De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1055 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 March. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Seen on 20 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7pr6n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 ANNONCES ; Opstel en. Administratie \ZollcsWis.8, KecKelscKesbraat --IABONNEMENT: lan(ljaarl be 5Wen moebtTV j66r P'^<UgaJon.a ^gzondeTi WorAen,. | * ^ jS?ffager)J Door vakorga-nisatie n a a r meer recht en menschenwaar-diger bestaan. ' De vakor-ganisatiemoet den maatstaf der sociale wetgeving wordcn. r GROOTE MEETING Op Zondag 5 Aprîl, te 6 uur 's avonds, in de zaal Trappeniers Onderwerp : ALGBJMLEBN STEMBECHÏ De toestand der drie partijen in onze stad Enkele weken geleden nog, loochende « De Weergalm » het bestaan der twee strekkingen in de liberale partij. Heden is dit feit niet meer loochenbaar, want de twee strekkingen hebben elk hun weekblad, in hetwelk ze elkander goed zul-len uitkleeden en misschien ook wel hun programma verdedigen. De hoofdopsteller van den « Weergalm » is tegenwoordig een volbloedig waal. In eenc Vlaamsche stad iijkt dat nog al aardig, doch het is nu eenmaal zoo en er is daar niets aan te veranderen. « Ons Blad », het nieuw geboreu kind der jonge liberalen, schijnt eerder Vlaamsch-gezind te zijn. Doch het is nu juist het bestaan dier l twee liberale bladen niet dat wij willen be-spreken, het is de toestand der 3 partijen die ons een oogenblik moeten bezig houden. Welk is de toestand der liberale partij op het stadhuis ? Deze partij heeft in den raad zes geko-zenen, hetgeen voorzeker, evenredig be-rekend, niet overeenstemt met hun stem-mei*tal bij de kiezing. Maar er is beter : in de laatste gemeente-kiezing veroverde deze parti) 3 mandaten met 1400 stemmen, terwijl wij met 950 st. slechts een maudaat bekwamen. Bij die kiezing was de liberale partij het eens op een kiesplatform, namelijk « het be-kampen der samenwerkingen». Nu is de liberale partij in twee gescheurd, al de werkmanskringen behooren aan de zoogezegde vooruitstre vende fraktie, terwijl de « Cercle -Union et Progrés » (der-tien man en een koporaal), pieperkenduik i speleu. Die dertien man vormen op het stadhuis het homogeen kollege. Blijft dan de andere fraktie van den raad. Werden de Heeren Poot en Deconinck niet gekozen met en op het zelfde programma als Mijnheer Buisset? Was de lijst niet gemeen, en heel de propaganda gericht tegen de samenwer-king ? Ja, niet waar? Dat is onloochenbaar, plakbrieven en strooibiljetten zijn voor-handen om het te bewijzen. Welke groep vertegenwoordigt nu nog eigenlijk M.Deconink in dengemeenteraad ? Nu is hij, sinds hij raadslid is, voorstan-der geworden van kooperatieven, vermits hij met andere partij ma nnen eene bakke-rij gaat oprichten. Zullen zijne kiezers daarmee tevreden zijn, of zullen ze zeggen dat hij hen dood-eenvoudig op ftesschen heeft getrokken ? Wanneer men, door een eerlijk on-partijdigen bril den toestand van de liberale partij op het stadhuis beziet, mag men zeggen, dat hij ailes behalve benij-denswaardig, en een krediet van de kleri-kalen absoluut noodzakelijk is om te kun-nen besturen. En de katholieke partij ? Spreekt met iemand die de lokale po-litiek van dichtbij volgt, spreekt voor-al met een eerlijken katholieken demo-kraat en wat zidt ge verneftien. Dat de katholieke partij,in onze stad,haren rechterarm kwijt is. Men ziet wel dat de stoel van Victor Wijdemans onbezet blijft. De vooruitstrevende gedachteu van de katholieke partij zijn in den gemeente-raad dood, men vindt er slechts vasthou-disten.Bijna in al de stemmingen hangen ze aan den sleep van het doctrinair kollege, en zelfs goede voorstellen worden door hen van ie hand gewezen. De persoonlijke belangen overheerschen. Zal die toestand zoo blijven in-de katho-iieke partij ? Neen ! Doodeenvoudig neen ! omdat het niet kan. In geen enkele partij laten de vooruitstrevende gedachten zich dooden. Men kan dit wel een'tijdje dempen, men kan wel hoogere invloed gebruiken om de jonge demokraten tôt zwijgen te bren-gen, doch dat houdt geen duur. Eerder dan we denken misschien, rukken de jonge katholieken zich van de oude pruiken los, omdat ze ook hunne plaats on-der de zon willen veroveren. De Werkliedenpartij De werkliedenpartij, de zoo erg gelaster-de en bevuilde werkende klas,staat pal een-drachtig, verschillende van meening soms, doch daar niemand's stem in onze beraad-slagende zittingen wordt gedempt, daar iedercen er even veel recht van spreken heeft, moet de eendracht er blijven heer-schcn, en moeten wij ten slotte deovsrwin-naars zijn in den strijd. Partijgenooten, benuttigen wij ailes, waar onze partij voordeel kan uit halen en ver-waarloozen wij geen oogenblik de propaganda.Werkt ! Werkt !! Werkt !!! F. G. PREMIER MAI i Sous le soleil qui brille Lii-haut dans le ciel bleu Nous, la grande famille L'air riant l'œil en feu Nous marchons haut la tète Et chantons de tout cœur Pour celébrer la fête Du monde travailleur Refrain Bien plus nombreux que les brins d'herbes Nous nous formons en rangs épais Acclamant d'une voix superbe Le bonheur, le progrès, la paix. II Hommes, enfants et femmes Nous sommes réunis Pressentant dans nos Ames Des bonheurs infinis Nos vaillantes cohortes S'avancent en tous lieux Et de les voir si fortes Nous sommes bien heureux III Spectable mémorable Immortel souvenir Faites au misérable Entre-voir l'avenir » Montrez-lui la souffrance Qui s'enfuit à grands pas Montrez-lui l'espérance Qui lui sourit là-bas. J.Gr. Inschrijvingslijst ten voordeele der Boekerij 3verdracht 238.30 F.Gr. 1.00 Dibert Michel 1.00 ETeyndels Isidore 1.00 Totaal fr. 241.30 Partijgenooten, ondersteunt het opvoedend ivei'k der Partij. HET PETIT10NNEMENT VOOR A. S. Op 24 Maart, hadden wij 544 plaatselijke komiteiten Waar van er 149 aan het NATIONAAL KOMITEIT 77,586 handteekens. hadden overgemaakt WSÊÊÈS^ cinéma op de lieei'zijtlc van het blad. DagA ertooningen om 3 en 5 uur. Men vraagt werkman voor elke week [es Woensdags. Zich aanbieden : 201, fheodoor Verhaegenstraat, te Brussel. L riEMEN HET NUMMER VIERBE JAAR-GANG - Nr~13. —ZATEBDAG, 28 MAABT 1914 ^^earbeid^ ' fi s de broa I I va» aller» ]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods