De Vlaamsche wachter

432 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 March. De Vlaamsche wachter. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jm23b5x79d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iV'taarl 1917. No 6. DE VLAAHSCHE WACHTER Den Vaderlant ghefrouwe Bliif ick tot 1nden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten aile prij^e ivillen, isrlaf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de ivciarheid en de leiigen; liet onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de ivaar/ieid 7egevieren ! Kardix \al Mercier De zaak GENT. Volledige Bekentenissen. Een sensatie-titel, niet waar? Wel zeker! Als we ons blad publiek mochten Iaten venten, zouden de uitdragers zeker die woorden rond schreeuwen, ons orgaan zou verdwijnen als warme broodjes. Het gerecht der Openbare Meening dat voorloopig de vuile zaak «Gent» behandelt, is een goeden stap vooruit geko-nien door de VOLLEDIGE BEKENTENISSEN van de hoofd-schuldigen. Ziet hier de feiten (Vgl. N. R. C. 21 Feb. 1917 Avond-blad B.) «Er is in de Deutsche Revue van Januari een zeer belang-rijk document verschenen, dat blijkbaar opehbaar gemaakt werd om al wat geschiedde in verband met de vervlaam-sching van de hoogeschool te Gent historisch vast te zetten. Het artikel: De Vi-randering van de universiteit te Cent in een Vlaamsche hoogeschool is in objectieven zin geschreven en ontleend buitengewone documentaire waarde aan het feit dat het GESTELD IS DOOR GEH. RA T PROF, von DYCK (cursiveering van V. W. ook in't vervolg) hooglee-raar te Munchen, die, naar zijn eigen getuigenis, door, HET DUITSCHE GOUVERNEMENT BELAST WERD ME T DE VOORBERIJDENDE werkzaamheden tôt de ver-vlaamsching van de universiteit te Gent. Het heeft zelfs de beteekenis van een officieel rapport, vermits het als titel draagt: INLEIDENDE VOORDRACHT BIJ DE FEESTE-LIJKE OVERDRACHT EN OPENING VAN DE UNIVERSITEIT en erbij vermeld wordt dat deze loespraak gehouden werd voor den gouverneur-generaal en de hoogere ambtena-ren en officieren van het Duetsche generaal gouvernement, in den Senaat te Brussel, den 10 October 1916. Is de bron officieel genoeg, lezers. Welnu luisteren we dan met opmerkzaamhejd naar de bekentenissen. Eerst konit de schoone kant van het oud professorenkorps. «Tweemaal hebben de Duitsche plaatselijke overheden het beproefd de Universiteit in haar ouden vorm te herope-nen. Telkens stuitte men op de inertie van het professorenkorps. Als reden van de weigerachtigheid der professoren worden hier opgegeven: men wou geen les geven aan jonge lieden die eigenlijk aan het front behoorden te wezen, en men wou de strijdende jongelieden niet in het nadeel zetten tegenover hen die gebleven waren; verder meende men dat zoo dicht bij het front rustig geestelijk leven onmogelijk zou wezen en dat het onderwijs daarenboven zeer zou te lijden hebben van het gebrek aan wetenschappeiijk' verkeer. Feitelijk, voegt prof, von Dyck er bij, wou men den schijn vermijdcn met de Duitsche bezetting mee te werken om gere-gelde toestanden te herscheppen. Datwas het echte vaderlandsche standpunt. EN EERE AAN DIE PROFESSOREN. Maar hoort nu verder. Net was men bezig voor de tweede maal pogingen aan te wenden om de universiteit naar ouden trant te heropenen TOEN VAN HOOGERHAND HET GEBOD KWAM: de universiteit mag slechts als een Vlaamsche universiteit geo-pend worden. Dus, er kwam een GEBOD van BERLIJN, en die fiere / ! ! Vlamingen, die zoo bang waren onderden ZEDELIJKEN invioed, van Frankrijk te komen kwamen als brave hondjes aangekwispelstaart, en mochten op-zitten, om op een gege-ven teeken, het suikerklontje te happen, dat de duitsch op hun neus gelegd had. Toen was de poedel braaf! Maar laten wij verder lezen. «De Duitschers eischen dus de eer van die vervlaam-sching op voor het Duitsch gouvernement. Meer nog zij Iaten goed verstaan dat NIET ALLEEN HET OPZET van hen is, doch OOK DE U1TVOERING. Want prof, von Dyck stelt er prijs op goed te doen uitschijnen dat, toen hij belast werd met het nemen van de voorbereidende maatregeler hij eerst wel poolshoogte ging nemen in de Belgische millieu'i dochgauw overging tut het te zamen roepen van eene confer-entie van Duitsche geleerden te Brussel en het sfichtenvan eer studiecommissie ter voorbereiding van vragen, de techniek van het onderwijs betreffend ter hoogeschool van Gent,waar-vanhij voorzitter werd, en verder nog deel uitmaakten de proffessoren Spannagel en Freiherr von Bissing, en Dr Dirr vertegenwoordigers van de politieke afdeeling te Brussel. Zoodra in die commissie het plan ontworpen was, kon men met de praktische uitvoering aanvangen; men moest nu, naar de uitdrukking van prof, von Dyck " Stûtpunkte ftir ihre tâtiglieid " zoeken. En die ging men bij de vlamingen opsporen. " Met andere woorden, toen de oorlogsmachien ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wachter belonging to the category Clandestiene pers, published in S.l. from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods