De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2010 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 May. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9wc71/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

W Kerste Jaargang M°. lis Zaterdag 29 Mei 1915 S Cents I REDACTIEBUREEL: KALVERSTRAAT B4, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamscho Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprijs by vooruitbetaling : _ Voor Holland en BelgiS per jaar / 6.50 1— per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr Engeland, Frankrijk eu buitenland dezelfde prijzen, met ver-hooging van verzendingskosten (2^o cent per nummer). Hoofdopstellep : t Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelraad : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RiDDER Voor ABONNEMENTEN wende m eu zich tôt île Adminïstr atie vrn het bltd. KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. H. 9922. Voor AAXKOXDIGINGEX wende men r.icli tôt fie Administrât!» van dt VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam. — Tel. N 9922. ADVEETENTIES: 20 Cents per regel. ADRESVERANDERING. Te lieglnnen met morgen, zijn onze Kantoren, wegens uitbreiding, oyergebracht naar de Kalverstraat 64, Amsterdam. KORTE INHOSJO 1 s t e Blad z ij d c. Nietzsche en het moderne Duitsclîland — G. IL Prient. Kleine Kroniek. .. Oorlogsdingsigheidjes (III) — Toto Paltan. Poëta Nascitur — René de Clercq. 2de Bla d z ij d c. Tit het Yaderland. Lijkrede van den Eerw. Heer P. Paquet. Bclgisehe batterijen te Niewvpoort en St.-Joris.Ons Belgisch belang. 3de B lad zij de. De Europeesçhe Oorlog. Telegrammcn en Berichton. Italie en de Oorlog. ■id© B1 a d z ij d e. De Rerolntie in Portugal. \'oor de Vitgewekenen. . Ingezonden Stukkon. Yoordrachton en Feesten. Nietzsche en toi snoderne 0IÉCÉBÉ. ..De Duitschers zijn van eergisteren on van ovtTmorgen. ze hebben nog geen heden. " wat, îigt er veel in deze woorden. van Nietz-schi'. den man, die "in verband met hetgeen sedêrt Ailgustns van het vorig jaar heeft plaats-gegrepen. zooveel "genoomd is. Ik ont-inoet cen kennis, een eenvoudig man, die maar weini<£ aan litteratuur of philosofie :edaan heeft. AYe spreken over — kan 't an-uers? .den oorlog en 't eerste wat hij zegt is:' ..Och, kan mon anders verwachten van het volk van Nietzsche?" Begaan wij éditer, met, dit te zeggen, go en onrecht jegens Nietzsche? 0, ik wéet wel dat ZOO'op het eerste gezieht, Nietzsche daar zelf whnld aan heeft. Nietzsche, die bruut is, die Ihard is, die een andere moraal in de plaats I de Christel iike wilde stellen of misschien heel geen moraal, Nietzsche, die zei, dat men .,det Imidigc moraal te boven moest komen" en erkende dat dit ,,de langdurige en geheimzin-! nige taak zal zijn, weggelegd voor de fijnste | geesten, docli tevens voor de meest boosaar-! dige.... ' 1k weet, dat Nietzsche hier bezig is het. kiad. met het badwater nit te gooien en met een zoo groote onvoorzichtigheid knnnen | en mogen wij geen vrede hebben. Niet de v 10-rnol deugt niet, doch de toepassing van de I moraal; niet het Chfistendom deugt niot, doch I de* huitlige toepassing van ChristUs'. leer. En I als'Nietzsche aan het raedelijden, dat in de | Christelijke leer zoo'n groote roi speelt, een | te groote slapheid verwijt, dan heeft hij 't oog | op die uitwassen van modedoogon, dio meer kwaad dan goed doen. De Cîiristelijke leer is I ^aarlijk- zoo liefjos en zoetjes niet als oude ! jongcjtiffrouwen denken, die machin aal wat E 2oe<le ■werkjes vorrichteu. waaraan het. hart I vreemd blijft ; de Christelijke leer s in do eer-I ste plàats een van zelf-overwinning, "\vat liet-| wlfde is als het wezenlijk zichzelf-zijn. | ,Jn zijn „Aldus sprak Zarathustra" zegt ! -Metzsche: ,,Ik kom u den hoogeron menscli ver-I koildigen. De mensch is lots, dat overwonneji I *orden rnoet." ,,Gij liebt*" zegt hij vorder, I afgelegd van worm tôt mensch on | M in u is nog worm. De hoogere mensch is I Jiet-verétand der «arde."' i Zien wij hieruit niet klaar, dat hij mot. het-^een0VerWCMinen wor^cn inoest ,,de ■vvorm" be-[ Joelde? Bespeuren wij niet dat hij zicli den °°gerpn mensch droomde als de mensoh, die ^arlijk zichzelf was, d. w. z. do incarnatio an het hoogste begrip mensch? j ûû als ik dan aan de Duitschers van heden met h un ..Krieg ist Krieg" en een plérh-'g vwdrag is maar cen ,,scrap of pàper", dan Wfc Isiotzsche daarnaast zoo groot, zoo gewel-■g groot op, dat hij met die anderen, waar-1 an niets dan worm is, al bitter weinig gemeen Jk t^€"' mot^erne Duitseher, do durcli-toi* it50*1?1" — il y a des exceptions par-v. , toujours 1 — vermàg niet tôt aan aietzsche's enkels te reiken. anneer ik denk aan het arm, geteîsterd ^ ziin vrijheid liefhad, dat lievor l Bi-iî. on<ler te gaan, dan dat hoogste goed I II I v. ?even> ^an ^00r Nietzsche zeggen: d'euffrl6' îm zi.în deugd liefheeft, want T..b ^ "e W^1 om onder te caan en cen piil verlangen!" mà^nf ^^8S(^le Lard, heel hard, maar dia-ziel-flli'it- r?" was ëee11 humanisit in den Veel 25? am Van. '+' woord- 0ch- 2i.ln zo°- l iGU 11.1.00^0 woorden welke mon voor i ec- n " n i m -, °i ?e=nPPen bezigt! Niet alleen aan ! onidooninJ2!?^ îan -a^e waardell> <*>k aan een f denkeii j / °e3riPPen mochten wij wel eens helpea ' 2011 misverstand uit do wcreld ,,Wij zijn geen humanisten", zegt Nietzsche, ,,maar aan den anderen kant zijn wij toch ook weer niet Duitseh genoeg — op de wijze als men tegenwoordig het woord ,,Duitseh" ge-bruikt — om het^nationalisme en de rassen-liaat het woord te geven, om ons te verheugen in de nationale hartkwalen en bloedver.gift i-ging, die makon dat in Eiiropa het eene volk zich vamI het andere a.fkccrt als warc Jiet in quarantaine/"/ Dus Nietzsche zag zeer wel in wat den mo-dernen Duitschers scheelt. wat hun hartkwaal is, hun bloedvergiftiging. Hij wist ook heel goed, dat zjj geen charme hadden en dat al wat zij doen ons veel grover, ruwer, gemeener toe-schijnt dan wanneer anderen datzelfde doen. Dit gebrek aan fijnJieid openbaart zich in ailes, ook in dat wat een volk het hoogste iheeft: zijn kunst. En is er één kunst, waarin do Duitschers zoo hebben uitgeblonken als in de mu-ziek? Wélnu, in het beste, dat zij dus hebben, in hun muziek; zegt Nietzsche, ,,bespeurt men oen diepe burgerlijke jaloezio ten opzichte van al wat noblesse is, n.l: wat esjirit en élégance heeft, als uitdrukking van eeu hoflijke, ridder-lijke, oude, van zichzelf zekere maatschappij."' ,,'De Duitschers hebben iets, waarop zij trotsch zijn. Hoe noemen zij het toch, dat hun trotsch maakt? Beschaving noemen zij het on dit on-derscheidt lien van do geitenhoeders.'' Het diepe weten, het diepo A'oeleu, dat doet de echte beschav ing ontstaan, werke de Duitschers missen. \Velk volk zou zich zuo hebben laten moesleepcn door een kliek van oorlogszuchtigcn, als het Duitjsche volk? "Wanneer Engeland of Frankrijk of Ruslànd naar de wapens grepen, geschièddé dit om andere redenen on wanneer in Italie, in Griekenland en orfk in ons Holland oe-u. sterke partij den oorlog zotx wenschen, dan z^u dit begeercn niet ontstaan zijn uit ver-overingszucht (want al schj;eeuwen ze nog zoo hard, aan v erded iging van het vaderland^ zooaîs het heefc, geloort de Duiisclio aamallei' zelf niet) maar uit verontwaardiging over w^it met België is 'geschied, uit ' verlangen aan dat hemeltergend schandaal een eindo te makon. .,Maar zoolang de koningen het tromgeroffel nog in hun macht hebben", alweer is Nietzsche aan het woord, ,,zoolang zullen zij de beste re-denaars en volksmenners zijn." En die kunst verstâan zij in Duitschland uitstekend. Dezen tijd van wereldweo, Nietzsche bad hem voorzien. „Het is aan Napoléon te .dan-ken", zegt hij, ,,dat thans eeuwen vol oorlog op elkaar volgen moeten, die in de geschicdcnis haars grlijken niet vinden, kortom dat wij het, klassiekc oorlogstijdperk ingetreden zijn, dat van den wetenschappclijken on tegelijkertijd po-pulairen oorlog, van den oorlog in 't groot (om de middelen, de talenteu en de discipline, die er in worden aangewend). Aile koinendo eeuwen zullen op deze ceuw van volmaking een jaloer-schon en oerbiedigen blik werpen ; — want do nationale beWegirig, waaruit deze krijgsmans-glorie ontstaan zal, is slechts de tegenschok tegen Napoléon en zou zonder Napoléon er niet zijn. Hem alzoo moet men het aanrekenen, dat de man in Europa weder meester over den koopman en den philister geworden is, Napoléon, dio wenschte, zooals men weet, een vereenigd Europa, opdat dit de m vereenigd Europa, opdat dit de mecstcrcssc de$ wereld zou wezen." Neon, Nietzsche is niet de philosoof, wiens ideeën Duitschland geestelijk hebben ge-bracht tôt wat het nu is. Do oppervlakkige lezer mogo dit meenen, de meer oplettendo zal weldra bespeuren dat tusse-lien Nietzsche en de dragers der moderne Duitsche Kultur oen niet te overbruggen kloof ligt. Maar, zooals hij zei, ,,zij verstaan mij niot, ik ben met do mond voor deze ooren!" En op een andere plaats: ,,Het is geen misantroop, dio dit boek (De Blijde Wetenschap) geschroven heeft: men-schenhaat wordt tegenwoordig to duur bêtaald. Om te kunnen haton, zooals men vroeger den mensch haatte, zonder eenige uitzondering, uit een vol hart, met al de lief de van den haa-t daartoe zou men van de veracliting af moeten kunnen zien en hoeveel teêre vreugd, lioeveel geduld, hoeveel goedheid zelfs, hebben wij juist aan onze veracliting te danken ! De fijno ver-achting is naar on zen smaak, is ons voorrecht, onze kunst en misschien de deugd van ons 1110- dernen onder de modernen De haat daar- entegen stelt gelijk, plaatst. tegenover, in don haat is cerzucht on ten slotto: in dcfii haat is vrees, eon groot en goed deel vrees." En elders zegt hij : ,,Tk sta ver van de men-schen on mijn verstand spreekt niet tôt het hunne." Waarlijk, wanneer wij den monscli zien in al zijn naaktlieid, en ik bedoel den normal en mensch, zelfs hem dio niet moovdt, niet rooft en plundert, maar dien wij clkcn dag en elk uur in de straten van onze steden outmoe-ten, dio aan onze tafel zit, die wij zelf ten slotte zijn, dan moet een gevoel van diepe veracliting over ons komen. En die veracliting heeft ook Nietzsche gekend en bracht hem, zooals wij in 't begin van dit opstelletje zeiden, er wel eens toe met het badwater ook het kind uit te gooien, bracht hem or toc uit te roepen: ,,Zie dio goeden on reehtvaardigeri oens aan! "W'ien hatén zij het meest? Hem, die hun wis-seltafeleu verbrijzelt, den verwoester, den mis-dadiger: — maar die juist is de schepper." Was ook Jezus zoo'n verwoester niet, toen hij de wisselaars den tempel nitdreef? Wanneer het gevolg van dezen onmensehelij-ken oorlog zijn zou, dat het volk eindelijk eens — en niet alléén in Duitschland — de oogen opénging en het de wisselaars ook'zijn tempel nitdreef, dan zouden al dio millioenen bloeiende levens niet vergeefs zijn afgesneden, al deze ellendo niet joor niets zijn geleden 1 G. fî. PRIBM, Kleine Kroniek. Ons feuilleton. Pl-aafsgebreli verplicht ons het feuilleton ,,Lente'* van Cyricl Buyssc -voor een effiy op te schorten. Mcrrgen geven wij het ver-volrj.Italië's Volkslied. Het lied van 't Italiaansclie volk, dat op t! ocgeiiblik geestdriî'tig wordt gezongen, is liet geesteskind van Gioffreclo Ma-meli, een te Grenu a in 1827 g&boren dichter. Hij was de zoon van vice-adniiraal Giorgio Mameli en dichtte zijn lied op twintigjarigen leef-tijd. Sedert zongen liet de vrijiwilligers van Gari'baldi in de Lombardijsche vlakten en juichend klonk : O, Italiaansclie zonen, Nu is liet land ontwaakt! Scipio's lielm zal kronen Haar, nu de vrij: eid naakt. Waar is de victorie ? Dat ze 't hoofd verheff' ! Uomei nsclie si avi n, 't Is God, die liaar schiep! Vormen wij haar zegost-oetî în Garibaldi's léger gedroeg de dichter zich dapj>er. 3 Juni J849 werd liij gewond aan 't been, dat den I9en moest worden af-gezet. Den 6en Juli, dri© dagen na den val van. de Rcmeinsclie Republiek, stierf hij. Ds componist Tan het lid, Michele No-varo, was eenige jaren voor Mameli, even-cehs te Genua geboren. Mazzini heeft bij de verze.ii van Manieli, waarvan verschei-dene door de lvinderen op de school worden geleerd, een voorrede ^eschreven. Het lied van 't oogenblik is iiu weer dit ,,Fratelli critalia", Italiaansclie broeders, datais de Brabançonne en de Vlaamsclie Leenw ook een lied der overwinning zal blijken te zijn! Italiaansche kunst buitenslands, D'Annunzio geldt in Italië als een der best gehonoreerde schrijvers ; en niet het s'e-ringste deel van zijn inkomsten lieeffc hij te» danken aan hetgeen de vertaling van zijn v.erken hem uit het buitenland opbrengt. Zijn laatste honorariuin, waarvan niel-diiig gomaakt wordt. klom tôt een bedrag van f 50.000 voor het auteurs-recht van zijn papieren kind ,,Cabiria". De inhoud daarvan is gefilmd. De Nederlandsche bioscoop-directeuren behooren zich nu eens te haasten, ons pu-bliek de primenr te verschaffen van dit werk van den meest besproken man van den dag! Wellichfc dat de Engelsche kinema's ons ecliter te dien opzichte voor zijn; men weet lioezeer ailes wat tôt de Italiaansclie kunst behoort in Engeland een sympathiek ont-haal vond. Bijna aile groote Engelsche dich-ters trokken naar goddelijk Italië, om.er hun inspdratie te zoeken, en er hun verzen te schrijven : Milton, Byron, Shelley, Lan-dor, de Brownings, Swinburne! Van dezen laatsten Engelsche n dichter zou nien zelfs onder de huidige tijds-omstan-digheden, vanwege hun toepasselijkheid, dien3 dicht-regels aan Italië mogen aan-halen, uit zijn ,,Songs before Suniise" ; Italy, what of the night? A light too strong for a star. Moonbeani and starbeâm and song Leave it dumb now and dark. Yet I perceive on the lieight riastward, not now verv far, A song too loud for the lark, „ Ah, child, cluld, it is longl Een uitlating van Dernburg. Reuter veotigt in een telegram nog cens weer de aandaclit op een.uitlating van Dernburg in een op 17 April in Portland gehouden vergadering,waârin hij zeide, dat, België de voornaamste uitgang i3 voor den handel van West-Duitschland en het na-tuurlijke voorland is van het yijk, dat het oiider groote offers is veroverd en dus niet kan worden opgcgcveu. Reuter brengt deze uitlating in verband met» de plechtige verklaring afgelegd in het schrijven van 4 Aug. van den heer Von Jagow aan den Duitecheu ambassadeur te Londen, dat Duitscliland zelfs in een gewapend conflict met België geen voorwendsel zou gebruiken om België te annexeeren en dat de op-î-echtheid van deze verklaring duidelijk blijkt uit het feit. dat Duitschland plechtig l>eloofde. aan Nederland om de neutraliteit van dit land te eerbiedigen. Wij zcuden, lieette het, niet met voordeel Belgisch ge-bied kunnen annexeeren, zonder tevens territoriale uitbreiding ten koste van Nederland.Wij merken hierbij alleen op, dafc de heer Deniburg toch zeker niet te beslissen heefti over hetgeen bij de ©indregeling van den oorlog zal worden bepaald en dat men zich o\er diena uitlatingen dus ■ niet al t-q warrn jnoeb makeiltf De Engelsche enquête betreffende de Duitsche gruweldaden. De Engelsche rogocring publiceerde den 12den dezer het verslag der op 15 December bonoemde commissic, voorgozeten door lord Brycc on belast met het instellen van een on-derzoek naar de gedrïigingcn der Duitschers. Het verslag toont aan, met welk cen nauw-iettende zorg de getuigenissen tôt zelfs in de kleinste bizonderheden onderzocht zijn. De hoogst opmerkelijkc karaktertrek van die getuigenissen is, dat, hoewel ze afgelegd zijn door verschillende getnigen ten overstaan van verschillende mannen der wct, op verschillende plaat6en en tijden, ze op een merkwaar-dige wijze overeenstemmen. -\len heeft bij lijken van Duitschers agenda's on brieven gevouden, die de soldaten tôt hun fjwnilieleden richtten. Brieven en agenda's meldon precies dezelfde feiten als de getuigen hebben geopenbaard en stellen een aangrijpen-de bevestiging van de gepleegde gruweldaden saâm. Worgingen van vrouwcn en jonge kinderen hebben er plaats gehad, dikwijls samengaand met wecrzinwekkende omstandigheden, waarbij do bajonetten een groote roi speelden. Tallooze gevallen van verminking zijn er vernield, voornamelijk de uitsnijding van vrou-wen'borsten. Te Hecht is eeu kind van drie jatir gekruisigd gevondon tegen de groote deur van eon hoeve. Te Eppeghem is een ander kind, tw.ee jaar oud, door een Duitsche lans doorboord en aan den giond vastgenageld geworden.De bijgevoegdé dokumenten zijn volumineus; i»? behelzérï do vcrklaringcn. v^,n 1200-getuigen. De conclusies der commissie zijn de -\ ol-gende:,,Er Ihebben op tallooae punten van België moorden op de burgerbcvolking plaats gehad, opzetteîijk begaan, stelselniatig georganieeerd gepaard ar.n talrijke afzonderlijke moorden en andere aanslagen. ,,In het algemeen zijn in den loop van dezen oorlog tallooze onschuldigcn der burgerbevol-king, mannen en vrouwei», vermoord geworden.,,De officieren van het Duitsche loger hebben het plunderèn, h'et in brand steken der huizen, de vernieling, zonder reden, der be-zittingen, goedgekeurd, en zelfs bevolen. ,,Sinds het begin van den oorlog waren er ingewikkolde preparatieven genomen om stelselniatig brand te stichten. ,,Die brandstichtingen, die vernielingen maaktcn daadwerkelijk deel uit van een alge-mcc,!! plan met het oog op het teweegbrçngen van verschrikking. ,.I)o oorlogswetten en -gebruiken zijn vaak geschonden geworden, voornamelijk door het. bezigen van de burgorij en zelfs van vrouwen en kinderen als schilden, ten einde de Duitsche troepen te beschutten tegen het vuur, door liet vermoorden van krijgsgevangonen en gewonden, door Het veelvuldig werpen van granaten tegen het Roode Krui6 en do witte v!ag." • Oef!... Zijn er zelfs in de ,,Hel" A'an Dante tooneolon zoo verschrikkelijk als bovongenoeni-de ? Hebben de Kultur-Germanen willen bewij-zen, clat de stoutste fantazic van h'et grootsto, génie mot betrekking tôt gruwelen overtroffen kon worden door de realiteit van hun laaglie-den ? ,,Es ist nicht walir " — komaan, zelfs dat gebalk hooren wij niet meer. Bovengenoemde commissie vcrklaart, dat die conclusies ten sterkstë door do getuigenissen zijn vastgesteld. De moorden, verkrachtingen, plunderingen hebben in tallooze gedeelten van België gowoed iir eon mate, dio nooit bereikt is sedert drie eeuwen in geen. enkelen oorlog tusschen beschaafden volkeron. Deze Duitschers zijn de kampioenen der bar-baarsclihcid.De oorlog en de vliegen. Don 1*3 dezer is in. don Dierentuin te Londen ecne ,,fly-killing exhibition" ge-opend, in Nederlandsche woordeu : vliogenbe-s tr ij d i n gtentoonstell in g. Do vliegenplaag, die sedert zoo lang de aandaclit der geleerden trok, heeft door dezen oorlog een vergroot belang gekrcgen. In den Boerenoorlog had men reeds waargenomen dat 30 % der ziektën to danken waren aan de kiomen door de vliegen overgebraclit. Het tegenwoordigo gevaar bestaat ook gedeeltelijk liieriu, dat door don ongunstigen gezond-lieidstoestand van talrijke gevangeneii en vluch-telingen, typheuse koortsen on choiera over Europa verspreid zullen worden. De Engelsche soldaten naar het vasteland gezonden, worden tegen dergelijke ziekten geënt. Een andere, het mest, kan op eene chemische wijze bohandold worden, zoodat de vliegen er niet meer hunne eicrcn in leggen. Deze maatregelen zouden algemeen mode worden. Op de bovenvermeldo ,,exhibition", die te Londen geopend wordt, worden nu al do nieuwste metlioden, om de vliegenkwaal te be-strijden, voorgesteld. De tijd schijnt aangekomen te zijn, dat <3e uitdrukking: ,,Hij is zoo goed dat hij niet eens een v'iieg kwaad zou doen'1, zal beschouwd worden aïs eene miskenning der yereischten van de openbare gezondheid. Qsrlogsdjngsjghejdjes. III. Ran divinatie! AYat een ontaard wezen, iemand, die, in zijr strakken beschavingswaan, zoo ver mogelijl van de natuur is afgeweken, in den regel hei nierkbaarst ontbreekt, is de divinatie, het oc culte en dus niet wetenschappelijk verklaar bare vermogen, dat men ook wel ,.goddelijt inzicht" noemt. Voor wie zich vaak hebbei beziggehouden met de zoogenaamde ..gehei men" in de wereldorde en beseffen, dat, orr ze min of meer te doorgronden, een natuur .1 ijk gehouden gevoeligheid dienstiger is dai een oj> de epits gedreven intellekt. staat hei vast, dat elkeen bij zijn geboorte een dosis divi natie heeft meêgekregen. Mon kan gedurend zijn leven diedivinatie ontwikkolen, door zoo veel mogelijk niet de natuur voeling te bouder — men kan ze ook geheetHif bijkans gelieel ver liezen, door de uitsluitende tewerkstelling var het intellekt — dat, meus'chelijk zijnde en du: niet uit zichzelf gcsohapen, zijn enge grenzer heeft. Natuurlijk heeft ook de divinatie heui grenzen, doch oen gestadige aanraking mei de natuur vcrwijdt, verruimt ze. Het gezeg de: ,,de wijsheid komt uit het Oosten" is nie zoo maar een ondeugdelijke uiting betreffend< oen traditiônn.eel, valsch begrip •— het is d( vaststelliug van de over eeuwen heen klaar blijkelijke waarheid. Boeddha, Mozes en Je/.u: hebben door toekomstige eouwren heen geziei on millioonon eu nogeens millioenen troost er zelfs geluk gesclioukcn — Nietzsche (om maai een der wijsgeeren zonder of met een erbarme lijk geslonken divinatie te noemen) heeft geei sterveling getroost, de hersons van talloozei in vorwarring gebracht on is ten slotte zel k'rankzihnig geworden. Niet^zc-iu'. was eer hoogst merkwaardig Kultnr-produkt, uitersi intellektueel en bizonder scherpzinnig, docl het gestadig afsterven van zijn natuurlijke sen sibiliteit on divinatie heeft dezen ,,wijsgeer' de leolijkste parten gespeeld. De Duitschers zijn over liet algemeen ool Kultur-produkten, sclioon ,.im Durclischnitt' met heel wat m index* liersens dan Nietszciu had. ,,Im grossen Ganzen" hebben zij slecht< oen klein ieteje van hetgeen Nietszclie aar intellekt had... (A propos: merkt do lezer iiiet, dat hij heele maal niet meor behoeft te vreezen, dat ik eer lang wijsgeerig betoog zal gaan liouden? Al right!) ...zoodat hun divinatie dos to eerder hei lioekje oui is gegaan. ,,Ganz kaputt" is die di vinatie. Het is in hooge mate verwonderlijk hoe zij zich slag op slag vergissen met de din gen, die er gebeuren zullen : hoe zij misreke ningen ervaren bijkans telkonmale, dat zij geen gissingen — ein Deutscher alint oder ver mutet nicht, er weiss! —, doch beweringen er verzekeringon uitkrijten omtrent den loop, lie verloop en don afloop van don oorlog. Het i; weêrgaloos lachwekkend! Ach ja, de lezeri weten het wel : do. overbescliavors zouden Bolgii in een weçk hebben ingepalmd , den 13der Augustus cliampagne te Parijs on den 4der September wodka to Sint-Petorsburg hebbei gedronken, enz. eliz. ad infinitum. Dat aile! scheen A-oor lien zooiets als ,,exacte weten schap" te zijn. De lezers weten ook, hoe di< exacte-weenschap is uitgekomen! En nu Italie... In ,.De Vlaams'che Stem'' van 21 dezei heeft collega Priëm eenige ,,Neue Kriegslioder' gepriemd. Aan het slot van zijn artikel steldt hij tegenover den verwaten uitroep: ,,Wi] miissen siegen!", in een dier Gormaanscht krijgsliederen, zijn rechtmatige, schoon mis scliien niet gelieel neutrale liope, dat ,,lé droi' priaiie la force." Het zij mij vergund, een ouder ..Kriegslied' aan te halen, ware het slechts daarom, dai daarmedo het absoluut gebrek der Duitsclior: aan divinatie de.s te sterker uitkomt. Dai lied prijkte in ,,Dcr Volk.sfreund" van 2S Augustus 1911. ,.Der Volksfreund" is een dag blad to Aken, dat, als de meeste bladen ir Germaiiia. aan bladzwam lijdt. De titel ^n het lied is ..L-nsere Gegner" on het ding wordt gezongen op <le mélodie van ..Dio Yogelhochzeit". De redactie ^.voëgdc er de volgeude mededeeling aan toe: ,jEer reservist, medestrijder, van Luik, stelt te onzei Ijeschikking do volgende strofen, welke van der goedon geost getuigen, die ii> het le^ei heerscht. Met dit lied zijn de troepen ovei België's gronzeni ge trok ken, en er is geer bivak, waar niet ook dit lied gezongen wordt", Opent nu uw ooren, lezers. voor dit grandiozt krijgslied, on, gelijk Eduard Mouke zei: ,,Sii werden Augon machon!'' Met zulke poëzie i£ cen loger onoverwinlijk ! Die Serben, die Serben Die hauen wir zu Scherben. Refr: Yidirallala u. s. w. Und Oesterreich, und Oesterreioh Sind wir zur Hilfe bereit sogleich. Die Russen, die Russen, Die werden ail' erscliussen. Die Deutsclïen, die Deutschen, Die werden niemals weichen. Die Franzosen, Franzosen, Die Igriegen waâ auf die Hosen. Das Belgierreicli, das Belgierreich. Das maclien wir dem Erdboden gleitli; Uaid Engeland, und Engeland , Word mit Torpedoa umgeraîLicù, I)nd Englands Flott', und Englands Flott'* Die schiessen wir ganz echnell kapott. Der Zeppelin, der Zeppelin, Der fahrt aiach J^ondon mit Benzin. Von. oben wirft or Bomljon schwer Und richtet England schrecklich lier. Welnu, hebben do feiten de Teutonen met liun strategisch berokende voorspellingen niet in liet gelijk gesteld? Servië is al vaneengere-ten, er is geen enkelo Rus meer op aarde, de Franschon hebben leelijk op hun broek gehad, België bestaat niet meor. de Engelsche vloot is lieelemaal kapot en <Ie Zeppelins hebben Engeland in een woestenij herschapen. Daaren-tegen zijn. zooals onder meer de Marne, de Aisne on de Yser kunnen getnigen, de Duitschers zelven nooit ,,geweken". Même pas, saperlipopette! A Notre-Dame de Lorette.... Doch het heldendicht is nog niet uit... De laatste drie coupletton. waarvan het oerste ons een recente gobeurtenis in heriime-ring roept, luiden als volgt: Italia, Italia, Das ist im Notfal! auch noch da. Danri ist aucli bald der Friede da, L'nd wir zieh'n heim zu der Mania. ' Und Deutsclilands Herrsclier steht dann da | Als Kaiser von Europia. Italia- ist aucli noch da!... Gelijk hebben ze — maar Italië is ,,da" aan de andere zijde, „an gunne kant!:' Duizenden on duizenden hebben voorgevoeld, dat Italië ton slote zich aan de zijde der Gc-allieerden zoû scharen, zooals millioenen on millioenen voelden en nog voelen, dat België. in weerwil * van zijn allerbenardsten toe'stand, ni m mer Duitseh grondgebied zal worden. Wat deu ..Kaiser von Europia"' betreft — wij weten thans genoeg van de divinatie der Germaansche Kulturisten! Er zijn pretenties, waarover -men niet eens meer lacht. En het beste, dat wij den Teutonen kunnen toewen-sclien is, dat zij, gelijk Faust zoû zeggen, or to eeniger tijd in zullen slagen, ,,aus diesem Meer des Irrtums aiifzuiauchen!" Daar zullen zij ecliter leergold voor moeten betalen, en [ ruimseboots. TOTO PAKAN* ■ mm -m- mm Poeta Nascitur. Een beeld naar het leven waar ik eu ^ -anderen voor geposeerd hebben. L Dichter wordt men geboren, maar de ' draoht duurt lang. ; Vader slaafc rijmen als een blinde vinke-5 man, moeder rekvertelt als een zittende t ekster... en de zoon? L Te bed leert liij droomen. in 't kolenhok i begint hij te denken, onder den etok ont- ■ "waakb zijn gevoel. In de lagere school zit hij hoog, in de middelbare zinkt hij middelbaar, in de hooge zakt hij laag. Eerst leest hij veel ; dat valt lichter dan , studeeren. Weldra leest hij ininder; weinig Fransch om Vlaamsch te blijven, weinig Vlaamsch ■ om oorspronkelijk te worden. 1 Op 't einde leest hij niet meer: hij schrijft. Zijn Muze mag hem inblazen, zijn Engel zijn hand vasthouden: hij schrijft. En ' mocbfc al, in zijn onbesuis'de liemelvaart, ; het zicht van afgronden daar beneden, hem ■ bloedzweetdruipend doen denken aan > Icarus schielijke tuimeling, pluimzachtjes wordt hij opgeschépfc op de schachten van Van Droogenbroecks Rijmwoordenboek en sluimerzalig op den schoot van moeder Aarde teruggeveerd . En wat zou liij, onder zulke hooge be-scherming, al niet aandurven ? Stoomge-* vaarten, Stormen, Vlaamsche Leeuwen en pauselijke Encyclieken! Verschrikkelijk meent ge? Bij lange niet. Het loopt op wielkens, zijn Stoomgevaarte ! | Trouwens, waar de gedachte stilsfcaat, stuwt het rijm vooruit. Van Beers leverde een onberispelijk model, en wat een ee'rste met glans Jieeft verriclit, valt een derde zeker niet zwaar. Doch de tijd blijft niet zitten, de elec-triek vervangt den 6toom, en het sonnet de ode. Hoe nu gedicht? Naar Swarth, Kloos of Verwey ? Hoe zal men het best den eigen aard van 't eigen genie bewaren ? De zieke jongeling zoekt en zuclit, wordt bleekerig, tranerig, vlasbaardig en langha-rig. Zijn vingeren slaan als elpenbeenen trommelstokken ; zijn oogen zien als door een waas van grijze nevelen ; zijn adem, on-» der 't reciteereu geeft hij hem rnild genoeg t-e, ruiken, is als de rozengeur van gestoofde lookblaars en ajuinen. Triomf! Een dichter is geboren î Morgen vieren wij zijne yitvaarfi^ .. . P.E2ÎLE. Xk"E

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods