De stem uit België

2547 0
12 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 12 February. De stem uit België. Seen on 02 October 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk17m09/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : s. 9d. voor dric maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 21. VRïjDAG, FEBRUARI 12, 1915. Price ld. Onze Martelaar. La Ligue des Patriotes. Gewonden in Frankrijk. Please Read This. There are in England, at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, in-cluding about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects 1.—To provide them with a weekly newspaper printed in Flemish and French, " L'ECIIO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their ad-dresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of communicating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country* and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscrlptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijkf. Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van ioJ< ure tôt i\% ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Burexu de Renseignements.—Monsieur l'abbé Prims et le R. P. Jean Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de 10 à 11% heures, et de 2 % à 4 heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is ij^d. vrachtvrij. Catechisme Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. 11 est en vente au prix de 5d. frais d'envoi compris. Nif.uw Testament.-—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het 00k gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken in eens vragen en meer in uitzonderlijke gevallen. L. Vermijlen, Briefdrager, Hovenierstraat, 64, Mechelen, met vrouw en kinderen, nu verblijvende Villa Brookfield, Hucclecote, Gloucester, Vraagt naar familie. De Martelaar van Gelrode. In zijn herderlijken brief slaat op eens Z. E. de Kardinaal Mercier een lyrischen toon aan wanneer hij gewaagt van zijn gevallen priesters: "Een van hen, de pastoor van Gelrode, is volgens aile waarschijnlijk-heid als martelaar gevallen. Ik heb eene bedevaart naar zijn graf gedaan, en daar omringd van de kudde die hij gisteren nog weidde met waren apostolischen ijver, heb ik hem gesmeekt om van uit den hemel, zijn parochie; het diocees, het vaderland te beschermen." Moet het gezegd worden dat die zinsnede naar het hart gaat van degenen die, nu in Engeland, tôt die kudde behoorden en in de onmidde-lijke nabijheid leefden van den Martelaar? Is het ons geen plicht hem openlijk te huldigen en onze nederige getuigenis bij te dragen tôt het dossier dat de kerkelijke geschiedenis over hem vergaderen zal? Onze plicht is het des te meer daar het karakter van geloofsheld en martelaar niet uitkomt in de officieele documenten van het Belgisch Comiteit voor overtredingen der wetten van Den Haag of van de Belgische lega-tiën in den vreemde. Joseph Dergent zaliger was een echte figuur van buitenpastoor. Eenvoudig, ieverig, dienstvaardig ziedaar de hoedanigheden die hem een meesterschap gaven over de zielen die hem waren toevertrouwd. Aile de zijnen droegen hem in het hart. Wie hem vinden wilde zocht hem op bij het arm volk. Daar had men de meeste kans hem te treffen. 'sDaags 11a zijne aanstelling als pastoor van Gelrode was zijn eerste bezoek voor irme boschkanters, voor een doodarme familie met elf kinderen. Daar joeg zijn priesterhart hem het eerst heen. Hij gaf met breede hand zonder zich te bekreunen om zich zelve. Twee dagen voor de Duitschers bij ons in let dorp vielen was ik bij hem en wees hij mij waar de schatten der kerk geborgen waren: "Die zijn dus in veiligheid en mijn coffrefort is leeg, en het mijne is op...." De dag zijner inhaling-het was op het einde van November 1913, staat mij nog frisch in het geheugen. Zijn goede faam als onderpastoor in Rethy en Lichtaart hadden hem vooraf-gegaan. Veel volk uit die twee dorpen was de plechtigheid komen bijwonen en velen van hen heb ik met tranen in de oogen van onzen nieuwen pastoor zien afscheid nemen. In antwoord op de verwelkomingen zegde hij nagenoeg : " Ik dank God die mij tôt u leidde. Al mijn doen en streven zal voortaan zijn voor u. Aile mijne krachten van ziel en lichaam wil ik besteden aan uw geestelijk en tijdelijk welzijn. Voor u wil ik werken, bidden, lijden en sterven." En de Voorzienigheid heeft hem op het woord gevat. En hij is aan zijn woord niet te kort gekomen. Wonderen heeft hij verricht op geestelijk gebied. Nog geen jaar was hij dus aan het hoofd der parochie en onberekenbaar is het goede dat hij er stichtte. Hij beminde den luister van Gods huis en zijn eerste werk was den Gregoriaanschen kerkzang in eere te stellen. Met medehulp van onzen braven kosterszoon—even als zijn geestelijken vader door het moorders-volk gedood op barbaarsche wijze— gaf hij dag op dag van korts na zijne instelling af—herhaling van Kerkzang aan de schoolkinderen en op Nerstdag —een maand za zijn benoeming— klonken de zuivere kinderstemmekens door de gewelven onzer kerk : een lied van vrede... Denzelfden dags zongen zij het plechtig lof. Het was schoon en aandoenlijk : voortaan zouden de kinderen aile dagen zingen onder de Missen en onder het lof des zondags. Voor de veelvuldige Heilige Communie was hij de ieverigste der pastoors. Toen hij bij ons kwam (Zie vervolg blz. 2.) Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i^d. vrachtvrij, 00k in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nummers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casar-telli, E. H. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt, Jules Persyn, Kan. Luytgaerens, Dr. Jan Bols, enz.) als door hun meedee-lingen omtrent ons volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkele verzamelingen te koop aan 3s. ^ Photos.—Het was ons onmogelijk in ons Kerstnummer aile de photo s op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan echter in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan aile die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zende dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld om ze te zien verschijnen. De Shilling voor de Soldatenkousen. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russell Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen om hun tijd te besteden aan het breiden van soldatenkousen. PRIJSKAMP VOOR SOLDATEN IN ENGELAND. —Dat onze soldaten een verhaal opstellen van hetgene zij van den oorlog hebben gezien. Gemoedelijk oprecht verteld is best. Elk ingestiiurd verhaal mag niet langer zijn dan 8 blz. Ailes in te sturen bij ons voor 15 Februari. Er duidelijk naam en adres des inzenders bijvoegen. Twaalf prijzen zijn tôt hiertoe uitgeloofd. On demande deux Maîtres verriers techniques ù même de prendre la direction d'une verrerie en Egypte. Bonne situation à personnes capables. Engagements pour durée de la guerre si désirable. Ecrire Grégory Stuart & Co., Ltd.. 69, Lombard Street, London, E.C. MATHYS PIERRE, 7de linie regiment, van Dender-belle by Dendermonde, die zich bevindt te V. A. D. Hospital, c/o Hon. T. F. Fremantle, Wistow, Newton Harcourt, Leicester, vraagt nieuws over zyne ouders. Dendermonde.—Ten einde de opzoekin-gen te vergemakhelijken gelast zich de Heer Advokaat Arnold Broeckaert, North Parade, Aberystwyth (Wales), met het opmaken van de lijst der inwoners van Dendermonde, nu verblijvende in Engeland. Men zende hem naam, voornaam, adres in Dendermonde en adres in Engeland (duidelijk). De volledige lijst zal daarna aan iedereen door De Stem uit Belgie meegedeeld worden, en ongetwij-feld aldus vele verlorenen terechtbrengen. BOISELIER'S Chocolade Fabriek vraagt mannen en vrouwen die in het chocolade vervaardigen ervaren zijn. Schrijven naar " Manager," Watford Mfg., Watford, England. INTERESSANTES séries de Cartes-Postales mout- rant la destruction et les ruines de Louvain, joyau de la Belgique. Prix 6d. la série de six. Réduction suivant quantités. Ecrire sous Initiales C. A. D., Bureau du Journal. MILITAIRE Belge reformé et réfugié, 5, Bristow Road à Hounslow, désire place de chauffeur domestique ou cocher. Meilleures Références.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De stem uit België belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1914 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods