De stem uit België

2282 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 June. De stem uit België. Seen on 30 November 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ft8df6m89d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

eSephoon; Central 12 86. Kegistercd at the (jeneral rost Office as a .Newspaper« De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique y - ^ - Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d. voor drie maanden. n oubscription : is, gd, for three months. No. 37. VRIJDAG, JUNI 4, 1915. Price ld. DE NIEPWE LEGERWET. DE BELGEN IN IERLAND. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some email degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects:— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only glves them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To tend them (free of cost) garaient», prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Met kleeren en centen naar Belgie terug. Een wondere titel niewaar ? Als de heeren der comiteiten dat zullen zien, zullen zich wel afvragen wat het artikel inhoudt. Wij wenschen te spreken van voor-beelden die na te volgen zijn. Aleerst e kwestie : centen. Vele comiteiten hebben nu over-legd dat de werkende refugees een derde van hun loon op de spaarbank zetten. Sommige comiteiten bemoeien zich ijverig om de Belgen een som metje doen te sparen. Opperbest voorzeker. Maar nu zou ik willen vragen aan de comiteiten waar daar nog niet is kunnen voor gezorgd worden of zij ook niet willen meehelpen om onze menschen loonend werk aan de hand te doen, en ze een stuiver te laten sparen, tegen de terugreis. Nu het zoo lang duurt komt men meer en meer tôt de begeerte zich van eenig geldelijk goed te voorzien tegen men terug gaan zal. En nu reeds—op de bureelen der " Stem " zijn we er aile dagen getuigen van—wenschen onze menschen eenige spaarcenten—2 pond of zelfs een pond, of zelfs io schellingen—naar hun bloedverwanten in België te VOLGENDE WEEK geven wij in ons blad een prachtig Londensch portret van Pater Rutten, evenals allerheerlijkste oorlogs-kerkliederen van Constant Eeckels. Vraag ons blad aan aile newsagents. Familie Verheyden-Van der Spiegel, The Vicarage, Manchester Road, Little Hulton, West Bolton, van Antwerpen (Kiel). sturen. Hoe pijnlijk valt het dan niet voor anderen dit niet te kunnen doen, omdat er geen werk voor werkwillige handen is. O, dat de comiteiten dit wel inzien, en begrijpen dat het een niet minder groot liefdewerk dan dat der huisves-ting is, ons volk aan loonend werk te helpen, en het dan te helpen sparen. Maar van den anderen kant moeten nu onze menschen oppassen de comiteiten niet te ontstemmen, hetgeen herhaaldelijk voorvg.lt. Er zijn potters die kieschheid, rechtzinningheid en dankbaarheid vergeter en opspelen omdat er hun iets minder gegeven wordt dan vroeger, of die op een of ander min kiesche wijze centen samenscharrelen. Dat is een schande, en dat moeten dikwijls de goeden met de kwaden bekoopen. Toe, wat meer opvoeding ! Zoo voor de centen, zoo voor de kleeren. Er bestaat een Belgian Repatriation Fund, dat voor doel heeft te helpen zorgen voor de herleving van Belgie als de Duitscher zal zijn over den Rijn gewalst ; dat comiteit is bedacht op herbouw van huizen, op hernemen van handel, op kleeren voor ons weer-keerend volk. Ik wil het hier over het laatste alleen hebben. De heer Seebohm Rowntree die over enkele jaren zulke belangrijke studie leverde over ons vaderland, heeft zich hier geen oogenblik onledig gehouden, maar is steeds voor ons volk werkzaam geweest. Nu biedt hij volgende allernuttigste regeling aan. Een belangrijke som wordt ter beschikking gesteld om stoffen te koopen die dan als ondergoed voor vrouwen en mans zouden worden ver-werkt door de Belgische vrouwen die geen werk hebben ; zij zouden dat te huis afwerken en voor dat werk betaald worden naar de regelingen die hier in Engeland omtrent den huisar-beid getroffen zijn. Dat wil zeggen dat hun een standaardloon voor dat werk zou worden uitbetaald. En de gemaakte kleederen zelve zullen door het Fund bij de terugreis worden uit-gedeeld naar de noodzakelijkheden. Binnen enkele dagen zal dat werk ingericht zijn. Wij houden onze lezers wel op de hoogte. Maar we nemen weer dees kans te baat, om een vinger op te steken en te zeggen : Menschen, menschen, sparen is goed maar gulzig zijn is leelijk. En er zijn menschen die met een paar pakken aankwamen en naar een nieuw verblijf trekken met pakken en zakken dat het heele dorp er komt naar zien en er schand over spreekt. Er is vrouwvolk dat onverzadelijk is als het kleeren geldt. En het stadsch volk dat we meest in Engeland hebben is vooral van die kwaal aan-gedaan. Toe, wat meer tact, van de liefdadige Engelschen mag niet meer dan het noodige worden begeerd. Ei zeker men mag en men moet voor-uitzien, maar dat mag nooit of nooit een last zijn voor de Engelschen. Daarin moeten we eerst door ons eigen werken zien te voorzien, nooit of nooit door loensche of half-loen-sche middeltjes. Slechts aan dien prijs gaan we met kleeren en centen en deugden en onverloren sympathieen naar België terug. En zal dat niet de ideale terugreis zijn? Voor zulk eene terugreis hebben wij te werken. — o Militaire verordeningen. Er wordt ter kennis der belangheb-benden gebracht : 1. Krachtens het BesluitWet van Isten Maart, 1915, zijn al de Belgen, zonder uitzondering, geboren tusschen den Ien Januari, 1890, en den 31 en December, 1896, die zich in Groot Britanie en Ierland bevinden, ver-plicht zich te doen inschrijven ten einde deel te maken der militie-lichting van 1915. 2. Desvolgens, moeten aile mannen van 18 tôt 25 jaar oud, zonder uitsel en in aile geval voor den 20 juni, 1915» een inschrijvingsformuul in vullen dat zij van de politie zullen ontvangen en op het naaste politiebureel van hun verblijfplaats afgeven. Degenen die het formuul niet zouden ontvangen. moeten zich rechtstreeks tôt het politiebureel wenden. Degenen die later in Engeland zouden aankomen, moeten zich doen inschrijven binnen de 15 dagen die den datum van hunne aankomst volgen. 3. De belanghebbenden die van woonplaats zouden veranderen, na hunne aangifte moeten hun nieuw adres doen kennen aan het politiebureel waar zij ingeschreven zijn. 4. Allen zullen later opgeroepen worden om voor eene wervingscom-missie te verschijnen, volgens maatre-gelen die de politie op tijd zal mede-deelen.5. Zullen als weerspannigen aanzien worden, al degenen die verzuimd zouden hebben een inschrijvingsformuul in te vullen voor den hier-boven aangeduiden datum. 6. Zullen van den dienst vrijgesteld worden : 1° De jongelingen die, voor den oorlog, eene bepaalde vrijstelling wegens lichamelijke oorzaak hebben bekomen ter uitzondering van hen die vrijgesteld werden wegens gebrek aan lengte ; 20 Zij die, voor den oorlog, afge-keurd werden; 3° Zij die sedert het begin van den oorlog, ongeschikt voor den dienst werden verklaard of bepaald afgekeurd ; 40 De gehuwden deel uit-makende van de militielichtingen van en met 1910 tôt en met 1914, mits zij voor 15 November, 1914, in den eeht getreden zijn ; 5° Zij wiens lengte 1 m. 400 m/m. niet overtrel't 7. Daar de. belanghebbenden aan de wervingscommissie aile stukken tôt het staven van hunne rechten op vrijstelling moeten voorleggen, zijn zij uitgenoodigd deze aan te bieden wan-neer zij zich doen inschrijven. De Belgische Minister, P. Hymans. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, = opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON,, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. £i_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods