De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2378 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 May. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7w6736n37z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

cfe Jaafgâng N°. I05 *** 1£« M-Sl «CHae^l fr^w-i-lN I"E°* ALEll^R?"3l! AMSTERDAM. - TELErOCN No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam eiken dag des morgens on ylsr bladzijcrdn. e AbonriementL*prys b\j vooruitbefcaling: _ Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.75. Vocr Engeland, Frankrijk en buitenland dezelfde pryzen, met ver-liooffin0- van v&rzendingskosten (2J^> cent pér nommer]. HootdopsteBBoi* s Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelfaad : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RiDDER Yoor ABONNEMENTEN wenda men zich tôt de Administratie van het blad; PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — Toi. H. 9922. Yoor AANKONDIGINGEÎï wende men zich tôt de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisslraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. IlOOging ï«« - I "KORTE I1MHOUO. I ballinsschap — Dr. Uyttcrhot Jan Tooi'op (3) — Alfred Ost. Kleine Kioniek. De Vuurproef — Renc de Clereq. Fleura do Hollande. De 'beschieting van Duinkerken — Johannd 2eB 1 ad z ij d e : Bit het Vaderland. [-Je*" Actter de vuurlinie. Brieven uit Brussel. Van jongero geslachten (lv ) Léo Meurt. 3e Bladzij de: De Europeesche oorlog. De houding van Italie. 4 d B 1 a d z ij d e : Do Trein — Joh. Demaegt. Duitschland en Engeland — JR. Blatch/ora Weckbladen. Ovcracht der Pers. Belgische vluchtelingen in Holland. Verit in ballingschap I. Dezo oorlog zou, men herhaalt het nog dage lijks, ecne loutering brengen in ons persoon lijk zoowel als in ons nationaal leven. \ ast gogrepen en neergedrukt door de zwarfc ellende, zijn wij eerst voorgoed ons zelven be wuât gev.'orden van al het schoone en lie c-rooie, elat wij daar ginds in ons toch zo< owheerlijk België beleefden. Dit ailes kon noj schooner, belangrijker, intenser gèweest zijn hadden wij niet zelf al t-e dikwijls ons eigei zonnig leven vergald.door onbegrypeli.ike ondor lingo twisten, door het al te voel navolgen y ai Jan Kritiek, die soms de beste meeningen ei sterke krackten voor. altijd tôt nietigheie doemde, on vooràl door den zoo echt Jai Saliegeœt — laat de anderen maar begaan wat kan mij dat schelen ? — die zoovele Belgei uit elko beweging thuis liield. Vooral toen 11 den beginne van ons vluchteling-zijn wij allei zoo wat als door een magnetische kracht ni onzo omgeving losgerukt wierden, zagen w i vooral aan welke fouten ons leven ihank gin< en bij de grootheid van den strijd, die onzi helden onder het schrander geleid van onzei Albert den gerechtigdo doorstonden, zwoorei wij 00k 't onze te zullen bijdragen tôt he grooter en schooner maken van het Belgiscl T°lk. Ondertusschen gaat de tijd voort; aan he abnormale van onzen toestand gera-akten velei 200 iet of wat gewoon on meteon steken onz< vaderlandscho gebreken weer even hunn-horons op. Zullen wij ons nogmaals laten oj sleeptouw nemen door deze zoo gevaarlijk* vijanden van ons volksbestaan ? Op deze plaat heeft mon reeds gewezen op het ergerlijke ei tevens het treurige van de holaas thans no: zooveel beoefende afbrekende kritiek ; ook ove onze twisten en verdeeldheden over punten waarover gedurende het .gezamelijk strijdei van helden tegen den algemeenen vijand, he niet denkbaar is dat ei geen dio$> gevoel vai rechtvaardigheid heersche, willen wij het nie hebbon. Laten wij dan te dringender wijzen op dei Jan Saliegeest die velo Belgen schijnt aan b griipen. Holland heeft zich te onzen op zichte praohtig getoond. Al wat het maa eenigszins vermocht, werd bewerkstelligd to 't verscliaffen van stoffelijke linlp. Doch daar mee was ailes niet gezegd ; 00k geest en ver stand behoefden zorg'en dit was voornamelijl onze taak. 't Wil mij nu echter voorkomoi dat in dit opzicht niet iedereen doed wat hi moest. Het verstandelijk vermogen van ons volk is *ij "weten liet bij ondervinding, lieel klein i wat zal er dan wel van geworden als wij di ! volk zoo maar bijna in 't wilde laten voort leven gedurende deze lange pijnJijke maan den? Sommige Comiteiton hebben dit gevaa i ingezien en om het to bekampen richtte zi ! ^kèlijks ontwikkelingsvoordrachten in or | toch onze gewone menschen wat uit het aile daagsche op te vooren. Maar in hoevele plaat : sen heeft men zoo iots nog niet? En beseffei onze vluchtelingen wel altijd het nut deze [ Vergaderingen en wonen zii ze wel regel matig bij? [ En hoe staat het in dit opzicht met onz [ Kanipen? Zeker, er worden wel eons feesteî I toespraken gehouden, maar blijft di I m yerrew®5 geene uitzondering? Zijn di I If n'et voor den overigen tijd, de: I godganschen dag aan hun eigen en do grootst I verveling overgelaten? Zij hebben booken e: I Maar wij allen weten toc I hoe weinig juist ons volk voor den oorlo I iectuur deed; is het nu verbeterd ? E: I ^^anten? Laten wij niet vergeten dat e I fvliisc. n bewoners der kampen velen zijn [ tl° fle^ €®.ns 'ti minste benul hebbon van he l van een dagblad. Ware he [ kl ' m0gol'jk. verstandigsten onder he: I w^roepjes vormen waaraan zij wat gee£ I verschaften, Jt zij door het vei 1 î-Arr 1 voor^ezen van krant of boek, 't zij doo [ Rnr°i-1Ua^^ vastgestelde dagon eone bc I hoAT ^ou<^en- Zulkdauige besprekinge: I als noc^ ^an'g> noch hoogvliogend zijr I npr«^ maar voor<ieel meebréngen al dez I en y^ûl611 j6118 aan ^enken to hebben geze 1 lioU r ^werk der gedachten weer eons t I Dif °P^,e sc^- dat is volstrekt noodig ! do à n' ontwikkeling iets bove e f.tol-on Gre ,staa.n' ^unne hoofden eens bijee K daar, J>Dj .z^en er ^en zin kan gc t zol<pr ; °,r ,n ln on^e kamj>en. Doch dat me: I ComifoU S plaatselijke Belgisch "R'at ricliting nog he< | ^iiQô plaats kuirnen brengon elk i h T7YTTEEHOBVEN, Jan Toorop. Eene kunstbespreking. ÏV. (Slot.) Zoo gaf meester Toorop samenstellingc vooi* kerkramen, boekillustraties en muu schilderingen... waar het de lijn is dio god dienst en kunst meesterlijk verkondigt. De ,,Lijn:', - eene nieuwe, sterke lijn. Eei voudig doch machtig de ,,wa-arheid" afteek nende, lijden.de en jubelende in triompheere] de hoerlijkheid!...- Ook nog v.'as het niet.een der minste d< geestige vindingen van mees6er Toorop, d . „donkere" koppen die als schaduwen zijn ve •meederend de ,.lichte"l Dat versterkond verhoogon eener nitdrul king door tegenstelling — alzoo bij „Aposte s koppen" uit glasramen waar het rein bestaa en denken van eenen heiligen Johannes do; 5 't. zwa-ar gebaardo uitzicht van eenen broed^ wordt hevig in 't licht gebracht... Zoo da •huldigen wij do breedo Toorop-lijnen als zijnc den wil! en zijno donkero■ vlakken als ,,voe stulc" van zijn licht! Alzoo is voor het oogenblik van onzen vlucl 3 telingen-tijd, en ons schier onmachtig med> • lijden met den onzen, deze zoo krachtig en g-J ZOnd religieuse Toorop-kunst ons een aeuj l delijk goed!-.. "Want deze kent de geestelijl ' droefenis die ons beklemt!... hij weet h< ' lieilig het verdulde lijden is! hij spreekt va 1 waardige ingetogenhoid, van stil niijmerc over verloren geluk! hij zoekt en vindt mi ons deiigene die de ,,belast- en beladenen vo I kwikt" hij huldigt do vreedzaine gelatenheic hij laat onze jonge Hoop. glijden over 't "i lente ontwakende vaderlandT en dan is 't c ' vredezoen der naastenliefde om de Liefc | Go<ls !... Mot nadruk heeft Toorop ook gezegd h< geloof. is in ons vroeger en verder bestaai • Bruggc zoo heet het werk, dat ons dit zc J duidelijk toont tôt in onze huizen zelf! On: ' huizen.... de woning onzea innigste. l>etracJ 5 tons! en die daarom met ons, opgaan tôt orc 1 en beternis in het leven. En die kruisdragi l kruipende ovtsr dien hoogen brugberg lanj J onze huizen, wil zeggen dat ioder huis zi 1 kruis heoft. De sterke lijnen der huizen zi. de karaktervolle afbeelding van ons werkeli J bestaan, de gebedenvlucht dio fcr .uit opgaj verbeeldt ons zieleleven ! J Een treffelijke bladzijdo is waarlijk dit wei J waar zoo uitdrukkelijk is samengevat h> J kristelijk leven in de zaligo na-volging d ! Heeren, van do kribbe tôt het kruis! _ S Ook iets zeer godsdienstigs zien wij in h-\ boek „Aan den Einder". Eene illustrât l stelt voor „buiten" golven en klippen, doc ,,zij" dio in den Heer gelooven zijn ,,binnen ' beschut door den Geest Godsl ! Om dit ailes nu is in ailes wat meesh Toorop, als gfcbed opstelt, zooveel Godsdiens l zooveel Geloof ! • En ïïoop vind ik er! en vooral en zoo waj in dat pracht-vol werk dat de meester ,,I 1 Heilige Schrede" noemt en dat ik zoo gras 3 noemen zôu ,,de Hoop"! Zal meester Toorop mij dat nu willen verg l ven? En toch.... de Hoop glijdt in „witte' zuivere gewaden over 't ,,groen" onzer hoo voile gouwen!... " Nog sleept de kruisdrager zijnen Liefd : last bebloed door dorpen en steden — < • daarom heeft de engel der hoop het kru 1 van ,,Geloof en Belijden" op het hart g drukt1 ' Maar zie, daar rijst boven doovende pu l nen het reine beeld der moeder Gods, On: Lieve Vrouw der goede Hoop, die den „Ve ' losser" baarde, en de Engel der vurij Hoop ontvoert onze harten en baant met c • rechterhand den weg naar den grooten Vret ] in 't verheerlijkte Vaderland! 1 Wij zijn zoo vrij geweest in zeer ootmoedij lijnen dit ,,werk" na te teekenen, om h hierbij in de ,,Ylaamsche Stem'' te latx 1 drukken, want dit ligt ons vluchtelingen ze< r -jiauw aan het hart! Meester Toorop zal h- toch niet te stout vinden. In het Dcd der Rozcn, Het Huwelijk, mai 3 vooral Liefde zijn bij uitnemendheid aile ! fijust, gevoelige decoratieve meestetnstukje en te rnéer 'ze zingen voor ons zoo zalig h< 2 Magnificat der ingetogene... in boete verkr 1 gene en om Gods Liefde, zuivere, zalij l Liefde! , Heerlijk als zon op bloemen, zalig als med 1 lijden en biddenl 1 Geloof, Hoop en Liefde in lijnen en lich r Gelaatsbezieling in oogen en monden...! i L 't leven der handen! Dat is do prachtvolle en hartroerenc u Toorop-kunst, die wij eeren en liefhebben. 1 Wij danken den meester ons dat ailes g maakt en getoond te hebben. Wij zijn gelukkig, dat genot eenigszins ao r anderen "te hebben kunnen mededeelen. En wij v.ienschen dat voor den 16de, d£ 1 der sluiting, er nog vele menschen hier t< ' stede en al onze landgenooten dien groote ?• Hollandschen meester in zijn werk zoude komen huldigen l • ALFBED OST. " Zie onze teSegrarnmei ; en laatste iegerberichfei a op de derde biadzijde Kleine Kroniek. Generaai Couraud. Naar gemeld wordt, is generaai Gourauc aangewezen, om goneraal d'Amade aan d< Dardanellen te vervangen. n Gouraud diende tôt du6ver in de Argonn< r- en verwierf zich daar den eeretitel van dei 5- ,,Leeuw der Argonnen". Hij heeft eer lengto boven het gemiddelde en zijn hoofe l" staat zoo trotech op de schouders, dat hei 2' lijkt, alsof hij zijn rug zou moetên buigen om naar beneden te kijken. Hij draagt dei >r langen baard van den katholieken mis6ip le naris en hij heeft den vasten blik van dei r- zeeman. Zijn getaand gelaat verhaalt vai een langdurig verblijf onder de heete zoi c_ van Afrika. Generaai Gouraud is de jongste officie] u van zijn rang in het verjongde Fransche le ,r ger en thans 47 jaar oua. Kanong6buidôr en dieren. Het kanongebulder heeft een merkwaar digen invloed op de dierenwereld. Hei 1- maakt ze onrustig, zenuwachtig, soms zel; î- wild. Vooral de vogels worden 6poedig doo] het kanongedreun beïnvloed. Ze vlieger »" lieen en weer, en als zij eindelijk in eer ^ veilig land aangekomen zijn, vinden zij hei n dikwijli niet geraden, weer terug te keerer n naar het terrein van den wereldbrand. Zô< >t komen in heel België op het oogenblik ve«4 > minder vogels voor. dan in andere jaren. ; Intéressante mededeeliiigen omtrent eéi' 11 en ander zijn indertijd gepubliceerd in hèl ;e Italiaansche tijdsclirift Diana. Het zijn ofe' servaties, die gedurende de belegering ir (0 Parijs in 1871 gedaan zijn. Bij de eerst* L! schoten der zware artillerie vlogen de dui to ven, musschen, spreeuwen en zwarte lijster: :e zeer opgewonden heen en weer. De kippei l_ en eenden werden eveneens angstig, zij ver e lieten het erf, en sloten zich op. in de don ^ kerste hoeken en gaten. De katl-n slopei 3n naar den kelder, en liepen daar voortdurenc n te ijsberen. De leeuwrikken van de veldei k vlogen naar de stad toe, en probeerdei ut daar een veilig plaatsje te vinden. Hei scheen wel, of er een groote volksverhuizinj ^ in het dierenrijk plaat6 had. Deze alge ^ meene consternatie in de dierenwerelc 3S duurde tweo of drie dagen, maar toen wa: ^ de tijd daar, dat de dieren hun vroeger< [e woonplaatsen weer opzochten • zij warei :h aan den oorlog gewend. " Zoo kwam het dikwijls voor, dat vogels in de onmiddellijko nabijheid der kanonnei *r vlogen, om broodkruimeltjes op t) pikken Uit deze waarnemingen leidde men af, da" Lr de dieren zich 6nèl een nieuwen toestanc ie aanpassen, en dat de vogels, en ook de an g dere dieren, betrekkelijk zich van den oor log niet veel aantrekken. 3- ', Behandeling van krljgsgesvangenen. ?- Hoe de Engelsche, Fransche en Belgisch( kri j ggge va n gfensn in Duitschland behandelc ^ worden weet men. Hoe het de Ihiitschers ii j" Engeland hebben. leert ons het volgend< 3_ bericht uit Londen: De zachtheid waannede de Duitsche ge 1- vangenen in Engeland worden behandeld se wordt weer bewezen door een vonnis gevelc r_ tegen twee Duitsche officieren, die onlang: ontvluchtten uit het gevangenkamp t* Dyferyn in Wales en later weder werdeï gevangengenomen. Zij werden slechts to ro 28 dagen gevangenisstraf veroordeeld. n De geestdrift vefmlndert in Duitschland. >r Volgens de ,,Telegraaf" werd door dei >t cominandeerenden generaai van het 7e leger korps te Munster tôt de bewoners van ziji ir gebied de mededeeling gericht, dat het aan I- tal verzoekschriften om verlof, uitstel o ^ ontslag uit den dienst een zoodanigei omvang heeft aangenomen, dat de bureaux ■o die deze te behandelen hebben, met werl overbelast zijn, en dat dergelijke verzoekei 3- slechts in zeer dringende gevallen en bi hooge uitzondering in overweging genomei kunnen worden. Uit Gennep meldt men anderzijds, da' een jonge mail uit Kevelaar, uit vrees naai [0 het front gezonden te worden, zich te Gocl (Rhijnprovincie) voor een, spoortrein wierj 3- en zich liet overrijden. n Van onzijeligen. Robert Blatchford sohrijft in ,,The weekl] •g Dispatch" over het vermoorden van onzijdi :r gen : ,.Na den inval op België en de verwoes n ting van dat land, doet mij zelfs de zinkinj n van de ,,Lusitania" — hoe afschuwelijk ook nan als een anti-climax. België was zoo on zijdig als Amerika, die onzijdigheid was boven ^ dien gewaarborgd, en dio van Amerika niet ~ En Amerika is een machtig land, in staat ziji | burgers te verdedigen, waar dat België — of schoon heldhaftig — zwak was." _ Deze bedenking, die niet in 't minst de af ■ schuwelijkheid der Duitselie misdaad vermin dert, is zuivere waarheid. Nu ondervindt Ame rika aan den lijve wat do Duitsche ,,kultur' to beteekeuen heeft. De misdaad van Duitschland. [ Er zijn misdaden die het denkvermogen alf > verlammen, die onbegrijpelijk schijnen in hur afschuwelijkheid, — en die den pleger stempe len met een brandmerk dat de eeuwen zell niet uitwisschen kunnen. Er zijn misdaden dit in de geschiedenis staan als een gedenkteeker voor aile tijden van al wat er duivelsch er laag in den mensch is. Van zulk soort zijn de misdaden van Duitschland : de verwoesting van Leuven en Dinant het zinken van de ,,Lusitania", de verbran-ding van de IMieims-kathedraal enz. Een moord in kouden bloede bedreven is de afschuwélijkste moord. Zoo hebben de Duit-schers — koutf en berekend — 1500 burgen verdronken, waaronder vrouwen, kinderen er onzijdigen. De heele wereld staat stom van afschuw er yerachting bij ^ulke misdaad, en al wie nog één enkel greintje gevoel over heeft voor men-schelijkheid en beschaving weet nu wââr d< groote vijand is, waartegen we kampen moe-ten op elk gebied, en voor altijd. ; Wat was Duitsohla-nd's doel? Engeland be-: invloeden. Vrees werpen in de harten opdal ve'len zouden vragen. naar vrede. Opniouw toonen zij dat zij het Engelsoh ka-rakter slecht begrijpen. Hun schrikaanjaging hun vrouwen- en kindermoorden zullen iOnge i land geen voetstap doen wijken van den weg naar de eindoverwinning. Integendeel: EngeC 1 |and — het Engelsoh ras der cilànden en dei koloniën, — zal zich ^vapenen tegenover der vijand van het menschdom, zooals geen énkek natie en geen énkel ras zich ooit gewapenc heeft. De Keizer heeft de daad bedre ' îeu ~~ mi®daad doi' -misdaden — die heu ' bu 1 ten de païen stelt der menschheid en di< het onmogelijk maakt te spreken van vrede » alvorens dit onschuldig bloed duizendmaal i< gewroken. . IHiizonden en nog duizenden vrijwilligers ziir y ^ hooien van t afschuwelijke nieuws naar de aanwervingsbureelen gestroomd itelœnmg zal gevraagd ivorden — en kwarc 1 Wie™"18 aan de<1 Kei!:®r ett 2iia rootl® hof' ! ' l Dankbaarhcid. 1 "We herinneren ons hoe, met Kerstmistijd i de Amenkaansche kinderen, naar do kinderer van eLk der oorlogvoerende naties duizender stuks vspeelgoed zonden, met kleederen en lek , kermjen, als een bewijs van sympatliie voor a de onsohuldigen die lijden door den kamp dei Europeesche machten. Het schip met speelgoed en geschenken weic ook afgestuurd naar Duitscliland, en menir kind daar vindt nog dadelijks zijn vreugde :r t spel met een pop of een paardje, die vroe ger behoorden aan een kleine New-Yorkor oi Bostoner. En welke dankbaarheid botoont Duitschlanô I aan deze jonge Amerikaantjes ? ; Honderden weesjes heeft Duitschland ge-maakt onder hen, door het afschuwelijk 3.* moorden van Amerikaansche burgers, \ii( ondergingen met_ de „Lusitania". Talrijkc Amerikaansche kindertjes ook verdronken er do bladen melden dat een zustertje en 3er !> broertje van 3 en 4 jaar oud, werden opge-[ vischt, in olkanders armen gesloten... 1 Ziedaar hoe de Duitsche barbaren de Ameri-, kaansche kinderen hebben bedankt voor h mi lieve goedhartigheid, en voor de vreugde d'.c zij aan Duitsche kinderen verschaften. [ Een verschii. Als er ergens in Midd'en-Afrika een neger-5 stam moest in oproer komen, — een blanke ' kolonio aanvallen, en honderden weerloozt l Europeërs en Amerikanen \ennoorden, da-r j zouden we liéél de wereld hooren roepen vooî een strafexpeditie tegen deze barbaren. Even als bij den Boxersoproer in China, zouden we aile naties het zwaard zien trekken om deze L daad van barbaarschheid te straffen. Negers zijn echter maar negers, — wild er L woest en maar half verantwoordelijk voor hui wreedlieid! Maar als een zoogenaamd „be t schaafde" natie honderden burgers, vrouwer en kinderen uit onzijdige landen doodt, — ir 1 ke>elo bloede en met koude l^erekening — mei > do ,,Lusitania" verdrinkt, — wat zien wij dar : die onzijdige staten doen ? Eischen zij met de l wapeus herstelling voor den dood hunnei j bm-gers zooals zij dat zouden doen tegenovei L een negerstam ? Wat verschii is er dan tusschen een moor<: door een Duitscher gepleegd, of een moorc ' door een Batoko of een Maleier? Of geven do onzijdige naties Duitschlanc L het recht hun burgers te vermoorden, hur ' schepen te torpedeeren, hun zeelieden te ver-drinken? Onderwerpen zij zich — willoe>s er laf — aan de ijzeren vuist van Berlijn ? Bloedspuwingen bij de burgers. Wat so'ldaten door de beruchte stikbom-men geleden hebben, is bekend. Maar weet I men, dat ook veel burgers van Elverdinge, ^ Boesinge en zelfs nog verder gelegen dorpen, . als Vlamertinge en Brielen bloedspuwingen . hebben gekregen door de gassen, die tôt 1 ver liun noodlottige uitwerking hadden? Een uitzondering? Wij vernemen dat in Duitschland aile honden - geslacht worden om het voedsel. te sparen dat - deze dieren verslinden.. Eenige nitzonderingeu ' zullen voorzeker wel gemaakt worden, vooi zekere ;,razende honden" die .we konnen Lachend ter helling van een vuurberg spreidt Gij, voile velder, arbeids gaarde aan gaarde; Uw volk is goed, mijn land, gelijk uw aarde. Barst telker eeuw de grond tôt roode golven Uit puin en smart wordt noest weer opgedolven De wondre schat van uw blijmenschelijkheid. Wijl zon tôt zich weer haalt den troost der tranen, Slaan zaaiers voôr zich gulden bogen granen ; Wagens en schepen roeren bij de brug ; Naasfc vunz'ge balken, traagzaam aan 't vermolmen, Plant wie zijn huis herbouwde een trots van olmen Den vuurberg op den rug! Ik zie de dorpen ruischend uit hun loomheid i In stouter wetendheid en vrijer vroomheid Hartopen langs den breeden weg gebouwd, Die gouw aan gouw verbindt met zulke banden Als kloeke geesten aan gespierde handen Tôt macht van eendracht hebben toevertrouwd. Steden daarboven voel ik levenskrachtig, Den grooten nood, de grooter daad indachtig, . Met hunne torens in de hoogte gaan, En zonder deemoed, zonder donkren waan Eêltrotsch om zelf bevochten zegeszegen Veel sterke menschen hoog en schoon bewegen. „F!eurs de Hollande". 1 Tienmaal meer uitwerking dan de ijverig-ste pers-campagne, om Frankrijk van de Nederlandsche onzijdigheid te overtuigen;.., honderdmaal meer uitwerking daii de vor melijke diplomatieke voetstappen van der . Nederlandschen gezanfc te Parijs bij de Fransche regeering;... dan de overtuigend ste vertoogen;... welsprekender dan dil ailes is de bloemgave, die per scheeps lading van Haarlem naar Dieppe werd ge zonden, om over de Fransche hospitalen te worden verdeeld ! Men moet lezen wat de Fransche bladen daarover- schrijven ! De ,,Temps" en het Journal des Débats" wijden er zelfs liun hoofdartikels aan, onder bloemrijke titels als ,,Fleurs d« Hollande" en ,,I>es Fleurs sur la blessure", De ,,Temps" : ,,Comme elle est délicate et charmante cette pensée que viennent d'avoir les jardiniers hollandais d'envoyei à nos blessés, pour égayer leurs yeux, dei ' tulipes et des jacinthes!" De ,,Débats" : ,,On les a expédiées er bateau, dans de grandes caisses à claire-voie, à raison de cent caisses par voyage, el il y a plusieurs voyages. Elles sont arrivée? à bon port, toutes fraîches ; les sous-marins et les torpilleurs allemands n'ont grâce t , Dieu ni endommagé ni arrête ces bateaus 1 fleuris". Dus staan daar de Hollandsche voor ■ jaars-bloemen, onzo vurig-vervige tulper en de gloeiend-ge tinte hyacinten, bout kleurig en zoet-geurig, in de zieken-zaler van gewonde soldaten! | Bloemen in een ziekenkamer — wij weten het hier al zoo lang, en hoe gaarne passen we het reoept toe — ze werken ah een geneesmiddel. Yoor een gewonden sol-daat, zoo gered uit de afziehtelijke hei var 1 het oorlogsveld, moet het een ontroerende ! emotie zijn, wannesr zoo een statige tulp. zulk een voile hyacint-tros aan zijn s ponde wordt geplaatst. Ze helpen hem zijn pijr , dragen, ze brengen genezing en lieling dei 1 wonden.Een bloem voor een krijgs-gewonde zoolang hij in het liospitaal moet verbliji houden, is als een decoratie! Doch luistert naar de woorden, die ir de Fransche bladen gebruikt worden, on: dit gevoelige bloean-geschenk uit ons lanc r.aar liùn voile beteekenis te waardeeren Zoo lezen we daar : ,,Wij houden var hen, die van ons houden, en wij ziji erkentelijk voor het goede wat men ons aandoet. Die bloemen van Holland zuller welkom zijn. Ze zullen niet sleclits een ge noegen bereiden aan onze lieve gewonden zij zullen ook oingeuren de goede verstand-houding tusschen Holland en Frankrijk, die deze gruwelijke oorlog in het leven heefi geroepen". En weer ergens anders: ,,Het is lice" haar warm-voelend hart, dat het liefelijk< Haarlemsche be>erinnetje, met het gebor duurde keurslijf, de haren versierd met de gouden ijzers, in haar armen ons komt brengen. En haar oogst van violette en rose tulpen en haar ruikers met door9chijnende hyacinten gaan zich vermengen met onzer " ouden Franschen bloemen-rijkdom, om hei voor jaar te brengen aan menschen, die lijden." Kon er aan de Franschen gevoeliger bewijs geleverd worden, dat Nederland — dooi een vreeselijken ex>rlog tôt den zoo moeilij-ken toestand van onzijdigheid gedwonger — va.n een innig medelijden yervuld is oofc voor hun gewoneleni' RENE DE CLERCQ. He! geheim der beschieîing van Duinkerken- ! Nog is dat geheim niet opgelost. Do veronderstelling dat Duinkerken van uit zee Zou beschoten zijn wordt ten eenemale ter zij geschoven. De onmogelijkheid voor de 1 Duitschers om met oorlogsschepen op de Noordzee de Engelsche vloot te verschalken i blijkt met den dag, steeds meer. Men houdt dus als zeer waarschijnlijk dat de Fransche havenstad van uit de duinen werd getrof-> fen. Zulks brengt ons weer in de gedachtenis een gesprek dat we eind October hadden met een Duitser, een goede kennis, een jon-gen zonder argwaan, ook niet bij ons aan-. geschreven als genegen tôt overdrijving, verder de houding van zijn land jegens België totaal afkeurend. Hij zelf had jarenlang in Brusel gewoond, was naar Berlijn gegaan • toen de oorlog uitbrak, had er drie maand verbleven, en was ten slotte over België naar Nederland gekomen waar zijn vrouw, geboren Antwerpenaarster, gevlucht was toen de Duitsers de kust bezetten. — ,,Hij was uit Berlijn gekomen, zegde , hij ons, met de diepste overtuiging dat de Duitsers het ten slotte winnen zouden. Nie-! mand of niets is bestand tegen de kanonnen , welke wij gereedmaken." — ,,Zouden ze nog machtiger wezen dan deze waarmede men Antwerpen heeft geno-? . men?" — ,,Veel meer draagwijdte zullen ze hebben. Wij zullen onze vijanden doden op on-gehoorde afstanden, zoodat het hun onmogelijk zal wezen op te speuren waar de bom-men van daan komen." , — ,,U vergeet dat de Engelschen en , bizonder de Franschen er een buitengewoon model op nahouden, dat heel zeker door uw Ivrupp niet zal overtroffen worden." — >>Wij vreezen noch de Engelschen, noch de Franschen. Vooral de Engelschen ( vreezen wij niet. Wij hoeven onze vloot niet te wagen tegen de hunne. Met onze Zeppelins gaan we door de lucht, de zee over, en nemen Londen in..." —,,Oh ! zex> ge niets anders tôt uw dienst hebt om ze te overwinnen !" —- ,,Geduld! We komen weldra in Kales..." ~ ,,Ge zijt er nog niet!" — ,,We komer er. En dan zal er iets ge-beuren dat de wereld zal verstommen !" — ,,Zoo ? 'k Ben benieuwd!" — ,,Dan beschieten we met onze nieuwe kanonnen, van uit Kales de kusten van Engeland ! !" We schoten in een luiden lach. ,,Lach maar, ging de Duitscher heel kalmpjes en droogjes voort, de tijd zal 't leeren: Engeland wordt van uit Frankrijk door de Duitschers beschoten ! Dat ge-beurt! ' ' Niettegenstaande al die bevestigingen ge loofden we geen woord van wat ae landge noot van Von der Goltz ons voorhield. Thans zouden we zoo schrap niet mee dur ven te'staan tegen hem. De gebeurteni^ sen schijnen hem gelijk te geven. Zoo d Duitsers van uit de duinen Kales beschoter dan moet hun nieuw kanon zoo'11 30 K.M ' draagwijdte hebben, dan bestaat de kans ' moesten zij ooit in Kales komen, om vai daar uit met hun jongste moordenaarstuig de Engelsche kust te treffen. Maar of. zij ooit in Kales geraken ? Dat zal lastiger wezen, dan om een nieuw kanon-nenmodel klaar te krijgen 1 JOHANNES.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods