De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2099 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 25 May. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9p2w37mv0p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[ ç prgte jaargang w. u» ^ umsaag 25 mex 191s S Cents REDACTIEBUREEL ■ PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. Db Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzljden. ■ Aboiiuementsprys by vooruitbetaling : _ Voor HolUiitt en België per jaar f 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand/ 0.75. Yocr Engeland, Frankrijk en buitenland dezèlfde prijzen. met ver-•„.-,r>rr;.j,<r van verzendine-skosten (2VS cent per nnmmerl HootdopsteHer s Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelraad ; CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — AfiDSIi uc R.EOER Yoor ABONNEMENTEN wende men zicli tôt de Administratie van het blad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. Voor AAXKONDIGINGEN wende men zich tôt de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. - Tel. N. 9922. ADVEBTENTIES : 20 Cents per regel. [ "korte inhoud. I le blad zij de: Wii wilien, noch zullen geaunexeerd worden. — Leonée du CastiUon. Lijk de blàr-en. (VI). — Aûg.'Van Cmice- faert. Kleiue K.roijiek-. ,;Eiu Tag der Elire . | 2e b 1 ad ■(, i.j de: rii'het Vaderland. Brie? rau het Front. \Coeiiogen te Luik. De ambulantie van Rotselaer. —• W.iUy Tinv* mermans. 3o b l a <1 a ij d e. De Euiopefïclié Oorlog. Italie en de oorlog. I 4e b 1 a d 7, ij d e. ^ De aanvaarde toekom-t."— Wdind Knaap. Xpodigo terechtwijzing. Opse ge.«onden in Bjngojaijd. Onzo ' geïnterneerden. vragen. . , Wij wilien noch zullen geannexeerd worden. De Duitschers houden in België huis als-I of ons vaderland reeds een wingewest van I het Duitsche rijk is geworden. Gênera al von I Bissing, die al zijne grade n en kruisen a-|s I hofofficier heeft verworven, denkt dat hij I de statthalter is van een nieuw Êlzas-I Lofcharingen. Zijn kornuit, herr von Sandt, I grootkruis van onze orde van Leopold II, I a.u.b., meejit met zijue Trimboms, [ Kampfs eu andere R-ijnlanders hier de roi vin de Brocqevill* in derea Kabinet te spe-[ len. Onze provinçiën en arrôndfesementen I worden door oude generaals en verarmd.€ I jurtkers bestunrd. Yoor die lui is dit een I buitenkansje waaraan vecl verbonden is, want de Belg betaalt hun traktement. Over I het. gansche land is eeu zwetm pruisisclie I wespen neergédaald, waar zij lionig buit I maken yoor het lieve Duitsche vaderland. ! In éen woord, het zoo bij uitstek pedante I volk van nieuwe rijken heeft zich in het cens I zoo weeïderige België derwijze genesteld dat | zij wilien doen gelooven, dat hun occupatie I reeds eene ànèxatie is. Een oogenblikje, als je beîicft. led'ereen heeft reeds o-pgemerkt dat de i Duitschers dolgra-ag vrecselijk veel bluf ver-I koopen. Zco handelen zij in België. Van I ver gezien is hunne ooariisatie sclioon. I Jiiaar.van dichtbij bekeken is Zij ver van | schoofl. Een enkel voorbeeldje maar: hun I zoo hooggeroemde postdienst zou nooil I kunnen vlotteu hebben zonder do boelatinc «it- Le Havre dat Belgische pcstbeambteti I hun werk hernaraen. En dan ncg laat dû I diengfc zeer veel te wenecheu. Te Brusse [ zijn er niet meer dan honderd Belgischî I brievenbestellers aan den gang. En dat d< K Duitschera zich niet kunnen a-anpassen aar I ©en volk blijkt niet alleen in Elzias-LotJia I ringen, Polen en Sleeswijk, ma-ar tevens h K het bezette België. Een Brusselsche vriend zegde mij no^ I voor enkele dagen dat een ij'/oeren muui K i>estaat tuœchen de l^evolàing van de hoofd.- I jtad( en den vijand, die noclitans ailes ii I het vrerk heeft gesteld om de anders mee- I gaande Brusselaars tôt z: "h te lokken. Keefl K hij ^ zelfs geene mnziek gebruikt om ah I Orfens die wilde dieren van Brussel ta-ir K te maken en vriendelijk te stemmen ? Eiiaas I > echts een paar snobs, een paar opgezette B lieten zioh bekoren. ^ Biezelfde vijandelijke verhoudingen be I s aan elders ook, zoowel in Yla-andei'en ali B in het A\alenland. En wie daar pootjes aar I aen overheersoher geeft, doet îiet uit eigen B ,e an?-. De drijfveer kau niets anxlers zijr ■ misleiding en bedrog. De Duitscher B Z0l^en al te dom wezen, moesten zij eeiiig I vertrouwen stellen in die halfslaclitigen, il I le ueemers en kruipers. Indien Belgi( ■ niorgen ontruimd. vrerd, zouden die zelfd< ■. ani tenaren, burgers of arbeiders met. twe< ■ iten plechtig verklaren dat zij dei B 'Jand nadden gediend om grooter kwaa< ■ a ^erhoeden; om zijne geheimen te door ■ -^onaen, koilom om de vaderlandsche zaal i rpA 0r^6re,i • En wie weet oP vrerkelij! I «m ne..va^er^andscbe spicnnen worden aan B b ro en onder het personeel dat voor reke I weig de I)uitscll€rs arbeidt? Dit kai I m.f ' i, i anderen l>etreiît hunne ver I Sv 'g;!lS zi.j» van nu af klaar. Onge K wai-w Ci u ziJ voov de Duitschers ge I ' hebben uit uood. I 10X\ ^us a'^ ^om ^ijn voor dei K s^aa^ te maken op zijne Bel I - slaven. Ei I onSln?i om twist en tweedraoh I kapitalistei I Hii ■Zu1] te "/aai,i" âjn cok mislukt I dat <\i- fat' 700veel liaat intoezeiu I conspml*'!? 5°cialist jiever den zwartstei I pmkeltip1*1 0n,llelsfc dai1 deu toP Tan 7'>j] i «! w] rlat- i11 6611 Duitscher te reikei SW (Jft V1-. T T71 1- hâter of de luidruolitigste Wallingant lie-ver Fràiïsch of Nederlandsch spreekt als hij beseft daannee de D'uitschers te liinderen en boos te maken. De Duitscher weet stellig, dat hij geen enkelen vriend onder de 7.000.000 Belge.i t^elt-, ja dat hij er door gro'ot en klein, oud en jong iiartelijk wordt gehaat. En het ergste ve^ondex-steld — namelijk dat België in de klauw van den adelaar blijft genepen, dat een xoon van den Duitscher •keizer met of zoiider de toestemmiiig var de niet meer van tel zijnde bondsvorsten. die gedocmd zijn té verdwijnen voor het huis Hohenzollern,. onderkoning of zelfs koning van België -\vordt dau eerst zouden de poppen aan het dansen gaan. Aile B^l-gen zouden legitimisten worden, geschaard rond het nationaal stamhuis van hun -held-iîategen koning. Yan uit het buitenland zou eene ononderbroken agitatie tôt in het binnenland doordringen en aldaar d« gemoederen wakker houden en de a-ntl-Duitsche gezindheid steeds aanvuren, hier-in geholpen door het voor Belgen ondrage lijk juk van den Pruisischen polizeistaat lietgeen gansch Duitschland feitelijk gewor den is. In aile geval zou die national* agitatie steeds op den machtigen steun var Engeland en ook wel van Frankrijk moger îiekenen. die nooit een Duitsch België zou den kunnen dulden. Allerhande ontevre denheid van godsdieustigen en economischer aard, zou steeds licht ontvlambare brandstoi wezen. Bovenal /, ju de zco buitengewone gee^ van vrijhei'V; uiè de Belgen kenmerkt, iîcï steeds uiten. Yoor de Duitschers die zoc oneindig van de Belgen verschillen dat zi, er zich gansch aan misgrepen hebben toei de oorlog uit-brak, zou België steeds ee= vulkaan wezen. Misschien zijn er vele nie' verblinde, niet gefanat-iseerde Duitscher: die tusschen vier oo-gen wel durven zegger dat het voor zeer vele redénen best war< geweest niet aan het Belgisch wespennèst t< raken. Ik hel ze-lfs tôt de meening over dat d< proefballcns die Dernburg in de Yereenigd' Staten oplaat , een ernstiger spel verbergen Onze landgenooten zouden zich bedriegci wanneer zij dien D'uitschen oud-staatssecre taris voor koloniën voor een fantast moes ten houden. liaat ons niet vergeten dat hr de man is die eens als minister met oud< sieur afbrak en een frissche koloniale j>oli tiek voor Duitschland schiep. Dernburg i ! ongetwijield een van de iner'kwaardigst staatslieden van zijn land. Als hij enkeh weken geleden aan een Duitsch-Amerikaai schreef dat Duitschland door zijn kenni der geschiedenis geleerd lieeft, dat de in | lijvincr van weerbarstige volkeren een mis slag is} dan bedoelde hij stellig ook d< Belgen, die ongetwijfeld een volk vai frondeurs zijn, ook onder eigen Belgiscb regeering. Welke weerbarstigheid onde: he°t vreemde juk, dit aan vrij doen, vri laten en vooral. vrij: zeggen verwend voll aan den dag zou léggen, laat zich begrijpen Wil nu de Duitsche reus- waarlijk een-,,Weltmacht" worden, dan behoeft hi geene Belgen die hem dagelijks in de kuiteï zullen bijten, noch hem een oogenblik me rust laten. Zonder overdrijving mag il zeggen dat hij genoodzaaikt zou zijn Belgii in staat van beleg te houden en er eei ontzaggelijk leger te laten, tôt een bloedig\ opstand losbarst en de Europeesche ver . wikkelingen ons toelaten opnieuw vrij t worden. Wanneer het nu echt zou zijn aa Duitschland niet meer naar territoriale ver L grootingen in Europa streeft, dan zou me-. mogen zeggen dat zijne staatslieden — il ! spreek niet van zijne militairen — een hel L der besef van den toestand beginnen te krij , gen en de onmogelijkheid inzien om Belgii . te behouden, omdat de dingen te groei , zijn. Iets anders is het r-et Congo. De lus [ ontbreekt niet onze kolonie in te palmen [ Het echijnt dat wij een te klein land en t. klein volk zijn om Congo te bezitten. Wa Nederland en Portugal zelts Denemarken i - toegelaten, wordt ons door Duitschland ont . zegd. Ook wèl. De ontwikkeling van het vroe i ger barbaaj*sche Middel-Airika door Belge: - in de korte spanne tijds van het vierd eeuer eeuw telt niet. De Duitsche Ueber - menschen kunnen dit beter en daarom rnoe de Belgische kolonie de hunne worden. Ee t beetje geduld en niet haastig zijn of auder - breken zij hun been. Als de Duitscher i meenen dat België hun tôt pand zal di* lien om Congo of ten minste eene groot b brok van onze kolonie te verkrijgen, liebbe: i zij het geheugen verloren. Zij vergeten toc! dat zij zelf bijna al hunne koloniën, ook i b Afrika hebben verloren en dat de geallieei i den lien daar nog het stof uit hun grauw i jassen kloppeoi. Elke voet grond die d i bondgenooten in Airika winnen dient oi •• , . u,-:; i. i. „:Î .«IU een praohtig pand voor de vredesconferenti bezitten. Uit Belgisch oogpunt be^cliouwd was lu doodjammer dat niet aile Boeren de wapt nen tegen de Duitschers opnamen, omds dezer nederlaag in-Afrika zoo nauw verbor den is met de overwinning der bondgeno( ten die gezworen liebiben geen vrede te slu ten zonder dat België vrij komt en herstel wordt. Dat de Duitschers dus goed weten dat w nimmer een onderwor|?en volk zijn. Oi reclit is geschouden door Duitschland cU wij voor den oorlog als een vriend des huize; een vriend, van ons koninklijk huis en va Belgies onafhankelijkheid beschouwden. D weten de Duitschers zoo goed als wij. W zullen dan ook malkaar geene ooren aai naaien. Om allerléi redenen stond Belg veel nader bij Duitschland dan bij Franl rijk en Engeland. De Duitsche militaire partij heeft g meend geweld te moeten gebruiken om oi te verknechten. Onze etamt.rots, onze vri heidsgeest, onze s lui me rende vaderland liefde zijn in opstand gekomen. En nu len wij niet meer rusten tôt de laatste Dui 1 sche ons land heeft verlaten, tôt we g' 1 lieel en gansch voldceuing bekomen. LEONCE DU CASTILLON. — w Lijk de Blâren. VI. De P a n n e, 20 Maart '15. i De m or gen is lielder fiisch. We sta.pp€ 1 met lichben, blijden tred langs de zee; ■-acQiter ons volgt de donkere lijn der ande: ' bataljous. Het is een prettig gekraak ond 3 onze voeten van brekende schelpen en ki. L derli'orentjes. Het geeft iets van vroege ' kinderlijke bilijheid den zeewind in zijn g • laat te voelen waaien. ...We houden sbil, duinewaards gekeer ' De zon is gerezen over de wereld en < 5 duinen staan vol licht. En 't druppelt g • zang over onze hoofden, van jubelendei lee 1 werikken. De lucht is helder blauw, overa maar uit het Oosten stijgen witte v"olk< ; op, die Zuidwaards drijven. Het water li, i rustig schoon, licht-grauw en glanzend. J Er loopt een plots gemompel door < rangen : de Koning ! We presenteeren 5 geweer; de bajonetten vonkelen in de zo: ' De Koning rijdt voorop en groet. H 5 levende zinnebeeld van ons land en o: 1 volk: duldende standvastigheid, eenvoi 5 en gebonden kraclit, en iDewuste wil; h lvoogste gesag in den lande en de idea aaiwoerder van zijn leger. ' De Koning is voorbij... We staan < 1 wachten. Opeens liooren we weer he dof - gebulder Noordwaa-rts, op het front, < ; meteen wordt het bewustzijn weer gewe. I aan den strijd. [ ...De zee ruischt aanhoudend en ver : < • baren komen breken en opendrij-veu op h : strand. Er speelt eon lijn van sohuim ov î den waterrand. Ver, over zee, waar * 1 arauwer lijn van het water afteekent < " den lichten hemel, liggen twee kruisers ^ waken over de kust. Een levende muur v« • staal. 1 De klaroenen schallen en het regimeni 2 muziek nadert: het va^indel komt! ^ 1 rœp gaat over de vier bataljons; ,,prése J tez V03 armes!" Heel het regimeut sta onbeweeglijk, eerbiedig en sterk. Er ga eene rilling over mij en mij ne oogen gla 1 zen wanneer de vlag voorbij gedrag' : wordt. Hoe wekt dit waaiend lapje do< " eene wendere ontroering in ons. Veel stri " is voorafgegaan en het wordt nog een vre ij selijke slachting onder onze vijanden en 1 onze eigene rangen, voor we zingeud < ^ ziege^derend 01125e geschondene steden we • binnen trekken. Maar wij zullen U vc ' CTen, o VJag, en waar ge niet voorop ku 1 gedragen worden, daar zullen wij u ee-i w 5 banen. De zon 11e draait naar den middag^ < overstroomt het land en de zee. Lancic komen aangerend met blanken sabel 1 1 vonkelende lansen. Het water spat 111 s plassen, tusschen de rennende paarden. I - zie boven onze hoofden is een vlieger konn t zweven : ]iet verziende 00g naar den ho 1 zont, van waar gevaar of onraad opduik s 'kan. AXIG. VAN CATJWELAERT. 3 "g— 1 î Zîe onse télégramme e en Jaatstelegerberichte 1 op de derde bladzijde Kleine Kroniek. ape- idat Laten wij hard zijn! bon- In de ,.Revue Bleue" uit Paul Fiat zich noo- volgt; s-lui- , ,Wij moeten het nemen, dit woord, ileld dat zij de schaamtelooze brutaliteit liadden, tegen ons te richten — als een revolver, w;, op het slaclitoffer gericht met de hoop het On^ te vernietigen. En met welk een vreugdo nemen wij het over, nu wij de zekerlieid ires cter overwinning hebben. Ja, laten wij hard van zUn- ,,Engeland is, den hemel zij dank, met ly:: ons — en dat is de zekere waarborg van aan- c^e onontbeerlijke représailles, waartoe one îlerië legendariech idealisme niet uit zichzelf zou ank °verhellen. Goed voor de landen, die een koele neutraliteit onderhouden, om te den-ken aan het oprichten van internationale 0 ^ instellingen, die eenvoudig een verlangen, °îls wellieht heimelijk aangemoedigd, verhullen o)ii de spons over de verloopen maanden te 11 doen gaan. 7?, " ,,Ik wed, dat op het besli6sende uur der afrekening, wanneer de verpletterde vijand genade zal vragen. ten overstaan van een . =teeds voor medelijden ontva'nkelijk Frank-rijk, eu vooral voor een socialistische partij, die de beste verkiezingsreclame zal zien in 'i, het gewecklaag vau een schuldige overge- ; voeligheid- Engeland zich onverbiddelijk zal oprichten. rechtm.atig'lijk onverbidde-4^ lijk, 0111 Duitschland het befaamde .,Laten j wij hard zijn!" terug te zenden, en het - roofdier op te jagen totdat het vanzeïf neerzijgt." ^pen Men moet wel naievelijk en slaperig . ,,humani6ti6cli" zijn om in deze Woordeu dere van Fiat iets andere te zien dan een nder sp°ntanen en rechtmatigen tooru tegen de kin- ?°^^e^oozc gruweldaden en den afkeerwek-^ere ^en(^en hoogmoedswaan der Gernianen. L°crc_ Wanneer het er op aaîikomt, zal Frank-0 rijk weer het land der eeuwenoude reputa-a tie van ,,noblesse" bliiken te zijn — het-eFdê ®een ^an te beiamnieren zou zijn met. het 00g op den toekomstigen wereld-1 vrede, waarnaar wij allen verlangen, doch eeu- j*en een gejiee| ontwricht Duitschland J te eeniger tijd ten stelligste weder zou trach- I ^.e11 ten te verbreken. Waar Germania trouwens ^ zelf er op de gruwelijkste wijze op I03 " houwt en een zijner motto's is: ,,God straffe r ^ Engeland!" — daar zou het al heel naief II van dàt land zijn. nu reeds peil te trekken zon. 0p ç|e vergeven6gezindheid der Geallieer-Het den bij den aanstaanden vrede. Er zijn ons zoogenaamd ,,humanitaire" ideeën, die de voud ontaarding en de misdaad helpen besten-het digen. leale —~ De tien geboden van den braven Duitscher. a €n In Berlijn, als men de spoorweg neemt die ioffe om stad rijdt kan men in de rijtuigen do volgonde tien geboden lezen: ''' , , 1. Gij zult alleen het volstrekt noodige wekt eten. 2. Gij znlt niets vevspillen. : de 3. Gij zult het brood als een geheiligde zàak > het aanzien. over 4. Boter zidt ge sparen. r 5. Eet kaas en drink melk. 6. Veel suiker zult e;e eten. °1) 7. Zooi de aardappels met liun schiUen. irs te ja fruit en groenten en plant ze. van 9. S paar aile overschotten van uwe mglen voor de huisdieren. ents- -1^- Bereidt uw eten met gas. Voor de Duitschers is dus voorloopig de bood-schap : zoo veél mogelijk sparen, zoo weinig B®en" mogelijk eten en drinken staat - fat een profetle van Coothe. *lan- profetie van niemand mi nder dan agen Goethe zelve, krijgt op die oogenblik een merk- doek waardiger, klank. De groote dichter en av i j s- itrijd geer heeft zich indertijd tôt deze krach tige vree- voorspelling geïnspireerd gevoeld: Vervloekt m in kij» die als Duitscher, door een bedriegelij-ken raad verleid, in e«n aanval van trots zich rermeten zoud een bestaan wilde, wat ook de wefcr droom van den Franschen Corsikaan is ge- vo<- weest. Hij zal vroeg of laat ondervinden, dat kuat er een onbreekbare wet bestaat, en al zijn v.r€cr kracht en al 7,iin hevig pogen ten spijt, zal hii 3 uit het al schrijden met ongeluk voor zichzeH (T ÇJ1 en voor zijn volk". !?lers Eerbewijzsn aan het Belgische leger. Graaf Alexander Tolstoi heeft ter beschik-il de king van koning Albert gesteld, om ze ondei . En <Je dapperste soldaten tte verdeelen, vijf groote mien zilvereu médaillés, zeventien groote bronzen er hori- twintig kleine bronzen médaillés, met in-liken scbriît; ..Aan het lieldliaftige en cdele Bel gische volk. Hukle van zijn Ru6sische bewon deraars." Deze médaillés zijn niet zoozeer eer "p decoratie, maar een persoonlijke herinnering welke men verschuldigd is aan het initiatiel — van graaf Alexander Tolstoi. Voorts zullen ter herinnering aan hun held haftig gedrag aile' infanterieregiment^n vai ien het Belgische leger in hun vaandel den naan ..Yser'' schrijven. De batterijen van de <Ji legerdivisie, evenals de 4e en ôe batterij t' I©S5 paard van de tweede cavalerie divisie, znllei eveneens den naam „Yser" op hun schildei le I dragen. De 99e batterij zal den naam Yser ver vanoton rliVM' .. Sii.fl rl V . f De Boches en hun oorlogsbuit. De ,,Berner Tagwacht", een socialiste blad van Brrn. publicéêrt het volgende dol ment van den Pruisischen minister van oorh ,,Berlijn, W. 66, 5-11-1914 lieipzigerstrasse 5. ,,Dièfstàl van oorlogsbuit. ..TUen heeft aan de grens.stations gecon? teerd, dat voertuigen. vooral automobiel j terugkeerend van België en Frankrijk en < l van andere oorlogstooneelen, in zoer aanzi lijko verhoudiugen, naast kleedingstukk equipéiiientsstukken en wapens der strijde] légers, voonverpen van partikulier eigend vervoeren, die wellieht verkregen zijn d twijfelachtige personen of zelfs als gedael nissen in vernielde huizen meegenomen. ,,Buitendien heeft men in de voertuigen p ketten gevonden gelijksoortig aan die, d ouders aan militairen verzonden. De ged: onderzoekingen hebben aan het licht gebrac dat de personen, die men in het bezit van c gelijke voonverpen heeft gevonden, en 1 expéditeurs zich niet altijd rekenschap ga van hun handelwijze en van het gevaar ee gereehtelijke vervolging (paragr. 128, 161, van het Militaire Strafwetboek, paragr. i diefstal, of paragr. 246, ontvreemding, Keizerlijke Strai'wet). ,,Ten einde te voorzien in deze gebeurte sen. die het aanzien en den goeden naam het leger in gevaar zouden kunnenn bien en in het algemeen het begrip van het mijn het dijn zouden kunnen vernietigen, van goed en het kwaad, zal voortaan een str toezicht plaats hebben en zoo noodig een rechteh'jke tusschenkomst worden bevolen." (Vcrlgt- een laatste zin, die dengenen. w( dit decreet ontvangen. de ter zake belangl bende personen in te lichten). ,,Bij intérim: (w.g.) ..VON W AN DEL' Aha! ohé! nobele overbeschavers — ,,es niclit walir', dat 0. a. uw krijgers plunder En uw minister van oorlog heeft het zèlf, v ondanks misschien, erkend ! Die erkentenis welke natuurlijk niet onder de oogen der vi; den moest komen, doch de waarneid ach haalt ailes — kwani wel wat héél laat: e« op 5 November 1914, toen er al maanden 1 tereen oj) de onbeschaamdste wijze geplunc was, maar, enfin : het dokument kon zeker : geantidateerd worden, op 1 Augustus bijv. beeld. Omtrent de motieven ter zake lieeft de ner Tagwacht" geen hoogen dunk. H^t I zegt : ,,Het is ovengens voegzaam op te merl dat bedoeld dokument en andere, minder 1 geven van een zedelijke zorg dan a-an de 01 rustlieid van den Pruisischen Staat, zich oorlogsbuit te zien onttrekken, dien hij scliouwt als hun toebehoorend. De plunde gen gaan inderdaad van je welste in de o wel-digde gewesten door." De ..Berner Tagewacht" is een blad in klein neutraal land. Fransch-Bejgische Broederschap. In ons nummer van Dinsdag 18 Mei 11. nu ten wij melding maken van de prachtige ferdaad. welke door den Franschen .sole Louis Deliez gebracht werd ten voordeele zijn Belgischen wapenbroeder, aan wien liij deel van zijn bloecl afstond. Het blijkt wel deze daad van verheven booederschap aan kelijk werkt, want «ie volgend ontroerenc riclit vinden wij in do ,,Le Bulletin des mées". ,,Een Fransch gekwetste in het gastl van Saint-Lo lag op sterven ; om hem te den was het noodzakelijk tôt eene bloedtr; fusie te besluiten. G'eheel spontaan bood hoornblazer Van de Broeck van het lie ' gische liuie-regiment, zwaar gekwetst tijc de epische gevechten van Dixmniden in tober, zich aan zijn wapenbroeder van dood te redden. ..Deze dubl>ele orfering bevestigfc op nieest ontroerende wijze do broederschap schen Fransche en Belgische soldaten. 1 harten kloppen eensgezind, en éénâelîde b — het bloed der dapperen — vloeit in hu aderen." Belgische kinderen te Parijs. Te Parijs zijn 3-50 Belgische kinderen uii Yserstreek aangekomen. Eenige van deze weezen, van anderen weigerden de ouders huizen te verlaten en iiet bebouwen liiu akkers onder het vuur van den vijand 01 geven. Maandenlang hebben deze kinderen te 1 den der ruines geleefd en zelfs bij de sold; in de loopgraven. De actie tegen den Bosporus. De jRjetsch wijst op de groote moeilijkhc van de Russische vloot bij de aanvallen te den Bosporus, daar ze ver van haar 1 moet oper^eren on zich moet versnippe Daar de vloot ook den buitendienst moet w nemen, is een spoedige aanval der Russen Konstantinopel niet te ver wachten, in geval zal men op groote offers voorbe moeten zijn. Al weet men van te voren er groote verliezen aan verbonden zijn, • mag men de pogingen niet opgeven, meen 1 Itjetsch. Hebt gij reeds „HET GOE RECHT VAN BELGIE" gele „Ein Tag der Ehre". Het valt niet te ontlcennen, dat in dezen oorlog, zooals in aile vorige oorlogen, aan weerskanten veel gelogen wordt. Nu moet men het woord ,,leugen" niet al te zeer in kwaden zin opnemen. Er zijn moedwillige leugetfs en er zijn naïve leugens. Wanneer wat Duitsche soldaten door een dorp trekken en een kind, dat lien in den weg loopt, op zij smijten, zoodat het met een bloedende boofdwond op de stee-nen terecht komt, zal een oud moedertje, dat dit uit de verte ziet-, geneigd zijn te zeggen dat de Duitschers een kind met do bajonet hebben neergeveld. Ze zal dit, als met eigen oogen gezien, voort vertellen en met aile moge-lijke eeden bezweren als volkomen waar. Natuurlijk is dit een leugen, maar een leugen, welke niet op kwade trouw berust en welke wij het moedertje gaarne vergeven. Zulke leugens, zulke overdrijvingen beter gezegd, zullen er zeker zijn en de Duitsche bladcn trekken — wanneer zij er ontmoeten, wier onjuistheid ge-makkelijk valt aan te toonen — zeer begrijpe-lijk hier partij van om nu ook tal van f e i t e n als v e r d i c h t s e 1 s voor te stellen. Zooals wij zeiden, dit partijtrokken is vergeeflijk en zou zeker het laatste zijn, waarover men lien hard moclit vallen. Wanneer echter in een Duitsch blad zelf een mededeeling verschijnt van 't een of ander, dat op 't slagveld is voor-gevallen, dan mogen w ij— zoo 't verre van een mooi licht op het optreden der Duitsche troepen werpt — zeker wel aannemen dat het de waarheid is, misschien nog niet eens de ge-heele waarheid. 'Zoo'n mededeeling geeft ons het ;,Jauersclies Tageblatt" van IS October. Een onderofficier, Klemt, van de le comp. infanterie, 154e régiment, die aan het front y echt, zendt deze mededeeling aan verwanten in de stad zijner inwoning, in de hoop, dat deze verwanten hol bericht aan een der bladcn zullen afstaan, die dan het hrfdenfeit wereldkun-dig zullen maken. Jauer is een stadje in Silezië, op ongeveer vijftig kilometèr afstand ten weiç-ten van Breslau en het 154 e regiment lag daar voor den oorlog in garnizoen. Hij vertelt dan dat den 24en September zijn ^ regiment 'smorgens Hannonvillo verliet, in zijn opmarscli ondersteund door do Oostenrijk-sclie batterijen. Plotseling werd het door artillerie- en infanterievuur als overstelpt. De verliezen waren enorm en wat het ergste was, de vijanden waren nergens te zien. Na eenige oogenblikken bespeurde men echter, dat de infanterie-kogels uit de hoogte kwamen en nu zag men ook hoe de Fransche soldaten boven in de boomen zaten en van hier op de nade-rende vijanden vuurden. Woordeh'jk vertelt hij nu verder : ..Men schiet lien uit de boomen als eek-hoorns en verschaft hun een warme ontvangst met kolfslagen en bajonetstooten. Zij hebben geen dokter meer noodig. Wij bevechten geen 1 loyale vijanden meer, maar lafhartige struik-roovers. (Alsof het een doodzondo was den ■ vijand uit de boomen te beschieten. Van uit loopgraven of aclitcr andere beschutting is zeker loyaal !) Met groote sprongen bereikten 1 wij een open plek. Hier, daar, overa 1 zijn ze in de struiken. Nu er op los e 11 g e e n k w a r-t i e r g e g e v e n ! Men schiet op hen naar hartelusfc. Niemand denkt er over zich te dek-* ken. Zoo bereiken wij een kleine helling. Hier liggen de roodbroeken opgehoopt, dood of ge-wond. W ij s 1 a a n o t' s t e k e 11 de ge-w o n d e 11 n e e r, want wij weten, dat dit 1 tuig, alsVij voorbij zijn, ons in den rug aanvallen en op ons schieten zal. Daar ligfc er een rechtuit. Hij schijnt dood te zijn, doch een schop doet hem bespeuren dat wij zijn schijn-houding begrijpen. Zich omkeerendo smeekt hij 0111 gonade, maar mon antwoordt: ,,<Necn, beest, kijk, dit is de uitwerkîng van jelui ' machines!" en met zijn eigen bajonet prikt men hem aan den grond vast. Naast mij hoor ik een vreemd gekraak. Ik keer mij 0111 en zie ' hoe een kameraad den kalen schedel van een Fransch solclaat met een Franschen gewee.r-' kolf tôt splinters stampt. Hij had een bransch geweer genomen 0111 zijn eigen niet te beder-1 ven." Meer aan te lialen is niet noodig. Alleen zij ) nog vermeld, dat Prins Oscar van Pruisen, volgens den briefschrijver, het 154e regiment [ ten lioogste prees. Voor dien prins wilien wij ' hopen, dat het niet 0111 bovenvernielde lielden-1 feiten was. s Avonds steeg een dankgebed van de lippen, wordt nog gezegd. \ oor de waarheid van hetgeen in den brief vermeld staat, stelt zich borg luitenant De ^ Niem, Kompagnie-Fuhrer, die dit op den 1 origineclen brief erkent. 1 Aan hetgeen op dezen ,,Tag der Elu e ' voor-viel, behoeft niets toegevoegd. Alleen voor 1 zulke eer bedankt ieder, die nog iets in zich voelt, dat hem boven het dier verheft! , m Oorloysverhaaltjes en Oorlogsgeest. 1 Een Fransch soldaat die gesneuveld is, komt ? aan de hemelpoort en Petrus laat hem binnen. Daar bemerkt hij in den hemel iemand die voor een spiegel staat do punten van zijn snor op te draaien. — Wie is dat? vraagt hij. — Oh, zegt Petrus, dat is onze lieve Heer, die meent dat hij Keizer Wilhelm is. 0 Een postkaart in Parijs verkoclit, à 5 francs 5 pour les Belges, toont ons volgend tafereeltje: Een groot hôtel, boven de deur : ,,France". m Op de drempel waeht Poincaré. Wilhelm, in gioot tenue, komt aan. ...Mag ik binnen ko-. men, mijnheer de président?" — ,,lk zal het ■ aan den kleinen Belg vragen. Op den acht<s«w grond staat de groote koning Albert, die zegt: 1 jjNeenl"'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Amsterdam from 1900 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods