De Vlaamsche gedachte

75 0
24 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 February. De Vlaamsche gedachte. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/445h990157/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Jaargang 1, N°. 20 24 Februari 1917 De Vlaamsche Gedachte onder leiding van L. Picard. ABONNEMENT : voor Holland per kwartaal . . f 1.— buiten Holland ,, ,, . . - 1.50 Adres voor Redactie en Administratie : DE VLAAMSCHE GEDACHTE Postbus 252 — 's-Gravenhage. ADVERTENTIES : van 1—6 regels f 1.20 iedere regel meer - 0.20 's-Gravenhage, 23 Februari 1917. Na K. van den Oever, wiens artikel uit „De Toorts" wij verder bespreken, spreekt nu ook J. Hoste Jr. een echt en edel eerlijk Vlaamsch woord in het laatste nummer van ,, Vrij België". Hij erkent daarin de onvermijdelijkheid van het activisme en erkent tevens dat erin vele kringen wel wat al te groote passiviteit is getoond inzake taalrecht, hij beireurt dat er al te veel persoonlijke kwesties in den huidigen niet altijd zeer verkwikkelijken strijd gemengd zijn, hij drukt ook nog de meening ziit dat, waren de Vlamingen goedgeorganiseerd geweest, zij wel belangrijke toezeggingen van de Regeering hadden bekomen, en meer mvloed kunnen uitoefenen op de buitenlandsche politiek van ons land. Het artikel is overigens niet zeer optimistisch en men voelt er in den weemoed over het gebrek aan zelfstandige poliiieke macht in de Vlaamsche beweging. Een Vlaamsche partij acht Hoste niet mogelijk, zelfs niet wenschelijk, maar wel hoopt hij dat er na den oorlog een sterker georganiseerd Vlao.mscli centrum van actie zal gesticht worden, dat op aile mogelijke wijzen — een enkele keer ook wel door directe deelname aan verkiezingen — den Vlaamschen invloed in de bestaande partijen zal doen gelden. Met dit ailes gaan wij volkomen akkoord zooals onze lezers o.a. hebben kunnen opmaken uit onze weerlegging van Prof. Bodensteyn's artikel over een Nationaal- Vlaamsche partij ; alleen zouden wij de Vlaamsche invloed niet slechts op de partijen, maar ook direct op de Regeering willen zien uitoefenen, wat zelfs in de meest parlementaire landen toch twee geheel verschillende dingen■ blijven. Wij wilden maar dat de activisten van het bezette gebied de ideeën van J. Hoste Jr. — althans die van vandaag — tôt de hunne maakten. Zij zouden ddn uitstekende activisten zijn, want strevend naar een totale oplossing der taalkwestie en erkennend „dat de buitenlandsche politiek van ons land van overwegend belang blijftvoor de lotsbestemming van het Vlaamsche volk". *** Hetzelfde „ Vrij België nummer brengt ons eenige beschouwingen over het eerste manijest van den Raad van Vlaanderen. Met veel van wat daar over dit manifest gezegd wordt zijn aile in Nederland ver-blijvende activisten het eens. Doch waar de groote nood van Vlaanderen erkend en het verband tusschen Vlaanderen's toekomst en België's internationaal statziut mgezien wordt, is daar geen ander werk te doen dan te critiseeren ? Een Duitscher over de Bel-gische neutraliteit. Het veelgelézen Duitsche weekblad „Die Woche" publiceert in haar nummer van 17 Februari 1.1. een belangrijk artikel van J. W. Harnisch „Unser Recht gegen Belgien". De conclusie van dit artikel luidt als volgt : ,,BeIgie's neutraliteit was gewaarborgd. Aïs garandeerende mogendheid mocht Bruisen=Duitschlard aan België... geen oorlog opdringen. Het moest daarbij ook wanneer het, gebruik makend van zijn recht in geval van nood, de Belgische gebiedssouvereiniteit verkrachtte, ^België in de mogelijkheid stellen zijn neutraliteit te vrijwaren. Wat gebeurd is. België was slechts gehouden zich neu-traal te houden. Geen enkel verdrag verplichtte het de onschendbaarheid van zijn grondgebied te verdedigen. De andere garandeerende mogend-heden (Engeland !) waren volstrekt niet verplicht diezelfde onschendbaarheid van grondgebied te verdedigen ; de garantie bestond slechts met betrekking tôt de neutraliteit der Belgische landen, hun eenige zorg moest dan ook zijn : België na het einde der vijandelijkheden terug in zijn vorigen toestand te herstellen. * * * De redeneering van den heer J W. Harnisch — al lijkt ze ons wat al te abstract-juridisch, dit is wat al te weinig rekening houdend met de feitelijke toestanden — bevat toch veel dat juist is en ook historisch ge-rechtvaardigd kan worden. Dit is stellig het geval met het onderscheid tusschen ,,onschendbaarheid van grondgebied" en ,,aanslag op de neutraliteit". Tôt in de tachtiger jaren was dat in België zelfs bij aile besprekingen van kwesties betreffende de defensie en de buitenlandsche politiek eene onderscheiding waannede men rekening hield. Men kan dat nalezen o a. in de parlementaire rçdevoeringen van Frère-Orban en van Woeste, twee staatslieden die stellig wel opwegen tegen de Brocquevilli's en Hymans' dezer dagen- j Toch is er in Harnisch' artikel iets dat ons in hooge mate antipathiek is, n.l dat er ook in dit artikel sprake schijnt te zijn van België's schuld. Van schuld kan er in het tragische conflict Duitschland-België m. i. volstrekt geen sprake zijn. Dat België geen anti-Duit.sche politiek heeft willen voeren blijkt onder meer duide-lijk uit de door Duitschland gepubliceerde rapporten der Belgische gezanten en de steeds aangehaalde ,,pourparlers anglo-belges" be-wijzen hoogstens dat België de imminente bedreiging van een Duitschen doortocht diep voelde. Fouten echter zijn er wel begaan en dit langs beide zijden. Duitschland zoo wel als België heeft, in schijn tenminste, het Belgische neutraliteits-vraagstuk volkomen geignoreerd en in de talrijke tôt hiertoe gepubliceerde diplomatische bescheiden is er geen enkele maal sprake van die allerbelangrijkste kwestie. Helaas ook niet de Belgische partijen, noch de socialistische, noch de meetingpartij, noch het georganiseerde flamingantisme, die zoo'n groot belang hadden bij het zuiver-stellen van het neutraliteitsprobleem, hebben er durven over spreken ! *** Geen schuld dus maar fouten aan aile zijden. Geen verwijten dus maar ernstig besef van den toestand kan de toekomst verhelpen. Dat het Vlaamsche gedeelte van de Belgische bevolking — althans voor wat de leiders b'etreft — veel gereeder zijn dan de Waalsche en Franschgezinde leiders om met Duitschland in vrede te leven, is een feit waarmee bij den vrede rekening zal moeten gehouden worden. Dat die Vlaamsche wil tôt vrede werkelijk bestaat — wellicht naast den wil der Waalsche démocratie — blijkt niet alleen uit het Vlaamsche activisme, maar evenzeer uit de houding van ,,Vrij België" en van ,,De Belgische Socialist". En waar een wil is, is een weg, en die weg zal voeren naar een herstel der neutraliteit .... wanneer de Duitschers voortaan ook aile vijandigheid willen laten varen. L. P. Zelfstandige politiek of politieke zelfstandigheid? De heer Karel van den Oever in een merk-waardig artikel, dat hij in het laatste nr. van „De Toorts" liet verschijnen, klaagt zeer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche gedachte belonging to the category Oorlogspers, published in 's Gravenhage from 1916 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods