De stem uit België

2354 0
21 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 21 September. De stem uit België. Seen on 08 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1jh7x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

t Bureel î 21, RUSSELL SQUARE ■ LONDON, VV.C. W Téléphoné: m Muséum 267 De Stem . VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : 2sh. vooi 3 maanden. Subscriptîon : 2sh. for 3 months. Voot de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ^ of 1.50 fr. | 4de Jaargang, Nr. i (Blz. 1627-1634.) Oplage-: 11,200. VRIJDAG, SEPTEMBER 21, 1917. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. ij^d Een beroep nog op onze vrienden om dikwijlde op 12 blz. te kunnen uitkomen. De stof dwingt e toe. Voor 't oogenblik liggen te wachten de voorl zetting der Engelsche Studiën, de geschiedenis vai Vlaanderen en Engeland, van het Voyage de Madam Schnee, eene bladzijde Soldatsnpetmen, enz., enz. Wij roepen de aandacht op het vervajlen der abon ncmenten met dezen nieuwen jaargang. Ieder steune ons opdat onze vierde jaargang de best van de verzameling zij. Bij onzen vierden Jaargang. Met dit nummer gaan we, onder God: hoede, onzen vierden jaargang in. ' Voor God en Vaderland ! Internationaal recht, vaderlandsliefde, oor logspnaktijken, innerlijke Staatispolitiek : beb ben aile uit it'e gaan. van de eeuwige wet ir God die de natuurlijke orde daarstelt. .Da' zij hearsche over ans, en Recht en Vredt zullen elkaar zoenen al over de wereld, er de menschheid zal gilorie geven aan God ir den foooge. Ons Vaderland is België meit zijn Vlamin' gen en zijn Walen. Wij mininen het van der eeneû hoek tôt den andere, en strijden om bel weer te krijgen, noch verminkt, noch met vreemde elementein vermeerderd. Vlamingar Ireiken wij de Walen de hartelijfete broeder hand en al wat wij v.ragen is dat de wamtoe standen waaronder de Vlamïngen lijden wel dra verdwijnen moge.n daaïk aan eene wijzc Stampoli'tiek vian den Staat die dus niocb verdeele en tegen ellkaiar slttelle, noch trachte te versmelten in een B'eulemansbeîgicisme maar de natuur zijner volkeren erkenne er zijn bestuur en zorgen er op aanpasse. Daarit ligt de sterkte van het Belgische Vaderland Een imperialistisch ontvlaamschen, of doer ontvlaamschen, om te belgiseeren, is tegen de .natuur ingaan "qui revient au galop," is.oj macht bouwen en op schande uitkotnèn. De StajatS'politiek knoope geheel de Vlaamsche traditfre vast aan den Belgiischen Staat, zorgE dat de liefde voor de moedertaal gebeel kunne opgaan in de vaderhandsiliefde waar ze een essentiëel bestamddeel van zijn moet, huldi-gend d'e stampoli'tiek dot>r Juffrouw Belpaire vertolk't in den zin : " Hoc Vlaamscher di Vlamimgen, hoe Waalischer de Walen, hoe schooner B'e'lgië." (Terloops zij hier aangemerkt dat Dr. Lec Van der Essen in het oorlogsnummer van "Ons Levan" deze leuze herhaalde, histo-risch toelichitltie en tein voile bijtrad.) Zoo worde ons Belgisch Vaderland schooner en sterker, huiiselijker voor aile zijne kiruderan, 'rijkar in volksbeschaving, in lette-ren en tounst, voor het aanischijn der wereld. Daar trac, ht en wij het onze toe bij te dra-gen eens met onze Vorst en Regeering tegem den Duitschen meineedige, trouw in verde-digi-ng van ons land aan de zijde der Bond-genooten.Zoo helpe God. O De Paus en zijn " Vriend." Een spotprent in "The I'assing Show,'' geteekend door Tihomas Maybank, meenlt al-dus den zin der l'auselijfce vredes-nota te roogen verklaren : Voortgetreden uit een ge-heimzininige kaUhedraal, sitaat daar op de laagste trede Benedictus XV, de tiara op de grijze faaren, de linkerhand omvattend een kruissta.ndaard en de rechter hoog opgeheven tôt zegening van de wereld. Aam zijne zijden laten twee koorknapen wierookwolken vlotten voorbij zijn hoogepriesterlijk plechtgewaad, terwijl achter hen, in het halve duister van het verschiet, de Mephiistopheles-gestalte van , Willem II bukkend wegsluipt. Deze draagt op het hoofd ee.n Tyroolsche muts met arends-veder en werpt een zijdelingschen blik op den smeekenden vredesmiddelaar... "Zijn | vriend in nood," zoo luidt faeit opschrift. Zijn vriend ! Dat is de Keizer, die uit den nood wordt geholpen door de vredesvoorstel-len van den Paus ! ! Hoe zoo? Wat zegit dan de H. Vader tôt zijn "vriend"? —Keizer, Al de landen, die gij overweldigd hebt door wapengeweld, zult ge weergeven. Gij zult Be'lgië herstellen in zijne politieke, econioroische en militaire onaf-hankelij'kheid.—Maar, H. Vader, ik ben niet overwonnen ; 'mijn soldaten houden al die veroverde rijken in hun ijzeren vuist gekneld. —Mijn "vriend," gij zult die weergeven. Gedenk Napoléon ; hij wilde niet luisteren •naar dan Paus en de wintervorst rukte de wa-penen uit de handen zijner soldaten. —Ma.ar, H. Vader, wij 'heb'ben het mijnveld I van Briey noodig ; wij hebben het Waalsche I felenbekken noodig; wdj hebben de forten K van Lui'k en Niamen noodig... I ~Kom, kom: gij 'zoudt de maan wel willen F hebben. ~Ja, zeker; zijn er "raw materials " in? ~Dat's mogelijk. Welnu, "vriend," ge knjgf de maan... als ge ze pakken kunt ; maar van Belgie moet ge uw handen terugtrekken : gestolen goed gedijdt niet. Maar onze A'1-Duitschers zeggen dat ze niet kunnen slapen, voordat ze de handels-haven van Antwerpen en de Vlaamsche kust in hun bezit hebben, want "België mag toch geen vooruvtgeschoven botwerk van Engeland tegen Duiitschland worden " ; en, als Zee-brugge niet i,n orize macht is, beheerschen wij dan natten drieUoek niet tegen Albion : Gott strafe England ! r O Engeland, o Engeland, wie gross sind r deine E.iïge ! —Niet zïngen : weergeven, zeg ik u ; en ik > voeg er nog dit bij : Gij zult Posnanië van uw rijk laten atsn.ijden, en Oostenrijk zal Galicië verliezen... > Doch geene van die landstrekan hebben wij verloren, H. Vader. —Ik weet het wel, maar ge zijt immers mijin "vriend'"? Welnu, wij zullen die stre-ken voegen bij het Russisch gebied, dat ge bezet houdit, en met al die brcAstukken zu'Ilen we het " oud kominkrij'k van Polen " herop-; bouwen. Begrepen? Er is nog iets : de quaesties van Elzas-Lothari.ngen, van Triëst en Trente verklaar ik open vraa.gstukken te zijn, en nu zult ge • die zaken eens vriendschappeljk met uwe vjand.cn bespreken, en, indien zulks de vrede van Europa vergt, uwe rijken nog wat laten besnoeien. —Donnerwetter ! En krijg ik dan daar niets voor? DE OVERWINNING OP HET SLAGVELD. Het is niet zeker, dait de Keizer zoo dadelijk de "hulp" zal aanvaarden, hem zoogezegd door den Paus aangieboden ! Wat hebben dan de geallieerden te doen? Te strijden totdat ]3uitscbland redelijke en eervolle vredesvoorwaarden aanneemt. Er zijn er echter, die zich daarmee niet tievreden stellen, of die altlhans meenen dat er geen duurzame vrede m'Ogielijk is, zoo ndeit "de legende van Duitschlands onoverwinnelijk-heid op het slagveld te niet is gedaani" Zij wil'lea derhalve een. volslagen overwinning door de wiapenen, een strijd tôt het bitter einde : een verplettering. Wij mogen hier wel, op de eerste plaats, doen opmerken, dat zij, die zulfc een eisch uitspreken, niet in Wilson een medesta'nder hebben. Vroegêr beeft de Président der Vereenigde Staten een pleidooi gehouden voor een oorlogseinde, waarbij noch overwinmaar noch overwonneling zou zijn ; 611 zelfs uit zijn P Bclaische geestelijken jîevangen (e Holzminden : EE. HH. Karel Van Eecke, onderpastoor van Veldeghem ; Pater Cambier, S.!, (zittend in 't midden) ; Beckers, aalmoezenier der Broeders Maristen te Aarlen ; Bauduin, pastoor in 't Doorniksche ; Mussche, P., professor in St. Louis, Brussel ; P. Dossche, missionaris ; Vermant, professor in St. Lodewijk's, Brugge ; Vermoor, pastoor, bisdom Mechelen. ■—J.a wel, mijn "vriend": de "vrijheid der .zeeën ! " —De vrijheid der zeeën? Wel, die hebben we ail ; onze schepan doorploegen ongeihin-derd al de oceanen, en doen al de havens aan. —Zooveel te beter ! Het spijt me, dat i)k aan mijn besten "vriend" geen kostbaarder geschenkan kan geven... Of toch, ja, ik zal eens eën goed woord voor u doen bij de Engel-schen, opdat ge wederom in 't bezit zoudt komen van uwe veroverde koloniën. De "Daily Mail" zegt toch, dat z'er niet aan hechten uit een "selfisfh "tgievoel... Maar, dan moet ge beloven er niet met sporen en botten niaaiitoe te gaan ; en geen koorden mee-nemen om de inboorlingen op te hangen, ze niet uitbuiten, want daaraan hebben de En-gelsohen terecht een hekel ! Intussc'hen heb ik u nog een vriendelijken raad te geven: Bereken eens, hoeveel gij als schadeioossttelling aan België zulit ui.tbetalen. —Schade'loosstelling? Maa.r, had ik niet begrepen, dat er " condoinatio," kwijtschel-ding, moest zijn? —Ja, maar niet voor aile gevallen. Ik kan begrijpen. dat gij niet al de schade kunt ver-goeden die gij aan uwe vijanden berok'kend hebt ; er zou geen roode duit in uw land overblijven. Gij hebt al over de 80 milliard Mark uitgejgeven ; van uw overbLî]vend for-tuin zult ge nog wel een gommetje kunnen uittreklien voor dat arme, onschuldige België, dat ge toch zoo deerlijk bestolen en uite-plunderd hebt. —Dan ga ik bankroet ! —O, ik heb een goed middel gevonden om u weedrom rijk te makein. Ge besteeddet jaarlijks zooveel geld aan uw soldaatjes en uw kanonnen. Break dat eens af. Wat een winst zal dat niet opleveren ! Zoek voortaan uw heil in een eerlijken handel. —Handel! Kan ik nog handel drijven? Heel de wereld heb ik tôt vijand ; ze zullen mij wol en koper weigeren en me overal bui-tensl'uiten...—Laat me toe u daarover een ernstig woord toe te spreken. "Vrienden" mag men wel ' eens een vermaning geven, zegt Cicero " Ad-monendi saepe amici et objurgandi " ; en zij mogen dit nooit euvel opnemen. Welnu, laat ik het u zaggen : Men vertrouwt u geen zier; gij breëkt uw woord ; gij huichelt ; gij pocht te zeer op uw wapenmiacht en trekt dadelijk den sabel tegen aile recht en rede in. Daar-om zullen we het internationale leven eens op een anderen voet inrichten. Het recht moet in 't vervolg staan boven de macht. Er komt er krakeel, dan zul.t ge dat aan aefi volkenraad laten vereffenen ; deze zal macht hebben om den weerspannige te dwingen zich te gedragen naar de wetten der gerechtigheid. —'t Is hard ee.n " vriend " te hebben, die me uit den "nood" helpt! antwoord op de Pauselijlïe vredes-nota kan men niet opmaken, dat hij zijn standpunt veranderd heeft. Hij,vraagt, dat het vredes-plan zou "berusten op de goedie trouw van al de betrokken volken," wat hij niet afhan-kelijk maakt van een overwinning door de wapanen, doch van de verwïjdering eener "militaire insitelling onder toezicht eener regeering zonder verantwoordelijlcheidsbesef." Hij hoopt dat het Duitsche voik " weldra " het bewijs geve van een nieuwen geest, waaruit zou voorsprui.ten "de mogelijkheid van een door 'verdrag' verzekerden vrede." Wij laten het hier in het middlen ,of het eischen eener voorafgaande verandering in het regee-ringsstelsel van DiuitschJand de beste weg is tôt een duurzamen vrede ; wij vergenoegen ons met de opmerkiing, dat Wilson niet ge-w.aagit van eene verplettering van den vijand door wapengeweld. j En zou dit werkelijk een zoo gemakbelijke taak zijn? Namen de geallieerden, zoo zij dit op het 00g mochten bebben, niet te veel hooi op hun vork? Wij moeten bek'ennen, dat we niet bevoegd zijn om da.arover een gezaghebbend woord mee te spreken. Maar wij hebben mannen van kennis gehoord, die bewerenj dat Duitsahlaind, zonder eene on-verwachte inzinkmg van zijne legermacht, niet in eenige maaniden verj.aagd zal zijn van de gebieden, die het overweldigd heeft. Want daartoe is het niât voldoende de Duitsche frontlijn hier en-daar in te beuken, een of ander deel vain den veroverden grond terug terug te winnen, doch eene tastbare bewegimg, welke het bagin van het einde zou beteekenen. Wij moigien het er voor houden, dat 00k-Duitschlands hoop op eene ware militaire overwinning reeds voor drie jaar verijdeld werd. Doch velen meenen dat het eveneens voor de geallieerden geen kinderspel zal zijn een volslagen overwinning te behalen op het slagveld. Zelfs met de hulp van twee toit drie millioen Amerikanen, om het Oostereche en Westersche front te versterken, zien zij weinig kans om daarmee klaar te komen over minder dain twee tôt drie jaren. En inltus-schen zou het erg gestteld zijn met de strij-dende volken ; 's Pausen woord over den zelf-moord van Europa zou geen loutere rhetorica beteekenen. Doch wij willen geen Cale'has spelen, voor-al in militaire zaken, die niet behooren tôt het gebied onzer tevoegdheid. Stellen we, dat de Duitsche verzekering—die we heden nog lezen in een huraner dagbladen : "op het sLag'Veild kunnen wij niât verslagen worden" —deerlijk te schande zal gemaakt worden. Heeft men dan daarmee bereifct het doel van dezen oorlog : een duurzaman vrede te stich-ten in Europa? Eila^s, wij vreezen dat men zich hierin vergist. Feitelijk is de legende van Duitschlands onoverwinnelijkheid nu reeds te niet gedaan : een overweldiger, die de wet niet kan oplqggen aan zijn vijanden, is geen eigenlij'ke overwinnaar,'en spottend zal steeds het antwoord van Pierlala klînken op den Duitschen overmoed : Naar Londen gaan wij door Parijs ! Met luchtschip, duikBoot: korte reis, Durch Schwertgeklirr und Wogenprall ! Aan Marne en IJzer zijn wij al... —D.rie jaar ! zei Pierlala. Maar in hun gemoed zullen de Duitschers nooit een neerlaag aannemen, al worden zij gedwongen de wapenen neer te leggen. Bukkend voor de oogenblikkelijke macht der vijanden, zullen voorzeker de Duitschers een tijd'lang in bedwang gehouden worden. Maar voor de la'ndeigene verdrukking, waaraan zij nu onderworpen zijn door hun autocratisch bestuur, wordt hun dan in de plaats daarvani een juk van vreemd'e overmeestering op de sohouders gebonden. Ik vraag niet eens of die politiek te rijmen is met den uitgesproken wenisch van Wilson en anderen, die 00k voor Duitschliand in de toekomst een plaats willen inruimem in de rij der zoogezegde vrije volken. Ik vraag enkel : is het mogelijk dat die toestand 'lang aanihoude. De nederigheid is niet de hoofddeugd van het Duitsche voile, en een neerlalag zal het voortdurend aanprik-kelen tôt nieuwe krachtinspanning. Knagend op zijm gebit, zal het den tijd van onderge-schiktlheid benuttigen om zic.h voor te berei-den tôt weerwraak-, en zoo zal het een andere maal een stoornds worden van den wereld-vrede. Niet uit genegenheid voor het euvel-dadige Duitschlarad, maar uit welbegrepen liefde voor Europa's veiligheid, achten wij daarom een militaire vrede onbeilspellend : hij zou de kiiemen d'ragen van nieuwe oor-logen.Want onderschatten wij toch niet de macht van een volk, waarin zooveel werkikracht ze-telt, wiens schranderheid niemand ontlcent en wiens zielential gestadig toeneemt, terwijl dat van Frankrijk voortdurend afneemt. De tegensteilling is verbazend groot. In 1850 stond Frankrijk aan het hoofd der Europee-sche natiën muet eene meerderheid van 1 millioen boven Duitschland ; voor 100 Franschen waren er te diem tijde 97 Duitschers. Nadat Klzas-Lotltiaringen onder de Duitsche kroon gebracht was, sloeg natuurlijk de verhouding over naar Duitschland. Het verschil was nochtans niet zeer groot : voor 100 Franschen, 116 Duitschers. Maar het zielental daalde gestadig: in 1912 was de bevol'king van Frankrijk enkel de twiee vijfden van diegene van Duitschland : voor 100 Franschen, r6S Duitschers. Zal dit voile, zijne sterkte be-wust, lange jaren de vernedering eener neder-laag dulden? Dat is erg te vreezen. Zoo Duitschland zich niet innerlijk bekeert—vol-gens de wenschen van den Paus—dan mag men binnen ettelijke jaren een nieuw bloed-bad verwachtén. O Officieel Nieuws. Werving van Taalmannen. Ten einde de werving van het groote getal Belgische taalmannen voor het Engelsche leger te verzeker'en, doet de militaire overheid eenen warmen oproep tôt de vaderlandsliefde der Belgen verblijvende in Engeland. De voorwaarden welke de kandidaat moet v.ervullen zijn de volgende : vrij zijn van aile militaire verplichtingen of toebehooren tôt ■eene der groepen welke nog niet tôt den werkelijfcen dienst opgeroepen. is geworden ; loopend Fransch, Vlaamsch en Engelsch kunnen schrijven en spreken ; lichamelijk be-kwaam verklaard zijn'geworden tôt den bij -zonderen dienst van taalman ; meer dan 21 jaren en min dan 45 jaren oud zijn. De kandidaten welke te paard kunnen rij-den worden bijzonderïijk gevraagd. Zij moeten hunne aanvraag sturen tôt den Generaal-Majoor, A.D.G. des Konings, Hoofd der Belgische Militaire Zending, 35, Grosvenor Place, Londen, S.W.i. Leger-Vlaamsch. De minist'er van Oorlog heeft op 17 Sep-tember een nieuwe dagorde rondjgestuurd " recommandant aiux officiers et soldats des efforts conciliants pour les conversations entre supérieurs et subalternes." Generaal Dé Ceuninck sitelt als idieaal voor dat iedereem. van beide landstalen eene prak-tische kennis zou hebben, en hij doet een beroep op de intellectueelen in het leger om deze politiek van verzoeninlg en nationale een-heid (unité) bij te treden. O De Toekomst van den Landbouw. Naar aanleiding onzer mededeelingen 'çjver het Nationaal Verbond tôt Heropbeuring yiart den Landbouw ontvangen we nog volgend bericht : De herstelling van den Belgischen Landbouw is de grondslag voor een goedkoope bevojjrrading van het land. Zij is 00k nood-zakelijk tôt de welvaart der Nijverheids- en Handelsbevolking izoowel als van de land-bouwers zelven. Stelselmatig werd onze veestapel wegge-voerd, fcrachtvoederstoffen en scheikundige mesten ontbreken teenemaal en landbouwtui-gen zijn vernietigd of versleten. Er zal hee!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods