De stem uit België

1240 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 March. De stem uit België. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vq2s46j543/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Burerfi ai, RUSSELL SQUARH, LONDON, W.C. T«l«phonti Muséum 817. Abonnement : lsh. Sld. voor 3 maanden. Subscription : lsh, 9d. for 3 months, Voor de Vcrcenlgde Staten : 50 cts, Voor Holland : 1. fj,. Voor Frankrlik: 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. v of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr 26. Oplage: 10,500. (Blz. i3s9-i37oO VRIJDAG, 16 MAART, 1917. rcgisured at g.p.o. as a ntwspaper. 12 blz. 1 }4d Paaschplicht. —«Wie gee>n Belgisch priester in zijne' nabij-heid heeft om zijn Paaschplicht te kunnen makomen, kan schrijven aan Zijne Hoogwaar-digheid Monseigneur De Wachter, of ook aan het bureel der "Stem." Dat de ouders te dezer gelegenheid ook denken op de Eerste Communie h miner kinderen. —Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De Wachter verzoekit aile de priesters-ajflmoeze-niers zondeir fout te willen verslag inzenden over hun Paaschwerk. —Onze landgenooten, ook degenen die in de afgelegenste plaatsen verblijven, moetec weten dat hunne pricsters te hunnen dianste zijn. Laat het weten desnoods aan uwe lamiiieleden die op verre algelegan plaatsen wonen en "De Stem" nog niet zouden ont' vangen. Onze Toestand. Onze oproep vond reeds geihoor links en rechts. " Eendracht maakt macht ! " Met gezamentlijke hulp houden wij ons blad, dat tewege is het "national record" der vluch-telingen te zijn, in volledigheid van documen-tatie tôt het einde toe Help zorgan voor verkoopers per nummers in Londem en de groote centrum's ! Abonneer u ! De prijs van het abonnement is 1/9 tôt op Donderdag, 22 Maart. Van dan af (Nr. 27) is de driemaandelijksche prij9 2/. Men heeft er dus belamg bij zich te haasten. —De West-Vlaamsche bladzijde verschijnt de volgeinde week, en dan voorts naar ge-woonte.—De volgende week verschijnt ook Nr. 2 van " Onze Scholen " en het eerste deel eener historische studie over de betrekkingen tus-schen Engeland en Vlaanderen. —Bij gebrek aan plaats is deze aflevering mindei geillustreerd. Vele prachtige photo's o-a. van belaagrijke do'kumenten op de ge-schiedemis van Vlaanderen betrekking heb-bend en rustend in het Record Office van Engeland, wachten naar plaats. Iede<r helpe dus door inschrijving en propaganda opdat wij op 12 blz-, zouden kunnen blijven uitko-men.— O Photo's Kardinaal Mercier en Koning Aibert. Overvloedige bestellingen zijû ons reeds toegekomen die we tôt ons groot spijt nog niet kunnen uitvoeren. De portretten zullen pas binnen een tiental dagen klaar zijn en dus'verzoeken we onze lezers die reeds hunne bestellingen stuurden om nog wat geduld. O — Zedelijke beginselen ter beoordeeling van oorlogsfeiten. Het is voorzeker zeer goed dezen oorlog te beschouwen in het licht der leidende Voor-zienigheid van God en dien op te vatten als eene straf, waarmee Hij het zondige mensch-dom kastijdt. Doch het blijft steeds een op-vallende waarheid, dat de menschen vrij blijven in hunne handelingen en dat ze eens rekensc.hap zullen te geven hebben van hunne misdaden. Men mag derhalve nagaan welke de menschelijke oorzaken _ zijn van onze ramppn • en onderzoeken wie de zedelijke schuld draagt van al de ongerechtigheden der oorlogvoering. En het is niet juist, wat een Hollandsch militair beweert, dat "waar twee vechten, de schuld steeds aan beide zijden is," of men zou het iemand als schuld moeten aanrekenen, dat hij zich verdedigt, in plaats van zich lijdelijk te laten overrompelen door den aanrander. Van den anderen kant is het ook niet billijk zich door den hartstocht te laten geleiden en te toornen tegen den vijand, in naam van het recht en de menschelijkheid, zonder de zekerheid te hebben, dat men wezenlijk dit recht aan zijne zijde heeft. En tôt die zekerheid kan men niet geraken, indien men niet goed weet waarop dit recht steunt en welke de eischen zijn der zedelijk-heid. Dit te weten, is vooral de plicht van een christen : daarom vermaande Kardinaal Mercier zijne geestelijkheid, dat zij het Recht en de Internationale Wetten zouden be-studeeren, opdat zij zich niet zouden bloot-stellen aan onrechtvaardige oordeelen. En in een gesprek, dat Zijne Eminentie toestond aan een medewerker van "De Tijd," ver-klaarde hij "dat ailes wat op zedelijk gebied voorvalt, of wat betrekking heeft op recht, ook op internationaal recht, de Katholieke Kerk aangaat." Dat is tevens een verwijt aan het adres van sommige zoogezegde Katho-lieke Duitschers, die bij de beschouwing van hunnen aanvalsoorlog de "Katholieke beginselen wegmofien," eji niet gedoogen dat de Geestelijke Overheid, de wachters van de zedenleer, er hun oordeel over uitspreken. Men zal het dçrhalve niet ongepast achten, dat wij hier voor den gewonen lezer eenige beginselen herinneren, waaraan wij later eenige oorlogsfeiten zullen toetsen. Ter wille van de duidelijkheid zullen wij zooveel mogolijk langweilige beschouwingen ver-mijden en de stof, gelijk het gebruik is in een handboek, in kleine afdeelingen splitsen. I.—Het volkerenrecht. Staten zijn zedelijke personen, die plichten sn redite» hebb»n jegens elkand.r, even zoogoed als onderdanen van een Staat onder-ling en jegens hun land door zedelijke betrekkingen verbonden zijn. Deze laatste betrekkingen worden geregeld door de lands-wetten. De betrekkingen tusschen Staten worden beheerscht door het "Volkerenrecht," of de "Internationale Wetten." Onder "Volkerenrecht" verstaat men derhalve het stel van wetten en plichten, waar-door de verschillende Staten zedelijk met elkander verbonden zijn. Het is van het allerhoogste gewicht in aan. merking te nemen, dat men in het Volkerenrecht (gelijk trouwens ook in de lancfswetten) eene dubbele Wet moet onderscheiden, namelijk : de " natuurwet " en de " positieve wet," die beide in oorsprong en karakter van elkaar verschillen. A.—De Natuurwet. Staten, zoowel als personen, zijn onder-worpen aan de "natuurwet," de "eeuwige wet," welke God in het geweten der men-sohen heeft neergelegd. Zij bestaat ii ja, maar het zondigde ook tegen de lisfd die elken Staat jegens een anderen ve schuldigd is. 2. De "Internationale Wet" kan echti meer doen : zij kan de natuurwet "duid lijker " maken en er ook iets aan "toevoegen. De dictaten der natuurwet zijn dikwijls onbepaald om als richtsnoer van onze g dragingen te dienen in ingewikkelde on standigheden. Een voorbeeld : De natuu wet schrijft voor, dat men de krijgsgeva: genen op een menschelijke wijze zal b handelen. Maar nu komt de positieve w dit verduidelijken, door de Haagsche vero deringen van 1907 en schrijft voor, dat mt deze zal voeden, logeeren en kleeden c denzelfden voet als de soldaten van het lan 3. Eindelijk kan de Volkerenwet iets "to voegen " aan de natuurwet, en door po: tieve bepalingen sommige handelingen voc schrijven of verbieden, die in het licht d natuurwet noch goed noch slecht zijn op zi< zelf. (Over de vraag, of er in de werkelij De overleden Hertog van Norfolk. (Levensschets moest verschoven tôt volgend nr.) WoiuiiltpnH mo/WpHedd Hnoi- de Westminster Chronicle. practische oordeelen, waardoor wij erkennen, dat we gebonden zijn het goede te doen en het kwade te schuwen. Deze Wet erkennen we door het licht der rede, waarin zij schijnt, zegt Bossuet, als een heldere bol ; zij hangt niet af van de Goddelijke openbaring (al-hoewel feitelijk dezelfde Wet ons ook posi-tief geopenbaard werd), en doet ons alge-meene beginselen aan de hand over recht en gerechtigheid, welke de "grondslag" vor-men der Internationale Wet. Zoo leert zij ons dat het verboden is te stelen, te lasteren, dat beloften moeten gehouden worden. B.—De Positievè Wet. Doch er is ook eene "Positieve" Internationale Wet, welke bestaat uit "overesn-komsten" en "gebruiken," en tôt grondslag heeft een uitgedrukt of onuitgedrukt "ver-drag."Over het algemeen, wanneer men heden spreekt van Internationale Wet, dan bedoelt men d;t stel van "verdragen" -tusschen Staten. 1. Die "verdragen"—die positieve wetten —kunnen soms een eenvouddge herhaling zijn van hetgeen reeds door de natuurwet werd opgelegd. Men kan zich door een verdrag verbinden ditgene te doen of te laten, waar-toe men reeds. door het geweten verplicht was. Zoo had b.v. Duitschland zich bij verdrag verbonden onze neutraliteit te eer-biedigen, iets waartoe het reeds verplicht was door de natuurwet. Bij haren inval, zegt Ka-rdintal Mercier, plcegde hot "msineed," I heid onverschillige handelingen zijn, bestaat een meeningsverschil tusschen Scotisten en ' Thomisten.) In aile geval, er mag nooit eene tegen-strijdigheid zijn tusschen de natuurwet en de positieve wet : het is de plicht van den menschelijken wetgever de algenieene voor-schriften van de natuurwet duidelijker en be-paalder te maken of te zorgen voor het algemeen welzijn in den geest van die wet. C.—Internationale Wet en Internationale Zedelijkheid. 1. Uit dit ailes blijkt dat er een "verband" bestaat tusschen de "Internationale Wet" (in hare beteekenis als positieve verdragen tusschen de Staten) en de "Internationale zedelijkheid " (de voorschriften van het geweten). Immers, wanneer een verdrag is gesloten, dan moet men zich daaraan houden, en de bindende kracht ervan moet ten slotte ontleend worden—niât aan eene internationale politie, die niet eens bestaat !—doch aan de natutirwet zelf, die ons oplegt ons woord gestand te doen. Zonder de natuurwet kan er zelfs geene positieve wet bestaan. 2. Maar tusschen de "Internationale Wet" —gelijk die gemeenlijk verstaan wordt—en de "Internationale zedelijkheid" bestaan ook merkelijke verschillen. Wij noemen er eenige op : a) De verdragen tusschen Staten aange-gaan zijn op verre na niet àl de zedelijke verpliehtingen der Staten—«venmin^ als de ' -wett»n van eeo land àl de zedelijke ver- JM" .u 1.1. ■■ wii MU imi ^ïiTi plichtingen van de burgers bevatten, Ik kan in geweten gehouden zijn sommige handelingen te verrichten, die mij met opgelegd worden door de wetten van het land. En zoo is het ook voor een Staat. Tusschen België en Duitschland bestond er geen verdrag omtrent het liegen, het lasteren en het wegvoeren van burgers : dit belet niet dat Duitschland zondigde tegen hare zedelijke verpliehtingen, toen het de Belgen belasterde en van onware gruweldaden beschuldigde. Onder de "drie groote misdaden door Duitschland tegenover België begaan," noemde Kardinaal Mercier—behalve "meineed" en " afschuwelijke wreedheden " ook deze : oui zich wit te wasschen, heeft het zijne slacht-offers "bel&sUrd " en v'^n be-chuldigd van zich georgan.seerd te hebben tôt struilc-rooversbenden."b) Een ander verschil : De zedelijke beginselen blijven onveranderd dezelfde. Zij zijn immers een naklank van de eeuwige wet, die geworteld is in Gods onveranderlijke natuur. Doch zoo is het niet met de toe-passingen dier beginselen, neergelegd in. overeenkomsten : deze veranderen gestadig met den groei der openbare meening. c) Een allergewichtigst verschil is dit : De verpliehtingen der "Internationale zedelijkheid" zijn "absoluut," "onvoorwaardelijk," terwijl de verplichting der ''Internationale Wet" " voorwaardelijk " is, en eene van die voorwaarden is : wederkeerigheid. B.v. De krijgsgevangenen moeten op eene menschelijke wijze behandeld worden dat vergt de Internationale "zedelijkheid,'"'' en dat vergt ze onvoorwaardelijk. Zelfs indien Duitschland van haren kant de Engelschen op eene onmenschelijke wijze zou behandelen (wat werkelijk geschied is ; zie "Mokveld" De Overweldiging van België, blz. 152) ; daarom zou het Engeland niet geoorloofd zijn, uit weerwraak, hetzelfde te doen met Duitsche krijgsgevangenen. De natuurwet blijft steeds gelden. Maar de Internationale "Wet" heeft er bijgevoegd, dat men de krijgsgevangenen " evengoed " zal behandelen als zijn eigen soldaten, hun hetzelfde voedsel, enz., ver-strekken. Dat is een verplichting, doch zij is voorwaardelijk : op voorwaarde namelijk, dat ook bij den vijand gezorgd worde voor dezelfde goede béhandeling. d) Er is ook een verschil op te merken in den aard der "verplichting." De duidelijke voorschriften van de "/r^çn-vet " ziiu op zich zelf bindend in geweten, of ze al dan niet bekrachtigd worden door "verdragen." Doch zoo is het niet gelegen met de regelen, welke aan de natuurwet worden toegevoegd en de. bepalingen nopens de bettekkingen tusschen Staten ; die regelen en bepalingen zijn niet op zich zelf bindend in geweten. Derhalve is het noodig, dat daaromtrent positieve "verdragen" worden gesloten." mers, alhoewel men spreekt, en in zekeren -zin ook spreken mag, van eene Internationale "Wet," toch moet men in het 00g houden, dat deze zoogezegde "Wet" geen wetgever heeft noch eene sanctie—zooals het geval is met de wetten van een land. Een Haagsche Conferentie is niet een wetgevende kamer ! De overeenkomsten, die daar gesloten worden tusschen de vertegenwoordigers der verschillende landen, zijn niettemin "bindend in geweten," doch deze biùdende kracht ont-leenen zij aan de verplichting die men heeft een aangegaan verdrag na te leven, een verplichting welke steunt op een voorschrift der natuurwet. O VASTENBRIEF VAN ZIJNE EMINENTIE. Bij het ter perse-gaan. komt ons de Vasten-brief toe van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier. Wij deelen het document volgende week in zijni geheell mede. Ziehier akeeds do korte inhoud ervan : BROEDERS, SCHEPT MOED ! Woorden van zedelijke en christalijke opwskking. INHOUD.—I. Zedelijke grootheid van de Belgische natie : Dapperheid van het leger, van de gevangenen ; geàuld van de vluchte-lingen ; heldlhaftige weerstand van de weg-gevoerden ; standvastigheid van de Regee-ring ; voorbeeld van den Vorst. Enkele scha-duwen op het tafereel: zij zullen op afstand in de geschiedenlis oniopgemerkt blijven. oin alleen de zedelijke schoonlheid der natie te laten uitkomen, hare geestdriftige vaderlands-/ liefde, hare taaiheid. Kracht van deze schoone voorbeelden voor de opvoeding van de toekomende geslachten. II. De christelijke grootheid: De natuur-lijke zedëlijke deugden zijn waard geacht : wat Ohristus en de Kerk daarover denken. Ondanks dat, schenfct alleen de liefde, welke Christus in de ziel stort, hare voile beteekenis aan de deugd, en, stipt gesproken, verdient zij alleen den Ilemel. Uwe overledenen ver-manen u'tôt een christelijk leven. Vat als christenen uwe beproeving op : zij is _ van Godswege de uitvoering van een inzicht inge-geven door liefde. Hecht geloof aan de liefde Gods, aan de liefdtiblijkien van Onzen Heer Jezus Ohristus. III. Besluiten.—ie Besluit: Niet twijfelen aan Gods liefde voor u. Misschien begrijpt gij ze niet: is het verwonderlijk dat het ein-dige het oneindige niet verstaat.? Leest het Boek der Psalmen. 2e Besluit : Akte van aanbiddiag, van on-derwerping, van liefde, aan onzen Vader die in de Hemelen is, aan den Vader en den Zoon en den H. Gesst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods