De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie

266 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie. Seen on 04 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w98252/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7 Jaargang nummer IIO 'é Gentlemen het nummer 1 Januari IV34 % *^tv.=!.V "* •-w- - DE TEXTIELARBEIDER I I | VAfMAlH Ml* wU i ; «tu» | ; Orga&n der Belgische Taxtielfederatk VEBSCHUHT TWEI 1ÂAL m ËMfJ I On*®r«H2>ï*}$<S ei^a -a «•y «i«t& I [ngezonden stukken moeten onderteekend zijn en bliiven den eigendom Je'i reJactie Voor Adminîstratie en Redactie : K. HANN1CK Lokaal : ONS HUIS, Vrijdagmarkt, Gent Abonnementsprijs per iaa> • Binnenlaiid ir. 0.75 Buitenland ... fr. i.?o Nîeuwjaar Met 't jaar 1914 treed ons vakblad, De Textielarbeider zijn zevende jaar in. Een ouderdom welke aan de ouders van een kind, van dien leeftijd1, gelegenheid geeft allerlei grootsche plannen te maken betreffende zijne toekomst. En die plannen zijn des te grooter naar-mate het kroost er uifc ziet, lichamelijk aïs zedelijk, de stormen des leven te zullen kun-nen trotseeren ! En de « De Textielarbeider » kan zich me-ten met de afstamelingen van een kloek ras. Hij is taai en levensvol — met de grootste hoop trekt hij de toekomst tegemoet ! Zijn zevende jaar zal hem nog levendiger, hoopvoller en nog sterker maken ! Het jaar 1913 was eenigszins voor onze gewestelijke Textielfederatie een lastig jaar, dat we nogtans, met uiterst welslagen, tôt zijn einde hebben gebracht. We stonden voor groote problemas, doch de betrekkelijke gunstigen tijd van de nij verheid heeft ons, in onze moeilijke taak, medegeholpen. ooreerst stonden wij voor het stichten onzer Landelijke Textielfederatie. Eindelijk waren de groepen van Verviers, in 1912, het met de vlaamsche eens geworden de weerstand te centraliseeren in eene landelijke kas. Dus, was de Vlaamsche Textielfederatie verplicht al hare inkomsten te storten in de weerstandskas der Landelijke Textielfederatie, zonder er, gedurende geheel 't jaar 1913, een centiem te kunnen van genieten. We hadden dus aile verplichtingen zonder inkomsten, en zulks gedurende gansch een jaar ! En welk een jaar ! Het jaar 1913 begon terwijl we volop in strijd waren, te Ninove, tegen eene loons-vermindering van 30 %, door de heeren Sti-chelmans, gepleegd op 't loon hunner ga-renspoelders.En, terwijl we midden dien kamp waren, brak er te Ronse eene staking uit onder de wevers van Neekebroeck, welke ons onver-mijdelijk, gezien de handeling der werklie-den en patroons, naar de Lock-Out leidde ! Te Roeselare, door het onzinnig optre-den der kristenen, waren sedert Kerstdag de gemoederen in gisting, daar waren tal van fabrieken in staking en de heeren patroons dreigden met een algemeene Lock-Out, welke voor 21 Januari was aangekondigd en die werkelijk, in de maand Januari werd verklaard. Men ziet — de Vlaamsche Textielfederatie stond er goed voor met 't begin van het jaar. Niettemin hebben we met ful-speed die moeilijkheden doorworsteld. Te meer, we hadden een klein honderd duizend frank in kas, wat ons tegen een schokje behoedde. Te Ninove, na twee voile maanden staking ,werd eene voor de stakers eene zeer voordeelige overeenkomst gesloten tusschen de heeren Shickelmans en de Vakvereeni- ging, in aanwezigheid der beide schepenen van de stad. Âlleenlijk waren de heeren niet te bewe-gen voor de vrouwen hetzelfde tarief te betalen als voor de mannen. Doch, in de overeenkomst stond uitdruk-kelijk: dat de tegenwoordige spoelders hoe genaamd in hun belang niet konden worden gekrenkt, ter wille van 't vrouwenwejrk. Te Ronse, na vier dagen Lock-out, werd tusschen 't syndikaat der patroons en de werklieden eene overeenkomst gesloten geheel en al de zienswijze huldigende van de uitgeslotenen, in kwestie van 't meten hunner stukken, terzelfdertijd aan de stakers van Neckebroeck voldoening gevend. Te Roeselare ging het anders, daar werden de werkstakers op de ellendigste wijze ge-leid. Op eene voor de stakers en uitgeslotenen gunstige overeenkomst viel niet te den-ken.Ondanks de hulp van aile kloosters, van geheel het priesterschap, van al wat katho-liek was, in België, want meer dan 160 duizend franken werden opgehaald, ondanks een zes maanden langen strijd, waren de patroons voor geen centiem opslag te bewegen, en werd den 19 April 1913, op uitdrukkelijk bevel der katholieken van deze streek, de kristene leiders verplicht, in aanwezigheid van minister Hubert, eene overeenkomst te teekenen ,welke de onderteekenaars. veer-tien dagen te voren, als onaannemelijk hadden verworpen. Daarmede viel de beweging, in de vlaamsche 'Textielnijverheid stil. Vijf maanden lang had ze geduurd en ons voor de ergste gevolsen gebracht. We hebben in .die bewescinc vooral willen toonen dat we vast besloten waren de vak-organisatie ernstig en wetenschapnelijk aan te nakken. We konden onmosrelijk medegaan met de zotte kuren der kristenen. We hebben ze bestred^n en zullpn ze blîjven b°striiden ! Te Eekloo. in Mei, hadden wij bij de heeren. Goethals, eene staking der spinners, welke voor «r^volg had geheel het fabriek te doen stilvallen. Na eene maand staking werd hier weder eene voor de werkers voordeelige overeenkomst gesloten met de heeren natroons. Het overige van het 1913 hebben we in ru«t kunnen doorbr®ngen. In rust, natuurlijk wat de federatie be-trof, maar voor onze groepen was het geene rust. het was oorlog i We bedoel^n de Al°remeene Werks+aking. De çrroenszittincr had besloten dat de federatie niet geldeliik zou tusschen komen in de Algemeene Werkstaking. Onze bptrokken vakvereenieingen hebben moedig alleen het hoofd geboden aan die algemeene bewescing — triomfanteliik hebben ze de staking tôt haar einde gebracht. De heeren reereerders die niet wilden marcheeren onder de bedreierinar der A. W. kronen in hunne schelri van schrik en vrees onder de zweepslagen der Algemeene Werkstaking zelf. Het jaar 1914 vindt ons in voledige rust. Doch de stilte gaat het onweder vooraf. | Il . I Ons nieuw organism, de Landelijke Tex- " tielfederatie, zal, wij hebben er het voor-gevoel van, zonder meer te zeggen. gelegenheid hebben zijne macht en zijne kracht te toonen in 't jaar 1914 ! En ons blad « De Textielarbeider » zal er zijne beste krachten aan schenken - HANNIÇK. Landelijke Textielfederatie van Bektë AAN DE GEZELLEN KASIIOUDERS 0N-ZERS AANGESLOTEN GROEPEN Vrienden, Het jaar 1913 is geëindigd. wat wil zeggen, dat ge de bijdrage, van DECEMBER. afdraagt, van uwe groep, aan de Landelijke Textielfederatie. De kontroolkommissie, bestaande uit de gezellen Veiders en Bodineaux, van Verviers, Cnudde en Samyn uit Gent, komen straks om de zesmaandelijksche rekening na te zien ; dtis, willen de vlaamsche groepen in het geldelijke jaarverslag. als m regel zijnde groepen verschijnen, dan drvfc-ken wij de kashouders op het hart spoedig volledig al te dragen voor 't jaar 1913. De Kashouder, K. HANNICK. * * * Volgende omzendbrief is aan aile groepen gestuurd : AAN DE SCHRI.JVERS ONZER AANGE-SLOTEN GROEPEN Kameraden, In het laatst jaarlijksch conarres. gehou-den te Molenbeek, hebt ge getuige geweest, hoe de kameraden van Verviers,aandrongen op een goed gedokumenteerd jaarlijksch verslag. Gezel Roggeman. landelijke schrijver voor 't Waalsche gedeelte van 't land. had reeds in dien zin gewerkt. Het eerste verslag,van zijne hand, over den vervierschen toestand, in de Textielnijverheid, geeft ons eenigszins richting en stof om den wensch van 't congres te volbrengen, ten dien opzichte. Ten einde die gewenschte documentatie te brengen in 't jaarlijksch verslag, het toeKo-mend congres aan te bieden. namens de vlaamsche gewestelijke federatie, ware het wenschelijk dat ge onderstaande vragen zoo snoedig mogelijk invuldet en terugzondt aan Hannick. « Ons Huis », Vrijdagmarkt. Gent. Indien sommige kameraden moeilijkheden zouden ondervinden bij 't opzoeken der ge-vraagde inlichtingen, 't ware beter dat ze die hulp vroegen, in plaats van soms onze vragen onbeantwoord te laten. Zifhier : 1. Naam uwer plaats? 2. Naam uwer vereeniging? 3. Datums uwer stichting 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1905 to 1926.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods