De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

551 0
13 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 13 January. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gq6qz23k5n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■tweeds Jaargang. No. 5. Donrîerdag 13 Jamiari 1916 5 Cent. DE VLAAMSCHE STEM men volk zal niet vergaan. m tmn jtmu, m « éwu ^u, ■■un jmrp ALGEMEEN BELGISCH OAGBLAD Eendracht maakt macht. I- ADMINISTRATIE EN REDACTIE: POSTBUS 432, 'S-G R A V E N H AG E. Onder leidirig van: Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABOKNt'-MENTSPEIJS (bij vooriiitbetaling): Voor Nederltmd per jaar <»!d. 6.50 — per lçwartaal gl<i. 1.» — per raaarid gld. 0.7.~> Voor België, Éngelami Frankrijk eu andere landen dezelfde prijzcn. met verboogirig --au verzendingskosten (2j;2 cent per nurauier). ADVERTKNTIES : -0 Ccut per regel. Scheiding als Bindmiddel. Iii ons noofdartikel „Het Kaartenhuis" tebben wij iiogrnaals den Heer Van Cauwe- rt opwerkzaam gemaakt op de noodzake-jjjkheid, tegenover onze herliaalde opiner jâng, dat f\a eisch van B e s t u u r 1 ij k c je h ei d i n g, slechts de aanwijzing vaii een bindmiddel der beide in het Belgi-jfhe staatsverband naast elkander levende volkeren is, zijne bewering, dat de toepassing. ran dit redmiddel België ten verdewe leidt. toe. te licbten. Ook in het laatstverscheneii nuiamer .van zijn weekblad blijft eehter de Heer van Cauwelaert een sorabet stilzwijgen bewaren Blijkbaar is hij overtuigd, dat zijne inee-ningen orakeispreuken zijn, die verdere toclichting niet behçeven. Ipse dixit ... Wij moaten echter bij den Heer van Cau srelaért om toëlichting van zijn oordee blijven aandringen. Het Vlaamsche Volk is verlangend te woten met welk rec b1 Je voors,tanders van een eisch, die volgens Léo Meert reeds lang op 't programma dei Haamsclie Beweging stond, als onvader landslievend worden verdacht gemaakt. Intusschen wenschen wij het Vlaamsche Volk een nieuw bewijs voor oogen te leggen dat Bestuurlijke scheiding, inderdaad, var audsher door de vrije, niet verpolitiekte Flaminganten als het redmiddel te gen scheuring voor die staten op wier gebiec iîiéér dan één volk wonen, dus ôôk voor Bel 2ië is aanbevolen. Inderdaad leest men in het Verslag de] „V1 a e m s c h e Commissie" (editif 1859, pag. 154 het volgende : „Oostenrijli (lees - België) is uit verschillende volken sa mengeflanst :vandaer dieonophou delijke strekking naar scheu ring; dit gevaer van ontbin ding, waer het , steeds med( bedreiçd is. Op éene voorwaerde alleer k a n O o s t e n r ij k (lees : België) gerec worden: dat het de verschillende volker zieb vrij en ongehinderd late ontwikkelen hen in hunnen zedelijken en. ôtoffelijker voortgang niet stremme ; dat het de natuer Ijjke verscheidenheden tôt geen wanstaltige !cvenloo:'.e eenvormigheid wille verkneden Oostenrijk (lees : België) kan slechts e e r v r ij e bond z ij n van evenre g tige volken; van den oogenblik af da1 één enkel zich vernieet, op eene bestenclige meerderheid aanspraek te roaken, stuift de vereeniging vroeg of laet van zelve uiteen Geene goede verstandhouding, geene een 'Iragt, dus geene ërdelijke eenheid is tus schen volken mogelijk, wier belangen t< ijen elkander voortdurend in strijd zijn van welke het eene, heerschzuchtig en ver waend, slechts zijne baat zoekt ten koste var rie anderen, en deze niet alleen in hunne i waerdigheid, maer ook in hunne verstan delijke en ook stoffelijko, ' ontwikkeling be stendig krenkt.... M. a.'w. het eenig redmiddel — voor Vlaan deren om zijne cultureele zelfstandigheid U verwerven : voor België om het ,,gevaer var ontbinding" en de onophoudelijke strek king naer scheuring te bezweren is : Bestuurlijke scheiding. En nu moge de. Heer van Cauwelaert me' viog zoo veel aplomb beweren, dat Bestuur lijke scheiding is : ontijdig, onnuttig en ter verderve voerend : gelooft de gunsteling van Havere waarlijk dat op den duur hei gewicht zijner voile beweringen, bij he Vlaamsche volk zal opwegen tegen de auto riteit van de oudvaders der Beweging ; te gen het gezag van Conscience ; van David van Snellaert ; van Jottrand ? H. Japiokx. ■ -OI»* »— Viaamschhatende Pamfletten -Men kent de opvatting aan Franskiljon «ho zijde van den Godsvrede. De Frans kiljon acht het geenszins strijdig met 's landi belang, zijn baat tegen ailes wat Germaanscl is ook uit te breiden tôt zijn Vlaamsche land genooten. P.\.-eds onmiddellijk na het uit breken van den oorlog bleek dit, toen aller wegen de Vlaamscbgezinden van Duitsoh gezindheid werden verdacht gemaakt „I.es flamands sont des demi-prussiens' liet zich con gewond Belgisch officier in eex anzer ziekenhuizen ontvàllon op cen oogen blik dat in het Waalsche land het bloed dei Vlamingen bij beken vloeide. Vooral na de bezafting van het land dooi de Duitsche legers nam de anti-Vlaamsche haat sterk toe, zoowel buiten als binnen he1 bezette gebied. Aan den eenen kant sebre ven mannen als Harry, Maeterlinck, Colleyc I 4e Weerdt, Verhaeren do meest onverant ivoordelijke dingen over de Vlamingen, hur beweging en hirn toekomst ; aan den andcrei: kant ontstond in België een geheele anti \ laamsche pamflctliteratuur. Als cenmaa '"j gelegenheid zal openstaan hiervan vol ■ Itilig kennis te nemen zal blijkcn, welk eer flfirond van haat tusschen bun volksaarc getrouwe en de verbasterde, verfranscht Vlamingen gaapt. Deze onoverbrugbar klove is het resultaat van het fanatieke dooi voeren van den oud-Belgischen regeerings vonn in onze gewesten ; de verantwoorde lijkheid er voor valt aan de zich met 183 openende reeks Beleiscbe regeeringen te: deel, die trots de plecîitigsto waarschuwinge van Vlaamsche zijdo, halsstarrig verfran schingspolitiek hebben govoerd en het Vlaam schc land een regeeringsstclsel hebben of gedrongen, dat do kiem van de orgste ranv die een volk kan treffen, de burgerhaat, ii zich droeg. Deze bcschouwingen worden ons ingege ven door het doorloopen van een tweeta anti Vlaamscho pamfletten die anoniem zonder naam van drukker of uitgever, t Antwerpen verspreid worden. Zij zjjn il gobrekkige Flaamsche verzen gesteld ei neeten : „Do Flaminganten ten jare 1915" ei „Antwoord aan de jeugdige inzenders vai ; sympathie-adressen in het VUmmsch , A minus, numroer van 19 November 1915. ; Den lezers van de ,.Vlaamsche Stem" ziji ■ bewuste sympathiebetuigingen met het lo dat de heeren De Clercq en Jacob heeft ge troffen bekend. Het eerste stuk begint met cen typeerm; van de Vlaamsche aktie to Antwerpcn e: vergelijkt deze, met al de smadende Krach : waarover de anonieme sclirijver beschikl ■ met een vorfoeiolyke kuiperij : Het Vlaaœsch gepeupel maakt kabaal, En protesteert : 't is kolossaal, 'Men boycotteert de moedertaal. • Een tipje van den anti-Vlaamscben sluic i wordt opgelicht, waar gezinspeekl wordt d ; onçlerduimsche tegenwerking van het Ne . derlandsch in winkels, restaurants, biof ■ kopen enz. : Jlen massacreert in prijscouranten. In cinema's en restauranten, , Do chique taal der Flaminganten. Openlijk wordt vcrvolgens, op rijm, d . Frnnschgezinde theorie in zake Vlaarasch actie met niets te wenschen over latend , duidelijkheid verkondigd : De Vlaam' is pruissisch avorton, ■•:-a 't Nederlandsch is duitsch jargon, Zoo prêtendeert de Franschquillon. Hij zëgt.: de vlaamen zijn sçhavuiten, Die muiten om de Duitsche duiten En danson 'lijk de moffen fluiten Teekenend voor het Franschkiljonisme is dat het steeds Zuid-België, Wallonië, te . hulp heeft geroepen, waar het zich door he . rechtraatige Vlaamsche verzet bedreigd acht . te. Nooit'heeft de Franskiljon zich ontzie , uit 'eigenbelang het Zuiden van het land te gen het Noorden op te zetten ; steeds heei \ hij zijn roi van Belgische splijtzwam me voortvarendheid gespeeld. Zoo ook hie ! weer wordt cen beroep op Walenland ge . daau, tegen de Vlamingen : O ! Walen, wee ! Ik spreek serieus, De Leeuw van Vlaandoren wordt nerveus Dus, gardevo ; 't is dangereus. . Hoort tpe ! Hij bokst en bonkt in rage, Het ijzeren hokken zijner cage, En bruit het eind der esJavage ! De dichters René de Glercq en Pol de Mon ; moeten het . bij den schrijver ontgelden, di . in de meening sehijnt te verkeeren dat on t zen Brabantschen zanger van Fransch afkomst is. ... • : „Hardi, De Clercq, debout, Do Mon l „Aan U l'honneur, dat taalaffront, „Te wreken, hier op Vlaamschen grond. ' „Gaulois van bloed,, en educatie, „Germaan, uit nood of obligatie, „En Flamingant uit speculatie. „Gij employé's, met veel talent „Doch, ioiserabel traktement, „Als, mecontent, alom bekend. ..Considérant dat uw positie, s j,Kiet conveneert aan uw ambitie, *. . i „Riskeeren, wij, een propositie. Wij laten hier dit ,,voorstel" in zijn gehe< - volgen ; wij vestigen nogmaals de aandach - op de plaatsen in dit stuk die de Walen be : treffen ; men constateere, hoe perfide d Franskiljonsche actie wordt gevoerd : : „Trenxpeert, in gai, uw helsch venijn, „Uw pemien, als lancetten fijn3 ,,En laat uw stijl jesuitisch zgn. .jCollaboreert aan goei gazetten, ..En exigeert, dat Duitsche wetten, „Den coq 'Gaulois den kop verpletten. - „In Vlaanderen, Vlaamsch wordt exclusie: „De regel adiuiuistratief, „Voor groot en klein, iiï spraak en brief, ,,Couvreert het Vlaamsch pays met bloc mer .,Doch, wacht U, 't Walenras te roemen . ,,Wat Walsch is: valsch is ! potverdoemcn 3 „En dat, in de Universiteit van Gent, 3 „Men al wie 't „Schild en Vriend" niet kent ,,Den toegang weigere, als student.' ,,Vermits de Walen negligeeron, ) ,,De taal van Hiel, te respecteeren, i „Dan zal, de Duitscii, z'er toe forceeren. i „Wij proclamoren 't Duitsche ras, ,,Meer sympathiek clan 't Fransche was ,,En Keizer Willem ■ MESSIAS ! ! 5 i „Apprecieert wat beneficen, ,,Van 's Keizers kant, door artificen, „In troebel water, zijn to visschen. 1 „U bombardeert hij, Inspecteur, 3 „Of Directeur, of Gouverneur, i „Met aile soorten croix d'honneur. ! ..Dan vaagt g'uw botten, aan do taleB, i ,,En converseert, in rijke zalen, e „Met Vlamen rechts, on links met Walen. i Tôt nog toé hebben wij niet veel ovci t ,,Bélgen" vernomen in dit stuk. Men i: - zelfs geneigd te denken, dat voor den schrij ver ,,le lion belge" niet bestaat ; dat hij zich r zelf aïs tôt het „sympathieke! Fransche ras' i behoorend beschouwd. Zijn voorliefde vooi fc ,,den Coq Gaulois" is trouwens opvallent , franskiljonsch. Aan liet einde echter word' do schade ingehaald en heel even Konin' Albert met zijn Belgen vermeld. Het slo van dit kensohetsend pamflet luidt : Terwijl Albert, met Staf en Suite, r ' En 't Belgisch léger, naast den Brit 3 En Franschman, aan den Yser, zit, Tresseeren Flaminganten, kiansen, Bondom, de vijandelijke schansen, En zingen 'fc lied : . De Leeuwen dansen" Het tweede pamflet zc,t, op dezelfde wijzi c als het eerste, spbttcnd in : e ( 0 ' Wij zijn Vlamiu'ganteii ! met bloed in on: aadrei Wij dulden geen ônvccht, geen dwang geen geweld Wij zijn zoo stviTd!.:4it; als weleer onz vaadrei En hebben nooit \ ijaml noch offers getek Aile onrecht en brùodroôf zal strijdvaarcli; vindei De jonkheid van Antwerpen, Brussel ei 1 Lier r Zij zijn om te vechtcn noch 't houden nocl t bindei En storten voor Vlaanderen liun bloed . . i op papier De schrijver van deze verzen, die geens t zins aan den Yser staat, ziet ver volgens vai t het slagveld de „echte Helden" weerkeeren r die de jonge Vlaamsche strijders een donde . rend „Wee u !" toeroopen. Voonvaar eei heerhjk toekomsttafereel van het hersteldi België, dat clc Franschgezinde pocet hie i voor ons oog ontrolt. LECTOR. Vlaanderen als Symbool. , Geen ftreek, die zoo hai-tgrondig he feederatieve s t a a t s b'e g i n 8,(5 e symboliseert aïs het' Vlaamsche gedeelt c van België. Wel kan de Zwitseisclie staat doorgau: vooi het model van cen. op feederatieve grondslag ^eorganiseerd staatsgohee! iloch geen volk ter wcreld stréeft me zooveel levensdrang naar het bereikei van het feederatieve ideaal dan jùist hc Vlaamsche. Wat loch' omvat. dit, beginsel? îfiet, als men veolal meemt, dç gec g r a f i s c- h e splitsing van een Irepoal den staat in twee of meerdere deelen, di tezamen een overwichtig geheel kunne vormen. Xeen ! Ook de Engelschc en d XederUmdsche giroepen van 't Afrikaan dervolk wenschen in foederatii ven z in naast eliaar te leven, zonde dat het echter mogelijk zou zijn daai , voor Zuid-Afrika toi. eeji territorial ! splitsing te brengen. Het fœderatieve beginsel stclt vôoroj ^ dat iedere gvoep des volts die, door çefi gemeensphappelijk ideaa of belang verbonden, zich van eene c meerdere andere, van hetzelfele volk dee uitmakende, groepen onderscheid recht heeft op volledig zelfstandigheid binnen lie éene staatsverband, dat aile die groepe vevzanielt. Het Belgische rech'tsinstituut nu i zoo, dat het der grexitste verscheidenhei :, van groepeeringien de grootst. mogelijk zelfstandigheid waarborgt; niet alleen i in België het' recht, van vereeniging e van vergadering zoo weinig beperkt al - in scliier geen ancler land, maar ook zijn , plaatselijke autonomie, zoo van provinei , als van gemeiiîite; kent. in Euvopa nât: ! weli.iks haar_weder?a« ^ Slechts is, in de praktijk op é_énegroep-i verdceling deze roemnjko vrijhéid van pfeenerlei toepassing : op die groejwvei -deeling, die -— geografisch met wisicun-dige nauwkeurigheid aan te teonen — liet lànd van België splitst in cen Nederlandsch- on in een Franschsprekerid volk. Nu 1-can men, ter oplossing van het probleem, hce men beide groepeeringen tôt een weerzij dsclïe vrijheicl en zelfstandigheid brengen nioel. meerdere systemen in toepassing brengen. H<?t eene is dat, wat door l'olen en Finnen wordt na^estreefd : zieli van de omringende, bclemmering aaubrengende groe,pen te ontde>en, eu zich om te schep-pen tôt een eigen zelfstandigen staat. Een ander is dat, wat in Zevenburgen en Bessarabie de Roemen en bezielt, wat de Den on in Sleeswi jk, de Fransehen in Ijotliaringen wenschen : te worden saam-gesmolten met den naburigen staat, die ■ (le eigen taalgenooten omvat. ! Maar het tra'ditioneêlë systéem van het • flamingantisme is dat va.n de oplossing - volgens 11 e t f ce d er a t i e v e beginsel. Dit is de kern, waardoor het ' zich van het streven van vele lotgenoeiten ■ in Europ'a bnderseheidt. Daardoor sluit het tewns aan Hj het overigens zoo. ' vrije en kneedbare Belgische staats-stelsel.Er is echter meej'. Het fœeleratieve staatsbeginsel is het cenige, dat in zich de kiem van toekomende'n vrede bergt,. Grootere vrijheid van (le groepen des volks beduidt mindere macht van den staat, welks ronping izich meer en meer tôt een controleerendo, hescliermende en regulatieve ft'nctie lieperken gaat; I>e-duidt daardoor eene verwisscliiiig der in-ternationalp tegenstellingien, een wegte-nert der ondorlitlgè st'aatsconcurrentie. Het beginsel van waaruit — naar eer-waardige tnu'.itie Vlaanderen herbo-ren moet worden is dat. wat aan de siieh-23elf verscheurende en knechtende wcreld met den vrede de vrijheid moet brentren- Het national e Vluamschc proWccn» valt samen met het internationale woreldproblecm : de Vlaamsche zaak is internationale zaak : ja, in de. vrijheid van AHaandênén wordt Europa's herwordetule vrijhèid gesymlwîliseerd. V. • -o ••• ; 4 Roskam. Flamingophobie. Het moet een roerend moment gew'eest zijn, toen, den qen Februari 19x5. in de „Sal le des Ingénieurs civils", rue Blanche .te Parijs Arthur Chuquet uit naam van de „Co-mité d'appui et de défense des personnes de professions libérales ou sans profession des départements envahis" zijn gelegcnheids speech hield- Het was voor de vluchtelingen uit het Noordcn, die gebroodroofd warcn door , de Duitsche invallers. F Chuquet ,die kwistig is met zijn bundel tjes, heeft ervoor gezorgd, dat een uitge e breider publiek van deze ontroering genieten kan. Dat heeft zijn beteckenis, want zijne 1 rede is een document te meer voor de Fran-1 sche zienswijze op het Vlaamsche volk. » Chuquet is eene van die menschen, die t artikels ahverpen alsol zij een middeltje had-1 den gebruikt. en bij het lezen van zijn boeks-t kenS voelt men zich bekropen door een ge-waarwording van medelijdén als iemand, die naar een stopmiddel zoekt voor een waarlijk - benauwenden patient. Wie weet een middel voor een dergelijke e boekendiarrhee ? Welke adverteerende kwak-1 zalver kan hier met raad bijstaan ? Wellicht 0 is eene natuurgcneeswijze het meest praefe-. rabel, — men is vaak geneigd zijn diagnose te gecompliceerd te stellen. r Hoe dit echter zij : in zijn bundeltjc „De . Vahny à la Marne" is Chuquet zijn rede, die e hem blijkbaar obsideerde, kwijt geraakt. En wij worden uit zijn meer aangehaalde laat-, ste bundel „Dc Frédéric II a Guillaume II" ' gewaar, dat zijn boekske een zeer gunstig j onthaal heeft gehad. t Men heeft dus in Frankrijk wederom de 1 flamingophobie, of beter gezegd de flamingo-negatie, van cen erkend historicus, naast de ontroering van een waarlijk treffend geval, ? genoten. De barbaren zijn gekomen. Zij hebben het I lieerlijke Noorden vap Frankrijk genomen en verwoest. Al zijn bcwoners zijn naar het ^ zuiden getrokken in den boezem vân liet be-•' schermende Frankrijk : „Le Nord est occupé. e Les Allemands ont détruit nos fabriques, ou s ils les- exploitent. Ils raflent tous les pro- II duits de notre industrie- Ils déménagent tout s ce que 7iqtrc Flandre a de plus précieux ..." e Een gocel wrstaunder heeft slechts cen c lialf woord noodig. Het Vlaàmsclic vlurhtc- - lingscbap, door Fransche cxlelmoedigheid verteederd, moet.weten, wat een Franschman onder het Noorden van Frankrijk verstaat. Men zie die uitgehongerde schapen, dic in hunne cllende de droefheid van hun ver-nedering als een zoetig redmiddeltjc hebben te aanvaarden uit de volheid van een oprechtc Fransche ziel ! Bel ische Pers. De venijnige Franschgezinde officieuse XX'.c Sicclc publiceert in liaar nummer van 8 Januari in vertaling het waardige factum van de allerwaardigste der Belgische in Xederland gevluchte journalisten, zekeren Léonce du Carillon, zich noemende du Cas-tillon. Deze du Castillon heeft evenals zijn evenknie Monet alleen talent (?) in hatelijke persoonlijkheden : de eerste zet als hoofd-redacteur in het ,,Belgisch Dagblad", de tweede als correspondent, in de „Telegraaf" de Belgische persmanieren voort, die in Nederland — behalve in het blad vàn Hol-dert-Schrôder Ltd — gelukkig nergens aan vaard worden. Deze beruchte du Catillon, die aile politieke kleurschakeeringen vertegenwoordigt was bij het begin van den oorlog gevlucht te Baarle Hertog, waar hij — luistert en oordeelt lezer : een actieven en gevaarlijken dienst voor de regeering had. Hij stichtte met de finan tieele hulp van eenHollander, wonende bij het Piet Heinplein te 's Gravenhage met de W.alen Dr. Terwagne en Ch. Herbiet, het thans verschijnend scheldkrantje ,,Het Bel gisch Dagblad", datsedert 6 October zich als de trouwste onderdaan der Belgische regeering wil doen doorgaan (ongeltikkig staat het verleden daar dat a) die mooie woorden in een ander dàglicht stelt !) en ailes in het werk stelt om de ,,Vlaamsche Stem" te bckampen- Helaas, vruchteloos ! De „VlaamscJic Stem" stijgt steeds in aanzien in de Nederlandsche pers, heeft de beste Vlamingen van Vlaanderen op hare hand, en hare abonné's stijgen steeds in aantal. Wij hopen dat de „zieltogende" Vlaamsche? Stem, tôt spijt van XXe Siècle. Têlegraaf, Belgisch Daglbad, Belgique en Echo Belge, binnenkort dagelijks moge verschijnen ! Kern. Wat wij stiandvastig houden staan, en waartegen aile redeneeringen moeten ni"8îKi-gen vallen, is dat het beter is, dat het Vlaarmch in de Vhamsche gewesten officieel zij. De echte elemokratie vraagt geene opslor-ping, het ware patriotismus wil niet dat het eene gedeelte van het land verelwijne en op-geslorpt worde door det andere. De echte elemokratie vyaagt . het ware patriotismus wil, dat ieder op zijn tprrein blijve, dat iedèr zij-nen vooruitgang bewerke met de middelen welke de natuur hem gegeven heeft, in een woord. dat men in Vlaanderen Vlaamsch zij. HET VOLKSBELANG (S Januari 1870) Uit de Pers. De Vervlaamschiaé der Hoogeschool van Gent. De „Nieuwe Gourant" wijdt in zijn nummer van Maandag twee correspondenties over deze levensquaestie van het Vlaamsche Volk. De Aarden burgsche correspondent citeert alleen uit A'iaainsclie bladen (VI. Nieuwa, Gazet van Brussel). om de voornaamste in drukken weer te geven welke liet nieuws dor Vervlaainscjiing in België verwôkte. De Antwerpsche Correspondent behandelt het gansehe .vraagstuk zeer uitvoerig. Hij stelt vooreerst vaet dat de Vervlaamsching een onbe-twislbaar recht is voor het Vlaamscho volk. ,,Hoe men de zaak ook wende of keere, het is in ieder geval beschamend voor de Belgische Regeering, die tôt op den dag van heden do toekenning van dit recht aan het Vlaamsche volk geweigerd heeft, en het is beschamend voor het Vlaamsche volk zelf, dat tôt nog toe dat recht van de Belgische regeering niet heeft weten af te dwingen. Laat echter het internationaal recht. toe dat de Vervlaamsching door den bezetter wordt doorgevoerd Hierop is het antwoord bevestigend. De Antwerpsche correspondent licht dit uitvoerig toe aan de hand van den tekst der 2e Haagsche Conferontie Art. 43. en van het Kon. besluit van il 840. De voornaamste autoriteiten op dit gebied, — Nijs, Edgar - Loening, De Lou-ter, — worden aangehaald om zijne meening te staven. „Het sehijnt dus cen uitgemaakte zaak dat de lmidige bezetter van ons land niet in strijd met liet volkenrccht heeft gchandeld toen hij het bekendo besluit ter zako de ver-vlaamsching van de hoogeschool te Gent uit-vaardigde. En van een volkenrechtelyk stand-punt kunnen de Vlamiugon gerust het hun door den bezetter toegekendo recht aannemen, zonder aan hun loyauteit ten opzichte van do Belgische regeering te kort te d'oen." Nu komt ter sprake of de Vlamingen de vervlaamsching ziitteh aanvaarden ? De correspondent meent van wel, juist orôdat r.e zich . nitaltiiUni-d op het standpunt van het recht i plaatsen. „De Vlamingen heblxiu teu^ojpzichte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods