De Vlaamsche wachter

386 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. De Vlaamsche wachter. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w37kp7vs3c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilllgheid aanvaardeh het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren! Kardinaal Mercier. MACHT IS RECHT. Hebben zij, die van de Duitsche gunsten, of, zoo die uitdrukking verwerpen, voldoening aanvaarden, al eens bepeinsd, dat ze daardoor hun instemming geven aan het vloekwaardig grondbegin : « Macht is Recht? » Ze toornden in verontwaardiging, evenals hee! de be-schaafde wereid, toen de sinds veertig jaar voorbereide reus zijn woord 'irak tegenover een onschuldig en weerloos volk, dat hij beloofd had te beschermen. Ze hebben, evenals aile volken der aarde, het machtsmisbruik gevloekt van den overweldiger op vreedzame mannen, vrouwen, kinde-ren, ouderlingen, zelfs, in zijn grondzakende barbaarsch-heid, op gebouwen, op gansche steden. En nu? De Vlaamsche kwestie was, toen de krijg losbrak, in vollen lentebroei : de arbeid van eene halve eeuw, het omploegen, bemesten, zaaien zou, daar twijfelde niemand meer aan, welhaast beloond zijn geworden met weligen bloei in zomer van rechtsherstelling. We stonden aan den vooravond van de zege. Dat, bij dit nakend triomfeeren, de ergernis, de woede en de krachtontplooiing der tegen-strevers grooter bleken dan ooit, was slechts logisch : hoe dichter bij het keerpunt der genezing, hoe feller ook de ziektekiemen kampen tegen de hun verdringende, weerkee-rende gezondheid. Maar niets of niemand zou een immer rijker, breecer en dieper ontwikkelend volk als 't onze hebben kunnen weerhouden te gaan zijn weg naar de hoogte. 't Had misschien nog groote inspanning gevergd ; doch komen môést het, komen zôù het. En gelijk we eerlijk hadden gestreden, zou ook onze zegepraal die der rechtveerdigheid wezen. Geen slinksche middelen, geen sluikpaden, geen achterafsche aanvallen, geen leugen, geen laster : We stonden sterk in 't harnas van ons recht, en het zwaard onzer overtuiging werd scherper bij iederen houw, dien we den moedwil of de on-wetendheid toebrachten. Binst dezen duizendwerf onzaligen oorlog echter hebben eenigen — weinig, vergeleken bij de massa, maar, helaas, toch immer te veel — hun rotsvast standpunt der eerlijk-heid verlaten, om het verwezenlijken van een deel hunner wenschen aan te nemen uit de handen van den overweldiger. Dit kan, als wanhoopsdaad, te verklaren zijn; te ver-schoonen, te billijken is zij nooit. Want de Duitsch heeft niet het recht door het Recht, maar door de macht. Zijn bezetten van ons land is niet het geleidelijk gevolg van oorzaken waaraan wij schuld hebben en dat we dus gelaten dienen te verdragen als een straf, maar wel is 't een gevolg van zijn overdruischende, niets ontziende, aarde en hemel uitdagende macht, die het Recht heeft verdronken in haar troebele bloed- en tranenwateren. Zich schikken naar den wil van die macht, is voor het stoffelijke, voor 't lijfsbehoud noodzakelijk, omdat we de zwakken zijn, en toch eerst en vooral leven moeten. Maar het geestelijke diende ongerept, onaantastbaar te blijven. In onze gedachtensfeer mocht hij nimmer dringen, hij, de meineedige, de schender, de moor-der, de verwoester, de plunderaar, de uitzuiger, met wien we nooit of nooit iets gemeens mochten hebben dan datge-ne, waartoe lichamelijke noodwendigheden ons volstrekt drongen — en dan nog, zonder prijsgeven van onze eer als mensch en als Belg. Hem veroorloven, zich te mengen in ons geestesleven, hem toelaten zich te bemoeien met datgene wat we zelf moeten en kunnen bewerken en waar hij geheel had moeten buiten blijven, is een feil, die ons geslacht en onzen stam ten vloek zou strekken, ware ze algemeen geweest. Want daardoor hebben de plichtigen zich in feite gebogen voor de onwettige wapenmacht, ze erkend als macht, goedkeu-ring gehecht aan hare handelingen, aan haar optreden, en door die goedkeuring dus ook haar ontstaan beaamd. Immers, het gaat niet, een zaak deugdelijk te heeten die de vrucht blijkt te zijn van iets, dat in oorsprong slecht is. De Vervlaamschte Hoogeschool te Gent van de Duitschen aanvaarden, is openlijk, metterdaad belijden dat zijn macht het recht heeft Recht te doen. Volgens conventies misschien, maar niet volgens het geweten, waarvan de stille stem na-drukkelijker, beslister spreekt dan aile kunstig achter elkaar gerangschikte artikelen van overeenkomst. Dit geweten van mensch, van vaderlander, ja van Vla-ming, hebben de dwazen doen zwijgen, of, ten minste, gepoogd den roep er van te versmoren onder 't bazuinge-toet bij de plechtige — maar o zoo vernederend, schandige — opening der Hoogeschool, onder het gewild, geestdriftige hunner redevoeringen, onder den vloed mooie woorden die nog dagelijks stroomt in hun streng gecensureerde en dus naar behagen der macht gedrukte bladen. Doch vruchte-loos : hooger, gebiedender, beheerschender klinkt de stem in elk oprecht Vlaamsch gemoed, want we weten : Het echte Recht kan alieen gegeven, als het onrecht hier verdreven is met den laatsten indringer, als onze ware Over-heid hier terugkeert, als we weer tegenover onze gewone bestrijders staan met onze edele wapenen van Rede en Rechtvaardigheid. Nu voldoening aannemen op zulke wijze en met zulke hulp, is een aanval in den rug, een misbruik maken van de afwezigheid, een loven-door-de-daad van den schandigen spreuk : « Macht is recht », daar we tijde-lijk, en door goedwilligheid van eedbrekers en moorde-naars, de macht bezitten te grijpen wat anders, in ridder-lijken kamp, toch ware gewonnen. En onze zaak is te heilig, om zoo met een laagheid haar te bevorderen. Onze April 1917. N° 8.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wachter belonging to the category Clandestiene pers, published in S.l. from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods