De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1066 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 June. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b27pn8z40r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Vil voordsche Demokraat Arbeiders, vereenig*t U ! Geene Plichten zoader Rechten* 3# Socialistiseli Weekblad voor het Kanton s§g^J De Arbeid is de bron van allen Rijkdom j^g® ANNONCES : Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. ABONNEMEKTEN : 1 an (1 jaar). °n Pethteripl°tewhtwiil^gin75 f?VperregeimSt ! De stukken raoeten véér Dinsdagavond ingezonden worden 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) WAARHEIDSWURGERS Vf A A MlElDd Vf UIUlEM Het blauwe orgaan der Liberale Volks( partij van Vilvoorden, koint in zijn numm van 20 Juni nogmaals terug op de, door t schuld der liberalen, zoo ellendig afgeloopi staking der Mechelsche stoelinakers. Gansch het artikel is eene ophemeling v; de liberale vak C?) bonden, die, naar hun beweringde toekomst voor zich hebben.Aardi; toekomst als men dit artikel vergelijkt m eeno aanhaling uit het hoofdartikel van he zelfde blad, waarin gezegd wordt dat : « h tôt stand brengen van libérale vakbond< verdeeldheid en zwakte teweeg brengt » ! Hoopvolle toekomst dus, die van nu af kiemen der zwakte en dus der dood in zii draagt ! Doch, daar liebben wij het heden niet ove maar wel over hunne bewering dat de libéra leiders voet voor voet de belangen der stoe makersgasten wisten te verdedigen, en vî den meester allerhande toegeringen bekwame We zullen om die onwaarheid maar spoed te doen uitschijnen een paar prijzen aanhale Onze lezers zullen dan wel gesticht zijn. E deu eersten liberalen patroon,waar de libéral* aan het werk gingen, bevat het nieuw aai genomen tarief 24 prijzen, die met de prijz< van v66r de staking in hel zelfde huis kunni vergeleken worden. Op die 24 zijn er 44 geli gebleven, 8 zijn verhoogd en 2 zijn ver mi derd. De verhooging gaat voor die acht werk van 4 tôt 25 centieiuen, ter wij 1 de vermii dering van 10 tôt 75 centiemen gaat ! En d heet men eene goede verhooging ! ! ' Let nu wel op, dat dit tarief door de patroo verworpen is geworden, omdat de prijzen hoog waren. De werklieden van hunnen kan ziendn dat zo verradea waren, gingen zich 1j hunne patroons aanbieden, die, van de ve deeldheid en zwakte hunner arbeiders (woordi en muziek van « Ons Blad ») gebruik maa ten, om hunne prijzen op te dringen aan i stakers, die,wat men erook vanzegge, moed lumnen man gestaan hebben. En dan de schandige houding van die libéra leiders, welke aan dien liberalen patroon aai boden, de niet liberaal gezinde stakers (krist nen of onafhankelijken) door liberalen vs andere in staking zijnde huizen te vervar gen, indien ze zouden weigeren, aan de bu ten hun weten om,aangenomen prijzen aan lu werk te gaan. Schande over zulke daad. Wf de zaak nog verergert, is het feit dat die kris tene onafhankelijke stakers tusschen hen men schen hadden,die reeds '.10,40 en zelfs 42 jare in dit huis werkzaam waren, en dus te oud wa ren om nog ergens anders hun kost te winnei En zulke afgesloofde arbeiders zouden di ) door de liberale (?) stakers vervangen zijn ge r worden, indien de leiders der andere vakboi e den niet klaar in het spel gezien hadden. Z n besloten hunne leden op dit werkhuis toe 1 laten het werk te hernemen, hen alzoo va n bittere ellende en kommer in hunnen ouden às e eenigszins bevrijdende. e Die houding der liberalen is door elke st rechtgeaarden werkman en burger afgekeun > en heeft er veel toe bijgedragen om de ne 't onbewuste arbeiders de oogen te openen. n In het artikel in kwestie wordt ook bi weerd dat de liberale vakbonden geene linai e ciëele zwakte lijden. h Leugens, mijnheeren, leugens ! Inderdaad, op 24 April, toen de staking ne volop ingang was, en de liberalen nog de e maakten van het gemengd komiteit, werddo - den sekretaris dezer laatsten verklaard d; u zijne vereeniging nog slechts geld had, o: l- eene week de stakersuitkeering te betalei g en dat daarom aan de patroons een vermii '• derd tarief moest worden voorgesteld, om alze ij de staking dadelijk op te lossen ! u Dit zijn nagels met koppen, die door geene - enkelen liberaal, hij weze van Vilvoorden u uit het land der Hottentotten, kunnen teger n gesproken worden ! k Te lang reeds is do werkende klasse do< de liberalen om den tuin geleid ; het verra? tijdens de staking der stoelmakers door d 11 zelfde soort • menschen gepleegd, zal aan < arbeiders eens te meer getoond hebben d; ^ hunne ontvoogding en bevrijding aan hen zel ligt, en ze zullen de blauwen meer dan vroeg* s den rug toekeeren, om te komen tôt de eenij e partij, welk met rechtzinnigheid en starn vasfigheid de belangen der proletariërs ve •J dedigt, het is te zeggen, de eenige Werl liedenpartij !! n Virgo VIDAR. c l Waarom geene klerikale of liberale syndikaten e 1° Omdat klerikaleri en liberalen vroeg* - vijandig waren aan syndikaten. 2° Omdat hunne goevernementen met î dan eens het leven onmogclijk maakten aa - de syndikaten. 3° Omdat ze samen in de Kamer h< t schandaligklasseartikel310 aaneenflansder t 4° Omdat ze verleden jaar nog eene laf] - komedie speelden in de Kamer, wannee • het vereenigingsrecht voor de Brnsselsch t koetsenmakers aan de dagorde was. 5° Omdat ze onderkruipers vragen i . hnnne bladen tijdens de werkstakingen. s 6° Omdat ze maar aan syndikalisme doe; - uit kiesbelang (nu, mag de werkman stem - men, vroeger niet) j 7° Omdat de meesten hunner hoofdman e nen gepatenteerde vijanden zijn der syndi q katen. 0. 8° Omdat ze altijd en overal de steunpils ren zijn der grooten tegen de kleinen. I Waarom socialistische syndikaten ? 1° Omdat de socialisten de werkliede D. organiseerden toen de burgerpartijen he 3 miskenden en in den rug schoten. 2e Omdat de socialistische pers de arbei dersbeweging verdedigt tegenover de bur gerpers. 3° Omdat de socialistische bladen geen aankondigingen opnemen voor onderkru: ^ pers tijdens de werkstakingen. ' 4° Omdat de socialistische mandatarisse II de toepassing eischen van een minimur ^ loon in 't lastkohier voor openbare werke 11 en een degelijk loon voordestadswerkliede ' 5° Omdat de socialisten de afschatïin vragen van het artikel 310. 6° Omdat de socialisten strijden voor ee rechtvaardig maatschappelijk stelsel. 11 7° Omdat de arbeiders al hunne krachte 1 moeten samen spannen op politiek en svn dikaal terrein, zoodoende het meeste nut e uit te trekken. Marcellijn. Een laatste antwoord 0 ^ Volgens een uitknipsel uit een klerika; ' blad, aangehaald door « Ons Blad » zijn e r iti Frankrijk met de balloteeringen voor d ' kiezingen in tweearrondissementen,socialis ten gekozen, dank aan klerikale stemmei NVe nemen dit voor een oogenblik aai Maar daaruit besluiten dat aan deze mede hulp een zeker aantal socialisten gekoze zijn is wat te kras. « Ons Blad » zelve, drukt over uit ht klerikaal blad : de socialisten hebben m< kracht, drift en razernij tegen onze vrier - den — de klerikalen, wel te verstaan — g( i* werkt ». Dit slaagt uwe argumentatie i duigen. r En wat denkt ge over het oordeel van he il « Etoile Belge » en tal van andere Belgisch dagbladen, die openlijk schreven dat d t socialisten allëén de overvvinnaars zijn ? En wat doet gc met de 280.000 stemmen e die onze partijgenooten meer behaalden bi c de eerste stemming ? 3 In algemeenen regel, op aile plaatsen, ij aile landen spannen de gernatigde liberale] i met de klerikalen samen om in de tweedi stemming de socialisten -buiten te houden, i die toch wat te vcel bet goede hiiishouden storen, niet waar, « Ons Blad ». vV Het petitionnement De Volksmacht zegt dat wij ons nu niet meer tevreden stellen met de menschen ten huize lastig te vallen, nu persen wij ook nog het handteeken der werklieden af in de fabrieken. Dat sommige onzer partijgenooten werkmak-kers aansporen om het petitionnement te tee-1 kenen dat gelooven wij en zeggen zelfs dat dit 1 hun plicht is. Dat anderen al eens eçn onverschillig - of kristene werkman onder d'hand nemen en - hem zijne lafheid verwijten omdat hij niet eens durft protesteeren met het zetten van 3 zijn handteeken tegen de schandalige kies- • wetter, dat nemen wij ook nog aan. Maar durven beweren dat men hun handteeken af- 1 perst, élan liegt de Volksmacht en dit wetens i en willens. i Dit blad zegt ook nog dat wij op vele ! plaatsen buitengewalst worden. r Ja, doch op nog meer plaatsen worden wij 3 goed ontvangen en zamelen wij handteekens in. Het bewijs daarvan is dat wij hier in ele 1 stad zelf reeels meer dan 2.000 handteekens hebben opgehaald en er nog een deel huizen 1 moet gedaan worden. Dat dit nu in den smaak niet valt van r dit kristen werkmansblad,dit begrijpen wij wel, want moest het A. S. triomfeeren dan vlogen onze klerikale volksbedriegers. van het roer, e.i dit zou spijtig zijn, niet waar, Volksmacht ? i Het Yolkshuis r De plaats van koffiehuishouder is open. e De partijgenooten die zich met hunne echt-genoote voor deze bediening willen aanbieden, kunnen zich, lot Zondag aanstaande 5 Juli, ' schriftelijk aanbieden bij gezel Alph. Octors, • beheerder-afgevaardigde van « Het Volkshuis » - te Brussel. a Voordeelen aan deze bediening verbonden : Beginjaarwedde 2.100 fr. j Woonst, yuur en licht kosteloos. , 2 1/2 % in de algeineene winsten der sa-menwerking.Voor eene lichte bijdrage aan ele onderlinge - verzekering, volledig loon bij ziekte, 6 dagen j betaald verlof per jaar, buiten een dag ver- lof per week. t Pensioen bij den ouelen dag. Verplichtingen Lid zijn der samenwerking, van zijn vak-3 en werkersbond. Van een onberispelijk gedrag zijn. Een geneeskundig onderzoek ondergaan, zoo j vrouw als man, bij den geneesheer der samenwerking.Een examen doorstaan, waaraan insgelijks ' man en vrouw moeten deelnemen. Voor bijgevoegde inlichtingen kan men zich ; wenden tôt gezel Gelders. I r-- ? - . ; 1 9 r.fint.ÎAmAn li«+. nninmÂr VTEB.DE .TAARGANG N1 25. — ZATERDAG 27 JUNI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods