De Vlaamsche wachter

851 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 July. De Vlaamsche wachter. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7pv27/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe Blijf icktot inden Doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. 21 JULI 21 JULI ONZE GROOTE GEDENKDAG Dit is onze dag: de groote gedenkdag van aile ware Belgen Den llden Juli wilden we nu niet vieren ofschoon we konden; den 21sten kunnen we wel niet vieren zooals we zouden willen, maar toch zal het feest zijn ! Onze Belgische vlaggen zullen niet wapperen in den vrijen Belgischen wind; er zullen geene schetterfanfaren zijn en geene weelderige feestmaaltijden, maar de voor'oijgangers zullen het hoofd hooger dragen dan anders, ze zullen elkaar in de oogen zien en de fier bewogen blik zal vragen: Dznkt ge er aan ? en de gevraagde blik zal antwoorden : Ik denk er aan. Die taal en is niet Vlaamsch en is niet Fransch : die taal is Vaderlandsch ! Waaraan denken we dan ? Allereerst aan onzen roemrijk geliefden Koning, wiens grootvader op heden zijne intrede deed in ons midden : dien we zelf geroepen hadden, die uit de handen der Belgische natie de macht ontving, om te heerschen over het vrijste volk der aarde; aan onzen Koning die eenmaal zwoer de grondwet van ons volk te handhaven en de vrijheid, de onafhankelijk-heid en de onschendbaarheid van ons grondgebied te bescher-men en te bewaren, — en die zijn eed getrouw bleef met bovenmenschelijke inspanning en lijden. En we denken aan onze geliefde Koningin, voor wie hare Duitsche afkomst geen voorwendsel was om te intrigeeren tegen haar aangenomen land, maar die met echte Belgische trouw gehecht bleef aan echtgenoot en volk. En we denken ook aan de koninklijke Kinderen, slacht-offers evenals wij van de Duitsche woordbreuk, maar onze hoop en onze troost voor eene blijdere toekomst in herstel en eer. Denkt ge er aan ? — 1k denk er aan ! We denken aan de afwezigen : aan onze talrijke vluchte-lingen in Holland, Engeland, Frankrijk en andere oorden van de wereld, die wel met echte Belgische taaiheid en initia-tief den toestand beworstelen, maar die toch het brood der ballingschap eten en ons heden den vaderlandschen bodem benijden. We denken aan onze krijgsgevangenen : aan onze arme Vlaamsche gevangenen vooral die belogen en bedrogen worden; wier toestand men uitbuit om ze te verleiden tôt daden van opstand en verraad, die ze uit zich zelf nooit zouden plegen, en die ze met afschuw zouden wegschoppen, wisten ze wat ze deden. Maar de overweldigende meerderheid die trouw bleef zal heden met den geest vertoeven bij ons, in dat arm belasterde vaderland, in dat « onding » België, dat voor sommigen heet niet te bestaan. En we denken aan onze jongens achter den Yzer, die even als hunne makkers der andere oorlogvoerende landen, iederen dag dood en gevaien trotseeren, maar die daarenboven nog verstoken zijn van aile betrekking met hunne dierbaren in het bezet gebied : die door den bezetter veroordeeld zijn tôt den hongerdood der liefde. Zullen ze heden, ondanks ailes, toch onze liefde niet voelen ? Denkt ge er aan ? — Ik denk er aan ! We denken terug aan ons gelukkig België van voor den oorlog en aan onzen droeven toestand van heden. We denken terug aan den gruwelijken inval met zijne monsterachtigheden van bloed en vuur, en aan de spuwende verontwaardiging van aile landgenooten — toen ! Maar we denken er ook aan, dat de eersten die met den bloedvijand meededen, de lage schepsels waren met een veil lijf, en de tweeden, de activis-ten met een veile eer. Dat hebben ze lang geloochend omdat ze voelden hoedat schandmerk schrijnde en brandde, maar * nu hun gevoel is afgestompt,nu gaan ze er fier op; nu komen ze af met proclamaties om Duitschland niet enkel te helpen maar te redden !! Denkt ge er aan ? — 1k denk er aan ! En we denken aan ons dapper gelaten volk, dat lijdt en verduurt, van aile kanten bekneld en gekneveld, uitgehon-gerd en ontzenuwd, maar dat geduldig blijft en volhoudt in trouw en eer. En we denken aan de Vlamingen, aan de passieven, wier moed en geloof in hunne zaak, sterk genoeg geweest zijn om ondanks ailes — ja ailes — vast te houden aan hun Vlaamsch ideaal en aan hun Belgisch vaderland; die nu de Vlaamsche kwestie niet wenschen op te lossen, maar die ook aan andere groepen, zoo in binnen- als buitenland, het recht ontzeggen om dat nu te doen, zonder hen. Denkt ge er aan ? — Ik denk er aan ! En de wandelaars zien elkaar in de oogen en de blikken vragen en antwoorden, en de band om de Belgische harten wordt vaster, het geloof in de overwinning en de eindelijke verlossing wordt grooter, en de hoop schittert zelfs in die oogen, waaruit tranen vloeien van vaderlandschen rouw. Zoo spreken we met elkaar op 21 Juli. 't en is geen Vlaamsch, 't en is geen Fransch : 't is Vaderlandsch ! V.W. Nr 9 TWEEDE JAARGANG JULI 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche wachter belonging to the category Clandestiene pers, published in S.l. from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods