De Vlaamsche gedachte

124 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 March. De Vlaamsche gedachte. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qv3bz6260b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Iflarp-anf 1. No. 23 24 Maart 1917 De Vlaamsche Gedachte onder leiding van L. Picard. ABONNEMENT: voor Holland per kwartaal . . f 1.— buiten Holland ,, ,, . . - 1.50 Adres voor Redactie en Administratie : • DE VLAAMSCHE GEDACHTE Postbus 252 — 's-Gravenhage ADVERTE.NTIES: van 1—6 regels f 1.20 iedere regel meer - 0.20 's-Gravenhage, 16 Maart 1917. Het is wel een zeer bijzondere opvatting die de Heer Frans van Cauweiaert van de Vlaamsche beweging schijnt te hebben : de fLaminganten, aldus zijn redeneering, waren tôt voor enkele maanden nog een braaf en goedkartig slag menschen ; zij bewonderden hitn leiders en beminden hunne moedertaal ter wier verdediging zij heel wat vereeni-gingen en bonden, heel wat stoeten en feesten hebben ingericht ; die liefde voor hun moedertaal leek echter meer op een liefhebberij dan op een heusche geest en hart beheerschende liefde en niemand kon in dien goeden tijd vermoeden, dat erooit van Vlaamsckgezindkeid zou sprake zijn,wanneer er ergens inderdaad ernstige zaken bekandeld werden. Dit ailes Mchoort 4iu echter tôt het verle-deii~~tcrwijl-België' s internationale positie opnieuw moest worden vastgesteld en enkele Vlaamsche leiders gevleid werden door den schijn daar iets bij te zeggen te krijgèn — dit was maar een schijn, want in werkelijkheid moest een Louis Franck, de aangewezen man voor Londen te Ant-werpen blijven, terwijl een Paul Hijmans, die zoomin Engelsch kende als Vlaamsch, Belgisch gezant werd bij de Engelsche Regeering — terwijl die ernstige dingen gebeurden, hebben de jlaminganten het gedurjd te toonen dat de Vlaamsckgezindheid meer is dan een spelletje voor den vredestijd. Niet uit zich zelf echter zijn de jlaminganten daartoe gekomen; dit ware in strijd viet de ingeboren goedheid van hun hart\ een af-schuwelijke machinati-e is het ailes geweest : een Heer uit Holland heejt het heele ding in beweginggezet en verlaten van hun goeden kerder en den braven schapershond die in ,,Vrij België" schreven, maar in bezet België niet werden aanhoord, zijn al die domme jlatninganten er in geloopen. Aldus Van Canwelaert's voorstelling die gelukkig met de werkelijkheid niet in 't minst overeenkomt, maar slechts een bewijs is van kortzichtigheid! Voor Van Cauweiaert moest de Vlaamschgezindheid gered worden, niet doordat zij in haar gehecl op een hooçer en meer omvattendplan zou wordengebracht, maar doordat zij zelf eenerzijds volop zou blijven meedoen aan de kleinburgerlijke Vlaamsche beweging van vroeger en anderzijds zoogoed als de franskiljons deel zou nemen aan het ,,Belgische" nationale leven. Naar een or-ganisch verband tusschen Vlaamsch volks-belang en algemeene Belgische poliiiek werd niet gezocht. Nu dit verband, ook voor de meest moedwillig blinden zichtbaar wordt, weten zij niet anders te zeggen dan dat dit niet natuurlijk is, maar slechts het gevolg van een duivelsche intrigue. Dit is de gewone redeneering van aile be houdsgezinde Heeren, die steeds even ver-wonderd blijven toezien als er zich nieuwe krachten manifesteeren in de maatschappij eu ailes wat hun vreemd is op rekening schrijven van kwaadwilligen. Vicisti, van Cauweiaert! (Br ef van een Yrieud.) Mijn waarde Vriend! Ge hebt het bericht omtrent dé delegatie van den Raad van Vlaanderen bij den Rijks-kansetfër gëîezeii ? Dit is hoogverraad : — concedo ! ') Het moest komen, 't is zoo ; we hebben het, twee jaren lang, geweten. Maar nu het feit er is, hard en naakt ; nu al onze pogingen om het overbodig te maken gefa^ld hebben ; nu al onze veelbelachen voorspellingen zijn uitgekomen ; nu al onze in den wind geslagen waarschuwingen zijn gewroken : nu is het eisch van zelftucht, ziende op dit resultaat van de tweejarige politiek van onzen loyalen vriend, den ,,verantwoordelijken" leiderderVlamingen, te erkennen: Vicisti, — Van Cauweiaert ! * * * Herdenken wij de ontwikkeling der ge-beurtenissen ! De reden van bestaan van den Vlaamschen Strijd — hieromtrent zijn aile integrale flamin-gantèn sedert Snellaert het eens —, ligt in de tegenstelling tusschen Vlaamsch Volks-belang en Belgisch Staatsbelang. Nu kan eene tegenstelling, door kwaadwilligen, worden benut om een kloof te maken ; ze kan ook, en dat zal de tendenz van aile goedgezinden zijn, worden geheeld. Maar vôôr ailes is noodig, het bestaan van de tegenstelling te erkennen. Slechts de erkende ziekte kan worden genezen. Het Vlaamsche grondbeginsel impliceert dus geens/.ins een principieele haat tegen den Belgischen Staat. Maar wèl impliceert het de richting waaiin de oplossm» van het probleem moet worden gezocht. ') Onze correspondent make zich niet onge-rust; voor ons is slechts één hoogverraad denk-baar: verraad tegen Vlaanderen. L. P. Voor den Vlaamschgezinde — gelijk voor elken nationalist — is het Volk doel, de Staat middel ; voor den Belgischgezinde — gelijk voor elken étatist — is de Staat doel, het Volk middel, taillable et corvéable à la merci der staatsraison Het uitgangspunt dus der Vlaamschgezindheid is wat gij zoo fraai heet : de souvereiniteit van het Vlaamsch belang: slechts hij is Flamingant voor wie de waarde van elk ding slechts met het richtsnoer van Vlaan-derens heil worden gemeten. De waarde van elk ding : dus ook de waaide van België. Dit beteekent : dat de absolute loyauteit tegenover Vlaanderen impliceert eene con-ditioneele loyauteit tegenover België ; gelijk, omgekeerd, eene absolute loyauteit aan België slechts eene conditioneele trouw tegenover Vlaanderen toelaat. In aile gevallen, waarin belangstrijd tusschen Vlaanderen en België zich openbaart, kiest de Vlaamschgezinde tégen België ; de Belgischgezinde tégen Vlaanderen. De tegenwoordige staat België worde van Vlaamschgezind standpunt dus aanvaard, indien men zijn bestaan voor Vlaanderen noodzakelijk acht. Zoo Van Cauweiaert. Hij worde verworpen indien men zijn bestaan voor Vlaanderen gevaarlijk meent. Zoo Kimpe. Hij worde hervormd, tôt ook het Vlaamsche volk in den Belgischen Staat zijn uitdrukking vindt, indien men deze hervorming mogelijk en voor Vlaanderen het nuttigst acht. Zoo gij, zoo met ons het historisch flamingantisme. Maar hoe verschillend ook deze standpunten zijn : ze zijn slechts verschillend in taktisch inzicht ; niet in wezen. Wat hun aanhangers ondanks ailes vereent, is het geloof in de souvereiniteit van Vlaanderen's belang : en dit geloof is, voor wie het bezitten, de shibboleth, waaraan de leden der Vlaamsche gemeenschap erkend worden. Deze Vlaamsche Liefde is het palladium der Vlaamsche Beweging ; dat, bij aile onderlinge verschil, de Vlaamsche gemeenschap bijeen-houdt met een band zôô nauw en zôô soepel tevens als slechts met een waarachtig geestelijke band het geval is. Hoe nu is, juist op dit tragische oogenblik in de Vlaamsche Beweging, die band ver-broken ? *** Het gevaar voor oneenigheid dreigde reeds lang voor den oorlog. Reeds toen bestond omtrent de middelen, waarmede het Vlaamsche

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche gedachte belonging to the category Oorlogspers, published in 's Gravenhage from 1916 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods