De stem uit België

1678 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 28 April. De stem uit België. Seen on 28 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gq5g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Jaargang-Nr. 32. VRIJDAG, APRIL 28, 1916. Ah,^rffiiïï5.Ar."': Price Id. MISLUKTE AANVALLEN OP ENGELSCHE EN IERSCHE KUST. IERSCHE OPSTAND. Lessen uit de Grieksche oudheid en de Duitsche inval in België. Wat benijd ik soms de menschen, die hun eigen huis en thuis hebben. In de uren van verpoozing kunnen zij in hunne eigen biblio-theek, naar believen, hunne lectuur uitkiezen. Maar wij, arme bannelingen in een land, waar men in de boekenkasten zoo zeiden ziine oude kennissen terugvindt, moeten ons tefre-den stellen met hetgeen zooal onder de hand valt. Gelukkig vinden we dan toch weleens iets, wat van onze gading is. Na uit "The Tdmes " vernomen te hebben, dat de Fransche generaals te Verdun, in een bomvrijen kelder, ijverig twisten over het nut der klassieken, wilde ik mij, verre van het front, ook eens te goed doen aan een of ander smakelijk verhaal uit Herodotus., dien ouden vriend uit onze klassieke jeugd. Te vergeefs zocht ik echter naar een exemplaar, toen mijn goede engel mij op de gedachte bracht eens te bladeren in Thucydides, en zie; daarin vond ik warempel het verhaal van den Duit-schen inval in België terug ! Niet Thucydides, doch Herodotus, zijn vijf jaar oudere ambtgenoot, heeft de eer genoemd te worden "de vader der geschiedenis" ; maar men geeft hem den xoem na, de eerste te zijn geweest, die de geschiedenis op een we-tenschappelijken grondslag bouwde, die een-heid bracht in de verhandelde stof, de oor-zaken, gevolgen en roerselen van de gebeur-tenissen opspoorde, en uit het verleden lessen • afleidde voor de toekomst. Gewoonlijk stapt hij bij het verhalen niet uit zijn éeg, om, zooals Herodotus, allerlei anecdoten en sprookjes te vertellen, die niet in nauw ver-band staan met het behandelde onderwerp. Wanneer zulks echter gebeurt, dan mag men zeker zijn, dat hij geen fabelen opdischt en de zaak van gewicht oordeelt.- Zoo is het namelijk met het verhaal der verovering, door de Atheners, van het Dori-sche eilandje Melos, (het moderne Milo), ten iare 416 v. Chr. tijdens den Peloponnesischen oorlog. Dr. C. Wilde vermeldt het feit in zijn voortreffelijk "Leerboek der algemeene geschiedenis," pas vôôr den oorlog versche-nen, doch verzwijgt de onderhandelingen, die ■ en strijd tegen Melos zijn voorafgegaan, en die voor ons, Belgen, nu juist van het hoog-ste belang zijn, en waarop Thucydides nadruk heeft gelegd. Athene voerde oorlog tegen Sparta, een oorlog die het gevolg was van de ijver-zucht der beide Groot-mogendheden van Hellas. Na behaalde ovexwinningen» ware het voor Athene mogelijk geweest een eervollen en v voordeeligen vrede te sluiten, maar—tegen Nde wijze waarschuwingen van Pericles—liet net zich vervoeren door den overmoed der militairistische partij en zon op nieuwe veroveringen. Bondgenooten waren daartoe noodig, en daarom werden gezanten naar den senaat van Melos afgevaardigd, om dezen te overhalen voor hen partij te kiezen. Wanneer men nu, in het verhaal van de onderhandelingen door Thucydides, Duitsch-land leest in de plaats van Athene, en België in de plaats van Melos, dan zou men wanen te leven omtrent den 4 Augustus 1914. Luis-tert : In koele en welberekende taal verklaren de Atheensche gezanten aan den Senaat van Melos: "Het komt mçt ons inzicht overeen, dat Melos zich/ ondterwerpe aan onze heer-schappij.Wij beweren niet, voegden de Atheners erbij, dat de bewoners van Melos eenig on-recht jegens ons hebben bedreven, noch dat wij eenig recht hebben op uw eiland. [Von Bethmann-Hollweg spreekt!] Maar wij zijn verstandige lieden, en meenen dat ook gij verstandige lieden zijt; daarom zult ge begrij-pen, dat we niet wenschen, dat er eilanden zijn, de onafhankelijk blijven. 't Is een slecht voorbeeld voor de andere ! De macht van Athene is practisch onweerstaanbaar. Mannen van Melos, gij hebt de keus : <5f u te onderwerpen, 6f verwoest te worden. — Maar, zoo antwoordden de senators van Melos, vreest ge dan niet voor de toekomst, daar ge al de wetten van het recht verbreekt? Koningrijken zijn vergankelijk ; en wat zal de wraak van het menschdom zijn, na zulk eene tyrannij?... * — Dat is voor onze rekening, zeiden de Atheners. Wij vragen u alleen, dat ge ons op staanden voet zoudt zeggen, of ge veikiest te leven of te sterven. — Wij willen neutraal blijven (zeiden die van Melos). — Dat mag niet ! — In aile geval, wij onderwerpen ons niet. Wij weten zeer wel dat Athene veel sterker is in manschappen, in schepen en krijgsbeleid, maar wij hebben de onschuld voor ons en de onstexfelijke goden zullen ons bijstaan. — Daar geven we niets om; we zijn minï-tens zoo godvreezend als gij. [Gott mit uns!] — Ja, maar; de Lacedemoniërs [lees : de Engelschen] zijn door banden van eer en vriendschap gehouden tusschenbeide te ko-men. Leeke schrijvers heeten dat soms "la justice interne des choses " ; wij zien daarin een zedelijk bewijs van Gods bestaan, en noemen dat de leiding der Goddelijke Voorzienigheid. Daarop juist steunde Zijne Eminentie Kardi-naal Mercier, toen hij in zijn laatsten herder-lijken brief de hoop op eene overwinning uit-sprak.* * * En blijkt niet, dat die voorspelling reeds in vervulling gaat? Reeds nu toch mogen wij met den Kardinaal zeggen: "Een feit staat vast voor de beschavir.g en de geschiedenis : de zedelijke zegepraal van België." En mag men niet méér verhopen? Ziet naar de slach- Cewonde Belgische soldate n met Nurse Donders (van Berchem) in het Belgisch Krijgsgasthuis van St. Jan, Cap Ferrât (Z. Frankrijk). ' — Dàt zullen we wel belettee ! — In aile geval, >we vechten liever en ho- pea liever, dan uwe-slavernij te aanvaarden." # * * Is het niet alsof men hier al de omstandig-hedem las van het Duitsche ultimatum aan België., de gesprekken van von Jagow met haron Beyens en het ridderlijk antwoord van koning Albert? Eilaas, hetgeen daarna in België gebeurde is enkel een herhalingi, op grootere schaal, van het gruwzaam optreden der AtTieners in Melos. Het is de kortstondige triomf der zonde ! "Zij vermoordden, zoo gaat Thucydides voori, al de weerbare mannen van Melos, voerden vrouwen en kinderen mee en j verkochten ze als slaven. Tater zonden zij ' er 500 kolonisten heen, en eigenden zich het land toe." < Thupydides, zeiden wij, is een geschied-schrijver die verband brengt tusschen de ge-beurtenissen, en die door zijn mededeelingen lessen geeft voor de toekomst. Ziehier hoe hij dan ook het verhaal vervolgt : "Denzelfden winter zeilden de Atheners uit met een grootere vloot dan vroeger, om Sicilië te bemachtigen..." Dit was de buitensporig grootsche expeditie naar Sicilië, die de Atheners, aangezet door de lichtzinnigheid en eerzucht van Alcibiades, ondernamen en welke door haar noodlottigen afloop aan de macht hunner stad den genade-slag gaf ! Het ligt in de rechtschapen natuur van den mensch, dat hij de ongerechtigheid niet kan aannemen als een eeuwigen triomf ; hij ver-wacht vroeger of later een vergelding voor het kwaad en een belooning voor de deugd. .tingen rondom Verdun. Of die strijd r.u al ■dan niet zal afloopen met de inneming van de puinen der stad, reeds nu kunnen we zeggen, dat de Duitschers uit hunne mogelijke overwinning geene vruchten zullen trékken, om de verschrikkelijke verliezen, waarop hunne aanvallen te staan komen. En dit mogen we beschouwen als eene straf voor de overweldiging van België. Sommigen zeggen, bij het wijzen op die langdurige en bloedige gevechten. ziet ge niet dat Duitschland genoodzaakt was langs België °P te rukken, aangezien de gebeurtenissen nu uitwijzen, dat de Fransche grens van Belfort tôt Verdun, langs Epinal en Toul, onoverko-melijke hindernissen aanbood?—Neen, ant-woordt de Zwitsersche kolonel Feyler, de val van Luik, Namen, Antwerpen en Maubeuge toont juist aan, dat ook Verdun spoedig zou gevallen zijn, indien de Duitschers onmiddel-lijk langs daar Frankrijk waren binnenge-drongen. Maar het lot van de vorige plaat-sen was eene les voor generaal Sarrail, die de forten heeft ontmanteld en de kanonnen daar-van op eene doelmatiger wijze heeft benut-tigd. Zoo de aanval in 't begin van den oorlog ware gekomen, zou het geconcentreerde vuur der Duitsche artillerie de op een klein gebied saamgebrachte Fransche kanonnen veel gemakkelijker meester zijn geworden. Voor het schelmstuk der overweldiging van België moeten de Duitschers reeds boeten. Moge het eene aanwijzing zijn voor nog grootere teleurstellingen. Jammer dat Duitschland, zooals Athene, beheerscht werd d,oor eene oppermachtige militairistische partij, en geen Pericles had om haar wijzen raad te geven. J. V. M. 12 April, '16. Oorlogspoëzie. In Mei aanstaande zal eeni bundel gedich- -ten verschijnen aan den oorlog gewijd. Alhoewel de meeste verzen reeds in onze Vlaamsche bladen verschenen en dus door velen reeds gelezen werden, toch hebben de verzamelaars gemeend' geen overbodig werk te verrichten door bijeen te zoeken wat onze woordkunstenaars voortbracbten tijdens den oorlog. Zoovele gedichten moeten herlezen worden omdat het de moeite loont, zoovele andere moeten we opnieuw smaken omdat ze in ons schoone gevoelens opwekken. Het volstaat niet uitsluitend in een verza-meling Oorlogsfioezie aan te bieden wat in een klassieke bloemlezing een plaats of vermel-ding zou verdienen ; ruimer moet de keuze zijn om het Vlaamsche krijgskarakter in zijn verschillende dicht-uitingein te leeren kennen, om de samenstemming te bereiken van aile Vlaamsche soldaten met de rijkste en schoon-ste zielen onder hen. Evenwel gaat het niet aan, kritiekloos ailes over te drukken wat in gebonden stijl ver-scheen. (1) Zonder ons over de waarde uit te laten der " vaderlandsche kerkzangen," hebben we gç-meend dteze rubriek niet te mogen in'.asschen om aldus plaats te winnen. Ook werd van de hand gewezen de r-'jme-larij van die straatzangers, "zij hebben rccds hun loon ontvangen." (2) Evenmin mocht genade vinden wat, o£-schoon in verzenvorm aangeboden, toch bloot verstandelijk werk bleef. Dichters van r.aam die den huidigen veld-tocht niet meemaakten, hebben wanneer ze in hun pas verschenen werk bij algemeene gevoelens bleven, hun faam hoog gehouden.. doch wanneer ze in krijgsomstandighedan-wilden afdalen, zich soms potsierlijk aange-steld : wie geen bezoek bracht aan de vuur-lijn, kan geen klare voorstelling krijgen van dezen oorlog. Gedichten waarin bijzonder-heden voorkomen die aan onze soldaten al te dwaas zouden schijnen, laten we derhalve ook wegvallen. Wel werd een plaats gegund aan de gedichten waaruit een zuiver heerlijk gevoel ons rechtstreeks aangrijpt, al blijft er op den-uiterlijken vorm in kunstopzicht soms wel wat af te dingen. Diamanten door ietwat onbedreven hand geslepen, worden niet a-!s-waardeloos weggesmeten. Enkele schrijvers waren. zoo welwillend onuitgegeven poëzie voor dezen bundel af te staan, hun zij daarom onzen bijzonderen dank gezegd. Bij de giedichten die we uit onze Vlaamsche pers knipten, geven we blad en datum aati. Doch dewijl we onze verzameling moesten be-perken, vonden we het natuurlijkst^en gemak-kelijkst ons te bepalen bij de gedichten verschenen in 1914-1915, zoodat ailes wat na 31 Januari 1915 verscheen, niet in aanmer-lnng komt. Verzen gewijd aan uitwijkelingen, geînter-neerden, krijgsgevangenen moesten we, tôt ons spijt van de hand wijzen bij gebrek aan plaatsruimte. Toch bleef de keuze nog rijk genoeg om een bundel uit te maken van ongeveer aoo, bladzijden. Wij vertrouwen dat Oorlog s-poezie niet er.ke ]'■ opbeurend zal zijn bij het lezen, maar dât ook de declamators er zeer dikwijls gedichten uit zullen voordragen op vaderlandsche fees-ten en alzoo de waarde en het diepe gevoel van vele stukken zullen doen gelden. Oorlogspoëzie gaat onder den naam van H Heyman en ondergeteekende ; het wordt ge-drukt op minatens 2,500 exemplaren. Wij vertrouwen dat een maand na zijn verschrj-nen het boek uitverkocht zal zijn. Jan Bernaerts, plaatsaalmoezenier Gainneville (S. I.), Frankrijk. (1) We vestigen met warme instemmm? de aandacht onzer iezers op de noodzakelijk on. volledige, maar overigens knappe studie van • s: Oorlogspo'èsie ("Legerbode", o, 2-1 en 25 Sept. 1915). ^ (2) Sommige soldaten dragen op straat in de rustkantonnementen de liedjes voor van hun eigen maaksel en verkoopen ze tegen 0.10 fr. • ze verdienen daarmee soms een aardi? sommet] e.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods