressentiraient. Si te gouvernement veut imposer d'autorité sa manière de voir, il court d'immenses risques, d'échouer. L'adiaptaftion se fera difficilement. Les Belges restés au uavs. à raison même pétence des politiciens et des bureaux ministériels. Faisons, si om veut, la part de l'exagération. Une chose reste vraie. Le parlement, les ministres, tes bureaux, somt amenés à discuter et à trancher toutes tes questions importantes qui intéressent' 1e pays,. Enseignement, économie politique, travaux publics, ques-titoini soci'aite et te reste. Toutes ces questions ont un côté technique que seuls ceux qui ont voué leur vie à l'étude spéciale sont réellement compétente à discuter et à trancher. Comment sortir de cette difficulté sinon par un usage de plus en. plius répandu de commissions spéciales chargées d'étudier chaque question et de présenter des conclusions motivées. Quand' te' gouvernement veut reconstituer la Belgique économique, il nie fait pas appel à des avocats, à des professeurs et à des artistes. Il prend, je suppose, pour conseillers dtes ingénieurs, des banquiers, des- agriculteurs,, des syndicalistes et dtes coopérateuirs. C'est une erreur profonde de croire que la question) flamande soit moins spéciale, dains soft genre, moins technique dans 1e sens large du mot, qu'une question de ponts» et chaïussées. Elite est d'autant pluls difficile à traiter qu'elle est une question! moraile en même temps que sociale. La plupart des Wallons par exiempte et une foule d'aristocrates flamands-françaisisés l'ignorent absolument ou en méconnaissent tes. origines et la portée avec une paisible incompétence qui déconcerte. J'en pourrais donner des preuves bien typiques. J'ajoute immédiatement que cette ignorance est en grandie partie la cause de leur 'hostilité et que si on la dissipait l'hostilité disparaîtrait.Donc à ce point de vue encore lia comsltituition d'une commission compétente s'impose. Elle éclairera te gouvernement. Ses travaux éclaireront te pays, elle mettra le gouvernement, qui n'a évidemment qu'un, désir, celui de promouvoir le développememt économique et intellectuel des Flamands, elle mettra 1e gouvernement, dis-je, à l'abri de toute suspicion. Elle aura un, aiutre avantage : elle soustraira la discussion à l'atmosphère brûlante de la politique, aux tentations de l'éloquence enflammée ou de la phrase à effet, pour la porter dans un miiSlieu calme où tes faits et les raisorunie* ments retrouveront toute leur amtorité. On pourrait allonger indéfiniment la liste dtes ajvamtages sains rencontrer d'im. comvénients appréciables. La seule difficulté, mais elle est grau» de, serait te choix des commissaires. (Het einde van den brief werd door de Censuur in zijne essentiëele gedachte getroffen, zoodat wij het weglaten.) o—I Vlaanderen en de Oorlog. "Ons Vlaanderen," van 10 Februari, schrijft : In zijn "Crépuscule des Villes d'art flamandes " schreef Jozef Muls aan-gaande de verwoesting der oude Vlaamsche schoonheid deze diepgevoelde woorden : "Vlaanderen is wezenlijk in 't ge-drang geweest met zijn torens en bel-forten, met heel zijn glorierijk verleden maar ook met zijn dappere jeugd van helden. De 80 per cent van hen die vechten in de modder van den Yzer zijn Vlamingen die enkel hunne taal spreken, zoodat men gerust kan zeggen dat het eerst en vooral Vlaanderen is dat sterft voor België." Hierop volgt in hetzelfde boekje eene bondige, eene helaas al te bondige, uiteenzetting van het programma der Vlaamsche beweging. De schrijver richt zich vooral tot het Fransch pu-bliek en het valt te betreuren dat zulks niet meer wordt gedaan door rechtge-aarde Vlamingen die de Fransche taal machtig zijn. Want wie heeft tot heden het Fransch volk ingelicht over Vlaanderen? Man-nen als Maeterlinck, Roland de Marès, Dumont-Wilden, Fuss-Amoré... die van de Vlaamsche toestanden niets afweten voor Vlaanderen over hebben. Het zijn de voorstaan-ders "la Belgique sera latine ou ne sera pas." Van op de spreekgestoelten waar zij zich hebben vastgeankerd verkondi-gen zij, zonder ooit de minste tegen-spraak te ontmoeten : dat de Vlaamsche strijd sedert den oorlog niet meer be-staat en alleen nog gevoerd wordt door eenige verraders verkocht aan Duitschland, dat onze taal een "patois" is dat met letterkunde niets gemeen heeft, dat Vlaanderen van natuur altijd tweetalig is geweest en moet blijven en dergelijke dwaasheden meer, waar wij sinds lang de schouders voor ophalen maar die bij het onschuldige en onwetende Fransche publiek nog altijd voor waarheid worden aangenomen. Maar hier is nu een Vlaming die deze Vlaamschhaters in hunne eigen taal komt tegenspreken zonder dat in het minst gezegd kan worden dat hij eenige toegevenheid voor Duitschland zou la-ten blijken. Wij vertalen hier nog deze regelen van Jozef Muls: "Het verlangen naar een eigen Vlaamsche kultuur werd schandelijk uitgèbuit door onzen ergsten vijand, Duitschland, die niets dan ik-zuchtige doeleinden had met aan het gemartelde Vlaanderen zijne Hooge-school van Gent en de bestuurlijke schei-ding te verleenen. Aile trouwhartige Vlamingen weigeren die geschenken'uit handen die nog bezoedeld zijn met het bloed hunner zonen en broeders. Maar hetgeen vele Franschen gewoonlijk niet weten, het is dat deze zelfde Vlamingen met heel hun hart verlangen te bekomen diezelfde Vlaamsche hoogeschool van Gent en, misschien ook wel, die bestuurlijke scheiding van hun nationaal parlement in een hersteld en onafhan-kelijk Belgié." Jozef Muls deed wel van slechts in twijfelenden zin van de bestuurlijke scheiding te spreken en hij had ons in-ziens misschien beter gedaan er in 't geheel niet van te spreken. Want wij willen voor als nu den eisch voor bestuurlijke scheidipg nog niet onder-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods