De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

657 1
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 June. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z7273q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I .^teJaargana N". I4Ô Zonâag 20 aunï I9is 5 Cestt BED'kALV^TRAAT LB4, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens nn yier bladzijden. Abonnementsprù's b^j vooruitbetaling : _ Voor Holland .en BelgUJ per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Voor Kngeland, Frankrijk en buitenland dezelfde pr\jzen, met ver-hooging van verzendingskosten (2J4 cent per nummer). HootdopsteBlei* s Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelraad s CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE R5DDER Yoor ABONNEHENTEN wende men zich tôt de Administrais van het blad. KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. Yoor AANKONDIGINGEN wçnde men zich tôt de Administratig van de VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam. - Tel. N. 9922. A DVERTENTIES : 20 Cents per regel. KORTE 1NHOUD Iste Bladzijde: Ieti orer mijn Moedertaal (I), Jules Persyn. \ £,n Pruisisohe meening in 1841 over de Belgi- schs Onzijdigheid. Kleine Kroniek. ., Het Internationaal^ Agentschap der knjgsge- vangencu te Geneve, EdicQTd 1 ccteTS. % BHdz ijd e: lit het Vadèrland: Oatsiiapt uit Duitschland (II). Jiieuws uit Brussel. H;t lijden van ons volk. jjj de vluchtelingen (VI), Mr. Fmr.s Wittc-rijàîw.3» B1 adz ij d e: De Enropeesche oorlog. Tf!egrammen en Berichten. Zcstiendo Yerslag der Commissie tôt onder zoek (vervolg). 1 e BI a d z ij d e Id je Puinen, Joh. Demaegt. Boeken en Sohrijvers. Teekbladen. Yoordraehten en Feesten^ Tijdschriften. Hollandscli Nieuws. Voor de Uitgewekenen. Eerelijst. Orficieele lijst der Belgische soldaten, krijgs-gevangen in Duitschland (17). lis mr lijsi ioedertaal. i. Onit gckende Vlaamsche voormatv Jules i Ptrsyn, hoogtecraar aan de HoogeschooL \ mOent heeft m 't Engelsch een zeer be-loiirjrijk boek over cmze moed&rtaciù (j6sahre.-ven. Wij zidlen onze lezers eeru en a/nder in vcrtdin-g van mededeelen. Sinds het Europeesch belang van de Ne-deiûnden duidelijk werd, d .i., sinds twaalf honderd jaar, zijn hun betrekkin-gen met Engeland 6teeds bijzonder druk geweest. Dat kleine stuk je vasteland had voor uw eiland, sedert gij machtig en groot groeide onder d© volkeren, zulk een over-wegend belang dat feitelijk de as van de Engéische continentaal politieik; in onzen boûem geplant stond, en staat. Geen won-(1er; elke macht die in haar voordeel het Europeesch evenwicht breken wou sloeg het oog op de Nederlanden. En telkens achfcte Engeland het zijn eigen levenszaak tegen zulke dreiging op te treden. Vooreerst moet erkend worden, dat Groot-Britannië niet zou zijn wat liet is, namelijk ,,the Mistress of the Seas", had deze koningin haar Nederlandsche mede-dingster niet gebroken. Zij deed het op een Tvijze die haar eigen geschiedschrijvers on-meedoogend, die wij gewetenloos heeten, en <le bekroning was voorzeker minder te dan-kfri aan haar dappere wapenen dan haar wlfzuchtigen durf. Buiten deze groote crisis, daarvoor zoo-als daarna, heeft Engeland nooit aan de Nederlanden zijne bescherming onthou-dèn.Denk maar even aan de nieuwe en de nieuwste gesohiedenis. Yiermaal in de laat-sfce vier eeuwen werd het europeesch even-I wicht bedreigd in de Nederlanden; vier-®aal daagde hulp uit Engeland. In de 16e eèuw was het tegen Philips II ; een eeuw nadien tegen Lodewijk XIV ; een eeuw na-dien tegen Willem II. De laatste was verreweg de hevigste slag, en gevaarlijkste voor Europa. Maar nu ytel iets heel bijzonders voor. De zuidelijke | ^derlanden, het kleine België, een heer-| [ijke schepping der Engelsche staatkunde, betaalde op een nooit vermoede wijze den toi van dankbaarheid. Zijne handvol soldaten dorst de grootste legermacht der I jereld aan op haar verboden weg... Het . lne landje, in zijn sublieme zelfopoffe-niî?' ^ vVur €n zwaard gezet, vertrap-Pf d^vernietigd bijna, redde Frankrijk en ^Çôiand uit den nood, uit den dood mis-schien.Het October 1914 heeft België. ailes ver-oren; maar een befaamde Punch-plaats jerzmHebeeldde 't zoo treffend: zijn ziel is e'hië niet kwijt. En een vaste waarborg Vo?r ^lgië's toekomst is dat Engeland's ^nendscbap^ thans is geheschen tôt eeuwige 1 a^baarheid. De betrekking voorlieen ® « zich feitelijk op in staat- en krijgs-staathuishoudkundig belang. De hoof- ien. €gden den band, voortaan doen de arten mee. Zoo is er middel iets blij vends 6° eppen ; onder éen voorwaarde: 't be-w»r °°^ mo€^ doorgronden zijn. en j oeve5, me^aar te leeren kennen, door mno*°T7* ®nSe^an<i bewondert ons; dat ie - , n n°g veel mooier is 't dat de heele ons bewondert» Zonder ^elf-over- schatting aanvaarden we die bewondering, omdat, indien ooit, er thans wel eenige grond is. Maar, eenmaal die bewondering in de gesohiedenis opgeteekend, eenmaal België gered uit zijn lijdelijken staat, waar-in het heïaas niets anders kan doen dan zich te lùten bewonderen, komt er weer een tijd dat de wereld aan haar normale bezigheden zal gaan, en dat België, in minder roemruchtigheid, zijn eigen zending wder'zal vervullen. Ik ze^: zijn eigen zending ; er zijn immers redenen genoeg om nog optimistisch te wezen. En dan zullen we zoo, vrij zijn te verzoe-ken niet zoozeer geestdriftige toejuiching voor onzen heldenmoed, als wel ernstige kennie van ons heele wezen, vooral van wego Engeland. Langs den enkelen weg. die mij ten dienste staat, wensch ik die kennis te hel-pen bevorderen. Deze bladzijden zijn ge schreven om mijn Engelsche lezers iets te Jaten zien van het beste, het edelste, het onsterfelijke der Nederlanden — hun ziel. ,,Want de ziel van een volk is zijn taal." Aldus beschouwd hebbeil de Lage Lan-den eigenlijk twee zielen: «en Nederlandsche en een Fransche. De zuiderhelft van België immers leeft haar zieleleven in de taal der groote Repu-bliek ; en we gaan er fier op dat in de hui-dige Fransche letterkunde zooveel eerste plaatsen door Belgen zijn bezet. De noorderhelft van België leeft met Ilolland haar zieleleven in de taal der groote Republiek van voorheen ; in die taal wier letterkunde door de groote Engelsche geesten, van Chaucer over Milton tôt Macaulay, zoo hoog werd geschat. 't Fransch en zijn letterkundo blijven steeds een goed verzorgd bestanddeel van de hoogere beschaving in Engeland, bij zoo ver dat langs die zij de de kennismaking met die ééne onzer zieuen haar gewetnschten gang immer gaat. Met het Nederlandsch is het niet zoo geateld. De kennis onzer taal en letterkunde is in 't huidige Engeland beperkt tôt enkele geleerden en weimge liefhebbers. Dit is eën moeilijk te verklaren breuk met het Engelsch Verleden, die des te meer verwondering baart daar b.v. de Scandi-naafsche talen met veel minder onmiddel-lijke redenen veel drukker worden be-oefend.Te herstellen, naar mijn klein vermogen, wat in dezen ter degelijke kennismaking moet worden hersteld, is het doel van deze bladzijden, die niets anders beoogen dan een inleiding te zijn tôt een 6tof wier be-werking meer1 dan éen leven kan vullen. JUL. PERSYN. m 9 m Een Pruisisctie meening in M over de Beiyisohs OnzijdiglieitL Een lezer van de ,,N. Ct." schrijft aan dat blady volgciid'e belangrijke medcdeeling ; de Pruis, wiens oordeel over ons land en léger hij herinnert, brengt aan on$ volk eene hulde, die ons in dit pijnlijk uur van om bestaom sterkt en troost. Bladerende in de oude exemplaren van het tijdschrift De Militaire Spectator, viel in j.g. 1841 mijn aandacht op een uit de Allgemeine-Hilitàrzeitung overgenomen studie van de Bel-gische krijgsmacht. Waar de schrijver — een Pruisisch officier — na te hebben gewezen op de geringe sympathie, welke genoemd leger zoo wel binnens- als buitenslands ondervond, eenige politieke bex schouwingen aan zijn lezenswaardig opstel vast-knoopt, troffen mij de ondervolgende zinnen, die, in verband met de thans gesproken heb-bende feiten, misschien wel merkwaardig genoeg zijn, om er een plaatsje in uw geacht blad voor te verzoeken. ,,Bij de tegenwoordige tijdsomstandig- heden (Januari 1841), die ons Duitsche Vader-land ligtelijk in een ernstig conflict met een zeer overmoedig geworden nabuur zouden kun-nen brengen, mag intusschen dit gebrek aan belangstelling omtrent het Belgische leger wel verdwijnen, of wel reeds verdwenen zijn. Al heeft Europa ook het jeugdig Koninkrijk eenc eeuwigdurende onzijdigheid opgelegd, en a! schijnt dit laatste ook voor het oogenblik be-slotèn om deze onzijdigheid gewapenderhand t« handhaven, zoo kan men toeb kwa-■jij k geloo ven, d a t o p d e z e b e s t e n-digo schouwplaats van Europe e-fcho oorlogen, de krijgstrompel voortaan zwijgen, dat het Belgic gelukken zou zijne grenzen vri en ongeschonden te houden. Er wordt het eenmaal in het conflict zijner nabu-ren medegesleept, wordt zijne gewapende onzij digheid eene gewapende deelnoming aan dei kamp, dan is het verre van onverscliillig, vooi welke partii dit in middelen en liulpbronner zoo rijke land, zijn zwaard beslnit te trekken Aan wiens zij de het zich als strijd- en bondge noot schaart, in diens schaal kan o: zal h ot wel meer dai* zijn kvoll< g e w. i c h 11 e c s e n.ii Kleine Kroniek. Do thermlct-bommen. Bij het gerechtelijk onderzoek in de hui-zen, waarop van uit de Zeppelins brand-bommen zijn geworpen, is gebleken, dat deze met thermiet gevuld waren. Thermiet is een reeds lang bekend smelt-middel voor metalen en bestaat uit aluminium in poedervorm en magnetisch ijzer-oxyde. Het wordt veel gebruikt voor het lasschen van ijzer en staal en ook \tor het repareeren van gebroken voorwerpen van gietstaal. Wanneer dit mengsel aangestoken wordt, komt de zuurstof, die in het oxyde aan het ijzer gebonden was, vrij en gaat dadelijk een heftige verbinding aan met het aluminium, die als slak boven op het gé-smolten staal komt drijven. D,e bij deze reactie ontwikkelde liitte is sterk ; alleen door middel van de electrische boogvlam kan een nog hoogere temperatuur worden verkregen. Het thermiet werd in 1898 door Gold-schmidt voor de praktijk geschikt gemaakt, want ofschoon het principe, waarop zijne werking berust, reeds bekend was, waren er aan de toepassing voor de industrie vele bezwaren verbonden, waarvan het gevaar van explosie het grootst© was. Goldschmidt overwon deze moeilijkheid door de materia-len zeer fijn te malen en innig met elkaar te vermengen, en door de reactie eerst te laten intreden, wanneer de temperatuur een bepaalde hoogte had bereikt. De thermiet-reactie wordt veel toegepast om metalen uit hunne oxyden af te zonde-ren en is zeer nuttig bij het bereiden van chroom, dat veel gebruikt wordt bij het maken van sneldraaistraal en voor pantser-platen.De bommen zijn aile voorzien van een handvat en de autoriteiten geven een wenk, dat bij een mogelijken hernieuwden aanval de bommen met een tang of een stuk hout bij dat handvat aangepakt en zoo op straat geworpen kunnen worden. In een der getroffen huizen heeft zich een bijzonder betreurenswaardig geval voorgedaan. De boni was ni. door het dak heen in een kinderkamer gevallen, waarin vijf kinderen sliepen. De vader redde er vier en dacht toen, dat hij ze allen had gered, zoodat één kindje achterbleef en levend verbrandde. De bommen zijn blijkens een gevonden etiquet bij Krupp te Essen gemaakt. Nieuwe verrassîngen van Krupp? Een der Duitsche correspondenten van ,,De Tijd" schrijft aan dit blad in een bri-etf, welke door een bijzonderen maatregel niet de censuur behoefde te passeren: Op de terreinen van de firma, Krupp te Essen is zoo even een nieuw gebouw vol-tooid, dat met 1 Juni in gebruik is geno-men, en bestemd schijnt voor de vervaardi-ging van iets bijzonders. Een groote ploeg werklieden is voor die werkzaamheden in deze nieuwe inrichting aangeno-men, uitsluitend werklui van beproefde trouw. Wat in het nieuwe gebouw verwerkt of bewerkt wordt, daarover wordt de grootste geheimhouding bewaard. De werklieden, die voor de ploeg zijn uitge-zocht, zijn uitsluitend Duit-schers, welke reeds lang aan bepaalde aifdeelingen der werkplaatsein van Krupp waren verbonden en die thans door officieren van de artillerie en genie worden gedirige-erd. In de pas gebouwde fabriek zullen nieuwe monsterachtige krijgswerktuigen worden ver-vaardigd, wier uitvinding enkele maanden geleden aan den Duitschen Keizer en den Generalen Staf werd voorgelegd. Sommigen willen weten, dat de nieuwe uitvinding een reusachtdge kanonspuit zou wezen, om ont-zaglijke massa's bra-ndende vloeistoffen op verren afstand en vaste doeleinden te ver-spreiden.StaaltJ© van goeden humor. Een klein staaltje van de goedo humeur van ons jongens. Zij staan met eenige flinke kanonnen niet al te ver van den Yzer. Om den uitslag van het schieten te zien en te verbeteren had do commandant eenen man gezondon naar de puinen van een verheven gebouw dicht bij den Yzer. Vandaar moest de moedige telefoneeren wat hij zag. De luitenant telefoneert hem : ,,Ewel, jongen, goed aangekomen?" — Ja, luitenant. — Hoe is het daar? — Goed, luitenant. Ik heb een kaartje van 50 : centiemen genomen voor den uil van den i ,,Théâtre de la guerre",, Nu kan ik het concert byïFonen* Engelands schulden aan Amorika. ,,Hoe zullen Groot-Britannië en zijne bondgenooten de enorme leveranties van oorlogsmateriaal aan Amerika betalen?" ,,Dezo vraag", schrijft de financieele correspondent van de ,,Daily Telegraph" te New-York aan zijn blad, ,,wordt mij bijna dagelijks in Walistreet gedaan en het bureau te New-York van ons blad heeft massa's brieven ontvangen, waarin dezelfde vraag wordt gesteld. Menschen, die nog niet zoo heel veel ervaring hebben opgedaan, schijnen zich nogal volkomen overbodig bezorgd te maken omtrent deze belangrijke zaak, terwijl anderen onbekom-merd zijn. Die laatsten kennen de reusach-tige hulpbronnen van het Vereenigd Koninkrijk en begrijpen goed, dat het bereid en in staat is zijne rekening met Amerika te vereffenen zoodra zich een geschikte gelegenheid voordoet. ,,Zij vinden het uitstekend, dat deze zaak overgelaten wordt aan de Engelsche financieele autoriteiten, wier bekwa-aanheid in het behandelen van dergelijke quaesties alge-meen erkend wordt. ' ,,,,Engeland" zei een welbekend b^nkier, ,,is het eenige land, dat geregeld goud uit-voert om een eventueel tekort op de internationale balans aan te vullen en ik voor mij ben gaarne bereid te wachten tôt het Engeland het best schikt, de gekochte goede-ren te betalen. Waaroip. zouden wij ong§-rust zijn ? Engeland is ons ook niet lastig gevallen, toen wij het bij liet begin van den oorlog zeer groote sommen schuldig waren."" ,,Dit is, naar ik meen, de meening, die algemeen gehuldigd wordt door de mannen van ervaring in financieele quaesties hier ter stede." Théorie en praktijk. Bij het begin va.n de mobilisatie hebben de leden Van de Akademie van Wetenschap-pen hun dien-sten aan de regeering aange-boden en een commissie gevormd, die zioh in het bijzonder zou bezighouden met de bestudeering van vraagstukken in recht-streeksch verband met de landsverdediging staande. Hoe goed ook bedoeld, heeft de arbeid van deze geleerden tôt nu toe niet veel practisch resultaat opgeleverd, schrijft de ,,Matin". Het ontbreekt de commissie maar al te vaak aan de nooddge gegevens, welke hen bij hun onderzoekingen kunnen leiden. Zij werken te veel zonder voeling te houden met de werkelijkheid van het front. De onder-minister van oorlog Albert Thomas heeft besloten de theorie en de prac-tijk met elkaar in contact te brengen. Hij heeft de commissie der geleerden meege-deeld, dat zij zich voortaan officieren kunnen toevoegen, die van het front terug-keeren, en die hun de noodige inlichtingen kunnen verstrekken over hetgeen dââr noo-dig geacht wordt. Men hoopt op deze wijze meer nut te trékken van de wetenschap der commissieleden. De oorlog en de zenuwen. Dr. Murray Leslie heeft in een lezing, gehou-den voor de ,,Sociological Society" te Engeland, verklaard dat er veel te zeggen viel voor de methode der Duitschers om op hat moreel van hun vijanden in te werken door hun 'zenuwen te verstoren maar te zorgen dat de eigen troepon en bevolking van zenuwschokken be-vrijd bleven. De geleorde weea er op dat bijna allé Engelsche soldaten die leden aan den ,,ge-vechtszenuwschok", jonge mannen waren van . 20 en 22 jaar en dat het minder gewenscht was om te jonge menschen naar het oorlogsveld te zenden. Ook vond dr. Murray het af te keuren uit een medisch oogpunt om bijzonderheden van de Zeppelin-aanvallen pubJiek te maken. Merkwaardig is zeer zeker dat geconstateerd is dat de Urankzinnigheid verminderd is, sedert de oorlog begon! De reden is wellicht dat de menschen thans aan zooveel te denken hebben, dat zij hun eigen zorgen vergeten. Optimisme was thans vooral goud waard. Mon moet ecliter trachten optimist te blijven of te •worden met kennis van zaken en niet optimist door onwetendheid. Ieder individu op do wereld heeft tôt plicht om zijn eigen gezondheid te bewaren, want op goede gezondheid berust het geestelijk behoud van een natie. Duitsche spionn^ge. Een inwoner van Eelen, die fortuin maakte in Amerika, keerde een dezer dagfn over zec terug. In meer dan een schrijven, had hij zich van de overzijde van den Oceaan xiitgelaten tegen de Duitschers. Toen hij nu zijn blij de intrede in het geboortedorpje deed, werd hij onmiddellijk aangeliouden. Daar do Duitschers weten, dat de man over een mooie som gelds beschikt, zal hi.i voor zijn ^eschreven brieven 'n z waren losprijs moeten betalen,» ' • lai Inlernationaal Agentschap Ér Kîijgsgevangenee te Genève. We geven ons niet altijd voldoende rekening van al de moeilijkheden, waarmede het ,,Inter-nationaal Agentschap der Krijg&gevangenen" Le Geneve te worstelen heeft, wil het de voor-estelde taak verwezenlijken, die het zoo be-îangloos op de soliouders laadde. Dit blijkt '.daar uit de klacht, door de Vlaamsche Stem" reeds vermeld, dat op een V aamsch schrijven [ een Fransch antwoord volgde. Hoe wel we in deze tijden en tegenover een zoo goedwillig organisme als dit ,,Agentschap" niet àl te kieschkeurig mogen zijn, heb ik toch niet willen nalaten deze klacht over to maken aan den voorzitter voor Romaansch Zwitserland van ons Internationa al Bureel, Dr. Ad. Ferrière, wiens reeds oude vader een der voormannen van de Rood-Kruis-beweging was, en nog een der ijverigste bestuursleden van dit nieuwe Agentschap is. Het daarop mij toegekomen antwoord iheefi1 de lezer in een der vorige numers van de ,.,Stem" kunnen vinden. Het Internationaal Komiteit van het Rood-Ivruis, te Geneve, was best geschikt om als tusschenpersoon op te treden bij do betrekr kingen tusschen de familiën eh de krijgsge-vangenen, en omgekeerd. Op 21 Augusti ^ 1914 vatt-e het zeer bescheiden zijn taak aan in de Bibliotheek van het Komiteit, Atheneestraat 3. Ailes was in te richten, en onmiddellijk. De lçden van het Komiteit vatten oanstonds het werk aan, doch, daar het zich al meer en meer uitbreidde, moesten er nieuwe werkkrachten aanvraard worden, en kon het Komiteit nog enkel het bestuur uitoefenen. Heel het werk laat zioh samenvatten in deze woorden : vragen en antwoorden. Vragen om inlichtingen aan do besturen, geven van inlichtingen aan de familiën. Maar ook deze dubbelo taak verdeelde zich al spoedig in een aantal onderafdeelingen, zoodanig dat het Rood-Kruis-Komiteit zich nog enkel kon bezig houden met de algemeene vraagstukken, met do grondbeginselen der Roode-Kruis-overeen-komst, met de diplomaten en de regeeringen, en dan ook met het ontvangen der bezoeken van al wie in de richting van het Agentschap optreden wiï . Om aile missingen te vermijden heeft het Komiteit als regel gesteld geene inlichtingen t« geven dan aan de familiën, dus niet aan tusschenpersoncn, tenzij deze van liet Rood-Kruis zijn. Naam en adres der familie zijn ten andere, in sommige gevallen, de eenige middelen om de eènzelvigheid van een krijgs-gevangen vast te stellen. In zijne betrekkingen met do hoofden dei kampen of ziekenhuizen tracht dan ook het Komiteit al de verbeteringen eh verzachtin-gen aan te duiden, die het wensclieiijk acht in de ondervinding die het opgedaan heeft. Na eenigen tijd in de Atheneestraat 3, daarna in de Atheneestraat 8, verd'er in het Eynard Paleis ondergebracht te zijn, breidcle hel Agentschap zich in dier mate uit, dat hel gemeentebestuur eindelijk, op 12 October 1914 het Muséum Rath, in de Nieuwstraat, te zijnei beschikking stelde. Na eenigen tijd moester zelfs de machienschrijvers een nieuw onder komen zoeken in de Hollandstraat._ In den beginne waren het al vrijwillige me dewerkers, dames en heeren, die zich in vol doenden getale aanboden. Docîi met den duui moesten er van hen vertrekken, anderen kre gen genoeg van dit onophoudend drukke werk terwijl nieuwe werklcrachten bijtraden. Zo< werd het noodig een betaald personeel te hou den om de voortdurende leiding te onderhou den. 68 bureelschrijvers werden aldus aange steld, en maken de vaste kern uit, waarronc do vrijwillige medewerkers zich in grooten ge taie scharen. Het materieel werd, of wel door de sta( Geneve in bruikleen afgestaan, ofwel aan hee goedkoope prijzen aangekocht. Dit laatste i ook het geval met het drukwerk, dat menig maal onderscheideno drukkerijen der stad ge heel in beslag nam. Om er een r^edacht van t< geven : de formulieren alleen, 9(T verschillende werden op 1,554,600 afdruksels getrokken, zon der dan nog 360,600 omslagen eh briefhoofde] te rekenen. Daar het aantal bezoeken gedurig aan steeg werd het noodig en zelfs onontbeerlijk geacht na eenige dagen, een bijzonderen dienst daar voor in te richten. In den beginne telde mei 30 tôt 40 bezoekers per dag; weldra werd he van 80 tôt 100, om op den duur van 200 to 250 en zelfs op een dag tôt 400 te beloopen. De bezoekersdienst staat in rechtstreeksch verbinding met de ondersolieidene onderafdee lingen van het Agentschap, en daar de bezoe kers nu nog slechts één voor één ingelate: worden, werd het mogeliik een dienst^ in t richten voor de ,,dringende gevallen", in die voege. dat het mogelijk is soms onmiddellijk meestal binnen de vier en twintig uren, inlicl tingen to verschaffen over een krijgsgevangenc voor zoover liij, natuurlijk, op de lijsten va: het Agentschap voorkomt. Reeds van in den beginne werd er dikwijl telegrafisch om inlichtingen gevraagd, i Duitschland, in Frankrijk, bij de ambulance bij de krijgsgevangenen. Zoo werd de ,/Telc gramdienst" gésticht, met twee afdeelin^e „Fransch" en Duitsch", naar gelang de oj gezochte tôt een dezer beide nationaliteite behoorde. De Fransche afdeeling omvat ook d Enselschen en de Belgen. Van 6 October 1914 tôt 31 Januari 1915 wei den er niet minder dan' 10,000 telcgrammer tôt een bpdrag van .26.795 fr. verzonden. Va 1 Augusti tôt 5 October wordt het getal o 2000 geschat. Bij die 12,0000 dienen dan no gevoegd te worden ongeveer 5000 „befcaalde antwoorden", zoodat men tôt 31 Januari 1915 op een totaal van 17,000 telegrammen komt. komt. Daar de inkomende telegrammen gewoonlijk telegrafischo ' geldzendingen bevatten, worden ze eerst in de Rekenkamer aangeteekend, af-gestempeld, en dan tôt verdero behandeling voortgegeven. Wanneer er inlichtingen to nemen zijn, stuurt het agentschap een „telegrain met betaald antwoord" aan de desbetreffende over-heid, waarin de juiste opgaven vermeld zijn. Nu vindt men namen, die door 500, 1000 en soms 2000 mannen gevoerd worden, en dan is het beste middel om tôt eenzelvigheid te ge-raken het adres der familie op te geven wat het Agentschap dan ook eerst en vooral'moet bezitten. De post brengt tweemaal per dag de brief-wisseling^ verdeeld in gewone en in aangetee-kende brieven. Deze laatste worden bij den desbetreffenden dienst besteld; de overige in pakken van 100 tôt 200, komen bij den ont-vangdienst, die eene eerste schifting doet vol-gens do streek der afzending. Daarna wordt elk pak magezien volgens dat de brieven betrekking hebben op 6oldaten, burgers, gezond-heidsdienst, rekenkamerz krijgsgevangenen, verscheidene doelen. Het zou te ver voeren en te zeer ingewikkeld worden, wilde ik hier de onderscheideno be-handelingen aanstippen, waartoe elke brief aanleiding geeft. Do voornaamste dezer verschillende diensten is wel die der ,,krijgsgevangenen", waarin elke brief of postkaart moet gelezen worden om na te zien of het stuk wel bestelbaar is in dezen vorm en in het land waar het heen moet; ook of het adres voldoende is. Indien dit laatste het geval niet is, wordt het stuk, volgens do nationaliteit van den krijgsgevangene, overgemaakt aan het ministerie van oorlog to Paiijs of aan het Postbeheer te Berlijn. Al wat thans niet kan doorgestuurd worden — in België, Luxem-burg, het Noorden van Frankrijk — blijft eene gunstige gelegenheid af wachten in de bureelen van het Agentschap. Voor sommige gewiohtige stukken wordt er wel eens een weg gevonden, waarover echter niet mag gesproken worden. 64 schrijfmachienen houden zich uitsluitend bezig met de briefwisseling en de ,,fiches". Aile gevraagde inlichtingen worden op witte ,,fiches" aangeteekend, eveneens worden van de lijsten der krijgsgevangenen die inkomen afzonderlijke .,fiches" gemaakt, groen voor de Franschen, Engelschcn en Belgen, rose voor do Duitschers. Telkens eeno nieuwe inlichting inkomt wordt ze bij den bewnsten naam gevoegd, zoodanig dat het Agentschap spoedig ailes te weten komt wat deze of gene persoon betreft. Do moeilijkheid van dezo afdeeling ligt hierin, dat verschillende personen naar denzelfden soldaat vragen, wat dan onderscheideno ,, fiches" voor één geeft. Ook wanneer de ouders reeds schreven, en zo gelasten daarna iemand anders met dezelfde vraag, komt er, daardoor zelf, wederom meer werk in, en, wat erger is, verwarring. Regelmatig komen er 3 à 400 aanvragen in om inlichtingen over deze of geno kwestie, en een bijzonder bureel is daarvoor ingerioht, waar elke vraag aan een ernstig onderzoek onder-worpen wordt. Twee afdeelingen houden zich bezig, de eene met onderzoeken naar leven-den, de andere met onderzoeken naar dooden. 17 beambten doen geheele dagen niets anders dan telegrammen en brieven ontvangen en verzenden, en opdrachten geven aan do medewerkers in de onderscheidene streken. Om een gedacht te geven van do ontzettendo werkzaamheid van het Agentschap mogen hier eenige totalen nedergeschreven worden. Van 15 October tôt 31 Januari 1915 werden niet " min dan 26,473 personen ontvangen, 17,000 ^ telegrammen verzonden ; van September tôt " einde Januari 900,000 brieven ontvangen, 400,000 brieven overgemaakt, 360,600 brieven ' geschreven, 1,554,500 gedrukte mededeelingen L gedaan; 38,000 aangeteekende of verzekerde 5 stukken ontvangen ; 65,500 pakken van Geneve " afgestuurd en 720,500 doorgestuurd ; 800,000 " fiches voor de Franschen, Belgen en _ Engel-* schen, en 180,000 fiches voor de Duitschers > opgemaakt; 400,000 fr. aan do krijgsgevange-" nen overgemaakt en 104,498 inlichtingen aan 1 de familiën verstrekt. Wanneer we dit ailes nagaan, mogen we ons » gelukkig a-chten, dat het Agentschap, bij mon-' de van Dr. Ferrière, zoo uitvoerig onze nationale belangen in hunne eer heeft willen her-1 stellen, wgnt bij zulke uitgebreide werkzaam-b heid is het vooral moeilijk „elck wat wils" te k geven. EDWARD PEETERS. 3 Naschrift. Op het oogenblik dat ik dit 6tukje - sluit. ontvang ik nog een schrijven van Dr. i Ad. Ferrière, voorzitter voor Romaansch-Zwit-3 serland van ons ,,Internationaal Bureel", r waarin hij zijne verontwaardiging uitdrukt , over de oneerlijkheid van den Jsediende van het - Agentschap, die ons in onze liefde tôt onze , moedertaal beleedigde. Dat _ er tusschen een i 1500-tal goedwillige en vrijwillige helpers, wel eens een ,,schurftig schaap" loopen moet, is s niet te verwonderen, voegt hij er bij. Wij be-i t-reuren eohter, gaat hij voo'rt, dat tôt hiertoe , geen ënkel Vlaming ons zijne medehulp gunde. - Eene instelling, die uit zuivere hulpvaardig-i heid werkt als deze, lcan natuurlijk niet> ver- - geleken worden met een officieel organisme, ^ door den staat gesteund en betaôldo werk-o krachten onderliouden. Daarin heeft hij geheel en al gelijk. Maar, is er in de omstreken van Geneve geen enkel Vlaming, geen enkel Nedrrlnnder, die dit n Agentschap zijne onhaatzu^hiige diensten aaiu P bied&n will V E. P. g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods