De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

219 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 June. De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/542j679m8z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

De Vlaamsche Werkman uodsdienstig=Maatschappehjk Weekblad INSCHEUVINa-EN ; AIzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minstens, te 1 estellen door de zorgen van den inschrijvenden ICring : fr. 0,60 per ja: fr. 0,30 per zes maanden; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes maanden. WIJZE A7"^-Isr UITGAVB ; Verschijnt den 2en en den 4on Zondag van elke maand. Beheer : Holstraat, 65, Gent, en Pastorijstraat, 23, Antwerpen. Opstel : Pastorijstraat, 23, Antwerpen. Naar den Oogst. Z,ieL, IK. z,cnu u tua auiicipcu iuiuu.cn onder de wolven. (Matth. X, 16.) Hoe geren \ve gaan door 't gelende graan, en zwifigelen met de hand in de biggelende halmen ! Waarom hier wandelend niet droomen van den Heer van den oogst, die 's avonds eens stapte door de koornstalens, hongerig en moede!. Jezus heeft Petrus vast bij den arni, en zij aan zij gaan ze in liefdespraak langs den ruischenden weelderigen landwegel. Achteraan volgen de vrienden, met loomen tred en knippen hier en ginds wat aren uit, soms stiistaand om er ce gulden craantjes uit te wribbelen. Ze laten die dan reuzelen van de eene vuist in de andere om er het kaf uit te blazen en happen ze vlug uit de handholte... Jezus heeft al wachtend z'.ch omgekeerd, en met diepen weemoed Zijn arm zwenkend over 't rijpende zomerveld, zegt Hij zacht : « Ziet, de oogst is groot, docli werklieden zijn er weinig. Vraagt dus den Heer' van den oogst, dat Hij werklieden zende. » En mijmerend baden ze samen voort door die z lveren zee van golvend graan... Een tweede maal bliji't de Meester stilstaan en zijn woorden zijn zoo diep-ernstig en vol teederheid ; « Vrienden, gaat en predikt : Het rijk der hemelen is nabij ! Geneest zieken, ivekt dooden op, reinigt melaatschen, drijjt booze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen, geeft om niet weg. Ziet, Ik zend u als schapen midden onder de wolven. Weest dus voorzichtig als slangen en eenvoudig als duiven. Doch wacht u voor de mcncckert. Want ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en geeselen in hun synagogen... En gij zult gehaat zijn bij allen om mijnen naam, maar die volhard zal hebben tôt het einde zal zalig ivorden 1 » (Matth. IX en X.) * * Zôô hebt Gij dan, o Jezus. met uwe alwetend-heid voorzegd aan de priesters, zendelingen en kristene arbeiders aller tijden, wat leed en laster, -wat smart en angst, ze ter wille der Kerk, zouden moeten verduren. Van uit het H. Tabernakel hooren wij Uwen oproep tôt den arbeid, en Uwe apostelen gelijk, gaan wij, kristene werklieden, manliaftig en onverschrokken naar de slagvelden waar hemel ■en hel in bloedigen kamp worstelen om de zielen. In dees donkere dagen van woedenden geloofshaat wenden wij ons tôt de machtig-groote voormannén van het kristene leger. V.re willen in opgetogenlieid het heerlijke arbeidersboek openen en daarin de eerste viorne wroeters doende zien in den oogst des Heeren. Met de <> Handelingen der apostelen » zullen wij in volgende artikels de groote maaiers bewonderen gaan, bij hun zwoegen, lijden en sterven op den zielenakker. Op Sinxendag heeft reeds Petrus, de helden-aanvoerder, zijn apostelkrachten ontbonden, en duizenden rnannen bukten 't hooixl bij de eerste doopvont. Overmaclitig, onstuimig en •onversaagd zullen al de leerlingen voortvechten van zege tôt zege, ter verovering der gansehe Wereld tôt den Kristus. Geweldig is hun over-winningstocht geweest al waren hun wapens armoede en blijheid in de foltering en den marteldood, maar een God dacht en sprak en leefde in heri en daarom moest de helle zwichten <en de afgoden ten gronde in gruis neerstorten. We lcnielen eerbiedig-dankbaar voor U neer, ■o roemrijke werklieden-apostelen ! Gij zijt de grondslagleggers der eeuwige Kerk, de vuur-torens der menschheid'; gij troont als reuzen-helderi boven de aarde en zwaait nog sjteeds in uw stoere vuisten de vlammende fakkels van 't goddelijk liefdevuur ; ge zijt de marmer-blokken waarop de hemel draagt ; gij zijt de schetterencle bazuinen die aile menschenrassen in hollé zondenachten verloren, oproepen en heenstuwen naar 't glorielicht van het bloedend kruisbeeld. Ôneindig-verhîven heilige arbeiders, zwaar beladen komend uit den oogst van den Heer, geeft ons wat van uw apostelvuur en apostelkracht en steunt ons in den zielenarbeid dis wacht op moedig-kristene Vlaamsche werklieden ! J. MATHEUSSEN. Monseigneur STIILEMANS. ;;; 't Bisdom Gent is in jubel. Einde dit jaar, den 30 December, zal het vijf-en-twintig jaar geleden zijn, dat Zijne Hoogweerdigheid Mgr Antionus Stillemans in het Consistorie, tôt Bisschop van Gent werd uitgeroepen. Den 27 Januari 1890 had plaatse de zalving en de plecht.'gs inhuldiging. Dé feestelijkheden dezer heuglijke gebeur-tenis werden donderdag begonnen met eene pontifikale mis, door den Jubilaris in S. Baafs-kithedraal te Gent opgedragen. En door een openbaar betoog in Gent's straten wordt heden zondag door 't gentsche volk de feestviering sc voortgezet. sc Monseigneur Stillemans, de 24e bisschop 8e van Gent, werd geboren te S. Niklaas, den m 10 December 1832, en is dus bijna 82 jaar ZV oud. Verleden winter werd hij door eene nogal ziJ erge krankheid getroffen, maar Gode dank, nu is de beminde, diep vereerde kerkvoog 1 m wederom heel en gansch h'ersteld, en naar de verklaringen van de geneesheeren mogen wij s0 de hoop koestcren hem nog tal van jaren aan de 't stuur van ons Christi-schip te bewaren. m' Beeds yroeger had het JÉMfe'an Gent, laat 'l ons zeggen van 't ganschel^^rom, geltgenheid vs aan Monseigneur Stillemans zijn diepe erken- ik telijkheid té betuigen. Dit gebeurde in Sep- 1° tember 1906, bij de vijftigste verjaring zijner zfj priesterwijcing, die geschiedde den 20 Sep- tember 1856. tir En dat het volk, vooral de werklieden, Mgr Stillemans huldigen, danken, is meer dan te zij begrijpen. do Monseigneur Stillemans was imix/ers de kloeke bevorderaar van aile de instellingen die 't volk konden opbeuren, veredelen, omhoog ve voeren. Oh, wat heeft hij niet gedaan om ons, al Gent's christen werkvolk, zelîstandig en vrij ftp te maken. ni; Vijf en twiritig jaar geleden waren wij een da kleine, zeer tengere plant. Van den eenen kant 110 het ailes overrompelende socialisme, van den z^ anderen kant geen den minsten bijstand bij ko deze die konden helpen, integendeel. Maar go Mgr Stillemans, zich stellende verre boven persoonlijke meeningen en kleinzielige opvat- ms tingen, gaf 't zoo teere plantje van 't opko- vo mende christen werkmansleger, 't vrije zonne- 't licht en met krachtige hand wist hij het te be- on schermen en levenskracht te geven. ge: En 't plantje is gewassen, een machtige boom ge: geworden, en Monseigneur Stillemans is er in lier op, want geen enkele gelegenheid zal, hij ge; laten voorbijgaan zonder zijne liocge bezorgd- da héid om onze instellingen te betuigen. pa Gent's christen werkvolk heeit zijn Werk- liedenbond. En in dien Bond, onder de onver- we zwakte leiding van onzen vereerden Arthur be Verhaegen, zijn aile de werken tôt één saam- ge' getrokken. Gent's christen werkvolk heeft ge zijne zelfstandige vakvereenigingen, zijne eigen tel bestuurde maatschappijen van onderlingen bijstand en vooruitzicht, zijne bloeiende vak- Sa en huishoudscholen, zijne voorbeeldige vrouwen- zij beweging, zijne sterke saménwerking, zijne mt reehtstreeksche vertegenwoordiging in ge- « E mèenteraad en Kamer van Volksvertegenwoor- sel digers, zijn eigen blad dat dag aan dag voor va 's werkers welzijn op de bresse staat ve Leve Jezus ! is Monseigneur Stillemans leuze. Onder dien kreet heeft hij bij kalme kraeht ve: aile de hem toevertrouwde akkers bebouwd. sel Laat er ons nog twee noemen : 't Werk der eei Tijdelijke Uitwijkelingen en 't christen onder- De wij s. soi 't Werk der Tijdelijke Uitwijkelingen ter ail hulpe van onze vlaamsche broeders, die in prankrijk en in 't Walenlând 't brood moeten ve: gaan verdienen. Vroeger waren zij de speelbal hu van de grofste uitbuïting, de slachtoffers van tes de ergste onwetendheid, dutsen, effenop dusten zij] in zedelijk en stoffelijk opzicht. lat En nu? Overal vinden zij steun, zoowel in no 't diepste van Frankrijk als in 't dichtbij nu liggende vlaamsche dorpje. Hun loon en hunne personen zijn beschermd, het licht der christene he* liefde lieeft welstand en veredeling gebracht, we daar waar voortijds enkel ellende heerschtc. dit Leve Monseigneur Stillemans ! br< 't Christen onderwijs is bloeiend in onze ve: gentsche stede. Alhoewel wij katholiekén maar ke een derde der bevolking (politiek gesproken) 't uitmaken, verschaffen wij toch, dank de stuw- m; kraeht van Monseigneur Stillemans, in onze zej gmtsche katholieke lag^re scliolen aan bijna ail :n helft der werkmanskinderen het christen iderwijs. Leve Monseigneur Stillemans ! Aan hem onze hulde ! Aan hem onzen dank ! Heer, geef hem nog vele jaren. G. G. ♦ Solidariteit. "\Val is solidariteit? Solidariteit is : gemeen-[îappelijke gebondenheid tôt iets, gemeen-happelijke verantwoordelijkheid voor iets, meenschappelijk gevoelen van 't lijden zijner edemakkers, gemeenschappelijk helpen van nen maat, gemeenschappelijk steunen van nen evenmenseh in den rechtvaardigen strijd, de poging naar lotsverbetering, in hooger aatschappelijk streven. Och ! we hooren het zoo dikwijls : « Was de lidariteit maar wat dieper ingedrongen, werd onderlirgi liulp aan den arbeid bij onze îdewerklicden maar wat beter begrepen, werd op de fabriek een wereldje van genoegen, n \reug'dig samenzijn ! Ware die duivelsche îucht, dat ongenadig « voor-mij-alleen » maar L op den draad versleten, wat zou er liefde n onder de mensehen ; maar nu !... Och !,.. » En inderdaad, ik vind die pijnlijke verzuch-ig nog zoo buitengewoon kras niet : Beziet de wereld, de werkerswereld eens gelijk i-, dan vindt gi toch wel dat de solidariteit oigaans tusschen de maats wel wat heyiger '* filccîl. Gebeurt het niet al te dikwijls dat een on-reenigi werlcman op de fabriek of elders doet wat mcgelijk is, ja soms de grootste mm'gheid uitbraakt, om zijne vereenig'de jkkers tegen te werken, of hen om hun soli-riteitsgevoel wil belachelijk maken, of meer g, hen met venijnige tronie in 't aangeziclit a»it : « Ik dien niet vereenigd te zijn ; bénit gij verbetering, dan ontvang ik ze'even-ed ; ik werk hier immers ook ! » Hoe menigmaal komt het voor dat een werk-m, 0111 den patroon de înouw te vagen en een elje vôôr te hebben, zijnen medemaat in geniept gaat beschuldigen, en in eene kleine oplettendheid bij het werk of een acliteloos sproken woord, of zelfs minder neg, eene •eede aanleiding vindt om er den baas mee kennis te brengen, ja, hetzelve nog ongunsti-• over te dragen dan het werkelijk is, om aicloor toch maar in de «gratie» van den troon te geraken. - ^ Heb ik het niet honderdmaal gezien dat een rkman, in plaats dat de eene de andere zou liulpzaam zijn, zich niet een stoot, een duw waardigde, zich niet eens een woordje raad-dng liet ontvallen 0111 zijnen medearbeider 1 hulp te komen. Is dat solidariteit, werkers? Neen, dat is tansgevoel, dat is Neroïsme, dat is wreed 1, liarteloos weed tegenover zijnen mede-:nscli. Onze Goddelijke Meester gebiedt : ;emint elkander », en zoovele werkmenschen lijnen er genoegen in te vinden dat gebod il liefde en onderlinge behulpzaamheid te raîschuwen. L^ii kwame zulks nu 110g maar voor bij 011-•eenigde ikzuchtigen, men zou hen dan nog lokschoucîerend kunnen voorbijgaan met 1 : « die rekel heeft nooit beters geweten ». ch dat het solidariteitsgevoel ook wel bij nniig vereenigd werker ontbreekt, dat gaat ï gedacht te boven. Die toch hoort aanhoudend, bijna in elke •gadering zijner vereeniging, dat de werkman Ipvaardig, vriendelijk, beleefd moet wezerj, ;enover zijne medematen, dat hij vooral len medevereenigde niet in den « druk » mag en, dat onderlinge dienstvaardigheid, ge-;gen en gehechtlieid meelirengt en de veree-jing kraeht en ledengroei bezorgt. t ls treurig 0111 te zeggen, maar waarheid is ; dat men soms wel een christen vereenigd rkman ont moet, wel is waar uiterst zeldzaam, : niets over heeft voor zijne vereenigde mede-leders, zich liever de vriend toont van 011-reenigden socialisten, ja zelfs dezen bij voor-ar ter hand staat ten nadeele en soms 0111 nadeel zelve van zijne christen vereenigde ikkers. Dat 's over z'n hout, zult ge me çgen ; dat 's zoo, maar toch gebeurt het, 10 e wel uiterst weinig. 'i Kan echter domheid zijn van zuik, menscb, 't kan karakterloosheid wezen of schrik, ook wel opgezetheid, doch zeker is het dat zulk mensch best cp zijn ^Japts zou staan boven op i*e torenspits om daar te draaien en te keeren waar de wind hem waaien wil. Zie, 'k heb nu een deeltje gezeg l van 't g';en me op het harte lag, want 'k zag te veeL op de fabriek ; — 't weegt me lichter thans. Mijïi doeE was echter niet iemand den steen in 't aangezitbt te slingeren, maar wel den schoen te werpen aan elkcn werker die hem passen zou. Solidariteit kome meer, veel meer onder de werkers, behulpzaamheid, onderlinge vriend-seliap en gehcchtheid groeien en tieren I Dat geeft macht, dat geeft kraeht, dat stoote dea wrgon sneller nog ter lotsverbetering. WILLEM. ♦ Wat ons yoîk lezen maei De lezing is een hofboom tôt verstandeiïjke ontwikkeling. — Wie ni3t en le3it, ni^t en w«,e". Ds werklieden moeten een dagblad lezen, en wel een goed dagblad, van godsdi nstig eu sociale strekking. Bij de lezing moet hunne voor-liefde niet gaan aan gebroken armen en beenea, moorden en branden of draconische lieîJes^-histories, maar wel aan datgene wat hun brengen kan tôt meer bewustzijn hunner maatschaps-pelijke zending en menschelijke waaivligheid. Onder de goedkoope christene v o 1 k s dagbl ade« bevelen wij in de eerste plaats aan : Het Volk (Gent), Gazet van Antwerpen, en D? Volkssti'm (Aalst). Verstandige werklieden vereenigen zich ; als vereenigde werklieden lezen ze dan natuurtijîc ook hun vakblad, 't orgaan van hun verbond. Zijn ze aan 't bestuur van sociale instellingen, dan moeten ze trachten méér te weten. Door de vereenigingen tôt dewelke zij behooren, moete» zij dan trachten een abonnement te krijgen op De Gids op Sociaal Gebied, De Gids van dat Onderlingen Bijstand, en andere. Willen ze beter hun vak leeren kennen, ze scliaffen zich vakboeken of vakkundige tijd~ schriften aan. Bij 't bestuur van hunne vereenigingen zullen ze daarover altijd mlichtingeii kunnen krijgen. Willen ze ook schoon geïllustreord tijdschrift, geen beter dan Ons Volk Ont'waakt. Onder de goedkoope godsdienstige uitgaven zijn ten zcerste aan te bevelen : Licht en Liefde,, van de Geloofsverdediging (Antweifpen) ea Averbode's Weekblad. Om op de hoogte te zijn van de drankbestrjj-dingsbeweging kunnen ze best een abonnement nemen op Hooger-op ! (Antwerpen) en De Vijand ! (Gent). Gaan ze naar de bibliotheek van 't Davids— fonds 0111 boeken, ze moeten daar een verdan-digen keus doen, leeren belang stellen in diclit-kunst, gescliiedenis en herwording van V!aaa-deren.Zijn ze lid van een Werkmanskring of van een Werkliedenbond en hebben deze een orgaan, — natuurlijk moeten zij dat lezen en ultpluizen. Willen ze een politiek weekblad van de stad of streek lezen, ook al wel. Ze zullen er ailïeàt iets nuttigs in aantreffen. Schiet er dan nog iets over 0111 goedkoapé wetenschappelijke of sociale studiën, dat is uit— muntend. Nooit zal men te veel weten. Niets aankoppcn echter dat 't begrips- of 't beursver-mogen te boven gaat ! Vooral niet vergeten dat De Vlaamsche Werifc-man in elk huisgezin binnenkomen moet ! Dat is de onmisbare vriend geworden van elke christene familie. 't VoSk komt hooger. Wij hebben er reeds op gewezen, dat 't volk nog laag staat, veel te laag zelfs. Doch dat hseft zijne bijzondere oorzaken, en wij hebben er eenige van doen kennen. Wie oogen heeft en zien wil, kan echter be-statigen dat het volk zich verlielîen en veredelen wil. 't Is waar, 't is nog altijd meer een deel vai* het volk, 't kleinste deel dikwijls, maar die minderheid, door hare liooge zcdelijkhcid en d& jaargang. — Nr 12. 28 Juni 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods